Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1881

De diet J M C Ligtermoeter rroeger beambte bg deo stutionadienst van den Nederl Bhijaspoorweg te Rotterdam is met ingang ran I October jl benoemd tot ataiioiudief te Oadewater ter rerTkngmg Tan den b er J Bakker die wegens rergerorderden leeftyd eerfol ontalag heeft geTrangd en Terkregeu De he r W F Keiur boofdoDderwqzer te Hilversum Troeger onderw jjer aan de Openbare Tnsachensehool alhier heeft te Zwolle met gunstig geTolg examen afgdegd in de Franaohe taal L O f De luM ter tee 1 kl H ran Broekhnijien kommandant Tan de Willem Bamta heeft nu ook een Terslag Tan de reis naar het Noorden uit Haramerfest Tan 2B Sept geïonden Dit ia aan vice admiraal de Hae gericht Orer t geheel wordt in dit leralag nader medegedeeld wat reeds omtrent detf tocht vermeld werd IJs heeft belet zoover te gaan ols gewenacht was Op de Oranje eilajideu werd de monnmentsteen gelegd De kommandant eindigde jn verslag met deze woorden De gezondheidstoestand van de opTarenden van de Willem Barrntt heeft gedurende onzen tocht uietB te weoaohen gelaten en ondanks het Tele tristenatte en koude weder heeft er steeds een goede geest en opgewekte stemming gebeerscht Het is mq een aangename plicht C7w Exc te rapporteeren dat ik teer tevreden ben over het gedrag en den qver der equipage dat onder de officieren steeds de beate verstandhouding heeft bestaan en sij onder alle omstandigheden met luat en yver zqn werktaam ge weest Doordien wy bijna niet aan land tqo geweest is op hydrographiack ethnographisch en magnetisch gebied minder verricht dan ik verwacht had te kunnen doen doch de toótogische collectie daarentegen is zeer bel ngrqk en nog rijker dên die van 1880 terwql ook op botauiach en geologisch gebied door Dr Weber nogal wat gedaan is De angeliache Maatschappij heelt opnianw oirculaires rondgetondm met uitnoodiging om lid te worden tq wijst daarin op hatr werkeaaliiheid welke zioh Bil doel stelt het ultnmoutanisme te bestryde ook in het belang léer Soomsoli Katholiekeu Mlr De vereeniging heeft als zoodanig een godsdienstig en een staatkundig kankter godsdienstig onidat z j de rechten van het gemaedsUven wensoht te verdedigenj en te beschermen staatknnd omdat tq onze vrqkeden en rechten als Nederlaudache Btaatburgers wil handhaven Op nieuw zal de Kamer van Koophandel van Bergen op Zoom zich tot hooger bestuur wenden met dringend verzoek dat eindelyk eens paal en perk worde gesteld aan den voortdurenden en toenemenden invoer van Belgische centen De directie der Haagsche Xramway Maatachappij heeft aan het gemeentebestuur toezegging gedaan dat zy een soort scherm om aan de tramwagens te verbinden ten einde de voor de wagens zich bevindende personen of voorwerpen weg te schuiven uit Pargs heeft ontboden en daarmide een proef zal nemen Het valt niet te betwijfelen dat de Pinksterstorm van 1880 in hevigheid minder was dan de Orkaan Tan 14 October 1881 Toen stond al het geboomte in het Tolle blad nu was het door harden wind reeds gedund voordat het den genadeslag ontving niettemin vielen er boomen bg menigte die toen aan den storm hadden weerstand geboden Er ia geen buitenplaats geen bosch geen dorp geen buurt geen gehucht geen straatweg of overal zijn boomen gevallen of gekraakt De verwoestingen door den orkaan aangericht zijn inderdaad bedroevend Het is treurig om te aanschouwen die groote leemte ouderwet statige hout die vroegtijdige bladerloosheid dien naakten grond waarvan de bloemen