Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1881

welkamstiroorH tot de aanweiige dames en heeren afgeraardigdeii iqo voldoening te kennen gaf over de rrij talr ke vertegtnwoordiging der afdeelingen en z jn leedweten orrr de afwezigheid van den voorlitter Tan het hoofdcomité generaal üe Stuers wiens gecondheidstoettand zyn tegenwoordigheid rerhinderde TeTens nitte by den wensch dat de uitslag Tan de bciprekingen op deie rergadering mocht leiden tot bestendiging der tnssohen het hoofdoomilé en de comité s hecrsohende OTereenstemming Na dii inleidend woord Tond het verslag ran de verrichtingen en den slaat der Vereeniging iu het afgeloopen tweejarig tydvak met zorg samengesteld en uitgebracht door den secretaris van het hoofdcomité dr üarsten een belangstellend gehoor Het belangrqk rapport bevat een laakryk overzicht au hetgeen door de Vereeniging sedert de vorige algemeene vergadering is verricht O a bleek dnarnit dat de Vereeniging thans 101 comités en 39 correapondenten telt en dat zij in bet afgeloopen tgdvak wederom een ruimen werkkring heeft gevonden vooral tengevolge der krygsverriohliugeu in ZuidAfrika welke strqd voornamelijk deelde iu de vele blyken van belangstelling over het algemeen door de comités en bigzondere personen in het Boode Kruis gegeven Het verslag herdenkt wyders de gevoelige verliezen door het hoofd comiié en de gebeele vereeniging geleden door bet overlqden van de verdienstelijke leden lait gen Van Mulken en gen m oor Hardenberg en bericht dat tengevolge vau het overlijden van den heer Alma en het bedanken van mevrouw Douairiére May dete verdienstelijke medewerkers in de commissie tot het orgauiseeren en beheeren van het centraaldepdt rerVangeu werden door den beer C Q Van Mansveldt oud oflic van get der zeemacht en mevrouw Loudon geb De Stuers De rekening en verantwoording van bet geldelyk beheer door het hoofdcomité in de jaren 187B 80 en 1880 31 werd ten fine ran onderzoek in handen gesteld van een oommissie namens welke de beer Joost Van VoUenboven uit Rotterdam rapport uitbracht waarby hij met veel lof gewaagde van het finanoieele beheer van bei hoofdcomité en den penningmeester mr D Polak Daniels in t bgzouder Het eenige vooiatel op het programma der werkzaamheden waa ingekomen van het comité te Rotterdam en strekte om aan de statuten toe te voegen een bepaling volgens welke op schriftelijk gemotiveerd verzoek van minstens vijf afdeellngen het Hoofdcomité gehouden zal zijn zoo spoedig mogelijk maar uiterlijk biimen 14 dagen een algemeene vergadering byeen te roepen Het Hootdoomité vereenigde zich met de strekking van het voorstel doch met het oog op de bezwaren aan een wyziging der statuten verbonden was het van oordeel dat de bepaling gevoegelijk in het Reglement van Orde voor de Algemeene Vergadering zou kunnen worden opgenomen Na langdurig debat werd dit praeadvies met algemeene stemmen aangenomen Bg acclamatie werd tevens goedgekeurd een voorstel van het hoofdcomité om aan Z M den Koning ter benoeming tot eerelid der Vereeniging voor te dragen den gepens kolonel baron Van ITuyll van Serooskerken een man die tijdens den oorlog van 1870 71 aan de Vereeniging vele en gewichtige diensten heeft bewezen Voorts werd het Hoofdcomité door de vergadering gemachtigd zoo noodig de benoeming te vragen van de inspecteurs van den geneesk dienst van de landen zeemacht tot leden van het Hoofdcomité en wel met het oog op hun noodzakelijke samen en medewerking