Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1881

indien niet de 6 A T ata middel in Gods hand door stoffelyke middelen ook in hare geestelqke be heeften had voorzien Schoone taak de verstrooide schapen te verzamelen de vervallen muren op te bouwen en door ttoffrlgke en geestelgke middelen het licht der waarhrld in Chriitus te doen sohqnen in de duisternis van bygeloef en dweepiieke onkunde Groot ia dus het veld dat de 6 A V ter bearbeidiiig is aangewezen Velen zyn de aanvragen om bqstnnd maar moge ook deze feestelijke bijeenkomst strekken 6m het aantal leden aamienlgiievermeerderen die niet slrchts eenmaal jaars Qe haud openen tot eeue gave mnar ook deze uitnemende zaak een warM hart toedragen eu haar krachtig ondersteunen Veel zou ik nog tot hare aanbeveling kunnen spreken maar waar het mjj als voorzitter der afdeeliiig Gouda werd opgedragen deze feestelgke bgcenkomst met een woont te openen daar wenschen w j eene breedere beschonwing over te laten aan het U bekend Stal sprekers dat de vriendel kheid had aan het verzoek van het Bestuur onzer afdeeling gehoor te geven om in dit avonduur de belangen der A V voor U te bepleiten Wg verzoeken daarom Prof Cannegieter uit Utrecht het wt ord tot de vergadering te richten nadat vooraf het zangkoor zich heeft doen hooren in het sohoone lied 0 Du ier Du dit Litbe bUt Nadat virvolgens het zangkoor aan dut verzoek had voldaan nam j raf Cannegieter uit Utrecht het woord Op dezen feeatdaj van de Gu taaf Adolf Vereenigingi zoo begon hg voelen wg den protestantengeest in ona leven an voelen wg ook den uauwen band tussoh n dien geeat a t menschen persooulgkheid Over dien samenhang van het protestantisme en de peraoonlykheid il ik spreken Laat mg er op wgien dat het protestantisme is 1 Uit de behoefte van de persoonigkheid gebaren 2 tot de vormin vnn de persoonlijkheid onmisbaar 3 door de ontwikkeling vjn de persoonigkheid sterk 4 door de bezieling van de persoonigkheid vruchtbaar In hiiofdznak omwikkelde hg deie punten als volgt Ie De persoonigkheid l3at is de inwendige mensoh Deze leeft enkel uit en door God Hoe arm moet de mensch niet zgn als hg God niet heeft tloevelen zgn er niet iu den loop dir eeuwen verarmd letterlgk te gronde gegaan naar den geest I Dat gcbenrle toen de Kerk geen kerk meer was toen er heerschappg werd gevoerd over het geloof Men huivert bij de gedachte aan de ontzettende smarten vnn honderden martelaren maar nog veel meer bij de gedachte aan de duizcudél die den brandstapel vreesden en innerlgk arm werden Zg waren eigenlgk de slachtoffers van den geloofsdwang Geloof en dwang I hoe hebben de menschen die twee bij elkander gekregen I Want waar de dwang het won daar verdween het geloof I En waar het geloof bleef daar stond het op tegen de ondraaglijkste tyrannic Als er geloof is dan haeft de mensch God maar dan heeft God den mensch ook I Ëu tegen die vereeuiging kon priisterheerschappg ten slotte niets doen I Leert de historie het niet F De grooti mannen van de Uervormingseenw werden hervormers uit innerlgke behoefte De inwendige mensch ontwaakte iu hen eu eenmaal ontwaakt eitchte hg lUeloof hoop en liefde Die zihfa kinderen God gevoelden maakten de knellende banden los stonden op door de kracht des geloofs en protesteerden tegen alle heerschappij die het geweten bindt Zg die protesteerden eisohten vrgbeid Waarvoor Voor het geweten voor de rechten en het leven van de persoonigkheid Vrgheid eischten zij niet om vrij te zijn eoM het geloof baar om vrg te zgn m het geloof Libertguen waren ig niet maar vrgheidsmanuen omdat zg mannen waren van het geloot van het ware het eenigc dat geloof is dat niet van buiten is opgelegd maar in bet hart leeft door Christus geest dat niet uitgaat naar de Kerk maar naar God Dat geloof is behoefte van den inwendigen mensch door dat geloof alleen leeft de 1 ersoonlijkheid I Eu dit moet de mensch zgn anders is hg niet r Hij kan nooit tevreden tgn met een plaats ii de Kerk maar zelf