Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1881

Zondag 9 October 188L ONTVANG EN BETAALKANTOOR LfiPDroogpleever Fortuijn Rotterdam Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbeteald De stortingien kunnen ook plaats hebben door tnssche komst van den heer Mn J FORTUIJN DROOGLBSVEB Adrooaat te Gocda Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda OFESTBAEi FEESTEUJEE BIJEEÏTKOMST TJIH DB ITdderlaiidsclie Chistaaf Adolf Vereeni g oplUtnfiiiQg It Dftober t88I ï e0 3t 0nïröten 7 ure m DE GEOOTE OF ST JAITSEEEK TÉ GOUDA daartoe afgestaan door HH KERKVOOGDEN Na het openingswoord van Ds B J SWAAN Voorzitter der Afdeeling Gouda zullen toespraken gehouden worden door de lioogleeraren Dr T CANNE6IETER en Dr X J P VALETON Jr beiden te utrecht en Dr J KNAPPERT Predikant te Leiden Deze toespraken zullen afgewisseld worden door de welwillende medewSkcing van een Zangkoor onder leiding van den Heer S van MILLIGEN Het Programma tevens dienende als Toegangsbewgs is a 25 Cent verkr gbaar uitsluitend hy de Boekhandelaren J van BENTUM xk Zoon en A KOK Co V W D SCHENK Ontvangen eene flinke keuze der NIEUWSTE MODELLEN WINTERMANTELS eene schoone collectie P E L T E R I J E f JAPOFSTOFPE met tpoorend PLUWEEL Peignoirs Rokken Doeken Rocconés Duffels Eatinés Miltons eene groote sorteering WOLLEN EN ESTIETE DEKENS Bevers Baaien krimpvrij witte Flanellen alsook Shetl Wollen HEEREK OI DEBPAKKEN in alle grooltenj Tricot Haods Fichus Parapiuies Wollen Vesten enz enz en verdere artikelen tot het vak bélioorende NATIONALE MILITIE AssTirantie Kantoor P W de Jong Jz te Breda Beveelt zich aan tot het stellen van PLAATSVERVANGBBS en NÜMMERVERWISSELAARS voor de Uchting 1882 en verzekert de belanghebbenden voor den gebeelen diensttyd dat zg voor alles gewaarborgd zgn en kunnen oontraoteeren met den Heer S BOOT Spoorstraat Q 200 te Gouda op de voordeeligste en gemakkelgkste voorwaarden Verder zfln alle inlichtingen en voorwaarden te verkregen bfl den ondergeteekende te Gou4a NB Pkiataventangera en 2fwmmervertvi a l ar kunnen aich verbinden TOor de lichting 1882 S BOOT Mente JDép rsito t r Opvraagbaar na drie dagen v Vn één maand a o twee 37 Vo drie 7o zes 4 o twaalf 4V 0 o Ondergeteekende geeft bg deze zgnen geachten Begunstigers kennis dat h zgne zaak tot UITSNUDERU van ROOKVLEESCH SAUCISSE enz heeft overgedaan aan zgne Dochter die dezelve op denzelfden voet zal voortzetten en dankt hen voor het vertrouwen zoovele jaren genoten H J VAN HALDEN Mg refereerende aan bovenstaande zoo beveel ikm beleeidel k aan tot LEVERING tan Rookvleescb Saucisse enz en hoop het vertrouwen door mgnen vader genoten mj waardig te maken E A H GIESENKleiweg B 43 vah Hilden Op den 7 OCTOBER 1881 is door DIRK QUSBERTlJS VAK VREÜMINGEN fabrikant te Gouda ter voldoening aan de wet van 25 MEI 1880 Sthl n 85 ter Griffie der Regtbank te Rotterdam gedeponeerd een MERK bestemd om op verschillende w zen zoowel in vierkanten als ovalen vorm en in allerlei kleuren te worden gedrukt en gestempeld op papieren en linnen zakken of gebrand op kisten en vaten en allerhande soorten van verpakking van Tabak Sigaren en Aanverwante Artikelen Het wordt voorgesteld door eene afbeelding van den God des Koophandels met den linkerarm metende op een Vat Tabak Ter weêrszgde van Mercurins is een Koopvaardgschip Het eene gezien aan stunrboordszgde en het andere op welker spiegel het woord China aan bakboordszgde Voorte bemerkt men een pot waarop het woord Ëappé twee melisbrooden een haan tercot baal koffijboonen en kisten van verschillende grootte D G VAN VRBDMINGEN Openbare Verkooping en in het Koffijhuis de Habhohii aan ie Markt TE GOUDA op MAANDAG 17 OCTOBER 1881 dei voormiddags ten Elf ure van Een goed onderhouden WINEELEVIS ENEfiF en een stuk GROND in den Korten Qroenendaal te Gouda w k I N 10 waarin d KRUIDENIERSZAAK vele