Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1881

i t r h f Zondag 16 ober u i ir ï t KT 2676 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 18 £ en adres ran A Dortland en andere bewoners rau de Turfmarkt betreffende de dempingder Turfmarkt Ter Tiaie 14 Een adrea ran de wed Beuhl geb ran Boon enoekende cene toelage uit de gemeentekas daar het orerlyden ran haren echtgenoot huar van haar inkomen berooft In handen van B en W om bericht en raad 16 Een adres van T van Embdeu vartoekende eeuig plantsoen TÓórsijne woning te doen wegnemen lu handen van B cu W om bericht en raad 16 Een adres van W Toornvliet die verzoektondersteuning Ter visie Nog cyn ingekomen adressen van verschillende personen verioekende benoemd Ie worden tot brugwachter aan de brug bq den Kleiweg Ter visie en benoeming in de volg vergadering De Saad verleent daarop eervol ontslag op voorstel van B en W aan de onderwaters H van £ yk en W Herman de Groot tegen 1 December a s Daarop wordt de Begrooting voor de Schultery dienst 1982 goedgekeurd Tot Lid in het Collegie van Regenten van het Wees en iSlemoeseoiershuis wordt daarop benoemd de beer Q C Fortu jn Droogleever met 10 stemmen terwijl 2 st worden uitgebracht op den heer D J van Vreumiugen Di Tot onderwgter aan de 2e kostelooze school wordt benoemd de heer M den Oudsten te Oostzaan niet algemeene stemmen Niets meer aan de orde tynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een knipmesje en twee sleuteltjes aan een touwtje een Kinder koralen brachelet met gouden sluiting op 2 October op de Baam gevonden Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een Konijn onlangs in deze gemeente gevonden bg d Hontmansgracfat KElMMSGErilMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE0Ï HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER cu WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 8 der Wet van den 2n Jnni 1876 aiaaUblad no 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan den heer L de Bruin en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten rener bakkerg in hetperceel gelegen aan de Raam geteekend O Nr 186 kadaster Sectie D Nr 1892 aan den Heer C Vis en zgne reoht erkrijgendetot het opriohtf u eeuer bakkerg in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven geteekend N No 80 kadaster sectie B No 1451 aan den heer C J Bmijnel en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slachterij in hrtperceel gelegen aan ue Gouwe geteekend C Nr 246 kadaster Sectie D Nr 617 aan den beer S de Jong en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slachterg in het perceel gelegen aan den Langen Tiendeweg geteekend D Nr 70 kadaster Sectie C No 2503 6 aan den Heer W Waldschmidt en zijne rechtverkrijgende r het oprichten eener blikslagerg in het perceel gelegen aan den Langen Oroenendaal geteekend I No 196 kodaster sectie B No 946 Gouda den 12 October 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJ2END00RN De Secretaris BROUWER m asetberi c h ten Gouda 13 October 1881 Granen over het algemeen in willige stemming behalve Tarwe welke flink werd aangeboden en vooral de kwaliteit van het aangevoerde was beter dan de eerste van het nieuwe gewas Per 80 Kg kon puike witte ƒ 12 76 opbrengen doch werd het meerendeel aanmerkelijk lager opgeruimd De bnitenlandsche markten hooger afkomende noteerde men meel dat hoofdïakelgk van vreemde tarwe gefabViceerd wordt C C V4 booger Rogge als voren Puike Zeeuwsche niet getoond Polder beste kwaliteit 7 75 a 8 10 mindere ƒ 7 a ƒ 7 50 Gerst zomer ƒ 6 40 a ƒ 6 80 winter ƒ 6 76 i f 6 25 Havet ƒ 3 80 a ƒ 4 90 naar kleur en gewicht Bruine boonen lager Drooge ƒ 14 A ƒ 16 wakke tot ƒ 10 a ƒ 12 Paardeboonen 7 i ƒ 8 Duireboonen 7 80 a ƒ 9 Hennepzaad 6 75 ii ƒ 7 Maïs ƒ 8 20 per Kg De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alle soorten traag vette schapen vlug magere of orerhonders traag varkei s geschikt voor Londen van 23 a 26 cent