Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1881

doch overtuigd als wy zgn dat elke Handslsvereeniging in Afrika zooveel mogelgk met Hollsnd zoude willen handelen en het oude moederland vol is van edele mannen wier doel het is de betrekking met hunne stèiDgenooten in Zoid Afrika alerker dao ooit te voren aon te knoopen vertrouwan velen dat het tgdstip ook niet ver mier venmjderd is waarop plannen ten uitvoer zullen gelegd worden die strekken moeten om Zuid Afrika meer direct met Nederland te verbinden Hierop vertrouwende is dus bet beleefd verzoek aan u Weled heeren om anderg teekeiide in correspondentie te brengen met heeren fabrikanten in Holland van eenig in Holland gefabriceerd wordend artikel hetwelk leiden moge om van hier met deze fabrikanten en handelaars een directen handel aan te gaan Mij vleiende dat dit gedaan verzoek door u Weled heeren goedgunstig zal opgenomen worden heb ik de eer te zijn fTtlMeU Seere met hoogachting namens de onderstaande Comilé leden der Beihltkemsche Soeren Bandeliveremiging J J Bbouweb oud lid van den HBd Volkeraad iwfri fe C D Naudb D S Naudï J D V D Mebwe G J Blignadt E M RautïnbacS J J Botha J F Steaoss H B Datbi Ed dic dienaar M ADOLF Seeretari pro temp der B B H F Ue wet van het district Columbia geeft alleen dan aan het Hof van dit district de bevoegdheid om kennis te nemen van een moord als het slachtoffer binnen de grenzen van het district slerft Voor dit hof zou Guiteau dna alleen kannen terecht staan wegens poging lol moord De wat van New Jersej daarentegen geeft aan de Hoven de bevoegdheid om kennis te nemen van een moord indien het slachtoffer binnen de grenzen van New Jersey overlgdt onverschillig waar de aanslagen gepleegd zijn Vandaar dat de zaak iti New Jersey moet worden behandeld Spoorweg op deze w jze werden samengesteld twee waggons 3 klasse een waggon 2 twee 1 klasse waggons een 2 en twee 3 kl waggons of met cgfers wellicht dnidelgker 3 3 2 112 3 3 In den laatsten tgd kon dit minder worden volgehoadeu omdat er dikwerf doorgaande wagens moeten voorgebracht worden Ieder reiziger weet ook dat het midden van den trein en nog wel het midden compartement van deu middelsten waggon de veiligste zitplaatsen bevat Doch de bekende Pullman s wagen of eleeping cart worden even als eersteklasse wagens zelden bg eene ontsporing stuk geslagen omdat hun constructie ook wat de binutnwanden betreft veel alerker is Ontsporingen kunnen niet geheel geweerd worden maar de Eegeeriug behoorde zoodanigen bouw van wagens voor te schrijven dat zg niet bij de eerste botsing in slakken kunnen vliegen Waarom is het het pereonCel van zoo min allooiP Onder de machinisten zijn er die wegens ongeschiktheid voor de vaste machines bij een particulier niet zouden worden goedgekeurd In ééa woord overal ontbreekt het noodige Staatstoezicht en contrêle Hetzelfde is het geval bg stoomtramwegen waar het leven der reizigers van één man afhangt Als deze bij ongeluk van de machine valt of een toeval krggt gaan al de passagiers de baan af Er is wel bepaald dat in dit geval een der controleurs in de bres springt maar daargelaten dat deze voor het werk ongeschikt is kan hg zich juist in de achtersten wagen bevinden hg heeft dus renigen lijd noodig alvorens hg de machine bereiken kan eu inmiddels kan het te laat zijn Waarom op de Iguen die geen nachtdienst hebbeu voor personen vervoer de goederentreinen niet des nachts doen loopeu Men schrijft uit Appeltern van 8 October Gisteren avond werd door den rgksveldwachter H Molenaar en den gemeenie veldwaohter G Reinden een vreemdeling gearresteerd die verdacht wordt den