in geval van oorlog Het feest van het Metalen Kruis uitgesteld wegens het overlijden van Z K H Prins Frederik zal no ingevolge Zr Bris besluit plaats hebben op den 24aten en 25sten dezer maand Het hoofdbestuur der broederschap van de orde van Vrijmetselaren in Nederland heeft het voornemen iu het laatst dezer maand op waardige w jze door het houden eener Rouwloge te gedenken en te huldigen de nagedachtenis van Z K H Prins Frederik gedurende 65 jaar Grootmeester Nationaal van het O van N en onderh h en meester vau Eer van Q l Umo Royale Aangezien het bestuur een grooten toevloed vau broeders verwacht is het van oordeel dat het gebouw op deo Fluweelen Burgwal te klein lal z jn en mitsdien heeft het alle leden tot geldelyke hqdragen nitgeaoodigd om te gemoet te komen aan de meerdere kasten Men verneemt dat de zaal van het Gebonw voor Kunsten en Wetenschappen ilaartoe gekozen zou worden Woensdagavond werden aan den Overtoom te Amsterdam twee baxardspeleis in hechtenis genomen W A en J H Vau H genaamd beiden te Amsterdam tehuis behoorende Z j oefenden hun bedryf uit met guldens en rykadaalders in een koffiehuis 1 De veldwachters d e daar in gewone bargerkleeiing waren binnengekomeu hebben behalve de beid genoemde personen ook de tafel de kaarten eu bet geld in beslag genomen Donderdagavond had in Out Qenocgen s Sphouivburgzaal de eerste abonnements vco stelliog plaats van de Vereeniging NederlmiKh Tooneel Ultraaal trad hier de Amst erdainsohe afdeeling op met hei stuk De Dochter van Fabricius van Adolf Wilbrandt dat in 187B den eerepr js verwierf b j een dramntischen prijskamp uitgesobreven door h i MUncheuer Hoftbeater Menigeen zal zich bel ien afgevraagd aarom de schtyver op het proframma aangaf dat fyn stuk was een drama n vier ly en waarom hy dit woord boven heljwoord ieJryi koos doch b j nauwkeurige beschouVing moet m zyn keuze billyken Immers hier was geen spri van een goed doorwerkt stnk dat hecht en sfej in elkaar zat en waarvan geen deeltje kon g mi zonder schade voar het geheel l et stuk is mi geschetst dan afgewerkt en al pjne versoheideiii figuren daarin aardig geleekeud jfiet geheel is viwt dien aard dat bet niet lang op 4et repertoire bef looft te bly veo Men wil dat het b bovengeuoemdefi prijskamp uit honderd andei stukken gekozen werd het is mogelyk doch dan bUkt daaruit o i dU dat met alleen hier te lande veel voor het tpone geschreven wordt wal niet veel beteekenl jOp heitooneel moet allqs een reden ebbeU de eeae tcestand moet zich geleidelijk dlljlwikkelen uit en aii deren eu waar dit uie bet geval t zyn hinderlijke gapingen die bet il waar nietijMler dadelyk id t oog vallen maar den iimruk toch bederven Het stuk kan dan niet boeien niet meesleepen en geen oogen blik wordt men onttrokken aan de werkelykheid om voor een wyle medetjie leven in de wereld ons door den auteur geschetsif Wij spraken boveMvau aardig geteekeiide figuren eu denkeu daarby aan i Demmler den knecht van den fabrikant Bolf die zéker de aandoenlijkheid van het stuk een weinig temperde en daaraan met Vrouw Goedbart een vroolyk tintje gaf Die figuren werden alleraardigst weergegeven door Jacqiiei de Boer en Mevr Chr Stoeti De dametjes Lize en Prederiice daarentegen maakten in dit stuk een vreemd effect en ofschoon de schryver ze waarschyalijk alleen in t leven riep Rolf en Agathe te doen hoeren hoe me i over ben dacht hadden zij niet téé mistcekend behoeven te z jc Da rol van Fabrioiua was iu handen van