per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen van ƒ 1 30 a ƒ 1 70 p week Aangevoerd 78 partgen kaas lekwa ƒ 32 i f 34 2de kwaliteit van ƒ 28 u ƒ 31 Noord Hollandsche van ƒ 32 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 36 a ƒ 1 46 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 78 partgen Ie Kwal ƒ 31 a ƒ 33 60 2e Kwal ƒ 27 60 a ƒ 30 50 Handel matig B u r4k e r I ij k e Stand G£BOR£N 11 Oct Johannu Headncits oaderi J H firÏDk CD J de Joag Antje oaden O C de JoDg eo IJ Tuen r 12 Pieter oudcra B C de Bruin ea D J Fenet ObHUWO 12 Oct J de Joag en W de ol f Zorg en E Olubcek P S jiihoiit eo E de Weger i O Sibbei o C i Vezmealeii APV ERTENT IEW 25 JARIOE gg @ tlitb ir ntglng uilu van Il B G J YAN DEDTEKOM m Il M A W MINDERAA Gouda 15 October 1881 Bevallen vBn een Zoon C A LA RIVIÈRE Vbelooij Leiden 11 Oct 1881 Algemeénti Kennisgeving De rangschikking in bet faillissement Tsn JAN HADBIAAN B08BEBQEN winkelier in Koloniale waren te 6 yuda is mat de bescheiden nedergelegd ter griffie van de Arrondisaements rechtbank te Rotterdam ten einde aldaar gedurende veertien dagen ter inzage van eea ieder te blgren T e Curator Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER TWEEDE MEID Mevrouw SNEL te Gravenhage Plnweelen Burgwal 10 zoekt tegen NOVEMBER aanstaande als TWEEDE MEID een eenvoudig BURGERMEISJE niet ouder dan 20 jaar Zich aan te melden in persoon of per brief aan bovengemeld adres Openbare Vêrkooping TE GOUDA op MAANDAG 17 OCTOBER 1881 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis de Habuonii aan de Markt van Een goed onderhouden Huis Erf en Tuin aan de Wachterstraat te Ooucfa w k P n 169 Een goed onderhouden en ERF in de Keizerstraat te Gouda wijk K n 111 En een HUIS en ERF in de Genzenstraat te Gouda wflk L n 47 Het ter verkoop aimgrekoniUcde Wlnkelhnis iu den Korten Groenendoal w k I n 10 is uit de hand verkocht Nader inlichtingen zün te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVERTE MTIEJ in alle Binnen en Bnitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdrnk van A Bbinkuah te Gouda Vtreemdaoortige on algeme ie Bokte in dit land Toorkomende Bvenala een dief die ons des nachts aanrandt valt ie ons op bet onverwachts aan Zij die er aan UJden gevoelen pijn In de t orst en lenden lelfo somtijds In den rug Ze ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid tot slapen Dos morgens voor al heen men een onaangena £ men smaak In den mond de tanden zijn met een sUJm A acbtlge lelfstandigheld bezet De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware fe drukking op de maag en som r wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte In het binnenste van de maag Deoogen zijn dof en de bul E tenste doelen er van worden 1 koud en klam Na een zeker 1 tijdsverloop krijgt men eent hoest die blJ den aanvang i droog iB maar na eeoige maan1 den vergezeld gaat met op geving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hlJ te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgeus wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hij geraakt verstopt geconstipeerd zijn huid is droog en bij oogenbUkken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt een geelachtige UntDe urine wordt behalve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel dat hij gebruikt over te geven die brakingen laten in den mond dan eens een bitteren dan eens een zoetachtigen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hlJ heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een grootc vermoeidheid en zwakte Alle deze kenteekenen doeodch beurtelings voor Men beweert dat een deitle dar bevolking nndor dezen of genen vorm daaraan lijdende U Oeneesbeeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een levöilekte brliaodeit anderen weder als slechte spijsrerteerlng sommigen ook als miltziekte enz eni maar Biet êen hunner verschillende behandelingen beeft een gunstige uitkomst opgeleverd Hen beeft nocbtau ontdekt dat het Extract