Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1881

het wetsontwerp betreickelyk de uitgifte van Schatkutprometten hetwelk met een geringe w iiging werd aaiiftaonu Vervolgens werd aanfenome hel wetsontwerp lot onteigening roor den aanleg van het kanaal Coerorden Alte Pioardie Bij de behaadeling van het West Indisch verslag over 1S80 heeft da heer Oiatema op nieuw aangedrongen op een directe aloomraart van Amsterdam of Rotterdam op Suriname De heer v d Hoeven maande in deie tot voortiohtigheid aan om den heer V Sqpesteyn niet tegen te werken in tgn streven naar herstel van het financieel evenwicht De Min V Koloniën verklaarde dat een ereulueele aanvraag om subsidie voor een onderneming als de bedoelde met nauwgeietheid zal worden overwogen Hierop kwam aan de orde het voorstel van de commissie ad koe om naar aanleiding van het adres van het werkliedenverbond een proef te nemen met het doen opmaken eu uilgeven van een Jnalytueh Fertlag va de Handelingen der SiaUn Generaal De heeren Schimmelpenniuck v d Oye v £ ck r Bier en Wintgeus voerden daarover het woord Allen erkenden de noodzakelykheid van een volledige snelle eu onparlydige publiciteit van het in de Kamers verhandelde Allen erkenden dat de oouranten een zoo goed mogelyk verslag geven maar volmaakt en geheel onpartgdig is t niet Daarom moet voor bespoedigde en goedkooper uitgave van het Bijblad zooveel mogelijk worden gezorgd De heer van Eek was van plan daaromtrent later een voorstel te doen Maar voor t overige ware het een onbegonnen werk nu op nieuw den Staat tot een nieuwe groote uitgave te dwingen Men sou er niets door krggen Gebeele onpartijdigheid is bij een analytisch verslag niet te verkrijgen en aangenomen lu t gtvsl dut er hier behoefte aan bestaat zouden de klachten legio blijven De heer Schimmelpenniuck v d Oye stelde dan ook voor s Ministers inlichtingen eenvoudig onder dankbetuiging voor kennitgeving aan te nemen De heer Wintgens echter wilde de proef voor een jaar genomen zien houdende aan het offio verslag van het verhandelde meerdere acioaliteit te geven en altoo te voorkomen dat een eerl jke overtuiging beklad en belasterd worde op de gegevens der gewone bladen gel jk ten aanzien van spr is geaohied in het tfeekU van iet Regl van 13 October jl naar aanleiding van spr s repliek in de eedquaestie op den 7 October Na vertlere discussie over het analytisoh verslag werd aangenomen eea voorstel van den heer Schimmelpeaninok v d Oye om de inlichtingen der regeering voor kennisgeving aan te nemen De heer Lieftinck heeft voorgesteld de officieele handelingen voor 3 gulden verkrijgbaar te stellen Daarover wordt besloten later te beraadslagen De heer Bergsma heeft een interpellatie aaiigekoudigd over het regeeringsbevel tot sluiting der openbare vermakelykheden b j het overlgdeu van Prins Frederik Tot griffier der Kamer traotement ƒ 4600 is benoemd zoosls wij reeds in ons vorig nr meldden b j derde stemming de heer mr J D Veegens met 40 stemmen tegen 36 op den heer jhr mr W M de Branw en tot commies griffier met een tractement van ƒ 1800 blijvende ie heer Betz io zgn rang Bet een tractemeut van 2000 de heer mr H Zillesen advocaat te Amsterdam In de zitting van gisteren is op voorstel van de hh Kerkwgk en Insinger besloten het geheim omtrent de debatten in ds zaak van Aljeh indertijd in comitégeneraal gevoerd op te heffen en ze na ttitneming door ecne oommissie van roor de publiciteit ongeschikte uitdrukkingen te doen drukken Verder heeft de kamer uitgemaakt dat eene benoeming tot hoogheemraad van Delfland buiten de voordracht was gewetttigd De kamer is op reces uiteengegaan De Vereeniging ran en voor Nederlandsche Indoatrieeleo heeft in do 16 dezer het volgende schrgven gericht aan Z Ex den Minister van W H en Ngv Onder eerbiedige referte aan ons schrgven namens de 77c Algemeeue vergadering dezer Vereeniging tot Uwe Excellentie gerioht iu do 9 Maart 1881 uo 36 betreffende