Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1881

Woessdig 1 Oetelier lef 11 1881 Ondeigeteekendeff hebben de eer de ONTVANGST te beticliten der NIEUWE ARTIKELEN Toor het Saisoen N 2676 GOÜDSCHE COHJRAKT mm en Advertentieblad voor jonjla eo OmstreiieD Veeren Phweelen Satijnen Peluches en yornien in raime keuze voorhanden MODEL HOEDEN worden van af heden g epresenteerd Aangenaam zal het ons z n met een bezoek vereerd te worden GROOTENDORST Co Markt A 50 A 97 GOUDA mm mim en mm wurar Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N by M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAÜXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd SPAAI SCH VEEVOEDER uitsluitend verkrijgbaar bij L A L KORTMAN Co Rotterdam De naam KORTMAN Co op den zak en op het loodje is een volledige waarborg Toor echte onvervalschte waar den op welwillende wiJM in de gehigenbeid gwtdd se te bezichtigen eu kwnMU getuigen dal bet een hoogst smaakvol cadeau is Zjj werden gelefenl door den heer W Begeer wijdslraat alhier Dezer dagen zal naar w uit goede bron vernamen hel personeel der fabriek oor den heer Steens Zijnen eene feratviering worden befeid waaromtrent het echter indiscreet zou zgn reeds m in bgunderhedea te treden Naar wg vernemen ia den Luil KalDiiel A W Qreve bg gelegenheid van i n vertrek il date ge g meenie door hh OCciefM alhier in garnizoen aeH souvenir aaugebodeu i I In den uackt fan Zaterdag op Zondag is ecu begin van brand ontstaaa ten huize van den haer C A van Berkel op de Kleiweg De dienstboda was nl te bed gegaan zonder het licht uit tS doen dat in de onuiddeliyke nabijheid van het bed stond Op de eeue uf tmlere w te is eeuigea tgd later toen de dienstbode iiep de vhun in aaurai king gekomen mei de dekstis althans zg werd plot i seling wakker en zag mtt schrik dat niet alleei bet beddegoed iu brand stond maar ook liat d4 vlam zich zelfs aan enkele kleedingatnkkeu die zij aai bad had medegedeeld G nkkig bezat zg genoeg tegenwoordigheid van ge t om de vlam te verstikken Ware z j niet a ig b $ de hand geweest de ramp ware iet te overzien geweest Thairf kwam men met deu aobrU eeu paar brandwonden en een betrekkelijk Uemc schade vrij Hoge dit geval een nieawe aanaporing zga to voorziehlighrid met bet onsgaas van liohll Oen heer B 6 J van Bratekou ondef adjndaul liju Zaterdag bg gelegntkeiir ras i a t5 jsrig haweiyksfeeat blgkeu vaii waardeering gegeven dia alleazina vermelding verdienan Door hh officieren hier in garnizoen is hem vereerd een kostbaar cadeau bestaande uil kristallen kaas stolp botervlootcn snikerva is alles zeer smaakvol met zilver gembnteerd HH onderofficieren hebben hem een tweetal zaer sierlgke wgnkaraSeu aangeboden Behalve deze gewerden hem oo nog van andere zgden zeer keurige geschenken Het kan uiet anders of het noet deu jubilaris hoogst aangenaam zgn geweest op deze wgae te ondervinden hoe zeer men hem in zgne betrekking waardeert Zoovele ondubbelzinnige bdgken van hoogachting te genieten zullen den man die jaren achtereen met nauwgezetheid en trouw zijn plicht deed zeker zeer getroffen hebben Wg weoachen hem toe dat hel hem gegeven moge ign nog rele jaren achtereen de nuttige diensten Ie blg vei vervullen die hg reeds zoolang tan algeineeneu genoege heeft vervuld Gisterenavond had onder praesidiam van ds H P Schim van der I oeff eenehuishondelg ke vcrgailering plaats van de Afdeeling Gonda en Omstreken van het Neierlaudteh Pro ata tatb md ITit hel verslag van den Secretaris en de Rekening van deu Feuniugmeeater bleek dat de toestand der afdeeling gunstig is er is vooruitgang te bespeuren iu bet aantal leden hetwelk thans 146 bedraagt In plaats van de undeelige saldo s der vorige jaren mocht men zich thans verheugen in eeu batig saldo van f 46 72 dal voornamelijk Ie danken is aan een aantal vrijwillige bgdrageu geschonken om het vroeger tekort Ie dekken Uu bet verslag uitgebracht over de Zondagschool bleek dat ook deze zich in bloeienden toestand bevindt Het aniitnl leerlingen nam steeds toe zelfs in die mate dat behalve