of Roots wortel extract of geneeskrachtige Siroop van Hoeder 9elgel In elk geval volkomen geneest De slechte spljaverteeilng Is een zeer ernstige ziekte elke een root getal dat volksklasse aandoet en ia wordt door ramc allge uitkomsten gevolgd 100 geen onverwijlde zorg oidt langebncht De sëlgel SIroop l een afdoend middel leUS In da moelelljkste gevallen A J Wmn Eigenaar la IMAM Breda vjLNDsOooMiaaH aeneraal Depatvao Mederlaud ook verkrijgbaar bU tUs Apothakon la BoUaod Java eoKolonlta MW m d UroopM ni vu da rtaeaf n Te Gouda THIM ApotL De ondergeteekende bericht aan z ne geëerde Begunstigers van Gouda en Omstreken dat hg heeft gevestigd b Mejuffrouw M L KINT vAN Dak Westhaven B 186 Het Depdt zal steeds voontien zgn van de Fieuwste Pelterijen Ook worden alle BONT ARTIKBLEN naarde Nieuwste Modellen veranderd en gerepareerd GUSTAV SC ÜNEMANN Bontwerker s Gravenhage Plaats S uit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrflgbaar by 6 OVEREUNDER Ja I Iarkt 148 Gouda 01ID CARTHA6ENA S BEH FLASTTEIT OLn Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Zg gaat het uitvallen der haren twen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prns 60 ct per flacon Hoofddepot te Delft bg A BREBTVELT Az die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld by Beuzemnker Co Leiden A Bots Nieuvlcoap A Prins Zevenhuiien T A G vanDeth Gouda J H Keller Zn W Wagenst L A Schoutens Schluter Oostmoleostr Botterdam BINNENLAND QOUDA 16 Ooiober 1881 VEROAÜEBING tak mn GEMEENTERAAD Dinsdag den 18 Ootobar 1881 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De Begrooting van de gesubsidieerde Instellingen vsD WeMadigbeid voor 1 82 De Rekening der Stads Librye over 1880 De Rekening en verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbeatnur van Steio over 1380 Hel voorstel tot venneerderiug v u el aantal onderwqieresten ia de handwerken voor meisjes aan de Ie kostelooze sohool Het voorstel belTelckelgk de voldoening van éa maand Iractemenl over 1880 aan de heeren Bonte van Uren eu Sooiebtfom als lydel ke leeraren aan het Pro gymnaainm Het voorstel batrekkeiyk het adres van den Commiss iris van Politie om rerhooging t ner jaarwedde Het adres van C Niehting houdende verzoek om een ailgang oaa hat plantsoeD genaamd de Manége Ie mogen hebben voor eesJlpNI toebehoorend erf Het adres van Th vaiWlEinbden betrekkelijk de verwijdering van een gadeelta pUntsoen bg de Tiendewrgsbmg Het adfet vaa de wed E Beohl geb vsn Kooo houdende vertoak om eeue gelitelgke ondersteuning De ontweri verordening op de heffing van een vergonningsrecht voor de uitoeleniog van den kleinhandel in sterken drank Uat vo i iel betrekkelijk het drmpeu vaa bet traIer langs de Blauwsiraat Benoemiug van eeiien brugwachter 0 de Kleiwegsbmg Mej C A Tadema alhier heeft met goDttÏK gevolg examen afgelegd voor de Ëngelsche taal lager onderwijs Voorspelde de baroraelerstaod eergisteren ongunstig we8r die voor pelling is ten volle bewaarheid Den gaiischen dag stormde eu woei hel gisteren op geduchte wyte en met den avond werd het er niet beter op Storm en regenvlagen heerscbten volkomen dakpannen werden in groote menigte neergeworpen wrakke schoorsteenen vielen naar beneden en een groot aantal boomen werden omgerukt In deze gemeente alleen zijn minstens 36 boomen gevallen en eukele daarvan als t ware door midden gesneden Aan verschillende gebottwen en gebouwtjes is groote schade aangericht en uok de spoortreinen kwamen veel later aan dan gewoonlijk Langs verscheidene Ignen zgu de telegraafpalen omgewaaid Heden morgen ten halfzeven ure is in het Bloemendaal een vrouw in het water gewaaid Een meisje waarschguljjk haar dochtertje dat met haar liep haar willende rrdden viel eveneens in het water Beiden werden gelukkig gered door een Gondsoh ingeteleue De Vereeniging Oranje St Nederland alhier zal Dinsdagavond a s ten 8 ure hare Wintervolksvoor draebten openen in t lokaal Heil des Volks in de Peperstraat alhier