moord te Veere gepleegd te hebben Hij is Zondae morgeh door marechaussees gevankelgk weggevoerd In de Ver Staten van N Amerika heeft een eeheel ongewone wisseling van temperatuur plaat w van 40 1 ten gevolge had i o n het land getrokken en heeft de kusten van den Atlantischea Oceaan 1 Dinsdag avond bereikt Hier en daor o i L f S n te oren de Iherraometer 90 had aangewezen Te Cheyenne aan den Paoificspoorweg ten noorden van Denver stond on Zondag de thermometer op 98t F s anderdaag on het vriespuBl bij een sneeuwstorm I De grond werd i dnim hoog met sneeuw bedekt Beo buitenman kwam onlangs in de ïf S Ct van 20 Sept op tegen het bericht ook door ons overgenomen uit Ome gevederde vrienden waarin op het voordeel van het zoeken van raiereneieren gewezen werd H schreef daartegen t volgende in genoemd blad Ik zou t allertreurigst vinden indien de zoo nuttige bosojimier nog meer werd vervolgd dan reeds bet ger il is terwiUe van ben die nachtegalen en dergelijke vogels hebben t Is te hopen zoo t Ijeproefd wordl dat de eigenaren der faossoben sterk de hand houden uin eene gestrenge vervolging dier poppendieven fiiisema Bos in zgu landbouwdierkunde schrgft omtrent dit diertje pag i S6 Waar de mieren haar zetel hebben opgeslagen worden geen rupsen gevonden Vooral in bosohryke streden kan de waarde der roode boschmier niet hoog genoeg warden aangeslagen In de nabijheid van de groote nesten die zg aanlegt vindt men iu de boomen geen enkel iuaekt eu meer dan eens beeft men bg gelegenheid van een rnpsenplaag in een bosah waargenomen dal terwgl audere boomeu geheel en al kaal gevrelen waren die welke tot op Benigen afstand het mierennest omgaven geheel gjroen waren gebleven eu zich voordeden als oasen in ide trooslelooze woeatgn Wg hebben waarlgk genoeg vnn inseklenplageu te Igden om niet een slelselOiatige uitbreiding hunner vganden te bevorderen Mr A H Verster Ie Oosterwgk meldde in t zelfde blad dat daar bg verordening straf bepaald ia tegen t zoeken van miereneieren De bedoelde buitenman is zoo overtuigd van hun nut dat hg dienaangaande nader schrgft dat alle eigenaren van bossohsn nn dikwerf sohoou verkeerdelgk premiën uitlovende aan boschwachters koddebeiers enz voor t vangen van vossen en t betrappen van stroopers premien moesten uitlovsc aan hen voor lederen dief van miereneieren dien zg een voniïis weten te bezorgen Of zg zgn hout vernielen of de mieren die de vernielend insekten dooden komt voor zgn bosoh óp t zelfde neer De wakkere voorstander der grafische methode op elk gebied vnn uelenschnp do heer P M Jaeger die onlangs nog voor deze methode in de studieder statistiek een lans brak in het jaarboekje dervereeniging voor de statistiek heeft zich thans icn taak gesteld haar meer nauwkeurig en meer algemeen bekend te maken HQ bewerkt daartoe het bekendeboek van E J Marey De grafitche methode opgehelderd door teekeuingcn en door tal van nieuwe voorbeelden die op ona land betrekking hebben Hat werk van Marey slaat Ie goed aangeschreven dandat een aanbeveling noodig zon zijn en de naamvan den heer Jaeger is een borg dat de bewerkingmet zorg geschiedt AU men nagaat wat de grafische methode al uitgewerkt heeft al middel van uitdrukking en middel van onderzoek op het gebied van oeconomie en industrie van de naluurwetensohap van geneeskunde en physiologic kan men het nietanders dan toejuichen dat een poging wordt gedaanom haar ook ten onzent meer algemeen bekend te maken N R Ct De groote jaarmarkt te Waalwgk op Donderdag 11 heeft zich wederom gekenmerkt door verregaande baldadigheden Ware er niet gestreng en sterk gesurveilleerd door de brigade