zqn weggestormd Het is niet op te sommen hoeveel zwaar geboomte op buitenplaatsen geveld is De storm van den Hn October zal menigeen lang beugen De stortregens die met zoo veel beroering in de natuur gepaard gingen hebben opnieuw den landman veel zorg verwekt Vit alle oorden des lands zyn de bi tiobten omtrent de verwoesting door den storm van Vrgdsg teweeggebracht gelijkluidend Boomen nedergeveld daken weggeslingerd gebouwen ingestort ent De opgave daarvan zouden kolommen druks vullen Te Zwammerdam is de zaag windmolen van de firma Schattenkerk en Zoon weggewaaid en gedeeltelgk door een naburig huis geslagen De Diergaarde te Itotterdam heeft zwaar geleden de tuin biedt een tooneel van verwoesting aan Te Haarlem werd een bejaard man door den wind opgenomen en in het water geworpen met moeite werd hij gered De dienst op den spoorweg Haarlem Zandvoort werd gestaakt en eenige personen die zioh derwaarts hadden begeven om het lohouwspel te zien dat de kokende zee aanbood moesten aldaar tot den vol genden dag Uyven Benibordan Noofdvgk aan Zee IS een Engelsche schooner gestrand De bemanning 5 man en het zoontje des kapiteiii i is gered Aan den Meidgk onder Zuihohem werd een peraoon door een boomtak getroffen en gedood enz enz enz leu geheele Courant ware t vullen met berichten omtrent den storm doch bet medegedeelde is voldoende jom onaa lezers MMi Vmate een indruk Ie geven hoe de elementen Vrydag gewoed hebben Omtrent de ruiue in het Haagsche Bosch meldt men Een droevig maar se on natnurtooueel levert dit pronkjuweal der esickntie op na den zwareu storm van Trgdaf Met hel vermoeden dat de orkaan in deze omgeving de meeste offers zou eischeu richtten reeds in den vroegen ochtend velen hniinp schreden naar dit lustoord der stad Helaas I hun vermoeden werd maar nl te zeer bewaarheid Een tooneel van verwoesting ontrolde zich aan het oog De storm had eene groote btacbting gehouden onder het sierlgk geboomte De meest gezonde woudrenten met dichte blnderenkroon die gisteren nog met fierheid op de wandelaars nederblikten daar lagen zij uitgestrekt over den grond met den kruin op den Weg gespreid De schaduwrijke boom die zioh over het politieposthuis oan den Bezuidenhoulschen weg welfde bezweek voor den wind en brak zelfs de bestrating op zonder echter het gebouwtje aan Ie raken Verder op woai een hooge boom tegen een villa en verbrak de spiegelglazen der bovenverdieping ginds is een der woudbewoners tegen de boschwachterswoning geleund Daartegenover op de oprglaan ziet men twee boomen die een boschlantaarn dragen kmislings den weg bedekken De statige beukenlaan die naar de societeitatent voert is geheel versperd doordien halverwege twee wondbnren in hun val elkander broederlijk omarmden Hun bladerenkoon vormt een dof groen gordgn hetwelk de achterliggende gesneuvelden aan het oog onttrekt De tdephoondraden van de electrische geleiding uil de tent naar het Plein zijn verward in le btaderen ov r den grond geslingerd Aohler dit scherm rost het oog op ecu donkergroen golvend tapijt door dnizenden lakkenboiseu en bladeren gespreid Bondom de sooietrltateut die den storm weerstand bood z jn tal van gevalleu boomen als het ware in batterg op het lokaal gericht Veraohillende gedeelten van den rijweg zija voor rgtaigen ontoegaokel terwijl de voetgangan zich op verschillende paden een weg door ia takken en loorer moeten biinen Cavalerie ofBcieren telden die hindernissen voor hntuie paarden licht zoodat men de rossen in vollen draf als