Als spreker tal optreden de Heer G P Post Hoofdonderwijzer aan de Prins Willemsohool te s Hoge En wel over het onderwerp de Zeeslag bij Doggersbank De vergadering is voor ieder kosteloos toegankelijk Donderdag e k cal in de taal Nut en Vérmaak een oonoart worden gegeven door den heer van der Kaa oud leerling van het blinden instituut W j twijfeien niet of menigeen zal op de circuleerende l jst teekenen om op die w ze een persoon die het gezicht moet missen in staat te stellen in aiju onderhoud te voonien Gisteravond mstreeks 7 ntir is ean brand uitgebroken in de woning bewoond door F Stonthartiu de Twaalf Morgen onder Beeuwqk die alspoedig een ernstig aancien kreeg Hat huis is inde asch gelegd Het vergunningsrecht tot pet uitoefenen van den kleinhandel iu sterkeu dranW ia door den raad der gemeente Waddinxveen bepsBt op 26 voor elke honderd gulden huurwaaidf of gedeelten daarvan Het RoUerdamêck Nieute hd meent dat het intrekken van het verzoek om concessie tot aanleg en exploitatie van eeu stooHitram door den heer A K vap der Garden alhiat in verband staat met de weigering van dien RottelAtfflaehen gemeenteraad om dien heer eeu eoneessie te verleeneu voor een stoomtram binnen die gcmeepta Deu meening berust op eene vergissing daar de heer van der Garden alleen sijn rereoek omcoiicessia voor een Ign Gouda Utrecht heeft ingetrokken fceh dat on een conoeasia voor een lijn Gk wla Botlerdam blijft doen Omtrent den uitslag der Dovderdag gebonden steinniug tot het opmaken van eau drietal voor dijkgraaf van het Grootwaterscbtp van Woerden iheldt man dat tegenwoordig waren alle 12 hooClingelandeii en alle 12 hoofdiug ploitarervangers Tot 1 oandidaat werd barof van B xlselaer hoogheemraad van het waterschap gtkoien b j tweede atemming tot 2 caadidaat at W O T van Oudheusden bij eerste stemming cd tol 3 eaadidaal na een derde of over stemnsitg bij welke de heeren U van der Lee hoogbeemr td en 6 van dar Lee hoofdittgelaDd ieder 12 tleiaiBan bekwamen eeratgenoemde b j bet lot Het Vergunningsrecht voor dan verkoop van sterkan drank s voor da gaMentc Zevauhuizen bcpaüld op 2S pCr dar yöatiaSii 1 Gistereuavoud verooriaaktau eeuige met lncifer lende kindereu ta Zaveuhuizen een begin van bri een huis dat met riet gedekt was Gelukkig m bht men den brand in zqn aanvang etuiten s Lands middeleit hebbeu over de negen eerste maanden vau 1881 opgebraoht ƒ 78 707 861 43 zijnde 2 64 730 08 maar dao in hetzelfde ilgdvsk van 1880 ï 12 der raiaing waa 76 033 000 De Vereeniging tot oprichting van een nieuw achouwburglokaal te Rotterdam heeft zich Donderdag avond in een vergaderiug gepresideerd door den heer J Van der Hoop Jacs geconstitueerd De ont werpstatuten z jn reeds voatgeafeld en er is besloten in eeu volgende vergadering tot kiezen van een definitief bestuur over te gaan De directie der Rotterdsmscfae Bank verzoekt hel volgende te melden Ia finanoieele en andere dagbladen der laatste dogen komen berichten vo btteffende eeu beslag dat tot ern bedrag van M 21 000 op het te goed der Sottardamsche Bank b j feu harer correspondenten te Snifn gelegd is en osktrent een naarmede in verband staand proces Hat feit is waar maar ter genialslelling van belanghebbenden kan het bestuur der Rotterdamsche Bask mededeelen dat volgens z jn vaste overtuiging en net eenparig advies van eerste rechtsgeleerden van ons land welke advies na grondig oudertoek der zaak gegeven is uit het bedoelde proces voor de Rotterdamsche Bank geen uadeelige gevolgen zullen voortspruiien Prof Harting heeft in t Pransoh een brief gericht aan een oud lid van het Transvaal onafhankeIgkheidsoomité te Landen waarin hy yst op het noodelooze om den Boeren afschafliüg der slavernij vrijheid van godsdienst vrghaid van reizen toegankelijkheid der gerechtkhoveu voor alle inwoners in eene conventie voor te schrgven daar dit tdles sinds lang in den Transvaal bestaat Voorts wyaw de sohrqver op te groote macht diu Erigelsohen jflcnt gegeven