Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1881

Vrijdag 21 October N 2677 1881 BIJ ie rs DE I jAADÏ VERKNOPING tengevolge van liqaidlti der ZE k van de Irma i j FEIJEN Bp B sdHUL rE te RoUerddm voor déi Winkjel tier genoemde firipa N 203 aawdeHoogltïaatte22o eriam op IAAN AG n listen OCTOBER 1881 des voormiddajÉ tla ip uurje volgende dagen ten overstaan va dei DeurWaa der JÖHS WiLpS T0P8 an ij een l itcnsleWbon gffoote en uitèi st so tjp OUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I I TE KOOP een goed onderhouden 6 Octaafs PIANO voor den prgs van 30 Gulden Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier 1 S g i uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREIJNDER Ja Markt 148 Gouda Snelpetsdrnk van A Bbinkman te Gouda partij II staande in Baxkinga Batin e Floc bestaantle in Baxkinga Batin e Floconn s DiagoiltalSi vsie Sati en ÜjLkin Doftela Baai Flanellen Beverteens en Ealfwollep broekstof Pekens Ditaast en Meiffiosaep verder Japoostoffen gekleurde Katoenen i Oxfords Drils Meubelchits lOhelassen BM enbont Matraslinnen en gekleqrde Nauquim Katoen Keper en Ame 8foor4 Flemn iDg ot8trepen en YgiBchachten Aschgiaauw Dimétfen zwart Fransche Merinossen jn alle soorteit en breedten zwarte Uoirées Lnsters Princettas en Parmattag Senella Serge en Diagonaali Blaauwe en Zwarte Linnen en Katoenen lanke en ruwe Linnens Voerings Wollen Doeken Trico Pantalods Dames en Heeren Borstrokken Tafelkleedeu Schortjes Doekjes Polsjes Motj s Wantjea Kousen Handschoenen Kragen Manschetten Dames en Kindermantels Dassen gekleurde Wol en Sajetten Garen en Band en meer andere goedereu Alles te zien Donderdag 20 Trgdag 21 en Zaterdag 22 October van 10 4 uur N B deze Intoeiel is ook u it de hand TE KOOP Concert voor Piano en Zang te geven door den Heer B van dbe KAA oud Elére van het blinden Instituut te Amsterdam in het locaal HUT en VBBUAAK op de Oosthaven Gouda Op DONDERDAG 20 OCTOBER 1881 Entree 49 ets de persoon Aanvang des avonds ten 7 uren Toegangakaarten ook te verkrggen bg de Heeren J J van BENTÜM en Zoon Een groote cöUeétie KOÜSENBEENEN in diverse Kleuren en grootten alsmede een nieuwe collectie uitgesneden Houtwerken enz om te bewerken geschikt voor Bt NIC0LAA8 CADEAÜX bö T A G VAN DETH te CiOUDi mmu m fabrieksmerken IJ0BST CARAM£ 8 W N RAAUMAAKBBS Haven 17 Gez KOOREVAAR KORTE TIENDEWEG D 79 Op heden den 17 October 1881 heeft deondergeteekende ala gemachtigde van den Heer WILLEM PREDERIK CORNELIS van ESSEN Pypeufabriekant wonende te Gouda handelende onder de Firma W F van ESSEN C ter voldoening aan de wet van 25 Mei 1880 StaaUblad n 85 ter Griffie der Arr Regtbank te Rotterdam doen inschrgven in het Register bedoeld b Art 2 dier wet STet Merk de Krijgsman in den vorm van eene mannel ke figuur afgebeeld in een ronden cirkel en houdende in de uitgestrekte rechterhand een zwaard en in de uitgestrekte linkerhand een schild Het merk wordt geplaatst op de hiel van de popen welke de heer van ESSEN voornoemd naar het buitenland verzendt en ingeschreven om zich daarop een uitsluitend recht te verzekeren ter onderscheiding zyner handelswaren van die van anderen Geschiedende van die iuschrgving bg deze openbaarmaking ter voldoening aan den inhoud van Art 2 alinea 7 van meergemelde Wet Mr P J SNEL Advocaat en Procureur Eeiw onruatwekk nde dekte die eaiu talrijke Klasse kwelt 1 tilazeimeld en oprlsji 1 18 Sartklopplngei Uch wffi niet te gcllj ng tlwte nadert k lipt een geval van i een dr ge stoolende De lekte begint met eeae Uclile storing der Maag mui als zij woidt verzuimd dan dringt zlJ door het geheele tt ctiaani tast de nieren aan