wil hg door ign geloof een de l uitinakeli van het hooger leven dat wezen van Christus kerk is Waarheid vraagt hg voor zgne ziel geest voor zgn geest Geloot en Liefde geen kerkgezag roept die in het leven mur kwgnen ze als de fterk hare hand op de zielen legt Maar dan komt het hart en zegt Gods liefde is in mg uitgestort I Ik wil gelooven en liefhebben I Ik voei mg verlost niet door u o Kerk lAaar door Go die mg door Christus den geest der kracht en der liefde heeft gebeten I Dat is het Protestantisme daarin woi telt zgn reciitl Het is een eenwig recht I Daarom is ook het protestantisme onmisbaar Onmisbaar tot de vorming van de persoonlijkheid iu ons tot het volle frische en krachtige leven van den geest dien wg hebben uit God Of ooit iemand tonder God ia durft spr niet zeggen maar wél dat een mensoh klein is en eenzaam en arm als hg niets van God en voor God gevoelt Gg spreekt van vrijheid kinderen der 19e eeuw maar wat is vrgheid op zich zelve f Eene ontkenning straks wellicht een gemis I Wat baat u de godsdienstige vrgheid als het zgn zal vrgheid vait den godsdienst niet iu den godsdienst Vrgheid om God niet meer te dienen eu geene vrgheid om God te dienen naar de zuiverheid van het Evangelie P Zóó als ik daar het laatst zeide zóó wilden onze vaderen het en ook de man wiens geest op deze samenkomst zgn stempel moge drukken Waarachtitje godsilienst staat boven de vrgheid en maakt alleen ten slotte de ware vrgheid mogelijk Maar juist daarom heeft hij haar noodig en is ona het protestantisme onmisbaar Godsdienst is Ie bloem van de persoonlijkheid maar zonder het protestantisme komt de eigenlgke zonnige warme frissche bloeitgd niet in he t menschelijk leven Dan komt de mensch niet tot een godsdienst die zgn eigen godsdienst is 8pr zegt niet eeu godsdienst van eigen vinding maar een eigsn godsdienst die waSrlgk en geheel het leven zijner ziel is Maar dan kan hg ook niets doeq met zgn godsdienst want dan steekt daar geen kern in geen liefde geen kracht geen vruchtbaarheid Wat wordt er dan van de persoonlijkheid De waarheid maakt ons vrg als zij ons hart met waarheid vervult En dat doet zij den waren protestant Wat is het dus een gewichtige roeping die van het protestantisme I Het moet geest en leven brengen den weg banen voor den geest en het leven van bet christendom opdat het Evangelie voor velen in velen en dan ook meer door velen een kracht van God tot zaligheid worde Opdat velen het alleen zaligmakend geloof men zegge niet omhelzen of aannemen want dat kan met het echte geloof nooit gebeuren maar hebben in hun hart uit dat geloof leven Bome noodigt wordt gehoorzame zonen en dochteren der Kerk moar het Protestantisme predikt wees navolgera Gods als zijne geliefde kinderen Duizenden hooren die stem maar onder hen velen die door de ongunst der omstandigheden Ai i vooral waar de nog machtige Kerk van £ ume heerschl en dringt en dwingt ti rnauwernaod gelegenheid vinden om God naar e zuiverheid des Evangelies te dienen Dezen ter hulp te komen ook door stoffelgke gaven opdat hun de gecstelgke gave niet outbreke dat wil de 6 A Vcreeniging Zóó alleen wordt het protestantisme sterk Het ontwikkelt de persoonigkheid tot een eigen innerlgk d i tot waarachtig geloof Ook de Gnataaf Adolf Vereenigiug prottsteert tegen Bouie tegen de aanmatiging die van over de ergen komt tegen heerschappij van het geloof tegen gewetefsdwang Zg doet het op de rechte wijze Niet door hel zwaard niei door verschansing n te bouwen uil het materiaal van nitwendige nacht maar door zuurdeeg Ie leggen in het meel door hulp te bieden düar waar het zaad des levens in goede aarde viel I Dat daar het goede zaad bloeie en vrucht drage het Evangelie in de harten werke als kracht van God d rtoe wil zg medewerken en zóó moet zg als protesta tsche Ver ccniging doen Zij moet gedachtig zgn aan Paulus woord Overwin het kwade met het goede Geest tegen geest I Tegen eiken onreinen geest den óóneU geest on Christus I Ziet dat