waren zij in de manege Qver de alsgboomen zag beenspriugen De meeste sieraden van het bosch werden met wortel en al uit den bodeu gerukt hoewel men velen ontwaarde die of door midden 6 aan splinters geslagen zgn Wegens gevaar voor het verkeer is de rijweg naar het Huu Ie Boick gealoten terwgl een over over de Ign geatorte boom de paardentram belette het eindalation bij de liaan van Nieuw Oosteinde te bereiken De matcricele schade van den storm in het bovenvermelde gedeelte is niet tvo aanzienlijk als die welke de eigenaars van tentjes nabij de Boschbrug alwaar de wind op de broze oundelabres goeden vat had hebben geleden De warande van ééa dier houten gebouwtjes is door den val van een zwaren iep gedeeltelijk stuk geslagen terwijl het achtergedeelte door twee anderen werd verbrijzeld Van achtesen werd de tent van de la Vieter evenmin gespaard en bezweken bindten en muren onder den zwaren last van twee boomen Het houten lokaal Ruim en Veldzicht is letterlgk lu tweeen gekloofd en het houten gevaarte heeft zich tuasohen de helften geplaatst als wilde hg ze gescheiden houden Laat men den blik over het Malieveld naar de laan langs het Boorhuis weiden dan ontmoet het oog niets dan boomen in volle lengte over den weg uitgestrekt Sprokkelaars maakten goede zakan De boomenrg in het Voorhout wc d eveneens zwaar geteisterd Het aantal gevallen boomen wordt op ruim 600 geschat De berichten over beschadigingen en verwoestingen in alle deeleo van de stad zijn legio te veel om allen te worden vermeld De villa die in het Prins Hendrikpark achter de Hemsterhuisstraat in het nienwe N W gedeelte der stad vernield is was een stevig gebouw door den aannemer J W van der Vet opgetrokken en zoo goed als voltooid Alleen de zinken dakbedekking ontbrak Het gebouw isletterlgk geheel uit elkander gerukt en de keliten wenlen zelfs gescheurd Een logger n den neer M Haiser bracht gisteren een brik geladen met steenkolen te Maassluis binnen door het scheepsvolk verlaten Gemelde logger heeft in dên storm 40 netten verloren een andere logger van den reeder G Den Duik kwam thuis met verlies van 60 netten lieden kwam telegraphisch bericht dai een Seheveninger schuit te Terschelling is gestrand Gistere zijn te Scheveningen de twee eerste schuilen na den storm aangekomen ue eraie is tot tweemalen van haar ankers weggeslagen de schipper een de r uhmuntendsten van de vloot werd door een weenende menigte omatuard naar huis geleid Prof N G Pierson heeft in een Gidsartikel eene schets gewgd aan het belangrijk vraagstuk der be laatingbervorming Hij vat die hervorming in haar geheel aan en toont op grond van eanige stellingen aan wat moet worden gedaan om den belastingdruk met het draagvermogen van het land in evenredigheid te brengen Volgei s den aohrgver is dit doel te bereiken door drieërlei belaitingen naast elkander een takelgke van de vatte goederen verteringsbelastingen en die naar den maatstaf van vermogen of inkomsten of van beiden De gemeente moet allereerst hare inkomsten zoeken nil die vermogenavormen waaraan tij zelf door haar ontwikkeling haar groei ook hare uitgaven waarde verleent en daartoe behooren inzonderheid de gebouwde eigendommen en het vrije bonwlemin Voor bet overige moet tg dezelfde regelen volgen die voor de rijksbelastingen gelden Aan die beginselen toetst de beer Pierson nu de bestaande belastingen Wel worden tg in het bestaande stelsel niet gemist doeh hunne toepattiug is gebrekkig onvolledig De taak van den hervormer bestaat