den beer LouU Bouwmeeiter die baar uitstekend vertolkte De scènes met Agathe werden prachtig weergegeven tn zyn eerste optreden was van dien aard dat men in één oogeubhk moest begrypen de penooiilykbeid die h j voorstelde Naast den heer Bouwmeester op dezen eersten avond Mevr Kleine te zien optreden was ons en zeker vele anderen een waar genoegen en ook Mej van Biene tot deze voorstelling te zien medewerken was ons hoogst aangenaam Z j vertal te de rol van Mevr Agathe Slem met veel gevoel Hailr eerste optreden en de scène met Mevr Ueinhold was uitstekend Z j toonde opnieuw dat het tooneel veel van haar voor de toekomst mag verwachten Den heer nut Sehooniove wenschen w j geluk met zyne vertulkiuj van den fabrikant Rolf Ër is inderdaad vooruitgang te bespeuren in zyn spel Toonde by steeds werk te maken van de hem toevertrouwde laak by bleek nu veel van zyn vroeger zeer hinderlyke styfbeid verloren te hebben Hel zoontje van Mevr Stern werd aardig vertolkt door jongej Spoor En biermede is de eerste voorstelling wederom besproken Wij eindigen met den wensch dat in het thans aangevangen seizoen de deuren der schouwburgzaal dikwyls mogen worden geopend en de Goudsche ingezetenen vaak worden uitgenoodigd tot de bywouing van een goed degelyk schoon tooneelstuk Buitenlandscil Overzicht De president Grévy heeft Oambelta ontboden die zich Donderdag na 12 uur naar den President begaf Naar men verzekert hebben Grévy eu Gambetta eeu onderhoud gehad over den algemeenen toestand Gambetta gaf als zyn gevoelen te kennen dat dewyl het Kabinet niet is afgetreden alsnu volgens constitutioneel en parlementair beginsel alvorens een nieuw Kabinet te vormen de uitslag moet worden afgewacht van het Kamerdebat hetwelk reeds terstond na de opening der zittingen niet kan uitblyven Na dit advies heeft Grévy hem geen opdracht tot het samenstellen van een Kabinet gedaan Zij hebbeu beloofd na de opening der Kamerzittingen elkander leader Ie spreken De opmerkingen van den heer Gladstone ten op invloed irek aan ben tegen rvolger lasl derIe heer is sprak van de houdt elvaart De ior zichte van Ierland in zyne dezer dagen w Leeds gehouden redevoering schijnen de verbalgoineid van den beer Parnell in bijzondere mate gewuA te hebben Het hoofd der home rulert heeft in e iie groote meeting te Wexford het woord gevoerd Mjnaar in plaats van te trachten de bewy roaden i s heereo Gladstone ten opzichte van den noodlotligr der Zand leafue en de beschuldiging van vaderlanddtefde der roddraaim e oati paalde bij zich tot persoonlyke beteedigin den Premier dien h j den lasteraar ei van Ierland noemde Hoe onwaar en gelpe beschuldigingen zijn bl jkt hiemlt or bet iagjiriter tot Gladstone in zyne rede an Leeds ieenU van de geheele lersche natie maar alech tlV woeliieke party welke de spanning gaui en de pogingen der i egeering om vrede I in bet land Ie herstellen tracht te vepj afgevaardigde Van CM dneht blykbur beslaan der Land lefmf de uitwerkiuig ij scbe hervorming wein b j den eeralen nl nj isdoad aanrekent i heftig optreden ling besloten heej Hrt g volg van diï dl t de ffiigeIsoil t Teg luien arrttteereu h Dublin lertrokMüJ ounjiddelljjk ua m i jpoli iè b of zict MnarUp nell Z io Wtrek De minister i v orvan den yMiniqleri aaddcrdaf o lileiid hkftkomst ali ar h l m Parnell onlerteekena naar het Uoiel hlwaar nomen dif Jgisteren een tlyeeoicoiibl dcr Kildare zo preaideereiJ c4Hyyiag f tede politie ben het Mvel lot tfeBtq ie maakte Hy