jaren met goed gevolg is eu nog wordt uitgeoefend Zgnde in het Huis beneden een ruim Voorhuis en groote Kamer daarachter een goede Keuken en Kelder en boven i behangen Kamers mime Zolders en hetgeen verder tot een g makkelyk ingericht Huis behoort Te aanvaarden 1 December 1881 En een goed onderhouden I uis Erf en Tuin aan de Wachterstraat te Gouda wflk P N 169 waarin drie behangen Beneden en een Bovenkamers een beschoten Zaii i Keuken Bergplaats en vele gemakken Te aanvaarden l November 1881 Eq een goed onderhouden WINEELHUIS m EEF in de Keizerstraat te Gouda wflk K Ko 111 waarin Winkel Benedenkamer en Keldta eenBovenkamer en 2 Zolders Te aanvaarden 15 November 1881 En op DONDERDAG 20 OCTOBER 1881 des voormiddags ten half 12 ure van Ben go ü onderhouden Bouwmanswoning met STALLING twee SCHUREN twee HOOIBERGEN en ERVEN en raim 19 hectaren WEI en HOOILAND mede zeer geschikt voor VBBNLANO staande en liggende in de Twaalfmorgen op Nieuwenbroek te REEUWIJK Te aanvaarden de Woning enz den 1 Mei 1882 en de Lander en den 1 December 1831 Nadere inlichtingen zön te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Geuda ♦ Büilcüiaiidscli OveivJciil Le ïVsi ci7 ckerl dat het kabinet Ferry besloteu heeft tien dai eii vóór de opening ler Kamers zgu ontslag te iiemeii opdat het nieuwe kabinet nog róór 28 October gereed kunne tyn Op onbegrijpelijke wgie is gcdarcndc eenige dagen oor hel Fransohe publiek geheim gehouden dat er in Tunis dnor de troepen van den bey onder den generaal Ali bey eene ernstige nederlaag ia geleden Ueze door niets gemotiveerde geheimbouding ontstemt de openbare meening ïeer ea zij ziet er het uitvloeisel in van schuldgevoel der regceriiig wegens haar gebrek aan militair eu politiek beleid De beschuldiging van Heuri Kochefort dat de gansche expeditie in Tunis eene groote kuueipartg is van eenige lieden die zich willen verrijken wordt Iwvestigd in een brief uit Parijs aan de Loudeusche Poll mail Qaitttt volgens welken Boohcfort zich wel in een aantal bijsonderhedeu heeft vergist doch in hoofdzaak volkomen gelijk heeft liet gerechtelyk onderzoek moet dat leeren Be berichtgever der P U O legt o a den heer Barihélemy St Hilaire wiens persoonlijke reohtsohapeuheid zells door de iutransigeuteu niet wordt in twijfel getrokken in een partioolier gesprek deze woorden in den moud Zoodra hei verdrag met den bey onderteekeud was heb ik de eerlooze speculatie met wortel eu tak uitgeroeid Ik 2ond Eottstan per telegram bevel dat het noch hem noch Muatnpha noch iemanil anders vrgstoud zioh iu de financieele aaiigelegenhedeu Tan Tunis te mengen dut maatregelen daaromtrent allecu zouden uitgaan van bet ministerie en dat concesslen voor verschillende ouderuemiugen alleen door den minister zouden verleend worden Daarop vielen de bladen der speculanten dei minister heftig aan zij kouden bet niet verkroppen dat hij geene coucessles voor mijnwerkcD en spoorwei eu uitgaf aan lieden wier financieele en moreele staat niet boven alle verdenking was verheven en die geene waarborgen gaven dal zij de ondernomen erken behoorlgk zouden uitvoeren Indien de aangehaalde woorden inderdaad door den minister ziju gesproken springt het in het oog dat werkelgk min geioude invloeden der haute finance op den aanvang van dezen strjjd hebben ingewerkt Omtrent Egypte heerscht nog geene volkomen gerustheid De sultan heeft er een vertegenwoordiger heen gezonden van wiens arbeid men niet veel goeds verwacht 1 verzekerde zgn meester ook aan den Engiüschen gezant te Koustantinopel dat de afgezant enkel de opdracht heeft om het gezag van den khedive te beiestigen enden tegenwoordigen slaat van zaken d w z ile Engelsch Fransohe controle te bestendigen Een belangrijk i ieuws was het in ons vorig nummtr gemelde besluit Tan den Trausvaulschen Volksraad om de conventie met Engeland noch aan te nemen noch te