altoo slechts in verbeteren of doelmatig vervangen van elke heffing die niet met de algemeene strekking van het ontwerp overeenkoiut De grondbelasting zondigt in twee oplichten tg is vaat in hetgeen veranderlijk de schatting der belastbare opbrengst en veranderlijk in hetgeen vast moest wezen de percentage Een hertchatling op gezette tgden is noodig om den staat een rechtmatig deel in de aanhoudend stijgende pachtwaarde van den grond te verzekeren maar de peraenlage moest vast zijn en matig Een heffing van O pot zonder opcentru acht de schrgver mits ook de hypotheekreehlen worden afgeschaft aiat te koog Van de verteringsbelastingen aeht de schriJTer de pertoneele belatliog beter gctohikt als biea rau iukomsteu Toor de gemeente dan voor het rjjk Daarom sla het rijk aan de gemeente de verleriugabehMting geheel af en behonde de indirecte nl de invoerfechteu en da aecgnaco Dook daartegea beslaan groote bezwaren waaronder aan verlies voor het rijk van twee millioen en een aonflici met hel kiesrecht niet de gerin ata i ia Dia bezwaren tijn evenwel te overwinnen dOor de invoering eener nieuwe directe belasting De aohrgver geeft daartoe de voorkeur aau eene nieuwe patentbelasting met eeu vermogeubelasliug er naast Het paleatrechl moge slecht geregeld zijn het heeft twee voorname deugden het treft ook wat de vreemdeling ia ont land verdient en stelt in staat om ook kleine neringdoenden matig Ie belasten De schrijver acht dal ook de door hem bedoelde vermogenbelasling beKr zal werken vaaneer men het kapitaal tol maatstaf aanneemt Hg licht dit nader toe De gemeenten zouden de eigen inkonuten belaatiugeu moeten afschaffen De percentage zou 2 po i het meevalt 2 pet moeten z n om het verlies van 2 millioen aan peiaoiieel 4 millioen uit Jut tegenwoordige patent en 9 millioen aan de registratie die de schrijver zou willen afschaffen aau het rgk te vergoeden Zgn meer inkomsten noodig dan mag zoodra ons belastingstelsel op goede grondslagen is geregeld die verhoogtng niet uitalniteud gevonden worden in directe heffingen maar ook in de acoijnsen De gebouwen die te Botlerdam voor rekening van het Rgk worden gesticht ter voorziening in een geschikte school tot opleiding voor vroedTronw benevens daaraan Terbonilen kraaminrichting tijn zoogord als gereed Zij zijn gebouwd ter zijde Tan den Tiaduot van den Slaatsspoorweg dicht bij de 8obie Hoewel de plaats zeer ongesobikt moet genoemd warden wegens het geweld der voorbijsHellende treinen zegt de Roti Cl zijn da gebouwen allernstst ea deelmatig AU de inrichting voltooid wordt gaat de kraamzaal der gemeente ingevolge overeenkomst met den Staat daarheen over Uuitenlandscil üverzlelrt De Engelsohc regceriog gaat voort doortastende maatregelen te nemen Dillon die Pamell als hoofd d Landleague had vervangen is gevangen geuomea benevens de meeste anderp hoofden der Btmt n partg Vrijdagavond is een bijzondere editie versohenen van het lersohe officieele dagblad Dit nummer bevat een proclamatie van den Onderkoning waarin onder anderen onwettig en strafbaar wordt verklaard elke poging in het werk gesteld om onderdanen dor Ko ningin hetzij door het aanjagen van vreet of door gewelddadigheden te nopen de verschuldigde pachtgelden niet te betalen of zich aan sluiten by de leden van het agrarisch verbond of om hen te verhinderen te doen hetgeen geoorloofd is Ieder die zich aan dergelijk feit schuldig maakt tal in verzekerde bewaring worden geqomen In weerwil van deze doortastende maatregelen is