de hooge wenschelijkheid dat ook hier te lande althans ter verbinding van Amsterdam eu Botterdam met de provinciale hoofdsteden een ondergrondsch telegraaf net worde aangelegd waaromtrent verschillende Kamers van K en F en andere Vereenigingen zich vervolgens almede tot Jwe £ xc hebben gewend is de stoornis door den storm van 14 15 dezer aan het telegrafisch verkeer hier te lande berokkend en wier herstelling wederom ettelgke dagen zoo niet meer zal vereisohen eene nieuwe aanleiding om U E bekend te maken met de enorme teleurstelling en onberekenbare stagnatie en verliezen welke Handel en Nijverheid dientengevolge moeten verduren Over gansch Daitschland beslaat dit ongerief niet meer sedert zgne otdergroudiche kabels ter gezamenlijke lengte van 6 463 960 kilometer in 68 maanden gelegd van Koningsbergen tot Straatsburg van Emden tot Breslau van Thorn tot Al en reiken W j weten teer wel dat het werk ruim achttienmillioeu gulden heeft gekost maar daarmede zgudan ook gezwegen van het rgksbilang 2il stedengebaat Voor veel miader dau een tiende dier somzou de verbinding Ie maken zga dia w j de eerhadden Uwe Ëxc in Maart dezes jaars aan te bevelen Het doet ojia leed dat zooveel oiis bekend aan den eeupurigen wenscb van zoovele haudelscollegiën en dien van onze Vereeniging die deeerste geweest is geen uitvoering werd geschonken De herhaling van de aanleiding daartoe toende zware gzel nu de storm bewgst dat wg inous volste recht waren toen wij U Exc met zeerbescheiden aandrang trachtten te bewegen om doorden aanleg van een ondergroiids net eene nieuwestoornis in dit verkeer zooveel mogelijk te voorkomen Maar U E houde het ons ten goede zoowg heden andermaal ons verplicht gevoelen haar opde noodzakelijkheid te wgzen om in dit opzicht zonder verder uitstel Duilschlauds voorbeeld Ie volgen z j het dan ook slechts voorahana op de beperkte schaal boven aangegeven De tonnen goads welke dit werk mag vorderen znllen ruimschoots worden gedekt en er is geen tw4jfel aan de volksvertegenwoordiging zal niet minder dan de natiezelve Uwe Exc dank welen voor het besluit woaibgdeze aanleg binnen dei kortst mogelgkeu tijd zal worden verordend Handel en N jverh eid zien reikhalzend daar naar uit Io dezen tgd van gespannen concurrentie is een onverstoorbaar telegrafisch verkeer voor beide hoofdtakken van Nederlands volksvlijt eene levensvraag W j nemen de vrgheid een ex van bet weekblad onzer Vereeniging dd 13 Maart jl hierbij iute sluiteu dewgl daarin o a is afgedrukt onze missive aan Uwe Exc betreffendehet onderwerp in den aanhef dezer vermeld Zeer aangenaam zou het Ons zgn te moges vernemen of io deze een gewenscht besluit der Begeering al dau niet te verwachten is De Veieeuigiug vau en voor Ned Industrieelen en in haren naam Em KOECHLIN w rooriitter Mr 0 C E u ENGELBBONNER Seentarii Het N 0 d n bevat het volgeode Of de iuternatiouale cnufereutie omtrent de risscherg op de Noordzee thans te a Hage gehouden eeuig meer practisoh gevolg hebben zal dan de conventie 2 Aug 1839 Of dit stuk de regubirisalie van 23 Juni 1643 of d Bngelsoh Fiansohe qonventie van 1887 die olEcieus gesproken eigenlgk onuitgevoerd bleven nadat vertegenwoordigers der aan de Noordzee gelegen volken de daarin vervatte bepalingen na langdurige overweging op t papier hadden gebracht zal de tgd moeten leeren In elk geval staat het vast dat het gemakkelijker is een oonventie aan te gaan dat de middelen te vinden om er Janmaat eerbied voor in te scherpen Van oudsher wortelt bg hem het vrgbuiters geloof dat bij op op zee vitg is eu op liet stuk vau geloof zgn visschers al bgzonder vasthoudend Duarbg komt nog dat in het algemeen de leden van zulk een congres het visschersbe Irgf slechts uit rapporten kenoev en behoudens een zeer enkele gunstige uitzondering evenveel vsn de praol jk weten als de visschers van hunne theorieën Misschien licht daarin het geheim waardoor de straks genoemde overeenkomsten te