verwerpen maar tegen haar te prolestceitn als in strijd met het Zandrivier lraotaat en wijziging te verzoeken van ftnige artikelen Welke die artikelen zijn wordt niet gezegd maar laat zich licWt raden het betreft de financieele bepaling dat de 265 000 p st welke Engeland sedert de annexatie aan Transvaal heeft ten koste gelegd ten laste van de Republiek komen maar vooral ook de macht welke aan deli Engelschen resident wordt gegeven ten opzichte van de naturellen of inboorliugeupolitiek Na de laatste telegrammen uit Pretoria komt ons het besluit van den Yolksraad niet vreemd voor toch is het weinig overeenkomstig het oordeel dat anu de Kaapstad zelf ook door vrienden van de Boeren weril gegeven over de couventie men erkende wel dat vooral de bepalingen over de in boorlingenpolitiek bezwaren hadden maar men vertrouqde dat door een wed rzijdsohen geest van welwillendheid waarvan ook Engeland blijken had gegeven die bezwaren zouden worden overwonnen In Transvaal zelf waren er velen die er ook zoo over dachten en het schgiit dat nadere overweging het verzet heeft doen groeien en ten slotte de tegenstanders in de meerderlfeid zijn gebleven Voor het driemanschap is het besluit eveneens een nederlaag want zijn houding by het sluiten van den vrede wordt op deze wjjze scherp afgekeurd Zal 1 ngeland nu in een verdere wijziging van de conventie bewilligen Men moet aannemen dat dit wel het geval zal zijn omdat er bitter weinig lust is om den oorlog met Transvaal die veel geld zou kosten en weinig voordeel kan opleveren weder Ie beginnen De Titmi zegt De hardnekkigheid der Boeren spruit voort Uit het denkbeeld dat Engeland besloten heeft om iu geen geval den oorlog weder te beginnen Het is noodig je tegenovergesteldr meeiiing ingang te doen vinden Dit kan het best daardoor geschieden dat wij hier eene krachtige houding aannemen en ons leger in Natal gereed houden Va i officieuse zijde wordt uit Berlijn gemeld dat eerst in den loop der zitting van den Uijksdag door de Kegeering zal worden bepaald welke wetsontwerpen duor haar zullen worden aangeboden de beraadslagingen zelve zullen daarvoor tot richtsnoer dienen Mocht voor de plannen van den njkskanselier voornamelijk wat ignc sociaal politieke ontwerpen betreft eene meerderheid te wachten zijn hetzij door den steun der oouserratieveii en nationaalliberalen of door dien van de conservatieven en het ceiitrura dan zou de Uyksdog zich sterk tegen het programma van den Bijkikauselier kanten dan zou de oulbiudiiig na het Kerstfeest plaats hebben De bijeenrueping van den Rijksdag ie op 13 Nov bepaald Men weet dat de Luxembargsohe Kamer was bijeengeroepen om een voorstel der regeering te behandelen waardoor aan de houders der billetten van de failliete Banque Nationale de helft van het bedrag hunner vordering zou worden voorgesobotcn door den staat indien zg hunne biljetten daarvoor te pand wUden geven De kamer heeft echter besloten dut de staat de biljetten welke hü tot twee dagen voor het faillissement als wettig betaalmiddel aannam voor voor welker soliditeii hg ich dus zedelgk veraiitwoordclgk stelde tot ha volle bedrag zal inwisselen Het luiuisterie heeft de koning groothertog zgu ontslag aangeboden eu er zsl eene parlementaire enquête naar dexe trearige kaak wonlen ingeateld Kautongereciit te jouda Terechtzitting van Woensdag 5 Oct 1881 Kantonrechter Mr J H VAN MIEEOP Ambtenaar vau het Opeubaar Miuisterie Mr W C A SCHOLTEN te ïotterdam VEROORDEELD W V en A V de Ie schoenmaker de 2e schipper te Ouderkerk u d IJssel ieder tot ƒ 6 of twee dagen wegens te zaïneii eu in verecniging maken van nachtgerucht te Ooudernk H V arbeider te tiouderak tot ƒ 3 of één dag wegens na 10 uur s avonds zich als bezoeker betinden in een tapperij Ie Goudcrak A G landbouwer te Ouderkerk a d IJssel tol ƒ 3 of ééu dag wegens rgden harder dan stapvoets over