het kerkgebouw der Rem ouslrantscbe gemeeule ook nog een lokaal in het gebouw der Loge de ware BroeiertrouK ten dienste der school gewaagd eu door bet Bestuur der Loge bereidwillig werd afgestaan Er zjjn thans 170 leerlingen In hit verslag werd eeu woord van hulde gebracht atn de dames die met zMvtel bereidwilligheid hebben willen gevolg g en aan de uilnoodiging om op de scbWl de kinderen bezig te houden De vergadering toonde oa ondubbelzinnige wijze hare erkentelgkheid voor alje moeite die bedoelde damei liok voortdurend wilden geven Gouwe C 242 e VICTOE KAULING Van af MAANDAG en de volgende dagen der week Groote Opruiaiing van MANÏÏFACTUEEÏÏ tegen veel VERMINDERDE PRIJZEN OI TVA GEN de nieuwe FRANSCHE en ENGELSCHE WIN TBRSTOFFEN alsmede een schoone ollectie PANTALONSTOFFEN Nette en spoedige aflevering Billjjke prezen j üikL Dienstw Dienaar B BEGEEK Tailleur Tegen November BIEDT zich aan eene Dienstbode nis Meid Alleen die eene burgerpot kan koken Adres franco No 631 aan het Bureau dezes In een fatsoenlek gezin op besten stand is gelegenheid voor 1 of 2 HEEREN voor EOST imomiG met ViUJB KAMER Adres franco onder No 632 aan het Bureau dezer Courant O OTJIDSOIÏE De PRIJZEN van gezond en goed wichthondend BROOD niet kunstmatig wit zgn als volgt Gewoon KRENTENBROOD ƒ 0 23 het K Iste soort GEBUILD 0 21 2de soort of Brninbrood 0 19 TARWEBROOD of KROP O U en wordt ook voor dezen prgs aan huis bezorgd H VAN DEN DOOL Adres Spieringstraat F 49 Verzoeke s v pi een onpartydig onderzoek Snelpersdrak van A Brinkman te Gonda KOFFIE THEE TABAK SIGAHEU SWITZER Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOQENBOOm IMarkt GOVOA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEOEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten z jn veroorzaakt J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IPTRUMËNTËELË ZUiVËILA4R van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie DIT DE Bierbrouwerij en Azijnmalierij DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rjjkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkr gbaar is wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen A T W in concurrentie met Engelsche fabriAMUm katen tegen veel lageren prijs PBINSBSSE en BRVIAE BIEREN van onderscheidene qualiteiten BOBDE A UX AZIJN KRUIDENAZIJN IjRAGONAZIJNea WlJNAZIJN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars ziJn op aanvrage te bekomen m VOLLKXHOVEN Co Arasterdam T GOEDEWAAGEK GOUDA Markt 146 neemt gelden in bewaring van af 50 niet 1 maand opzegging a 4 g jaars Voor bedragen boven lOOOr wordt onderpand in sohde fondsen verstrekt SLUIT op de gebraikelgke voorwaarden prolongatiën BELAST zich met alle verrichtingen aan het Grootboek Betforgt kosteloos Oostemykgche Conponbladen BELAST zich met den aan en verkoop van Effecten tegen een provisie ook voor alle soorten van Loten van Vs 7o Fondsen hoven 25 pQ onder 25 pCt Desgevorderd worden effecteoorders tot den middenkoers der Amsterdamsche beurs verantwoord STOOMBOÖTWAATSCHAPPI I BOSyOP WADDIMVEEN GOUDA De nieawe Winterdienst regeling vangt aan op MAANDAG 17 OCTOBER 1881 Zie verder de Uyetten voor de dienstregeling die alom verspr jTworden en bovendien verkrggbaar zgn bn het beatelkantoor bg den Heer A W van WERKHOVEN in het ScHAAKBoaD Kleiweg E 97 DE DIRECTIE Openbare Verkoopingf De Deurwaarder B H va db WERVE te Oouda zal op MAANDAG den 31 OCTOBEB 1881 des voormiddag teu 10 nie tegen cotttante betaling verkoopen ongeveer 3000 sinks WILBE EN IJFEBOOUEN liggende gerooid aan de bermen van den Straal weg tusschen Gouda en Bodegraven De verkooping begint bg de Oude Gonwe te Gouda GETüIGSCmiPT over genezing van Kinkhoest Aan den Heer W H ZICKENHEIMER teKftiiu Mgn drie en eenhalfjarig zoontje leed in zoo hevige maate aan de Kinkhoest dat wg elk uur het ergste verwachtten Opmerkzaam gemaakt op uw Druivenborsthonig het ik onmiddelgk eene Flesch halen en de Hemel zg duizendmaal gedankt reeds den volgenden nacht werd de hoest lichter de ademhaling ging zonder moegelgkheden de slgm lostte zich op