terwgl hy van den anderen kant een rarbod om met de inboorlingen handel in wapens te dryven niet overbodig acht In een flink woord formuleert de geachte professor dus slle bezwaren tegen de conventie die moeielykheden in t leven doet roepen Hy onderwerpt zyue denkbeelden aan het oordeel vao het ood lid in de hoop iets bg te dragen tot het sluiten van een deftnitieven vrede die voor beide partijen eervol is Nog oltyd worden aan t Krelingsche Veer door Duitsche vissohers salmen aangevoerd Op dat feit mag wel de aandacht gevestigd worden uu Duitsehland op het visscherg congrea nogmaals pogiageu wil aanwenden om onze Begeering tot de Rijnconventie over te halen Men vangt in Duitsehland blqkbiar meer zalmen nog dan hier of houdt er minder van dan wg In beide gevallen is het te veel van onze Regeering gevergd om ten behoeve der Duitsche visschers de onzen in de nitaefeaing van hun bedrgf te belemmeren Iu de eerste dagen van October meldt men ons ofscboan ook September niet gunstig eindigde is het buitengewoon kond geweest Onder de oaohtrorsteu die toea met den Noordoostenwind ontstonden was er eene die schade toebracht aan de bloemen en het laatste fruit Bloemen bevroren er in menjgta In Gelderland maakte de vorst eene ijskorst op het water en met eene nog zoo strenge vorst zouden de dmiveii z ju verloren gegaan De maan aan wier invloed de kweekers nog steeds naar verkregen uitkomsten bigven hechten eo hit soouiger weer gaven kans dat de druiven nog rgp ouden worden In het Westland worden dan na ook zeer goede blauwe druiven geoaedcn tot groot genoegen en voordeel der kweekers wier hoop in Augustus op een rgpea oogst aau het wankelen werd fabraoht De roep dat de pink van da ooftboomen oict mim zou eqn is galogensiraft geworden dooi vael aanvoer Hel ontbreekt nergens aan eea goede apbreuf at van pcnn eu appelen en daaronder groote van de erlste soort voor tafelgebmik Als de bloemkool geboren wordt zooals de verbouirets zich uitdrukken dal ia als ile bloem ontstaat met nieuwe maan en het weer wat medeloopt kan sy met afgaande maan gehakt worden De late kool stond voor eenigen tgd niet best en z j was veel achter in groei Nn komt zg met verscheidene andere voortbrengselen overal nog goed terecht Het gerechtshof Ie s Hage deed Donderdag uitspraak in de de vorige week medegedeelde zaak van J A K gewezen gemeeute ontranger en W V D gewezen klerk ter secretarie der gemeente Rgswyk beschuldigd van verduistering van penningen aau het publiek toebehoorende eu medeplichtigheid daaraan Eerstgenoemde werd met aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot 18 maanden eenzame opsluitingen eeue boete van 167 De schuld van den tweeden achtte het hof niet wettig bewezen mitsdien werd h i van de hem ten laste gelegde medeplichtigheid vrygesproken terwijl zyue iuvryheidsstelling werd bevolen Omtrent het uitbreken van de cholera in Ned ludié meldt de StaatteimriaU nog dat die ziekte ia het laatst van September jl te Soerabiya en omstreken is uitgebroken en van daar naar Samarang overgebracht is terwgl gelyklgdig ook eenige gevallen te Batavia voorkwamen Z M de Koning heelt naar hel Fadtrlmd yetneemt den luil generaal van het Indische leger G M Verspgok HD s adjudant generaal met zgne wettige nakomelingen verheven in den Nederlaudscheu adelstand met toekenning van het proedicaat van jonkheer Z M de Koning heeft opnieuw een blqk van belangstelling willen geven in hetgeen luitenant geoeraal K Van der Hegden voor het vaderland heeft verricht Z M heeft namelgk aan den generaal medegedeeld dat hg er prgs op stelt te mogen zorgen voor de opvoeding van twee zoons van den generaal die de militaire loopbaan tullen kisten en opgeleid worden voor de Militaire Academie De algemeene vergadering van de Ned vereeniging tot hulp aan zieke en gewonde krggtliedeu in tyd van oorlog het Roode Kruis werd Woensdag iu Diligentia te s Grarenhage gehouden onder voorzittersohap van generaal Van Menrs die in een