de rust alleen te Limerick verstoord te Dublin werd na het bekend worden van de arrestatia de rouwvlag uitgeatoken maar verdar ging men niet sterke pnIronilles militaire en politie agenlen trokken door de stad in Dublin Caslle waren 2 kanonnen opgesteld en de wachten overal voorzien van scherpe patronen Op grond van vroegere ervaring houdt men het ook voor waarscbgnlijk dat de rust niet ernstig zal worden verstoord de lersche bewegingen houden in den regel op zoodra zij fiink worden aangepakt Het Uémarial diplomtttique meldt dat Engeland aan de regeering der Boeren een ultimatum beeft gebonden waarin zij wordt opgeeischt de conventie aan te nemen op straf van onmiddellijke hervatting der vijandelijkheden De onderhandelingen over het handelaverdrag tusËngeUnd en Frankrgk zullen op 3 November hervat worden Ofschoon het onderhoud losachen den president der Fransche Republiek en den heer Garobetta zie het overiicit ia out nr wM iaUrdag tot geene bepaalde afspraak heeft geleid is toch de onzekerheid weggenomen welke door sommige Fransche bladen met voordaoht was gewekt over de verhouding tusachen den heer Jules Orévy en den oud voorzitter van de Kamer der Afgevaardigden Orerigeua kunnen de gevolgen van dit onderhoud niet uitblijven Reeds de omstandigheid dat de beerGrévy den heer Gambetla niet de vorming van een kabinet opdroeg maakt het voorloopig aanblgven der tegenwoordige ministers zoo goed als zeker Daartoe ton het kabinetFerry telt besloten hebben want het wil den tchiju niet op zich laden alt ware het bevreesd voor een debat en als wilde het tioh aan de Trrantwoordelijkheid zgner handelingen onttrekken Zaterdag bad de heer Jules Ferry een langdurig onderhoud met den heer Gambalta Men kondigt de bijeeukomst der Ruatische en Oostenrijksche keilers aan tegen den 1 8n deter maand op een kasteel Tan gaaaf Potooki te Ktzeszovita nabij Graaitza in Ptden De Boaaiaoke bladen hebben aanschrijviug ontvangen om van deze plannen geen wuord te rappen Ook de bijeenkomst tnaschen de vorsten van üostenrgk en Italië welke opgegeven ackaeo trwdt in een B aiar talegi m weder opgerakeld Dezer dagen is uit Berlin de benoeming gameid van den heer van Putlkamer tot vice president van hel staataministerie welkr post sedert de aftreding van den heer von Stolberg Wernigerode onbezet was De heer von Putlkamer behoudt daarbij zgne portefeuille van binnenlandsche zaken Deze benoeming ketft de aandacht getrokken want de beer von Poltkamer ia niet de oudste der tegenwoordige Kabinetsleden en daarbij wordt afgeweken van een tot dusver baataand gebruik Men wil de keuze van den heer von Bismarck hierdoor verklaren dat de heer von Putlkamer steeds den Rgkskanselier ondersteunde in vraagstukken iVaarmede andere miuiatert het niet volkomen een waren De varkiezingan in de swten Ohio en Jowa hebben geleid tot de zegepraal der Amerikaansche republikeinen even al verleden jaar De President heeft eeu reekt ondergeschikte ambtenaren benoemd grooteudeels benoemingen die reeds kUar laften en door Garfield tonden zijn gedaan Voorts kaeft bg nog eenige oubeietle belangrijker potten begeven waaronder het gezantschap te Madrid waafloe de heer Hamlin en het ambt van conaul generaal te Berlgn waartoe Mark Brewer is itnoemd De min van justitie Mao Veagh heeft evenals de hr Windom te kennen gegeven dat hij wentoht af te treden In den Senaat is het oude partggekibbel weer aan den gang Zooals men weel is Bayard tot voorzitter gekoien Doch daarna zgn de nieuwbenoemde