heen z Verwande mttttjzich terstond aan en Milg met ai agaBltede gevangehis in Kilmii ham Zoodi u de iariwas bekend geworden hebben de hoofden der Ligut eene vergadering gehouden waarin P llou iu heftigt bewoordingen de handelingen van het Oouvernemeul afkeurde Tüeu Gladstone fili Guildbal mededeelde dat Parnell gearresteerd vaa stonden alle aanwezigen op en er volgde eene daverende toejuiching Hij zeide dat die arrestatie de eerste stap was tot herstel der eerbiediging tan orde en wet De Regeeriug voert geen kampstryd legen het lersche volk op welks loyale gevoelens z j vertrouwt maar vy moet een einde makin aan de deraoraliseerende algemeene intimidatie die oitgeoefeod wordt door aanstoken van beroep De Premier liet zich ook over de Transvaal uil Hy herinnerde het laatste artikel der conventie waarby de regeering der Boeren zich plechtig verbonden beeft de overeenkomst binnen drie maanden te bekraohligen De Britscbe regeering zeide by f heeft besloten zich aan die voorwaarde te bonden en in bet byzooder de heilige rechten van duizenden inboorlingen in de Transvaal Ie beschermen H j meende echter te mogen gelooven dat de geschillen met de Boeren eerlang geschikt zoudtn worden Donderdag bod ti Wcenen de begrafenis plaats van Haymerle zg werd o a bygewoond door den Keizer met de aanwezige aartshertogen barones Haymerle kwam aan den arm van den generaal majoor Haymerle meer gedrageu dan geleid zy is in dr weinige dagen na den dood van baar mau onherkenbaar geworden van smart De Keizer woonde de geheele mis by en was zichtbaar aangedaan toen hy de kerk verliet drie rgtuigen vervoerden de bloemen en kransen naar het kerkhof Was Haymerle geen man van buitenwoon talent hij was bemind zooals weinigen door zijn edel beminnelijk karakter In beriohlen oil Bcrlyu wordt opnieaw verzekerd dat er op initiatief van Rusland tusschen de mogendheden onderhandelingen worden gevoerd over een herziening der uitleveringsverdragen met hel oog op politieke moorden De Morni g Pul bevat den tekst der briefwisseling tutschen de Fransche eu EiigeUcbe kabinetten over de Egyptische aangelegenheden Het voaritel eener gemeenschappelijke bandcliug van beide mogendheden lot ongeschonden handhaving barer stelling in Egypte voornamelijk wat het financieel toezicht betreft ging uit van den heer Barthélcmy Saint IIilaire die echter aan Engeland de keus der middelen liet Lord Granville stelde daarop voor bet zenden van eene gelijkluidende nota aan de Purte eu vau eene kennisgeving aan den Khedive Verder zouden twee gepantserile schepen eeu Engelsch en een Franscb zioh naar Alexandrië begeren als antwoord op het zenden van Turksche commissarissen naar Egypte Dit voorstel werd door Frankryk aangenomen eu daaraan is uitvoering gegeven In de gelykluideij e nota verklaren beide mogendheden dat z j oltder eerbiediging van de suzereiniteit des Sultans iit Egypte geene demonstr alii zouden dulden waardoor aan itare reehteu en haren invloed op dat land te kort zou worden gedaan In hare kennisgeving aan den Khedive verzetten y zich tegen elke inmenging der Turksche oommissarisseii sy stellen hen in zekeren sia ondn opzicht en ntten den wensch dat de Khedive hun vertrek bespoedige Er heerscht dus voKomen overeenstemming tusschen beide kabinetten Zn stellen zich hetzelfde doel voor oogen namelyk het beletten der bemoeiing van de Porte met de inwendige aangelegenbeden van Egypte en de handhaving van het financieel toezicht I OSTBJE