Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1881

Herfst en Winter Saisoen 1881 iiT¥4ü € Fieuwste Dames WIITTZRMAITTELS in douMe en fantasie lenevens groote Collectie TRICOT JACQIJETS EnmEE WHn EEMAFTELS üames en Emde Regenmanlels Japonstoffen met bijbelioo rende Fluweelen en Peluches Pingpnoirs en Rokken in Satijn Melton en Vilt Doeken en vele fantasie Artikelen groote Collectie J GEHEERË1 PAKJES en OVERJASSEIV verdere IVOUVE A L TES voor t SAISOE Mij beleefdelijk aanbevelende ÜEd dw Dr G HOUTMAN MARKT 53 hoek Kerksteeg HEEREN DAMES en KINDER COSTUUMS worden in korten tijd vervaard d Woensdag 12 OctoiH r 1881 N 2673 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitiebiad voor Gouda en Omstreiien en SPAAMSCH VEEVOEDER uitsluitend verkrijgbaar bij L A L KORTMAN Co Rotterdam De naam KORTMAN Co op den zak en op het loodje is een volledige waarborg Toor echte onTerralschte waar J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMËNTEELE ZUIVEBiiiR Tab Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie HOÜTVEILIIVG te ROTTERDAM Van c a 20 000 stuks Vuren en Grenen Pe tersbarger Croonstadtsche Zweedsche Bisa M meische W bnrger en Amerikaansche Delen en Platen Eene lading Coperwpsche en Petersburger Varen Wgbnrger Ch enen geschaafde en geploegde Delen en ca 4000 stuks Vuren Baddinga 2V 6 i ieuwe Aanvoer Eene lading Kolders Juffers Eene lading van circa 30 000 Ie soort Wijburger Grenen Schrooten Verder Amerikaansche Grenen Hélen en Platen Juffers Stelgerhouten Eiken Ribben Harva Sparren enz Liggende op de Werf tRotterdamsch Welvaren en in de Nieuwe Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedjk te Rotterdam op WOENbDAG 12 OCT 1881 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN ÜOENRAAD LACH bj wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Het Hout 18 5 dagen vóór den verkoop te bezichtigen liggende dftze Houtwaren gemakkelyk ten Vervoer te water en per asb óy V 4 AAITBESTEDINa Het BESTUUR van den polder MIDDELBURG is voornemens op ZATÜRDAG den 22 OCTOBER 881 des morgens ten II ure in het Koffijhuis van Van der BIE te J5o feop aan te besteden Het uithalen van de bestaande en het inbrengen van de nieuwestoomketelB met deszelfs bemetselingen en aanhooren een e ander ten dienste van bet boven en benedenstoomgemaal des polders De Bestekken zgn rkrggbaar b den Heer J W VAN GROOS Secretaris Penningmeester te Bofkoop tegen betaling van 0 60 per exemplaar De aanwgziug zal plaats hebben op ZATÜRDAG den 15 OCTOBER 1881 des morgens ten 10 ure aan het bovenstoomgemaal a d Gouwe bg Waddimeveen Namens het Bestuur van den bovengenoemden polder T e Voorzitter L DB JONG De Secretaria Penninffmeester J W VAN GROOS Snelpersdruk van A Bbinkkan te Gouda HERVORMDE VEREE IGI G Oranje en Nederland BUITENGEWONE VERGADERING op MAANDAG 10 OCTOBER 1881 des avond te 7 ure op het bovenlokaal van den Heer v ZANTEN Markt Op bovenstaanden avond zal door welwillende medewerking vandenfieer een d oit inflr voorstelling plaats hebben voorstellende de voornaamste punten uit de Prot en Vad Geschiedenis door middel van een der grootste tot heden bekende apparaten Introductie vrg kaarten verkrijgbaar bg den Heer W G VAN GBELEN Prerident Geurige Theeën uit het Miigazgn van IW RAVEi SWAAIJ ZO E QORINCHEM Deze THBËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vflf twee en een half en een Ned ons met vermelding van nommer en prjjs M VAN DEK BURG Wgdstraat Gouda Herbesteding van Aardappelen op ZATERDAG 15 dezer zie No 2658 van