is protestantsch I En dieu geest wil deze Vereeuiging brengen ook als zg arme gemeentw leunt die ternauwernood gemeenten kunnen bigveu Want de gemeenschap is noodig voor den enkelen mensch Wg staan niet alleen en in den godsdienst wel allerminst Geen goed prutestant kan het geineenteleveu gering schatten Waar hij het versterken kan iu eigen kriag of onder de broeders op vreemden bodem daar zal hij het doen Maar nooit om de glorie zgner Kerk Neen tot eere van God en tot heil zgner broederen I En dat werk droogt vrucht al valt ook menige zaadkorrel op den weg waarmee de booze zich voedt Daar is menig klein kuddeke ook op Home s grondgebiel dat niet vervaard behoeft te wezen en niet vervaardt is hoe luid des vgands overmoed zijn zcgelied üoen klinken i Het protestantisme is een sterke macht Dat zullen de eeuwen zien Maar wat het doet en zal doen dat zol het nooit doen door geweld maar door mgnen geest zal het geschieden spreekt de Heer Elk beginsel uit God werkt in de menschenwereld als bet in den mensoh geest en leven is geworden Gelgk het christendom werkt door de macht van de prsooulgkheid zoo moet ook het protestantisme dat doen want het moet levend christendom zgn Anders werkt het niets uit en licht er geen zegen in de gave die protestantsehe landen aan e broeders in de verstrooiing zenden zonder den protestantschen geest Zoo doet deze ure hier het woord vernemen gg zgt het zout der aaide 1 Nadat de spr hieruit aanleiding had genomen om de G A V in aller medewerking aan te bevelen en vervolgeus Gez S68 vers 1 en 2 vas aangeheven hield ii 1 Knappert pred te Leiden ecfae toespraak ten doel hebbende belangstelling te wekken of te vernieuwen voor de vrijzinnige diiad nu honderd jaar geleden door Joseph II verricht waarvan het jnbjlé door de protestatitcn van Oostenrgk iu deze week wordt gevierd De spr deed dit in eeue omschrgving van de geschiedenis en beteekenis van hel to lerantieedict Dat edict was inderdaad eeu zegen voor de protestanten in Oostenrijk Sohgnt de hun geschouken vrijheid ons niet volkomen men vergrie niet dut zg groot was voor dien igd en voor dct volk Nooit werd dit besluit ingetrokken Wel mocht Joseph II slechts weinige jaren regeeren en moest hij zelfs in dien korten tgd vele wetten en decreten intrekken die hg nauwelgks had uitgevaardigd maar het tolerantie edict bleef als de rechtsgrond voor de protittanten aldaar Heeft de QustaafAdolf Tei eeniging haren naam van den grooten Koning die goed en bloed veil had voor de handhaving der protestantsehe vrgheid des te minder mag zg lof weigeren aan dezen anderen grooten vMst een even beslist voorstander der gewetensvrgheid De eerste zelf protestant van nature dier vrijheid vriend de ander eeu katholiek trouw aan eigen overtuiging maar die van den tegenstander eerbiedigend De eerste in ridderlijken strgd als een held sneuvelend voor zgne zaak de tweede niet minder lier als waarachtig sonverein zich verzettend tegen de machtigen onder zgn volk stervend zonder overwinning maar niet zonder vaat vertrouwen Vol zelfverloochening en geloof wil hij het goede brengen aan zgn volk Haar zijne dwaling is dat hij meent dit Ie kunnen doen door zijne wellen en decreten Kloek is h $ en vroom maar Ie groot voor zgn Igd dien hij bij besluit groot hoopt te maken In zgn leven onbegrepen en tegengewerkt door het nogealacht gewaardeerd en gezegend Het beginsel onzer Vereeuiging zoo vervolgde de spreker loegi past door eeu katholiek I Moet dit ons niet met dankbaarheid vervullen I Het overtuigt ona immers te meer dat de gewi tensvrgbeid door ons verdedigd eene macht is waartegen op den duur niets bestand zal biyken Het recht op die vrgheid is gegrond in de geeslelgke natuur zelve vau den mensch en daarom onvernietigbaar Het openbaart zich steeda meer aan eiken onbevooroordeelde die de waarheid zoekt het doel zich telkens opnieuw gehlen als eene koninkigke macht iu de wereld Velen nog zijn er die zich daar tegeu verzetten In onze