maréchaussée en een paar rgksveldwachters dan zouden er zeer zeker bloedige veohtergen hebben plaats gegrepen Laat in den avond nog werd iu de aangrenzende gemeente Besoyen zonder aanleiding aan een jongeling ene vrij diepe wonde in het aangezicht toegebracht De vermoedelgke dader zekere J V uit Sprang is dientengevolge door de marechaussee aangehoudenen gevankelgk naar Waalwijk overgebracht Sedert eenigen tijd neemt de Amsterdnrasche Omnibnsraaalschappg proeven met turfmolra als ligging voor een gedi elte van haar paarden voornamelijk wegen het verschil in prgs met het stroo Aanvankelijk voldoet de proef goed De turfmolm wordt uit Dttitsehland in balen evenals geperst hooi aangevoerd In een onlangs gehouden vergadering van den gemeenteraad van Hnissen il eene commissie benoemd bestaande uit de hh Pilgrim Meeuwseh en Ottcnhoff om aan de regeering onderscheiden grieven bekend te maken die meu tegen deu burgemeester heeft en die onlwikküld worden naar aanleiding van een verslag over een op zich zelve el Trij vreemde zaak De gemeentebode B R Vos heeft gratis steenkolen gebruikt van de gemeente Toen dit ter sprake kwam werd er op gewezen dat Vos vergunning daartoe had van den burgemeester Een raadscommissie onderzocht dit en vond de zaak gegrond We ootkent de burgemeester dat maar zgne waarheidsliefde wordt beneden die van den gemeentrbode gesteld De burgemeester daaromtrent inlichtingen vragende werd onthaald op allerlei staaltje die de leden aan zgn waarheidsliefde doen twgfelen terwgl tevens herinnerd werd dat in eene vorige vergadering waarin de Burgemeester afwezig was de Raad reeds zgn verontwaardiging had te kennen gegeven over de misleidingen van het hoofd der gemeente Men ging zoo ver van te verhalen dat de burgemeester zich onlangs nog ongestraft en onbeantwoord in een koffiehuis ten aarihoore van verschillende ingezelenen voor de voeten liet werpen toen hg een door hem gedane verkloring met een eed wilde bevestigen dal zelfs aan een eed door Z Ë A gedaan geenerlei waarde was te hechten De gemeentebode is inmiddels in zgne eer hersteld en in zgne betrekking gehandhaafd Voor de Rechtbank te Amsterdam werd dezer dagen het geruchtmakend geval behandeld eener sloornisin de Ned Herv kerk te Ncderhorst denBerg Zekere J B J N uit Amsterdam stond daarvoorterecht Volgens verklaring der getuigen ia hg opZondag 17 Jani in dat kerkgebouw gekomenen heeft daar gedurende de predikatie met armenen beeiien gezwaaid en geluiden gegeven Depredikant Adri au Veenhuizen heeft dientengevolgezgn rede geslaakt een ouderiing en de veldwachter verlieten hun plaats de helft der gemeente verlkt de kerk enkele vrouwen vielen flaauw en de predikant liet daarop een gezang zingen Volgensde verklaring van den predikant zou bekl gezegdhebben Ik wensch jelui goeden morgen Bekl gaf op dat hg een vriend uit de kerk had willciu halen die in abnormalen toestand in een bankwas gaan zitten eu dat hg toen legen dezen heeftgeepreken hij ontkende het overigens ten laste gelegde Bedoelde vriend verklaarde da hij nietsonbehoorlgks had gedaan en dat bekl alleen wot Iwid tegen hem bad gesproken I Voor eene tent op de kermis te Ngmegeii waarin een zoogenaamde Zoeloe kaffer wordt vertoond stond dezer dagen de houder dier tent te expliceeren terwijl hg een met los kruid geladen pistool in de hand hield Bg ongeluk ging het schot af en trof en meisje dat voor de tent stond te kgkeu in het aangezicht en den hals waardoor het kind zoodanige brandwonden bekwam dat onmiddellgk geneeskundige hulp moest wonkp ingeroepen Npg vi5ór dat Garfteld gestorven was moet zgn moordenaar een petitie