dit Blad De Gamizoens Voedingscommissie Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASÖEI LEDBKANTEN WEEGEN enz Machinale Stoomznlvering Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Juffrouw KABEL Oosthaven verlangt tegen NOVEMBER eene fatsoenljke DIENSTBODE Wordt g evraag d tegen p mo NOVEMBER a s mi ESÜEEMEQ loon J 120 en eene mm muMm loon lOO adres in persoon of met franco brieven Schiekade 85 Rotterdam Tegen 1 November ÖIEDT zich aan eene Dienstbode als Meid dlleen die eene goede burgerpoi kan koken Adres tranm No 630 Bureau dezes ana ADVEKTEIMTIEM in alle Binnen en Buitenlandsche Cquranign worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda MP Eén afschrift is voldoe H P Ter voorkoming van misverst d zg bij deze herinnerd dat het BUREAU der GOUDSCHE COURANT voortdurend bigft gevestigd Langfe Tiendewegf D 60 terwfll de DRUKKERIJ dezer Courant gevestigd blöft illOLE WEKF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Bureau Men wordt verzocht geen brieve foor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENIA ND ÖOUDA 11 Oclober 1881 Onze stadgenooten zullen zeker met genoegen vernemen dat op de gisteren gehouden vergaderiug der Hollandscbe Maatschappji van Landbouw besloten is dat de Tentoonstelling en de Algemeene vergadering dier Maatschappg in het volgend jaar te Gouda zal worden gehouden Het behoeft gren b toog dat onze gemeente het zieb tot een eer esl rekenen het hoofdbestuur en de afgevaardigden dier hoogst nuttige vereeniging in haar midden te ontvangen Wjj twgfelen er dan ook geen oogeublik aan of zg zal alles doen om hare gasten waardiglgk te recipieeren Zoowel het Bestuur als de Ingezetenen zullen zeker gaarne medewerken om die ontvangst luister bg te zetten Gouda werd gekozen met 880 stemmen terwijl den Haag 155 Woerden 90 Alphen 49 en de Vgf Heerenlanden Gorinchem 34 st op zich vereeuigden Het Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken en de beide afgevaardigden ter Algemeene Vergadering de hh D C Samsom en J Breebaart Lzn komt een woord van dank toe voor hunne krachtige medewerking in deze waaraan het voor een groot deel te danken is dat de Algemeene Vergadering bedoeld besluit nam X e Staalê Courant van heden bevnt de ofiicieete opgave VHD de aan Nederlaodsoht inrenden op de iiitcrualiouule tentoonatelling te Melbourne toegekende oodenoheidiDgeu Daardoor wordt ons vroeger bericht beveatigd vau toegeHende oodericheidiugeii aan onee sladgenooten de hh J Priooe en Co voor pgpen en C G ran der Po t voor sigaren In de heden middag gehouden zitting van den Gemeenteraad kvram o a eene miseire in van den lieer J A Remy die Icennia gaf tijn ouljlag te nemen als lid Tan den gemeenteraad De Raad behandelde en keurde goed de begrooting joor de ëohultery dienst 1882 en benoemde tot Lid lau het Collegie ran Regenten van het Wee eii iSlemoeseniershuis den heer G C Fortuyn Droogleever en tot onderffq ier aan de 2e kosleloozé school den heer M den Oudsten te Oostzaan Ouder de ingekomen stukken vermelden wij l Het Kappprt der Cominiasie in wier handen wna gesteld de Begrooting der Gemeente foor 1882 2 Een memorie ran antw6ording van bovengenoemd Rapport door B en W 3 Ken missive van den Commissaris des Koniugs An dezq provincie toezendende een adres van den Commissaris vnn Politie A Ji JFieokert om rerhooging van bezoldi V ging mei verzoek om adviaa i Een voorstel van B en W den Baad in overweging gevende daarop ODganstig te adviseeren 5 Een adres van eenige bevoaera der Turfmarkt