dagen vooral is de strijd weder heftig en zwaar Sinds in de BooraichKathulieke Kerk der jezuïeten macht heerschappg voert is een katholiek als Jozeph II eene zeWzoamhcid neen meer eeue Dnmogelgkheid geworden De geeat van uitsluiting en onverdraagzaamheid is opnieuw als losgebroken in beschaafde wereld Toch mogen wij vol goeden moed zgn Ook het voorbeeld van den Ooslenrgksohen vorst Jcan ons Iconen dat op den duur niemand ziehMegen de waarheid kan verzetten daLwlfs een katholiek kanleeren verdraagzaam te zijn Eu de heriiineriug der groote gebeurtenik van de vorige eeuw kan ons bigde en dankbaar stemmen Na deze beschouwing gevolgd door eeu toepasselijk wóbiU op den dag van heden deed hft zangkoor koren uil de 96 Psalm hooren Daarop nam prof J J P Valeton uit Utrecht het woord Deze spreker wees op de oveieenstemming tusschfn de Boomsohe Kerk en het Protestantisme omtrent de belgdenis van bet geloof ia den H Geest doch tevens op het veraohil in de wgze w arop die belgdeuia wordt toegepaat Met de uitvoering van Verhnlat s Bgnme door het zangkoor eindigde het programma Het moet erkend dat de grheele plechtigheid niet naliet een gewenschten indrnk te maken op de aanwezigen De schoone woorden der verschillende sprekers en de verdienstelgke uitvoering der verschillende nra door het zangkoor wMen met de meeste aandacht gevolgd De koren uit de 968te Psalm werden vooral prachtig ten ehqpre gebracht en wij mogen niet nalaten een woord van dank te uiten tot de heeren en dames die deze bgeenkomst zoo welwillend door hun gezang opluisterden niet het minst tot hen die de aolo partgen in handen hadden nl Mej C van Bennes sopraan en Mevr J E Wefere Beltink geb Krutthoffef alt beiden uit Utrecht en den heer C C H Sruce tenor alhier terwgl ooié de heer S v Milligen onze erkentelijkheid verdient Wij kunnen mededeelen dat er voor do bgeenkomst in de Kerk 885 entreóbiljetten verkocht zijn terwgl de leden der G A Vcreeniging vrgen toegang hadden De collectie bedroeg ƒ 91 18 Na afloop der bijeenkomst vereenigden zich hoofdbestuur evanrdigden enZ in een deMokalen van Tiet hotel de Zalm wnnr een gezellig einde werd gemaakt aan een hoogst genotvollen avond Gisteftn ten elf ure vereenigde men zich in het Kerkgebo uw der Bemonstriuitsche gemeente waar de Algjnleene Vergadering gehouden werd onder praesidium van prof L W E Bauwenhoff Vertegenwoordigd waren 18 Afdeelingeu Nadat de 1 veijgadering geopend was met een gebed uitgesproken door ds B J Swaon hield de Voorzitter een korte openingsrede waarin hg de aanwezigen welkom heette en er op wees dat deze bgeenkomst iq Gonds den vorigen avond ouder goede voorteekenen was aangrvangen waarna hij de hoop uitte dot ook deze vergadering de goede zaak mocht bevorderen Spr kon verklaren dat de financieele toestand der vereeuiging niet ongunstig was wat men echter meer verschuldigd wue aan de dooden dan aan de levenden daar ingekomen legaten het tekort moesten dekken veroorzaakt door vermindering der leden Spr noemde dit een veeg teeken Spr drukte den wensoh uil dat dit anders mocht worden Daarop deed de Secretaris de heer G J van Ketwich verslag over het afgeloopen jaar waarin eveneens vermindering der leden geconstateerd werd wat eens deels aan laakbare onverschilligheid anderdeels aan treurige zelfzucht of ook aan het bestaan van vele andere vereenigingen die tegenwoordig zoo tairgk zjn moest worden geweten Iu het verslag werd hulde gebracht san de nagedachtenis van hel overleden eerelid mr H Obreen medecprichter der Nederlandsche Vereeuiging en met blgdsohap melding gemaakt van eenige ontvangen legaten Daarop deelde de Penningmeester de heer H F C Gerlings rekening en verantwoording waarop de Commissie in wier handen de Bekening was gesteld bij monde van den heer H P Schim van der Loeff tot goedkeuring adviseerde met welk advies zich de vergadering vereenigde 3p voorstel van den heer van Grielhuysen uil Botterdum werd besloten de feestgave bg hel 100jarig jubilarum