hebben ingezonden waarin hg vroeg om onder een borgtocht van vijftienduizend dollws op vrije voeten gesteld Ie worden Hg belooft daarin op 1 Februari te verschgnen voor het Hof om zich te verantwoorden tegen de aanklachten die tegen hem zullen warden ingebracht In dien tusschentijd wilde hg een uitstapje naar Europa maken waar hij lezingen wilde houden over de politiek ler Vereenigde Stalen een onderwerp waarvan hg verzekert volkomen op de hoogte te zgu Ook iu Amerika wilde hg over hetzelfde onderwerp lezingen houden Natuurlgk werd de petitie onbehandeld ter zijde gelegd Men gelooft dat Guiteau dergelgke dwaasheden heeft geschreven om te doen gelooven dat zijn geestvermogens zijn gekreukt De quaeslie omtrent de tevocgdheid der verschillende gerechtshoven iu Amerika blgkt ten alotte op het volgende neer te komeo Naar aanleiding van het spoorweg ongeluk bg Rotterdam wordt in De hed Industrieel de aandacht van de Enquête commissie der Tweede Kamer gevestigd op de volgende vragen Waarom is op een hoofdstation zooals de Delftsohe Foor te Rotterdam het blok systeem niet ingevoerd P Dat wil zeggen dat er geen trein binnen het blok mag naderen voordat zgn locomotief gefloten heefi en d conducteur door een te openen signaal geanliv3wd is dat de te b ergden lijn veilig is Waarom worden de wissels niet allen vau uit een hoog geplaatste keet gericht door een en den zelfden persoon die direct met den telegraaf en stationschef in verbinding staat zooals aan de Rbijuspoor en iu liet buitenland gebruikelijk ia Waarom wordt geduld dat een trein zoo dicht bg een hoofdataticfn waar zoovele wissels aanwezig zgn met volle kracht biunrnrijdt P OVeral elders geschiedt dit met verminderden spoed zoqfidht er zelfs bij verkeerde manoeuvres geen otigcIii gebeureu kunnen Waarom zijn de derde klasse wagens zOo zwak gebouwd dat zg bg den iniAalen schok te splinter geraken terwgl eerste en tweede klasse wagens gaaf blgveu Is het leven van een derde klasseaj iger minder waard dau dat van een reiziger 1 knresfP Dit schgiit nu zoo Ie worden begrepen daar vroeger de treinen voiv den Hollandiohen IJzeren teekening der machtiging op de later afgegereu wordende order g en terugbetaling kon tolgen Ten gerolge der met toeatemmiag der regeering thans aangebrachte irgziging in de aanvrage is dit beiwaa r geheel uit den weg geruimd en opent de inlegger die de machtiging op aanvrage gesteld onderleekent aan iemand dien hg b later opkomende behoefte in staat wil itellen lich te helpen de gelegenheid om üoh eld te bezorgen Vult de inlegger in de aanvrage of in de aanvragen hrt bedrag in dan vertegenwoordigt elk dier aanvragen een bepaald geldel k bedrag Doet hij dit niet maar laat hg talks aan tgn gemachtigde over dan schenkt l g hem een naar verkiering te realiseeren krediet binnen de grenzen van zijn des inleen saldo te goed volgens het spaarbankboekje De elfde algeraeene vergadering van het Ned Proteatantenbond zal op 1 en 2 November e k gehouden worden te Haarlem Er moeten o a twee leden in het hooldbeatuur gekozen worden waarvoor de volgende drietallen worden lanbevolen dr L W E Rauwenhoff hoogleeraar te Leiden en mr W Van der Vlugt id te Leiden mr G A Van Hamel id ta Amsterdam en dr H ü Megboom predikant te Assen L Mees id te Arnhem en J Verweg Jzn id te Rijswgk Het hoofdbestuur heeft voorgesteld de vergadering spreke als baar gevoelen uit dat de thans bestaande wettelgke bepfiliogen omtrent den eed misbruik maken op de gewetensvrgheid der ingezetenen en drage aan het hoofdbestuur op zich namens het Bond lot de Hooge Eegeerüig te wenden met het verzoek maatregelen te