betreffende de demping dgarvan welke zaak adressanten aanbevelen De heer A Brunting zoad eene missive in tot mededeeling dat h zijn oatalog nam als lid der Commissie V toezicht op het Loger onderwijs wegens vertrek uit deze gemeente De Baad verleende op r poek eervol ontslag aan de onderwijzer H van Byk ta W Herman de Groot Daar de Raadszitting tlMhts kort vóór bet uur waarop deze Courant most worJeii nfgedrncl gesloten werd zijn wy genoodtoakt ons tot dit weinige te bepalen terwgl wy belangstellenden verder verwijzen naar het in onf volgend nr op te nemen Biadsverslng De aitroerlng die door de Liedertafel Apollo jl Zonda avoud ouder leiding van den heer VV Konincks voor hare buitecupwoue leden in de Sociëteit Ons Genoegen wcfd gegeven is in alle opzichten uitmuntend getlsiigd Het programma dat nog al afwisseling aanbood werd uitstekend eo vlug afgewerkt De vootdraohl der verschillende zanguu mers getuigde van studie en van vooruitgang De intonatie was onr t geheel vrij zuiver de nuanceeriug zeer goed ide uitspraak ofschoon nog Itiet overal even daidel k toch beier dan wq het vroeger wel eens hoonleu In t kort er is goed gezongen Den directeur komt een woord van lof toe voor hetgeen er ten gehoore werd gebracht terwijl echter de leden daarb i ook uiet vergelen mogen worden daar zy blaken gageveil htbbeii dut zy de wenken en opmerkingen van hmmea dlrecKuir ter harte hebben gcuomeu Ook bjj de uitvoering was het duidelyk merkbaar dat ieder lid ernstig wilde meewerken om baar zoo goed mogelijk te doen slagen Waar zooveel ambitie met zooveel ijver en bekwaamheid van directeur en leden samenwerken kun bet met anders of ApoUo moet steeds vooruitgaan op de baan der kunst Ook de afzonderlijke voordrachten zoowel op letterkundig als op muzikaal gebied waren zeer verdienstelijk zoodat ook deze niet weinig bijdroegen om het genot van den avond te verboogen Het was werkelijk jammer dat uiet meer buitengewone leden van hun recht om de uitvoering by te woneu gebruik maakten want hoewei de opkomst vrg talrijk was toch kon zij uog veel grooter geweest zgu daar zooals wg vernamen het aantal buiteugewane leden ongeveer 120 bedraagt Zg die er niet geweest zijn hebben indenlaad veel verzuimd Een geunimeerd bal hield verscheidene werkende en buitengewone leden met hunne dames nog eenige uren aangenaam bgeen Gisterenavond hield de Metselaars Vereeuiging Onderling Hulpbetoon in het Koffiehuis Bellevue hare 8ste jaarlgkschu ulgemeeuc vergadering tot het doen van rekening en verantwoording en tot het kiezen van ejn president Uit het verslag van den Penningmeester bleek dat tin ziekengeld was uitbetaald een som van ƒ 472 en dat het batig siildo ƒ 376 16 bedroeg Het ledental was geklommen tot 88 en nog werd door den Secretaris opgemerkt dat de vereeniging de laatste twee jaren met was vooruitgegoan door de vel ziektegevallen Tot president werd gekozen de heer A H Kulik penningmeester en in diens plaats tot penningmeester de heer A Rabomv Nil nog eenigeu Igd gezellig bgeen gei cst te zgn en na eSne opwekking om bevorderlgk te zgn aan de belangen der vereeniging werd de vergadering gesloten Zaterdag avond omstreeks 6 j uur heeft men bij den Heer H W op de Gouwe de toonbnnklode bestolen ditmaal heeft men zich tevreden moeten stellen met koperen munt In het tgdperk van 4 September tot 1 October jl ziju geeoe ambtsberichten omtreijkhet voorkomen van longziekte ouder het ruudvïe Egekomen In het daaraan voorafgaand tijdperk vnn vier weken waren evenmin gevallen dier