ICTEJIsr LIjfcT van BRIEVEN geadresseerd aan onbekeuden gedurende de 1 helft der maand September 1881 uit nda veraondea en door lasschenkomst ran het Pesikantoor aldaar terug te bekomen Broekhuysen Anuterdam Neil Maatschappij tot Algemeene diemstverrfgting Amstetdam wed Riensbergen s Graéenhage H Maas Leiden Willem Rietveld Rolteirdam van der Boeka Rotterdam van der Boek Rotterdam an het Hulpkantoor HAASTRECHT Hattan Amsterdam Holman Arasterdam Krein Houdfl Reeuwyk BRIEFKAARTEN root Rotterdam P 3 Maassen Noordhonii bUida IJiOctober 1881 Direoteur van het Fostkantoor Ie Gouda siiiom J f t aniongei lit te Gwida lericbtziding nè Woensdag 12 Ocl 1881 r w J iUh r J H YiN MIEROP fAibtei r van het Openbaar Ministerie i 0 A SCHOL TEJ te Rotterdam VBB i ÖRDEEU A 4u ir zakUlakker te Souda tet 1 galden of 1 4i g wIpgenB loopen in een grasperk van bet Plantsoen oAn den Fluweelen SJugel te Goada A den H hekeliar te Gcula tot 1 galden of 1 dog wegene loopen in een graëperk van het Plantsoen aan den Kattensingel te Gouda P a A s reamaker teOaada lot 1 galden of 1 dag wegens liggen in een boomperk vau het Planteoea aan dea Fluweelen Singel te Gouda A P tenwslager Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens liggen iu een grasperk van het Planttbeu aan den Kattensingel te Gouda C A N koopman te Gouda tot 1 gulden of I dag wegens U en in een grasperk van het Plantsoen aan den FbiWeeleu Singel te Gouda D S sjouwer te Goudi tot I gulden of 1 dag wegens liggen in een grasperk van het Plantsoen aan den Floweelen Singel Ie Gouda I K zager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens liggen in een boomperk van het Plantsoen aan den Kattensingel Ie Gouda I van W koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens liggen in een grasperk van het Plantsoen aan den Fluweelen Singel te Gouda C A pottenbakker te Gouda tol l gulden of 1 dag wegens liggen iu ecu grasperk van het Plantsoen aan den Kattensingel te Gonda C S pottenbakker te Gouda tol 1 gulden of I dag wegens liggen in een grasperk van het Plantsoen aan deo Kjllensingel Ie Gouda BurgerliJJce Stand Gouda GEBOUN H Oet Dirk oadsra S C tsd der List ca h Koning OVBRLEDEN IS Oeb G de Mol tw ONDEKTHOUWDi U Oot H Hoogbwinkel teGoriacheiii 84 j en C i Hieoon S4 j A de Hoog 24 j en J Vergeer B4j T Jsike 28 j en M Uorier 22 j OEilUWD 14 Oct D H M W Oreup ea C Thin Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 8 lot 14 Oct 1881 Moordrecht neSOSENj Marls Kliziu onderi B Molendyk en A Vente ONDERTROUWD A Stigler 22 j in Stol jk ea F de Jong DO j D Boetboorn 27 j sa Osdifaoorn sa M de Vriti 21i StolwUk REUORBN Ggibert onden A SlingerUad en W Molenear Tennis ondere M ZijderliiD en N Fijsn OVERLEDEN A Boycoee 45 j U de Jong 11 m Waddinzveen GEBOREN Arie oadere A Sterkenbnrg ea J L F Dclroruo JolMune Cornelie ouden J Blonk en A 9toIk Gerrit Jobsnnei en Jio Willum oudere F Spijker en J II Trelfere Margje oudere F f an der Krcni en N van den Edel Catbarioa Margaretba onden M Moonaen M C Verklen OVERliiUEN 0 Kaïius 2 m U Verbü hoiif van K Schijr 82 j ONDERTROUWD h Mulder iJMp vau d r Ree GEHUWD T Ververa eu H van Selooven Zevenhuizen GEBOREN Dirk ouden F HauMtnan en T van Mey neu Sara en Leendert Karet ouden X J van der Kteü eu S van Wguen Gerrltdina ouden W van der Wiel eu N Waleweijn APVERTEWTiew Getrouwd JOHANNES C0BNELI8 SIBBES Jr CATHARINA AÜBIANA VERMEULEN die nantens wederzgdsche familie bannen hartelgken dank betnigen roor de menigvuldige