ds lover het klleilied en hetg heele kllcreustelsel terwijl da lijder ondragelijk kwijnt tol de dood hem uit ilja ujdea verlost De ziekte woidt dliwljls voor andere kwalen aangezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordcelOn Heb Ik na het eten plin of moelltikheidln de ademhaling Heb Ik een ge voel van matheid van llJd tot tijd met Slaperigheid t Hebben de oogen een gele kleurt Heb lk rtmorg6n s rondom de tanden on het tapdivleesch eep dikke klevorlgè Jlljro gepaard mlt oen onaauueiiatnen siüaak f Is de tong beslagen y Heb Ik pijo tndezlj ffiii urindeu rugVUeb Ik naarde lei lilera jde ten opzettlnl als of de lever grooter woidtt öen Ik harUllJvlgT Gevoel Ik draklerighcid oE duizeligheid wanneer I tk eensklaps uit nbrlzonlale IKgini upsta 1 Zijn de afscheidingen uit di nluren vulllieuhooagcklemiljuiet een neerblag als mdn heeft Iftou sUiii Beglijt liot Toedsl na het eten sppedlg te gisten geliaanl met apio gen uit de niaagif Hub ik dlkAl dcic vorsehijn ielen zullen oorduen maar wanneer de treu ICN il deii lijder beürtclUigs AU idui ig gelijken aard Is komt er m st n ii elLUlgen lijd gepaard met 9pgeveti Blj veuler vtfliop ktiJgtWe huid een vuil brulnWhllge tlnl terwijl alii hanUfe ileii voelen een koude WeVerlge ultwasenilng komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijdud volgt er rbeumtUscbe pijn enl de gewone b4l iudowig lilljkt ten eenemale onvolddcndc tegen deke iaaUle kwelilog Het Is dus van het hoftgste belang do ziekte spoedig en op geschikte wijze t behandelen lu haren persten graad Wanneer een klein medicament gen zliu zat teweegbrengen £ n zelfs wanneer er eene vaste i erklng Is moet liet ware middel worden volgehoudt n tot leder spoor der zMita verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de vert ripjteorganen tot een gezonden toestand ziw gebncbt D é ziekte hoet leverzlekte Het zekersl en maM afdttende middel er tegen Is Sdgel s GeneesIcntohUgB eiiiop een plantaardig preparaat verrutdlgd ia Au rlkl en te koop bl A J White 31 rarrlngdon lUlÉd Loa dodi E C Deze Siroop tast de ziekte In den grond wo eu irerdrljft haar met wortel en tak uit liet Uchum Bredi van de Goorbergh generaal depot voorHctUal ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In HoUaad lm m Koloniën Prijs vu d Slroi H n vM den FUlea t ilk Te Gouda THI M Ül SfÖÓMWÖTMAATSCHAPPU BOSKOOP WADDIlVEEN GODDi De nieuwe Winterdienst regeling is aangevangen op MAANDAG 17 OCTOBER 1881 Zie verder de biljetten voor de dienstregeling die alom verspreid worden en bovendien verkrggbaar zgn aan het bestelkantoor bg den Heer A W van WERKHOVEN in het Schaakbord Kleiweg E 97 DE DIRECTIE Ingevolge de WET van 28Juni isèl Staaf bhd n 97 is elke tapper verplicht de in zgn winkel op te hangbn Deze Wet isverschenen bg den Boekhandelaar P H ROBIJNS te Amsterdam en is bg alle Boekhandelaren verkrggbaar gesteld Prgs op zwaab CA ETON 30 Cent vbknist 55 cent tevens verkrggbaar Handleiding voor Iïipper bghet in werking treden der Drnnkwet Prüs 15 Cent l Damesl Strpstersf Wilt gg uw STRIJKGOED prachtig glanzend en stgf hebben gebruik dan de PARIJSCHE WASCHBRILLANTINB welke alle glansmiddelen in deugdzaamheid en goedkoopte overtreft en waardoor men de goedkoopste S rIJFSBL kan gebruiken Per flacon h 30 Cent verkrggbaar bg J C ZELDENRIJK in aWe Binnen en liuitenlandscheCoU ranten worden dadelgk opgezonden door den B oekhand elaar A BRINKMAN te Gouda W t £ éii afschrift is voldoende 1 BINNENLAND t l GOUDA O October 1881 Vi pGil KRING VAN den GEMBENTESAAD Vrydiilden 21 October 1881 fes uamiddnga ten 1 ure M ciode te behandelen Beslissiog ten asniiim der