in Oostenrgk herdenking van het lolcrantieediot T n 1781 te bepalen op 6000 mark De vergadering discussieerde zeer geruimen tijd over de gemeenten die dit jaar in het ondersteuningsplan zouden worden opgenomen zoowel over die in als buiten Nederland Op voorstel van den heer mr Boyaards uit Utrecht werd besloten Spanje ook in het ondersteuning plan op te nemen De vergadering besloot tot gemeente aan te wijzen die fait jaar de feestgave ontvangen zal GrossWrbïa in Moravië De volgende Algemcene Vergadering zal te Brielle worden gehouden Na afloop der Vergadering vereenigdejf zich hoofdbestuur afgcT iardigden enz aan een gemeenschappelijkeu maaltijd in het hStel De Zalm Dank zg ds goede zorgen van bel Bestuur der hier gevestigde afdeeling was voor een goede ontvangst gezorgd van de gasten der Q A Vereeuiging en zoowel Hoofdbestuur als Afgevaardigden toonden herhaaldelgk hunne erkentelgkheid voor de uitstekende wijze waarop alles was geregeld Buitenlaiidscli Overzichl De Fransohe troepen zgn Maandagochtend Tunis binneugernki en hebben die slud benevenr een paarforten bezet De Europeeache bevolkinifSoont zich zeer ingenomen m1 l dezen maatregel elke een eind maakt aan den voortdnreuden ttaal van spanning waarin zg sedert den opstand in het Begenlschapverkeerde Men weet ilat de Franschc bladen reedssedert lang op die bezeltipg aandrongen Het was dan ook ten eenemale ongeraden de Fransche expeditietroepen naar hel binnenland te zenden zonder voorafde hoofdstad van hel Begenlschap voor een overvalte beveiligen Eeue correspondentie uit Tunis in de Temp verdedigt den hur Bouslan warm tegen de hem aangewreven txam van uit eigenbelang deze expeditie nilgclokt Ie hebben Bqustau heeft geen vermogen en als hg geknoeid had West hg nu reeds millioenen bezitten voert men uan Doch dezelfde bron maakt er geen geheim van dat dal de onderneming veeleer ten doel heeft de belangen der Fransche luduatrieelrn en kooplieden in Tunis Ie beschermen dan voorlg sproten is uit de vrees dat de Tunesische Arabieren sohadelgke invloeden in Algerié zouden verspreiden In elk geval dient meu zich er af te maken en spoedig want de kamerleden zullen misschien zeer ongeduldig bigven op dit punt Na de redevoering Vrgda avond door den heer Gladstone ovir leriand gehouden voerde deoüVermoeide spreker Zaterdag nog tweemalen het woord In den voorinMdag bood de kamer van koophandel van Leeds hem een adres van sympathie aan waarop de minister in eene uitgebreide redevoering den vrgen handel veMedigde tegen de reactie welke zich daartegen in Engeland openbaart Hg koesterde de vaste overtuiging dat geene regeering in Engeland zich wagen zon aan eeue wederinvoering der beschermende rechten Men zou evengoed kunnen pogen de rechtspraak door de jury of andere gevestigde instelling in den staat omver Ie werpen Wat bet Iractaat met Fraukrgk betreft daarin komen zeker bepalingen voor die minder voordeelig zgn voor Engeland doch men moet niet te veel toegeven aan de neiging om enkel bepalingen in eigen voordeel in een traolaat te willen zien opgenomen waarbg ook nog met eene andere oontraeleerende pang moet gerekend worden Van 1840 het laatste jaar waarin het beschermend stelsel werkte zonder aah de aanvallen der vrghandelaars bloot te staan tot heden is Engeland aanhoudend rijker geworden Vóór dien tgd nam de rijkdom niet toe in verhouding met de toeneming der bevolking en de vermeerdering van welvaart ging buiten de lagere klassen der bevolking om Toen namen de misdaden toe eu de ontwikkeling des lands in zedelijk ma ilschappelijk en staatkundig opzioht werd grootelijks belemmerd De vrije handel stortte later zijne weldaden uit over allen Hoe meer de welvaart toenam des te hooger stegen de looneu en de spaarpenningen des volks hoopten zich op naar dezelfde verhouding Als deze feiten verstandige lieden niet kunnen overtuigen is er geene overtuiging mogelgk Zeker is het waar wal de vooratanders van den fair trade aanvoeren dat