willen nemen waardoor eén iedw naar goe overtuiging verklaring omtrent de waarheid kan afleggen iu die gevallen waarin de Staat haar eisoht Deit eersten dag zal er na de vergadering eene tvondgodidienatoefening gehonijlen worden waarin ala sprekers zullen optreden de heeren J J De Bussy predikant te Amsterdam en H G Lohr predikant te Kotterdam en waarbjj zich een zangkoor onder de leiding van den heer W BoberI zal doen hooren De plaats Deter dagen is mededeeliug gedaan vao het volgende stuk Oranje Frijstaat BetijUiem Juli 1881 Jan den IFelEdelen Zeer Gtieerdep Beer ProJeuar P Harting en patriae Betren ComitéledfH dmNederlaad eh Zuid 4frikaa i che Vereeaiging M Nederland WelEdeU Beert Vervuld met een gevoel van dankbaarheid voor de sympathie door ÜEd heeren bewezen met de Hoilandsoho stamgenooten in Zuid Afrika vooral aan de Transvaalsche Boeren io den laatsteu oorlog welke zijn ontstaan te danken had aan de onreehtvaard e annexatie van dat land ea u Weled heeren namens honderden van Afrikaners ia den Oranje Vrijstaat dit gevoel van dankbaarheid betuigende voor de blgken van deelneming iu hun io t door U heeren reeds betoond niet alleen maar die zelfs nog verder uitgestrekt wordt zooals blgkt uit een correspondentie voorkomende in het Oraig e Vrgstaatsch Nieuwsblad De Expreu waarin de Afrikaners zien hoe gg Weledele heeren nog steeds op zoo verren afstand bezig zgt de belangen der Hollandaohe stamverwanten iu Zuid frika te behartigen gedreven door het gevoel van behoefte om deze dankbaarheid te uiten en gesteund door het vertrouwen dat geene moeite UEd heeren te veel zal zgn om op alle wgzeu de Hdllaudscbe afstammelingen in ZuidAfrika van dienst te wezen veroorlooft ondergeteekende zich namens vele Afrikaners met een verzoek tot U heeren te wenden Onder do vele gevolgen van den laatsten oorlog der Transvaalsche Boeren tegen Engeland is ook deze dat de handelsgeest onder de Afrikaners is opgewekt geworden ten gevolge v aarvan niet alleen in de Znid Afrikaansohe Republiek maar ook hier in den Oranje Vrgstaat Boeren Handolsvereenigingea zgn en worden opgericht hetwelk ook het geval is te Bethlehem O V S Eene groote begeerte bestaat hie om zooveel als ceaiguins mogelgk is de handel met het oqde rooederlaud Holland te openen Wel is waar heeft dn op het oogenblik nog een bezwaar in zich namelgk dat er geen directe vaart bestaat van Holland op Zoid Afrika tengevolge waarvan thans alle goederen over Engeland moeten verscheept worden ea dit wavsohijnlgk te kostbaar zoude kunnen uitkomen voor eene haodelsooderneming alhier De snb t officier van justitie mr H Stheeman achtte het ten laste gelegde bewezen en requireerde tegen bekl een celstraf van drie dagen en een boete van ƒ 8 terzake van het verwekken van beroering of wanorde in een kerk waardoor de godsdienstoefening is vertraagd of afgebroken Buitenlaodseli Overzicht Uit Londen wordt geseind dat de afwezige minisiers per telegram zijn opgeroepen tot een kabinetsraad welke morgen gehouden en waarin over de quaeslién van de Transvaal en Egypte beraadslaagd zal worden Blgkens een redevoering van Gladstone is de Engelsche Regeeriug geneigd aan de Boeren concessies te doen Volgens berichten uit Londen te Parijs ontvangen zgn Frankrgk eu Engeland overeengekomen om aau hunne agenten te Kaïro gelijkluidende instruction Ie doen toekomen betreffende de zending der Turksche commissarissen naar Hgypte Over een nieuw Franach Ministerie wordt steeds gesproken De president der Republiek had een onderhoud mtt Léon Say en met Preycinel De Minister van Oorlog Farre heeft bg gelegenheid van de onthulling van het