punten waarover ia de vorige vel adering de stemmen hebben gestaakt en utslellii g der verordening op de heffing van eea Térguuniugsreobi voor de aitoefeaing van den Kleinhandel in steriKu draak Benaendat van vier leden in dé Commissie belast met ihet ontwerpen der Verordeningen tegenwelker ovMtrediog sllaf wordt bedreigd Mq A IH G Gabry alhier heeft gisteren Ie s H age met gODstlg ge olg examen afgelegd voor de acte als ondervJlJlieres Of de loatale Hatkldagta sgn hier eenige poriemaaaaie met geld gerold Het is de politie gelukt lit dodan in haaden te krygen tijode drie kinderen eeu jongen van 11 e n meisje van 9 en een vsu 8 jaar wonende op den straatweg natt Bodegraven onder Waddiuxreon De moedei L ds H haisrroaw van L H di de gelden vsn de kinderen te hiis ontviag is als heelster georrestMid ea de jeugdige lakkeoroUers zy voorloopig in vrüheid gelaten De liedartoiel Apolla alhier beeft een beolart genomen dat leker door felen met genoegen tol worden vemoaiea Zg zal nl Zondag 30 October e k een ralkiBMziek uitvoeriug geren die door het pabti k waasaa ff Imé bsaloBd is flriiM4 kaoÉalafla aal kMMSB worden bggewoond Bewijzen van toegang iuIIcb te verkrijgeb sfia bg de werkende leden van Apollo en ook bji het Bestaur Kunstlieiende leden hebben iwor in ptnom op dieu avond eveneens toegang Waar loo vaak de wensoh wordt nitgetproken dal zg dia aiet ia staat zgn de min of meer kostbare openbare vermokelijicheden bq U wonen waartoe de meer bevoorrechten loo telkens in de gelegenheid zgn ook zoo UD en dan eens mochten gemeten van goede en soboone uitvoeringen daar zal het besluit van Apello zeker met sympathie orden begroet en van ds aangeboden gelegenheid zal zeker door een groote schare met erkcalelgkheid worden gebruik gemoalit Htt aohriftelijk gedeelte van het examen ter erkrgging van den rang van üen luit der infanterie is o a met goed gevolg afgelegd door de Graaf ouderofficier van deu hooidoursus te Kampen 8CHAAK COBEE8PONDENTIE Alkmaar 17de zet wit paard D i neemt 4 S Gouda I zwart E 6 E 4 Dr Jan ten Brink nit s Gravenhoge trad Dinsdagavond als spreker op in het bier gevestigde Departement der Maattciüifpy tot Nut va t Jlftaten Hij sprak over Émile Zola het hoofd der naturalistische school Spr ving aan met een korte schets der geachiedenis van deu Franschen roman en der richtingen in de letterkunde en stelde doarbg duidelük in het licht de tegenstelling tusachen de romautisohe eu realistische school Hg toonde aan het historisch ontstaan en de geleidelgke ontwikkeling der laatste uit de eerste en betoogde dat nit de romantiek vertegenwoordigd door mannen als Victor Hugo eu Alexandre Dumas noodtakelgk aweil voortkomen een nieuwe school waar niet als bg gene de fantasie de vinding op deu vooiigrond stond maar feite die gebeurd waren of althans zeer goed konden gabauren Zocht de romantiek hsar kracht voornamelijk lu rmi de realistische of naturalistische school looht naar aarheid en haar streven was hetzelfde dat onie dichter de Génestet bedoelde met zgn Geef ona natuur en waarheid waart Natuur en waarheid deze beiden zgn het doel der realistische school Spr ziet niet voorbg en erkent ten volle dat de naturalisten en realisten niet vrg te pleiten zijn van eenipigheid maar zg is een natuurlgk gevolg van de overdreven en gezwollen frasen der romaaliek Als stichter der natnralistiaehe richting in de lelterknode noemde spr Houord de Balzac die met üostave Flaubert de talentvolle voorganger was van hem die beroemder dan beiden zou worden Emile Zola Zoon van Itolioauscbe ouden toevallig in Frsnkrgk geborsn waar zgn vader als ingenienr werkzaamheden te