en mgn kleine ALF0N8 is thans volkomen frisch en gezond Met den hartelgksten dank enz Obergessenbach bg Osthofen 9 Dec 1880 tl Nagel Onderwgzer Alleen echt verkrggbaar in flesschen van twee Gulden een Gnlden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg ZALF VAN NET ROODE KRUIS MET TEER TOT BASIS stellige genezing Jn weliilg dngeu vau alle aooi leu van wonden nrandwoudcu kwtiadsaiiplgo zweeren spleten Tan den tepol liuld en kaukeiaclitlge aandoomngaOf em M9D vacbte zlcli voor uaniaaK DIPOT U ALLB OOKUB APOTHBKXM Te s Hag e Snabilié Apoth BINNENLAND aoai 18 Ootober 1381 In de bedenmiddag geboudeu vergadrring van den gemeenteraad ia behandeld de verordenisg op de beffing VAD eeu rerguuuiugirecht voor de ttttoefeniog van den cleinbandel in aterkcn drank Het rergnnningirecht werd bepaald op ƒ 26 voor rike honderd gulden huurwaarde of gedeelte daarian welk bedrag met 26pCl wordt verminderd voor ben die tntaahea Zaterdagavond ten 6 ure en lAaandag ochtend ten 6 are geen aterkeu drank verknopen ui uhenken Het hepalen der huurwaarde der lokalen waar iterken drank in het klein wordt verkocht geachiedt door een lohatler aauleilellen door B eu W wiens jaarwedde werd bepaald op 100 üe Verordening ia nog niet vaalgetteld daar de aleinmeii over enkele artikelen ataakten de bealiaiing waarvan alioo tot eene latere vergadering i aaugeboudeo In de ittiug werd voorla behandeld het vooralel brtr het deni ieu van het water langs de BUnwiiraat De beer Samsom sprak eeue uitvoerige rede uit tot aanbeveling der demping waarna de zaak ook met het oog op bet lat anr daar het intnsschen 4 uar wns geworden tot een volgende vergadering werd aangehouden In itie iiuiiig erdeo voorts goedgekeonl l e Benrootingen van de gesubsidieerde Instellingaa van Weldadigheid voor 1882 behalve die oor het Burgerlek Armbestuar welke aangehouden weid D rekening 4ler Stads Iibr j over 1880 S De Bekening ea Verantwoording der baieu en lasten van het voormalig Armbestuur van Stein over U80 De Baad vereenigde ek nat da volfeiMia voorstellen van B en W tot vermeerdering van h t aantal onderwijleressen in de haudwerken voor meisjes aan de Ie koateloote school tot voldoening van één maand traclemcnt over1 880 aan d heeren Bonte van Uven en Booieboom als tydslijke leeraren aan het Progjmrasium 8 tot afwijzend te adviseeren op bet adres van den Comroisaaris van Politie om verhooging qner jaarwedde tot afwijkende beschikking op het adres van C Niobtiug houdende verioek om een uitgang aan het planlioen genaamd de Manége ie mogen hebben voor eeu hem toebehooivnd erl tol afwqiende beschikking op het adres van Th van Kmbden betrekkelyk de vrrwgdering van een gedeelte plantsoen bij de Tieiidewegsbrug tol afwijtcude beschikking op het rrrioek omeene geldelgke ondersteuning van de wed E ReuhI Tot brugwuohler nau de Kleiwfgsbrug werd benoemd C v d Heuvel mei 8 et legen 8 st A de Zeeuw Tot griffier der Tweede kamer is heden bij derde stemming geküzen Mr J D Veegens met 40 stemmen en wel bij herstemming met deu referendaris jhr mr de Brauw die 35 slemmeii bekwam Tol eersten commiesgriffier is benoemd jfr Zillesen b j vierde stemming met 41 si Jhr Jhud verkreeg 37 st Valt een hniseljjk feest in den regel buiten den grens der bariohleu van eeti courant bij uitzouderiug mogen wij daarvoor thans onze kolommen openen nu bet geldt den directeur eeuer Fabriek die de welvaart onzer gemeente zoozeer ten goede komt Wq meenen althans niet onbescheiden te zyn door te vermelden dat deu heer d J Steens Zyueii directeur der Stearine Kaarsenfabriek ffGouda b j gelegenheid van ign 2B j rig huwelijksfeest onder de vele bewyzeu van achting en toegenegenheid er ook een ontving dat een zeer guusliK getuigenis aflegt van de verstaiidhoudiog die er op genoemde fabriek tuasehen patroons en ondergeschikten bestaat Namens de geemploieerden op het kantoor de beambMn aan de Fabriek en alle werklieden werd den heer Steens Zgnen Zondag een paar geheel inlveren oandelabres vereerd die uitmunten zoowel door prachtige bewerking ala door éléganles