aenatoren voor New York en Rhode Island loeaelaten waardoor de beide partijen weder tegen elkander opwegen Een van de leiders der Stalwarts Logan heeft nn beproefd den Senaat te doen terugkomen op de benoeming van Bayard door een motie voor te stellen om Davis tol president te kiezen Deze manoeuvre is niet onhandig Davis noemt tich Independent en zou op deze wgze voorgoed ouder de rangen de republikeinen warden aangeworven Volgent een later ontvangen beriaht is deze manoenvre gelukt en is de beer Davis me 36 tegen 34 stemmen tot tijdelijk voorzitter van den Senaat benoemd Gttiteau heeft tereohtgettaan voor het gereokuhoi Ie Washington onder beschuldiging van een moordaanslag te hebbeu gepleegd op den president Garfield Hij heeft verklaard niet schuldig te zgn aan het hem ten laste gelegde feit Op bet verzoek van den advocaat van den beschuldigde is de behandeling du faak nitgetteld tot 7 Nor e k Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Qoederen VEILING 17 OCTOBER Huis Wachterstraat P 16 2800 k K Jonker Wiiikelhnis Keizerstraat K UI IBIO k L van Egk Winkelhuit Groenendaal en Hok Geutenstraal uit de hand verkocht De Effectenbeurs LVII Amsterdam 17 October 1881 De vorige week muntte al weder uit door Aanwen handel en lage koersen De Nederl Bank verhoogde haar rente weder met i o en men mag verwachten dat daardoor een einde is gemaakt luin hel wegstroomen van kaar voorraad gontL Sedert Augustus is die voorraad reeds van SO tot 25 millioen gedaald en indien die vermindenog op dezelfde wgze moest aanhouden tanden we feitelijk den zilveren standaard voor t blnuenUnd verkrijgen en daar gelijk men weet bel zilver zeer gedcprecieerd is zon daaruit stijging der wisselkoersen ja van de prijteu der meeste artikelen het gevolg zijn Zoolang deze toestand aanhoudt zat de eSectfnbeurs sleets lage noteeriagen aanbieden nu au dan slechts afgewisseld door eaa plataelinge rgzing van een of ander fonds Uit speculatie De storing der telegrafische gemeenschap oefende Vrijdag en Zaletdag mede nadeeligen invloed uit BlNMBNLAiiDSCUB wiiLBDiM SUuUtfondtm Voor integralen en vieren ia eeae daling van l t te noteeren drieën sloten onveranderd Premieleeninj en waren mede iets lager genoteerd Paleisloteu verloren 2 g SfoormgleeniHfm Ook deze soorten oitdervondea de gevolgen der auiAiMe Aand Ind sp verloren B gestemp 1 Hyp Boxtel Wezel 2 4 i Hyp do l aand Uoll tp ExpL mij en centraal sp Vi V Tramm leenimien hebben hun aohterwaartachen tocht voortgeiet De Rott tram verloor 2 de andere soorten minder ImAuiritelt mutrim veikeerden mede in gedrukte stemming èleohta enkele aooitcu waren meer gevraagd Asnd Kanaal mg waren do Ned Bant 3 do Usodelmg en Ind Bank ongeveer Sloomv Nederl 1 t koogei Lager thitea o a Aand Ko Ned Stoombootmg 4 Ht Amsterdam en Afr Hv l i i EuBOPziacHE WiAsozM Staattftmdee De meeste soorten sloten iets lager s Vt I Spanjaarden en Turken was de handel nog al geanimeerd dooh de slotkoerten waren nagenoeg gelijk Premieleeniiifen waren zeer flauw Hongaren verloren 1 Oostenr a otsen 2 Vo Spoorwegleeningen Buss sporen waren tamelgk vaat voor sommige soorten zelfs iels hooger Elisab Gisela Warschau W eeueu en do Bromberg verloren 1 TheistL obl en Fr Oost sp AMBilKAAKacBE WMBOW 8t Êi fi mhi Zatden valt er omtrent deze soorten zoo weinig te vermelden Columbianen verbeterden oirea 2 Spooneegleemngen Over t algemeen waren deze Boorten iets williger dooh in t laatst der week meer lu telooa Pittsb f Wayne N York Lake Erie