verrichten had moest hg bg den dood van den laatafe weldra voor zija moeder en zich het Boodige 4e naonderhoad verdienen daar er geen fortuiu waa Hij trok naar Farija waar hij met het corrigeeren van proeven en met het schrgven in allerlei bbiden den kost verdiende en het vrij arm had Doch hg verloor den moed niet hield tgn ideaal voor oogen werkte ijverig in hel vaste vertrouwen dal er eenmaal betere dogen mor hem zonden aanbreken gdoovende aan eea gelukkige toekomst waarin hg vereenigt zou zgn met haar die hü reeds als kind in Provenoe had liefgekregeo Zyu eerste roman was oabedoidend doch de tweede gTbérèse Raquin geheeten toonde reeds dat er aanleg in hem stak Men moet sterke zenawen hebben om dit boek te kaaoen lezen Het is een verhaal van een vrouw die gelukkig met echtgenoot ea aehoonmoeder leefde toea er een vrieud van haar maa ia het spel kwam die haar meer bekoorde daif deze Op een roeiloch mei hun dristn raakte haar man hg ongeluk te water rn verdrtek Thans stonden gelukkige dagen voor de d4Bi Het tegendeel was aar een vreesilgke wro lag maakte zich meester van beided an steeds als f j bg elka r laten roa het bnu alsof de doade sachen hen in zat Zg kende geen rustig u s r en hun geluk was gevloden Htt Me iiNh t zij den dood zochten door rgiAiflM a ÉépM ni q en dat een onzedelijk airiari aÉMMpHMMttH p het in sqo oog hooftt tedelyt en joist dis vreeselgke beaehrijviDg van de wroegiog in beider gemoed na de misdaad kenmerkt het verhaal tot eeu moreel verhaal Toonde du boek aanleg vestigde dit reeds eenigszins de aandacht op Zola naam maakte hg er niet mede evenmin als met een volgendep roman Daarna leverde hg eehtrr een geheele reeks romans waarmede hg het lang beraamde plan volvoerde om te schrijven de natnnrigke en maatsehappelgke geschiedenis van eeu familie onder het tweede Keiterrgk de zoogenaamde Aw na ilfac ar familie In deze reeks romans waarin o a voorkomen La Fortune des Boogons La Cur ht ventre de Paris La fante de I Abbé Houret V Aaaommoir en eiodelgk Nana schelst hg de geschiedenis van verschillende personen die echter met elkander iu zoo verre verbonden zijn dat hetzelfde bloed stroomt door hunne aderen zooals die in werkelgkbeid in Parijs gezien worden en hij stoort zich daarbij volstrekt niet of hg iets schildert dal wellicht velen ergert hg geeft den mensoh zooals die werkelijk is beschrijft zijne handelingen zoosis die inderdaad zg n Spr sprak daarop over Zola s werken waarbij hjj Nana buiten beschouwing liet als vindende rulks voor Nederlaudsche ooreu minder geschikt en trad daarop in betehouwing over het oordeel dat E i over Zola geveld moet worden en verdedigde hem tegen vele onbillijk verwgten Spr stemde toe dst ook hij zijne fouten heeft ala schrijver waaronder deze behoort dat hij vaak vergat dat alle kunst als hoogste doel de tcAooKieid moet huldigen terwgl hg ook als bijna alle naturalisten zgn onderwerp te veel uitput zixidat er niets Ie denkeu meer overblg ft Maar ie wterwil van die fouten heeft Zola passages geschreven tooneelen geschetst menscben geteekend die hem tot waarachtig kunstenaar adelen die ons van hem moeten doen getuigen wal Heine eens vau iemand zeide De Muze der Kunst heeft haar kus hem op het voorhoofd gedruktl Spr leverde het bewijs dat sijne meeuing op goede gronden rustte door verscheidene schoone plaataen nit Zola s werken voor te dragen waaronder de schoone idylle behoorde van Sj lmre en Miette Zola heeft vaak gefaald naar apr s oordeel in de keuze der stof bg hei schrg ven zgner romans wat niet weinig beteekent want daarop komt hel juist aan Zola s stelregel is Men kan Met schrijven