de invoer 62 millioeu pond meer bedraagt dan de uitvoer maar daarnaast moei men stellen dal ook de invoer lan edele ntetalen den uitvoer met drie millioen overtreft Engeland krijgt dus onder het stelsel van vrgen handel zoowel meer goederen als méér geld binnen zijne grenzen Men spreekt van andere landen die het beschermend stelsel wederom in praktijk hebben gebracht doch de ogfers spreken duidelgk Naar het aantal der bevolking heeft Engeland een driemaal grootsren handel dan vau de Vereenigde Staten of Duilschland Met vrijen handel eu de afschaffing der bescherming van de koopvaardij is de touiieumoat der Ërg lsche koopvaardgvloot zesmaal groolcr geworden terwijl Engeland meer schepen bouwt dan alle andere landen Ie zsmeu Bovendien heefi Engeland 52 percent van den graai handel der aarde Tegenover zulke feiten meende de heer Gladstone kan het Und nimmer terug kfcren van het verderfelijk stelsel T in vroeger dagen Na een door dezen arbeid welverdienden lunch begaf de heer Gladslouezich naar eene monster Meett ii te zijner eere belegd waar twintig a vgf en twintig duizend menschen waren en vóór de j reker was gekomen reeds menigeen door het gedrang was flauw gevallen Hier sprak de heer Gladstone zijne scherpe Afkeuring uit over den Afghaanschen oorlog van het vorige miuiiterie en verklaarde hg nopens de troebelen in Egypte dat Engeland geheel volgens overleg met Frankrgk zal handelen om het welzijn van Egypte te verzekeren Teit slotte sprak e redenaar over de Transvaal waarbg hQ deed oitkomeu ilat de conventie in onderdeelea nog wel voor wijziging vatbaar zal zijn Uit Weenen wordt gemeld dat ron vou Haymerfó minister van buitenlandsche zaken plotseling aan eene beroerte overleden is Al de Weener dagbladen wgd en opstellen aan den onrerwachlen dood van den minister wiens lof zij verkondigen Zij doen uilkomen hoe voorzichtig en ve enrlid deze staatsman in alle staatkundige vraagstukken te werk ging Hel Fremdenilatt zegt De heer von Haymerle ruchivaardigde ten volle het vertrouwen dot men in hem stelde Hg was het volkomen eens met prins Bismarok over de vredelievenile nitvoering der bepalingen van het Berlijnsche verdrag Zgn verzoenende houding nam alle misverstand met Italië weg en de groote beginselen onzer buitenlandtohe politiek bleven door zijne optrediug onaangeroerd De Preue verklaart dut de baron von n iymerle het verbond met Duilschland bevestigde zoodat hel thans als een der zekerste waarborgen voor den vredt wordt besohouwd De samenkom van de Koningen van Spanje en Porlngal schgnt iu verband te staan met een nauwere toliuinslniting van de beide landen en een nauwere vereeuiging ten opzichte van ioleruationale quaeslies Zal de heer Aiidraasji hem opvolgen P Men denkt het niet De keizer moet rekening houden met de Hongaren en deze zien in Andrassy wel den landsman doch levei ook den minister die Busland liet begaan in den laatsten Turkschen oorlog en daardoor de oorsaak was van de verzwakking van Turkije aan welker instandhouding als bolwerk van het Westen tegen Busland men in Hongarije zeer veel hecht Waarsohgnlgker is het dat ypx Huymorle zal wbrden opgevolgd door den OostenrljEschen gegezand te St Petersburg graaf Kalnoky Uit Washington wordt geseind dat de Senaat der Unie een democraat tot tgdelgken voorzitter heeft gekozen namelijk den heer Bayard Wanneer president Arthur mocht overlgden in het lijdvak dal tot December aawtaande moet verstrgken wanneer het Congres bgCnkomt zou de democraat Baynrd dus tijdeli k het oppergezag uitoefenen Na de overwinningen door de fcpublikeinsche partij in den laaisten tgd behaald werd deze uitllag niet verwacht De meerderheid is echter zoo klein dat de onbekwaamheid om te stemmen van twee leden wier geloofsbrieven nog niet zgn ouderzooht aan de democraten eene tijdelgke meerderheid gaf Zy maakten daarvan gebruik Welken weg de heer Arthur kiezen zal ligt nog geheel in het duister VERGADERING VAN DEKEMËENTERA4D DINSDAG 11 OCTOBEB 