gedi nkteeken van den slag van St Quenlin de gelegenheid waargenomen een lofrede te houden op Gambelta een waarlgk niet overbodige wederdienst voor den gver waarmee de exdictator dezen generaal op het kussen heeft gebracht en gehouden De buste van Gambetta was op bet feest en naar de welbekende trekden wijzend zeide Fatre dat men ook hulde moest brengen aau der groolcn burger die met onwrikbaar vertrouwen den vijandelgken inval weerstond en nog hoopte toen al de andereu wanhoopten hem wiens warme taal in aller harten doordrong en die de macht bezat overal den moed en de vaderlandsliefde te doen ontwaken Wie kan van de verdediging des vaderiands spreken ging Farre voort zonder dezen uitstekenden Staatsman wiens vaderiandsliefde republikleinschc legers uit den groud tooverde nadat de Keizerigke leger geheel verslagen waren een bijzondere plaats aan te wgzen zgn verdiensten zullen noch door de democratie noch door het leger worden miskend De Daitsche begroeting is zoogoed als gereed en bevat naar men verzekert weinig veranderingen de kosten voor de lolaantluitiug van Hamburg en eventueel van Bremen zollen worden gedekt door een leaning In de Vereenigde Statsn van Noord Amerika is de aaudacht na den dood des heeren Garfield meer uitsluitend op twee onderwerpen gevestigd namelgk de bestrafllng van den moordenaar Guiteau en de zuivering der republikeinsche partg Het proces van Guiteau die door de groote jury reeds in staat van beschuldiging is gesteld zal te Washington gevoerd worden Een sohoonbroeder van den misdadiger rechtsgeleerde in Chicago heeft zich naar men weet mei de verdediging belast en zal waarschgnlijk de niettoerekenbaarheid wegens krenking van geestvermogens pleiten De verbittering der volksmenigte op den moordenaar is zóó groot dat buitengewone maatregelen moesten genomen worden om hem voor hare woede Ie beveiligen Wat de partgverhouding betreft deze heeft zich in zoover verbeterd dat Conkling s invloed voorgoed gebroken schgnt Gelgk per telegram is gemeld heeft de republikeinsche conventie vou den staat New York welke verleden Woensdag bijeenkwam den senator Miller tot haren voorzitter gekozen Miller is een bezadigd man en verklaard tegenstander van Conkling De Effectenbeurs LVI Amsterdam 10 October J881 Hoofdzakelijk trokken in de vorige week de Amerikaansche Sporen de aandacht De lagere koersen reeds in mgn vorige vermeld hielden in t begin der week sland doch in t laatst kwam er eenige verbetering De gefingeerde of werkeligke geldschoarste in Amerika is de voorname oorkzaak der daling De voorraad goud die sedert enkele weken daarheen werd gezonden is hoogst aanzleulgk en de Europeeschc banken verhoogden allen hun disconto ook bij de Nederi Bank werd het geld pCt duurdtr Hoewel tot nog toe geen vrees bestaat voor eenige stagnatie kan het op den duur zoo uiet blijven De onzekerheid maakt echter de koopers huiverig terwgl zg tevens het aanbod vermeerdert De Timet deelde dezer dagen mede dal de geheele quaestie neerkwam op een corner eene combinatie van Yankee s die op daling der fondsen speculeert door den geldvoorraad builen omloop te brengen Indien dit juist is is t einde niet te voorzien en kon wel een ee crisis het gevolg zgn van die schandelgk manoeuVre BiNNKNLAMDsoHï WAAEDiM ataotrfmdie De stemming was iets williger integralen sloten iii drieën Vij vieren booger Premieleeningen waren voor Amst loten iets gunstiger doch de overige soorten iets lager Paleislolen verioren 3 pOt Spoor eglee i gen met geringen handel De aand Holl Sp werden 1 pCt lager genoteerd doch de Centraalwaarden gingen iets vooruit de gestemp Ohl