men mag iedere stof behandelen mits het onderwerp grondig bestudeerd zjj mits de schrjjrer ge heel en al op de hoogte ij van hetgeen waarover hij schrijft Hierin verschilt spr met Zola daar steeds en vddr alles de schoonheid als het ware doel den kunstenaar moet voor oogen staan en men bij het schetsen van alle onderwerpen noodzakelgk ook iel leebjke onder handen neemt Het verwondert tpr volstrekt niet dat in Nederland Zola door zoo velen in naam der zedelgkheid wordt bestreden reeds als kinderen krijgt men hier gedichten men denke aan van Alphen in handen waaraan steeds ecu zedeles wordt verbonden en de moraal wordt overal bij gehaald maar dat neemt niet weg dat hij die met ernst en kunstzin Zola leest diens werken niet onzedelijk zal noemen maar ze veeleer zal waardeeren als kunst voortbrengselen van grade waarde De voordracht van den heer ten Brink werd doer de aanwezigen met de grootste aandacht en zekermet hel meeste genoegen aangehoord Jammer datniet een grooter publiek was opgekomen om te genieten van deze schoone belangatelling wekkende causerie t Door de voorstanders van kat ckristelgk onderwijs te Bodegraven is voor eenigen tgd in de kom van t dorp een geboow aangekocht dat tot school en onderwijterswoning zal warden iugericht Wordt t doel bereikt dan zal aan die inrichting tevens eene chfiatelgke bewaarschool worden verbonden Eeue gemeentebewaarschool is daar niet In de Dinsdag gehouden gemeenteraadszitting te Weerden is goedgekeurd de rekening over 1880 ten bedrage van ƒ 40 850 16 in ontvangst en 3S 343 02 in uitgaaf eu aangeboden de begrooting voor 1883 Het herianeriugsfeest der ond atrijdera vaa ISSS Sl zal zooata gemeld is op 24 October plaats hebben Ten XI ure s roormiddags zal men zich in Artia vereelligen Vau daar de parade gaan bgwonea die vermoedelijk in de Plantage zal gehouden worden Na de parade reunie in Artis vorvol ena gemeenschappelijke maaltgd en ten slotte bijwoning der 4pvoering van het tooneelstuk Hsehelgke tijden van Justus van Maurik in het theatre van Lier Uitolag der verkiezing van een lid vaa de tweede kamer der Staten Geueraal boofdkieadistrict Amsterdam iu de plaats van mr H H Godefroi die bedankt heeft Uitgebracht 1589 geldige stemmen Gekoien jhr mr J W H Rutgers vau Bosenburg met 1017 stemmen Jbr mr K A Godinde Beoafort verkreeg 538 stemmen Tot Voorzitter vau het Hoofdbestuur der Uoalachappg tot Nut van t Algemeen voor 1881 1883 ia verkozen de heer U Bonman die deze benoeming heeft aanvaard Hoe langer de aardappelen in den grond zgn gebleven schrijft men aan de L Ct hoe meer zij aan bederf zgn blootgesteld geweest zoodat op sommige plaatsen de oogst geheel mislukt is Dit behoort echter dit jaar evenzeer tol de uitzonderingea als een mislukte oogst in 1879 algemeen was In dat jaar kon Nederland met Zeeland aan het hoofd geen bruikbareu aardappel leveren zoodal de hulp van het buitenland moest worden ingeroepen die met goed gevolg kwam Thans is het buitenland bgzaak en heeft voor Nederland in het algemeen onder gunstige omstandigheden hel rooien van den aardappel plaats gehad De menigvuldige regen die naar verwacht werd met den ondergang van dal voortbrengsel dreigde kwam gelukkig te vroeg om merkbaren invloed te hebben De ziekte ia het gewas vooral op kleigranden maakte weinig vordering en zoo beeft ook Zeeland dit jaar een beaten duunamen jam gerooid Wal den Saksischeu aardappel betreft deze komt in hoedanigheid dit jaar veel overeen met deu Zeeuwsohen jam is daarbij fijner doch niet zoo duurzaam Staten Qeneraal Twiedk Kamik zittingen van 18 en 19 October In de tilting van Dinsdag kwam in beraadalaging