blijken van belanggtelliiig bfl hun Huwelgk ondervonden Gouda 12 October 1881 1 QetrOoWd i DIRK HENDRIK MARINÜS WILHELM GBEÜP van Schoonhoven I CATHARINA THIM j van Gouda die o namens wederzgdacfae familie bannen bartel ken idi nk betnigen voor develebewgzen van belangstelling bg bun Haweigk ondervonden ouda U October 1881 j J Voorapoedig b8v ll n van en Dochter C DE GIDTS BoUWMlffiTBE Qouda 14 October 1881 Bg onderhandsche acte op heden te Gouda geregistreerd hebben de ondergeteekenden NIC0LAA8 DB VROOM Poelier en WttiHELMUa JOHANNES di VBOOM zonder beroep beiden wonende te Gouda aangegaan eene VENNOOTSCHAP onder de Firma OE TBOOH i ZOON De Vennootschap heeft ten doel de uitoefening der POBLIEBS AFFAIRE en hetgeen daartoe in den ttitg bieiMen zin behoort is gevestigd te Gouda en is aangegaan voor een tgdvak van vgf jaren ingaande 1 Januari 1882 met continuatie voor gelgk tgdvak bijaldien de Vennooten elkander den duur daarvan niet minstens zes maanden vódr de expiratie hebben opgezegd Beide Vennooten hebben het recht de Firma te teekenen doch voor bet opnemen of ter leen verstrekken van gelden het geven of verleened van borgtocht en andere bezwarende verbindtenissen wordt de bizondere handteekeniog viui beiden vereischt Gouda 12 October 1881 N DE VROOM W 1 Dl VBOOM O KlROns CHOUT verlaat Gouda Oengene die iets van hem te vorderen hebben worden verzocht hunne declaratiën vóór of nilerlgk den 17 dezer te doen toekomen Binnen en Bnitenlandsch GEDISTELEEHD SWITZE Ontvangen eene groote Sorteering POEDER DRINK en ZOETE CHOCOLADE alsmede Geurige Theeën uit het Magazgn van M BAVENSWAAU ZONEN Gorinchem verkrggbaar bg M VAN DEK BURG Wgdstraat Te huur gevraagd voor gehuwde Lieden zonder Kinderen een HUISJE of BOVENWONING Adres franco onder No 633 raet opgaaf van prgs aan het Bureau dezer Oonrai t Er wordt terstond gevraagd een BEKWAAM SCHOËNMAKEIiSKiXRCHT tegen hoog loOn en bekend met fgn werk Zich te vervoegen bg J van TELLINGEN Nieuwehaven N 157 Eene RUIME SOBTEERING VOETZAKEEN B DE JONG GoDwe C n aoo UITVERKOOP VAN C02iIES1IBLES ENZ tegen zeer lage prgzen Het HUIS wordt te HÜUBaangeboden tegen overname van den WINKBL0P8TAND B A KREPS TarfmarU H 88 Dames Strijksters WUt gg uw STRIJKGOED prachtig gknzend en stgf hebben gebruik dan de PABIJSCHE WASCHBBILLANTINE welke alle glanamiddelen in deugdzaamheid en goedkoopte overtreft en waardoor men de goedkoopste STIJFSEL kan gebmiken Per flacon it 30 Cent verkrügbw bg J C ZËLDENBLIK Openbare Verkooping in het KofSjhnis di Hakkoniei a de Mwkt TE GOUDA op DONDERDAG 20 OCTOBER 1881 des voormiddags ten half 12 ure van Een goed onderbonden Bouwmanswoning met STALLING twee SCHUREN twee HOOIBBB6BN en EBVEN en ruim 19 hectaren WEI en HOOILAND mede zeer geschikt voor VEENLAND staande en liggende in de Twaalfmorgen op Nieuwenbroek te REEUWIJK Te aanvaarden de Woning enz den 1 Mei 1882 en de Luidergen den l December 1881 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DROOGLSEVEB te Gouda De Notaris H J F HEIJMANS te Haattrecht zal aldaar op DINSDAG 18 OCTOBER 1881 voorm 11 ure ten herberge van de weduwe L Blanks Veilen en Verkoopen Een HUIS met TUUT BOOMGAARD EBF en DIJK genaamd tHET ROOSJE staande en liggende opbeneden Haastrecht te Haoêlrecht kad groot 5 Aren 98 Centiaren Breeder bjj BILJETTEN ADVERTEI TIE in alle Binnen en Buitenlandsehe Cottranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BBINKMAN te G ouda Wj f Eén afschrift is voldoende H