vorm Wg wer Op voorstel van het Bestuur besloot de vergadering dat de lees vergaderingen voortaan luUen mogen worden bügewoond door de leden met hauue daaies niet alleen bg ben inwonende dames terwgl voorla ieder lid bet recht tal hebben eeo stadgeaoot te introdnceeren doch denzetfden pecaoeu lechta voor ééne vergadering in een seiaooi Vreemdeliogec koaneu zoowel op leeavergaderingen ala op debat avauden worden geintrodnoeerd Door den Voorcitler werd nog de vraag ter s ke gebracht eer voorlaaj de leeavergaderingen zullen warden gehouden in het lokaal Nat en Vermaak waar gewoonlijk de meeste voordrachten o k die van het Protestantenbond gehouden worden of iu het kerkgebouw der Bemoostrantsche gemeeule waar het vorig jaar eeu paar maal een spreker van het Protestantenbond optrad doordat de gewone zool op den bepaalden avond niet Ie verkrijgen waa In den boezem van het bestuur waren zoowel slemmeo opgegaan ten gunste fan Nul en Vermaak als tot bestrgdiuff daarvan Oek in deze vergadering bestand daarover verschil van gevoelen Aan dca eeuen kant meende mes 4at zoo de lofiogea in eeu kerk werden gehouden daaraan onwillekeurig een Ie kerkel k karakter m woidea toegekend ter jl aanzie aadsre zijde werd beweerd dat verschiUende leden v lral dames voW dergelijke lezingen een kerk prefrr rd n bova en lokaal ala irl ct a Vermaak BpMegenover stond dat veroobeiitea heeren leden ongBapae afstand deden oa iu de gebraikeiyke pauze ean li ar te rooken waartOf ia Nat en Vermaak wèl ia de kerk gèèn gelegcskeid waa teoig men ziek op abaat wilde begeven wal bg ongnustig wéér miader aangenaam was kortom na vele besprekingen waarbij ook geweten wa op de opinie van vele ledes tkam niet tegenwoordig die zich teer interesseerden roorde zaak maar niet wielen dat zg hedenavond behandeld werd werd eeu voorstel van den heer J Post foa der Burg oangeoomeu om de qoactlie thans niet te betliasen maar kaar in een binnenkort vóór de eente lezing bgeeu Ie roepen vergadering opnieuw te behandelen terwgl dan op het coovoeatie biljet tal vermeld warden dat die fvwestie aan de orde ia i6od t ieder belangstellende dan op tgn post kan tijn Op deze vergadering werd voorts nog de bcaeUcqviogsbrief besproken der Alg vergadering op I M 2 November a st Ie Haarlem Met bclangateUisg wad besproken het volgeudjvoorstel van bet Hoofdbettvar De vergadering spreke als haar gevoelen uit dat de thans bestaande wettelgke bepalingen omtrent den eed inbreuk maken op de gewetensvrgheid der ingezetenen zij drage het Hoofdbestuur op tich namSBU den Bond tot k Hooge Begeering te wenden met het verzoek maatregelen te willen nemen waardoor een ieder naar zgne overtuiging verklanng omtrent de waarheid kan afleggen in die gevallen waarin de Staat haar cischt Hierop had de afdeeling Brielle het volgende amendement ingezonden om achter de eente woorden de vergadering in te lasschen het volgende van oordeel dat de Ned Protestantenbond krachtiger di n tot heden zich behowl te bew n op het gebied van het sociale leren door mede te werken tot de verbetering van alle sociale toestanden die de vrge ontwikkeling van het godsdienstig leven belemmeren en verplicht is zijne stem te doen hooren overal en waar de gestelde wetten die verbetering of nalaten óf daarin door eene gebrekkige regeling voorzien Iu plaats van het woord spreke leze men dan spreekt De vergadering bleek het geheel eens te zijn met het Hoofdbestuur eo deelde ook wel de opinie der Afdeeling Brielle dat de Protestantenbond krachtiger dan heden zich moet bewegen op het gebied van tel sociale leven maar bejammerde het dat Brielle haar voorstel als amendement had ingezonden waarom tij besloot eene missive te richten tol voornoemde Afdeeling mei het verzoek haar voorstel als afamderlyk voorstel te willen indienen en dus loa te raakrn Lvan het voorstel van hel Hoofdbestuur In deze vergadering werd tot voorzitter herkooeu de heer H P Schim van der LoeS Tot afgevaardigden ter Algemeene vergadering werden benoemd de hh H P Schim van der Loefl D ö van Vfenmingeu en D Rugter