pref Stock 8 nbnit en B Frano C ioago St Lomt en N Orl 8 o obl Jowa Midi en Centr Pac sh monteerden mim 2 Bofliilo s Cairo St Louis Menora 111 St Louis Miehita Mich èentr Miss Kans sh en bnds en Wab St Louis ruim 1 Chic N W verloren 3 obl Cenir Pac California a Cheatap Ohio Chic Gr Tr Clevel CoInmb Tol Peoria verloren 1 ii 2 InduttrieeU marden Louisiana Cu fik won 1 Maxwell s verloren PaOLONOATIÏ BmTÏ S i q T P S Ook heden waa de handel gering Russen Spanjaarden en Am sporen waren het meest geanimeerd en ielB hooger Voor Turken en Mexicanen ia eenige verlaging te constateeren INGEZONDEN Zijn ondernemers van publieke vervoermiddelen niet verplicht of is het althans in hun eigen belang en in dat van het publiek niel wenschelgk dat zij wijzigingen in de verlrekuren hunner dienaten tijdig ter kennia vau hel publiek brengen P Iedereen weet bijv niet dat de postwagen naar Schoonhoven Jonkheid onmiddellijk bij het intreden van den wiuterdienst der spoorwegen vroeger dan anders afrijdt E n familielid van den inzender dezea werd daarvan dezer dagen de dupe Het ware zeker wenschelijk dat men daarvan behoorlijk door de dagbladen kennis kneg ÜFRONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het bealnit van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie van den 24a September 1881 A No 1027 3e afd Pro tlad No 66 betreffende de verplichting tot het doen van siippletoire aangifte voor de BELASTING op bet PERSONEEL over het dieiutjaar ISH ss Brengen ter algemeene kennis dat volgens de artt 27 en 42 der wet op de personeele Belasting van den 29n Maart 1833 StaeUblad No 4 aooals die zgn gewijzigd en aangevuld bij de artt 7 en 14 der wet van den 9n April 1869 Slaaltblad No 69 tot bet doen van aappleloire aangifte verplicht tgn allen die na den 16o Mei jl een pereeel in gebruik hebben genomen alamede zij die dienstboden of paarden na raatatgenoemden datum hebhen aangeschaft Wordende de Ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verplichting tot het doen diir aangifte ten einde hevnjd te blijven van de toepaasing der strafbepalingen voorgeachreveu bg art 36 voor zooverre die zijn gewijtigd bij art 13 der wet vau den 9n April 1869 StaaitUad No 59 en art 39 van meergenoemde wet van den 29a Haart 1833 StaaMM No 4 Gouda den 15 October 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijlie Stand OEBORKN U kt JofMaaa Ctlhuiaa ooacn U i it Gids en N C Bouwneester 15 Witleiniiu Jobanat oaderi P B StreelUad ea C via Lood Liinb rtDa oaderi H vso Kooq es i Wakkier JoInDaea Chfiitianai ooderi D tu dir Sloot ea J C W Ziakhisa Usrguclha oaden A Ralwu eB eo M vio Loon 17 Jscolia WiHielmiaa oaden UTi van Gaat an N Oieodel OVERIiEDKN 17 Oct P de nnaf 2j ADVERTENTIÊN Na een kortatondig doch hevig Igden overleed alhier CORNBLIA ALBERTA VEBLOOU geliefde Echtgenoote van A LA RIVIÉaBi V Leidetiy 16 October 1881 Algtmtme ketmügeviitg Vriendëlgken dank allen die by gel enheid van ons VIJF kh TWINTIGJARIG HUWELIJKSFEEST ons bewflien van belangatelling garen Ue Heer en Mevronw STEENS ZUNBN Gemeubileerde Hamers te GOUDA Hen vraagt voor een Heer alleen GEMEUBILEERDE KAMERS te HUUR eene Zitkamer met Slaapkamer en een Kamertje dat dienst kan doen voor Wachtkamer Aanbiedingen in te zenden onder letters E B bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier ËlrvolsOTT Op de Rietvorstenfabriek tDe klust van de Wed JACOBUS BRUNT ZOON te Woerden is nog een groote voorraad sterke BLETVORSTBN voorhanden t en concorreerende prgaen