het meest nl Vi k Boxtel Wezelwaarden sloten de 4V pCt Obl l s en de gest Ie Hyp booger de aand verloren circa 1 pCt Tramwtu leeningen gingen meertndeel achteruit hetgeen voor tram al een tetr bijzondere richting is De Gooisohe e Nederi verioren 5 de N en Z Holl i de Ro t ruim 3 pCt ook aand Amst omnibus mij gingen achteruit Induitrieele Kaarden Hoewel in deze soorten eenig leven fas gingen de meeste toch iets achteruit Slechts de aand Ned Bank en do Stoomv Ned sloten 1 a 2 pCt hocger De Kol Bk noteerde 2 Rott Hv l i de Kon Ned Stoorab mg V Hv Amst 4Vi pCt Holl Hypb Int er en Hv Rott Ned Handelmij contant allen 1 pCt dito tgd ie lager EcBoriEscUE WAAEDEN Stotttt ondten De beide laatste dagen der week deden de meeste dezer waarden het in den vier eerste dagen verlorene ten deele herwinnen De meeste soorten sloten echter nog iet lager dan de vorige week Belgische 4pOi Gert verloren 1 lo 2V pCt Hong goudl 1 de overige soorleu s Vis Oostenrijkers l s a Oostenr goudl 1 pCt beter Russen gemiddeld V doch 4pCt 80 IV Spanje sloot booger de IpCt buitenl I de 2pCt dito de IpCl binnenl 7 en de 2pCt dito 4 pCt Turken waren nagentieg onveranderd alleen de OpCt 69 sloot ruim 1 pCt booger Egypte l jj do Spw leeniug j lager Premieleeningen Voor deze soorten ie geen enkele verhoogiug te vermelden Weenerloten verloren 3Vsi Hongaren 2 Stuhlw l Theial 1 Oostenr en Russen V Spooruegleeningen Deze soorten volgden de Staalsfondsen Hoewel de moesten zooals Russen l a 2pCt kger sloten liet het zich in t begin der week aanzien dat t verschil grooter zoa zgn AXKBIKAANSCBE WAABDKN Staattfondnn De speculatieve fondsen waren bgua alleU lager 8pCt Florida l n oude Mexicanen i nieuwe 1 Peru s l i Venezuela s Vs Conféderé s giugeii steeds achteruit zg noteerden Zaterdag 55 a 60 Columbianeli sloten Vu booger wegens groote vraag voor Eugelsche rekening Spooncegleemngen Hoewel de laatste dagen ook bier eenige verbetering brachten valt toch eeue gemiddelde verlaging van 3 ü 4 pCt voor de aatdeelen van 1 pCt voor de obligatiën te vermelden Induitrieele waarden Colorado s verminderden 3 i 4 Louisiana s I Maxwell s voor beide soorten 2 pCt PnoLOMaATii BBliTE Daar met 1 October nog al coupon vervallen was er ruim geld te bekomen a 4 T F S Heden wa de handel in AiAerik Sporen zeer geauiraeerd ea waa de atemming ten gevolge der betere koersen te New York veel gunstiger Staatsfondsen waren over t algemeen lager alleen Bassen waren g a Va beter Vau Binnenl waarden verkeerden de Staatsfondsen in flinke stemming In Sporen ging weinig m de Boxtelsoorten verloren hun avan De beide soorten van aand Handelmg konden zich verbeteren Hv Amst verloor 1 pGt Russ loten 66 gingen birca 2 pCt achteruit do Sporen varieerden weinig KEXMSGE iXG RURGEMKÉsTEB eu WETHOUDERS der gemeenti G0UDA brengen ter kennis van alle Palentplicitige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registers vo9r het dienstjaar 1881 88 dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrggbaar zijn wanneer zg zich daartoe peraooolgk aanmelden van deu 10 October 1881 tot en met den 22 October daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot de namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tgd door de belanghebbenden niet afgehaalde PJtfENTBN door den Deurwaarder der Directe belastingen aau hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwgl de nalatigeu vervallen in eene boete van vü tien auldtn bgaldien zg aangevraagd wordende huu PATENT of een ftckrift van hetzelve niet kuunen vertoonen Gouda den 8n Ootober 18S1 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretarie BROUWER n