de beweegbare brug aan den Kleiweg te iouda W V tuinman te Haastrecht tot ƒ S of ééu dag wegens rijden harder dun stapvoets over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda P van V winkelier te Benschop tot ƒ 1 ol één dag wegens rijden over de klinkerstraat op den Langen ïiendeweg te Gouda met zijn kruiwagen beladen met kruidenierswaren J van der W koopman in turf te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens rgden in het Plantsoen aan den Flijweeleu Singel te Gouda met zgu kar beladeu met turf E S jufvrouw te Haarlem tol ƒ I 50 of ééu dag wegens aankomen te Gouda per spoortrein van Amsterdam zonder voorzien te zgn van een plaatsbewijs eu weigeren aan den beambte op het station te Gouda het verschuldigde te betalen Rrjtuig SchouAV BURGEMEESTER en WETHOUDERS det gemeente Gouda Gezien Art 43 der verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 16 Juni l l Augustus 1865 eu afgekondigd den I2n September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerliedeu en Huurkoét siers dat op Zaterdag den I5h October 1881 dra morgens ten 10 ure op het plein achter het Wanggebouw zal worden overgegaan tot de algemeeuc keuring hunner Rijtuigen znllemle de iiakeiiriiigdor op dat tijdstip verhuurde of in gtbrnik zvjndc Rijtuigen plaats hebben Zaterdag den 22 n daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda den 6 October 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoreiaris BRO UWER 3= ÖX4ÏTIÏar GEVONDEN en aan het Bureau van politic g deponeerd Een Zwart Schortje twee gelijksoortige Sleatels aan een klokje een Vrouwenzak waarin een paar Kinderlaorsjes n een Wollen Doek ten Kiiipmesje Burgerlijke Stand Oouda 6EBOIIBN 4 Oct Uitabeth Bcrdnu oajer B H M oskaot en A den Baars 5 Jobunneg Jarohns ouders J J Broer en E de JonjE 6 Johanna ouders J G Prenpcr eu J C Blok Cornelia JohanneB ooders C Orendel en J Pente Jan Willem ooders J F van Veljen en M C Cnijpers Marie Antoinette ondera J i van der Meer eu M A S Conelh OVERLEDEN 6 Oei N H Mnijdcu wed C C Jansen 76 j C Janiicn Ij 2 m N J de Jong ed L de Mooij 63 j O SDEIlTROlffD 7 Oct W F Wilknue tt Schiedam 36 j en C Janmiiat 31 j P J Jetler 30 j en P M Schinkel l i j E de Jong 60 j ea P do Weger 82 j J de Mol 21 j en J C Nleowland te Kralingcn 21 J H J van Weelden 23 j en G 7 ijiemtn 27 j G de Jotig 24 j en N Burger 25 j F de Jong 22 j en M M tan dor Vegt 21 j B F Roiestraten te Ood hoorp 34 j CD R E Huljbreeht 24 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 1 lot 8 Oct 188J Moordrecht GEBOREN Wijntje ouder F Vink en J van der Mazen Marinas Wouter ouders J van der Basen W VerHoerd OVERLEDEN H de Koegt 1 ni G A Schoondcr ttoert vrouw van J P F Adnaensen 82 j Oouderak w fiEIÏOREN Cumelis ouders C de Jong en J van Adri chem ONDERTEOÜHD R Visser 25 j en A Versnel 20 j Stolwijk GBBORE V Mijndert ouders i Boogoerdt en I Bijkaart Cornelia ouders P Gelderblom e J van der Hee Aagje ouders A Verdoold en D Amersfoort Teuntje ouders 11 J Ousterom en M de Gier Haastrecht GEBOREN MariiMls Tbeodorus ouders J Puusioen en C M E Koroebeek OVERLEDEN C kemp 70 j Reeuwijk GEBOREN Annigje ouders J N van Spsngen en C Voordonw Dirkje ouders M van Greuningeu en A Jougrneel OtERLEÜE V M C den Edel 7 m ONDERTROUWD H A Vis en H Zaal Waddinxveen GEBOREN Adriaua onders R Veroieulen euG Ravestein Anthonie ouders J F ï Dyns en E Houtman Petrus ouders C de Boef en C Pijnacker Aric ouders Pvan der Breggen en S Oosthoek ONDERTROUWD F Ververs eu H va Gelooven Advertentiën De ondergeteekende bericht aan zgne geëerde Begunstigers Tan Gouda en Omstreken dat hij heeft gevestigd bg Mejuffrouw M L KINT VAN Dam Westhaven B 186 Het Depot zal steeds voorzien zijn van de Nieuwste Pelterijen Ook worden alle BONÏ ARTIKELEN naarde Nieuwste Modellen veranderd en gerepareerd GUSTAV SCHÜNBMANN Bontwerker s Oravenhage Plaats 16