1881 Voorzitter de heer van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn voorts de heeren Kist Prince IJoolhoven van Goor Oudijk Muller Je Botte Post Drost Slraver van Straalen en Fartuyn Droogleever Afwezig zijn de heeren Luglen Kranenburg van Ilerson Hemsiug Samsom en Bemy No opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de hh Samsam en Uemsing hebben kennis gegeven verhinderd te ijn deze vergadering bij te wonen waarop de notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Daarop deelt de Voorzitter mede dat bij kon besluit van 25 Augustus 11 de concessie tot heffing van doorvaortrechten aan het Beeuwijksche Verlaat met 3 jaar is verlengd tu dat Gedeputeerde Stalen voor kennisgeving hebben aangenomen de verordening regelende het getal der openbare lagere scholen in deze gemeente eu de vakken aldaar onderwezen Verder deelde de Voorzitter mede dj t door Gedeputeerde Staten is goedgekeijril het raadsbesluit van 6 September tot wgziging der Iructementen der leeraren der Burgeravondschool en dot tot afstand van grond aan de Crabelhstraat ten behoeve van den tramweg van Gouda naar BodegraveUj Deze mededeeliugen woMen voor kennisgeving aangenomen De Voorzitter deelt ten slotte w g mede dat 10 October jl de kas van den gemeente ontvanger door B en W is opgenomen eu dat de boeken iu orde eu het geld in kas aanwezig was Verder nog dat overleden zijn de oud onderwijzer W Beuhl die een jaarlgkache gratificatie van de gemeente ontving en B C Pelt brugwachter dié als zoodanig ontslag had gevraagd doch waivop nog geen beschikking door den Baad was genomen Mze mededeeling wordt eveneens voor kennisgeving aangenomen Ingekomen zgn 1 Een misivc van den heer J A Semy mededeelende dat hg zijn ontslag neemt als lid van den gemeenteraad De Voorzitter zegt dat ofschoon een dergelijk schrijven te verwachtena was de Baad zeker met leedwezen doarvau kennis neemt Aangenomen voor kennisgeving 2 Het rapport der B iadsooramissie belast met het voorloopig nazien der gemeeule begrooting voor 1882 De Voorzitter dankt de Commissie voor bel uitgebracht rapport en stelt voor het ter visie te leggei Aldus besloten De heer van Iterion komt Ier vergadering Een memorie van antwoord van B en W op bovengenoemd ntpporl Ter visie Het rappor der Baadscommissie in wier handen waren gesteld de begrootingen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 1882 De Voorzitter zegt de Commissie dank voor hel uitgebracht rapport en stelt voor dit ter visie te leggen Aldus besloten Een voorst van B en W tot vaststelling van eeu verordening tot heffing van hel vergunningsrecht lol verkoop van sterken drank Ter visie Een voorstel van B en W tol uitbreidingvan het personeel tot onderwijs in ds handwerkenvoor meisjes op de Ie koslelooze school Ter visie 7 Een voorstel tot voldoening van een maand tractemeut aan 3 leeraren van het progymnasium de hh Bonte van Uven en Boozeboom Ter visie 8 Een missive van den Commissaris des Konings in deze provincie in banden van den Baad eteUendeeen adres van den heer A L Wieckert commissaris van Politie alhier om verhooging van jaarwedde met verzoek om advies In bedoehl adres vraagt de heer Wieckert benoeraü te worden tot commissaris van Bijkspolilie met een toelage van ƒ 200 of verhooging van zgn tegenwoordige jaarwedde Uierbij is een rapport van B en W wtariu de Bnad in overweging wordt gegeven ongunstig op hetverzoek te adviserren Ter visie De rekening en verantwoording van de administratie der Slads Librye over 1880 Tel visie De rekening en verantwoording van het voormalig Armbestuur van Steiu over 1880 Ter visie Eene missive van den heer A Brunting kennis gevende zijn ontslag te nemen als Lid der Commissie van Toezicht op het Lager t nderw js alhier Aangenomen voor kennisgeving 12 Een adres van den heer A K v d Garde mededeelende zijn vroeger verzoek om concessie lot aanleg en exploitatie van eeu stoomtramlgn ondaUlreoht in te trekken Aangenomen voor kennisgeving