ziekte bekend geworden Z M heeft benoemd tot lid van de De Minitter vnn justitie is voornemens aan den arbeid in de gevangenissen eene noodzakelgke uitbreiding Ie geven en die ook op de bedrlaarsgestichten van toepassing te maken tn wel door het aantal werkuren belangrgk te vermeerderen De minister van oorlog heeft aan de beide kamera der stnten generaal aangeboden een verslag behelzende den zakelijken inhoud van het door de commissie van inspectie over de kon militaire akademie Mn Z M ingediende rapport De ooininisaie zegt dat de gunstige indruk dien zg van de kon mil akademie heeft verkregen in niet geringe mote te danken is zoowel aan de mensc liandige wijze waarop de gouverneur zgne zoo gewichtige taak vervult en den ijverigcn steun dien hij daarbij van den eersten officier en van de verschillende leeraren ondervindt als van het stelsel dat tegenwoordig bij opleiding der loekomstige officieren wordt gevolgd Bc commissie meent dan ook als hare volle overtuiging te moeten uitspreken dat het haar met het oog op het bestaande groote incompleet van luitenants bq schier alle corpsen hoogst bedenkelijk zou voorkomen bij de wrttelgk voorgeschreven op haideu zynde herziening der wet van 1877 in den bestaanden zoo gunstigen toestand betangrgke veranderingen te brengen in het thans zoo deugdelgk gebleken stelsel nui offinerB oplading op nienw is vwlatm 1 langere proefneming met het stelsel zal althans naar haar gevoelen hoogst wensohelgk zgn Bg de commissie voor hel Werklieden Pensioenfonds zijn tot 20 September toezeggingen ingekomen van maatschappijen en particulieren voor eene som van ƒ 4716 aan bijdragen in eens en voor 48S aan jaarlgksche bgdragen terwgl de som noodig geacht om tot de oprichting te kunnen overgaan op 20000 wordt begroot Alle belangstellenden m het tot stand komen der zaak worden dringend oitgenoodigd hun steun niet te onthouden daar de commissie vreest dat wanneer voor het einde den jaars de beloofde bijdragen ontoereikend zgn de oprichting moet worden beschouwd te zijn mislukt Exemplaren der ontwefp statnlen en tarieven zgn verkrijgbaar 5 cent in den boekhandel en op franco aanvrage gratis bg de leden der commissie prof H B Greven te Leiden J C van Marken It te Delft Henri Boers te Utrecht en B H Heldt te Amsterdam In de gemeente Kerkwgk en Bruchem weigert bet onlangs herkozen raadslid v B den eed voorgeschreven in art 39 der gemeentewet af te leggen omdat sommige wetten des rgks in strgd zgn met Gods woord Tegen het zweren van trouw aan die wetten heeft hg gemoedsbezwaar Dit is een nieuw gezichtspuu t A e d D De directeur der rijkspostspaarbaiik bericht dat door hem in de gebezigde formulieren eene wijziging is gebracht die op het volgende neerkomt Geigk de zaak tul nu toe was ingericht raoesV de inlegger die een ander de bevoegdheid wilde geven tot terugontvangst van hem toekomende gelden titóómaal eene machtiging invullen en onderleekeneu en wel eerst op de aanvrage en daar andermaal op de order Dit gaf niet alleen tot noodeloozen omslag aanleiding maar leverde bovendien ook nog het gewichtig praotisch bezwaar op dat déardoor e doel helwelk men zich j het geven van dergelgke machtiging voor oogen stelt vaak niet te bereiken is Men denke bijv aan het geval dat een inlegger zich onverwacht op reis begevende een zgner huisgeuooten in het bezit wil doen geraken van eenig geld en te dien einde de machtiging op de aanvrage onderteekend Zooals deie zaak tot dusver gen geld was kbn hem dit uiet baten aangezien zouder ouder