lande el maar om zoo te zeggen te water nift beslaan De bgzonder aandacht van de congresleden zal ook wel gefvgd worden aan de eigenaardige inrichtingen wier beslaan eigenlijk eerst in den laalslen tgd aan het licht gekomen is namelg k de drgvende slgtergen vun sterken drank niets meer of minder dan zwalkende zeekroegen waar de visschers zich in volle zee van sterken drank en tabak kunnen voorzien Dat deze soort van drankwinkels tot nog toe vrg wel onbekend waren blgkt uit het feit dat iu de Kamer disoussiën aangaande de wet tot beteugeling van sterken drank verkoop met geen enkel woonl van deze soort van zeekroeg gerept is De beschuldiging waar of niet is zelfs uilgesproken dat de zoogenaamde onveiligheid ter zee en de diefstallen vaq beug of vischpant oor de visschers slechts uitgestrooid worden om aldus het vermiste vischwant en de visoh waarvoor o a door Engelsche visschers de Uollandsche jenever en tabak verkwanseld wordt in de drgvende slgtergen te verantwoorden Aan Maassluis moet de eer toekomen van de verwezenlijking van het denkbeeld tot uitrusting van de zeekroeg Ous werd zelfs de noara genoemd van zulk een zeeslijterg welke een zeer nalionalen klank had De sterke drank en ia oak waarmede deze vaartuigen zeewaarts stevenen wordt meestal uitgeklaard voor Helgoland waar noto bene geen inkomend reebt op deze zaken geheven wordt Dat zulke zeeslijtergen flinke zaleen doen eu steeds met een goede vangst lerugkeeren ofschoon ze zonder eenig visohtnig uitgaan behoeft uauwelgks te worden verzekerd Uuileiiiaiidscti Uverzictit Het was te vervachleu dat de krachtige maatregelen der Engelsche regeeriog ten opzichte der LandUagae eeue toeuemeiide gisting io sommige ilre ken VOO Ierland zouden teu gevolge hebben Zo vertoont zich niet slechts iu vergaderingen waarin de raddraaiers en hunne aanhangers zich ouderling verbinden om feller dau ooit den oorlog tegen den eigendom en de regeering voort te zetten maar is reeds tot oploopen overgeslagen Te Limerick hebben de ongeregeldheden zich op bloedige wijze herhaald Te Mallow liep htt gepeupel te hoop en pleegde allerlei baldadighedeo Maat de regeering heeft zoodanige iiiaalregelen genomen dat bet mogelgk zal zgn de beweging te beperken eo naar men boopl spoedig te onderdrukken Een geduchte ontwikkeling vao militaire maoht houdt de rustvrrsloorders in bedwang die thans van hunne werkzaamste krachten beroofd zgn De groote kracht der league blgkt o a uit de wijze waarop in de vergaderingen verschoonini wordt gevraagd door heu die zich aan hare voorschriften hebben vergrepen Te Killiuagh vroeg er een excuus wgl hg zgn dorsahmachine aan een grondeigenaar had verhuurd eu Ie Cloumei eeg ander wgl b j een in den Boyootthau geslagen arbeider werk had gegeven Een ander te Drumfoi had naar het scbgul een zwaarder vergrgp begaan Op zgne smeekbeden beloofde het bestuur z jn verzoek te zullen overwegen als hg eeue gaasobe wetk blootvoets liep eu zoo ook in de volgende vergadering verscheen In Suooroft nam bet verbond een voorstel aan waarbg aan alle richters vrede j ecbters grondeigenaars eu dergelijke ongunstig bekend staande personen verboden wottlt op pachthoeven te jagen op straffe van als overtreders der wel vau de League te zullen worden gestraft Het hoofdkantoor der Leafu is verplaaisl nsar Holyhead zoo dicht mogtlgk bij lernnd maar toch buiteo bereik der lerscli dwaugwel vanwaar Arthur O Connor en Hiialy de beweging zulle leiden tot z j door eene of andere onvoorzichtigheid ook volgeus hel gemeens recht znllen kunnen warden gevangen gezel Door het onlsnappeo van O Connor dis al de draden der beweging in handen heefi is de groote waarde aan het krachtig oplredeo der regoeriug onluomen Zjj wilde tooh door bet afzuuderea der iotelligeiite hoofden van bet verband de organisatie breken Thans hebben eobler reeds slle afdeelingen berieht ontvangen dat d beide genoemde heereu zich met de kiding der lakeu kefabeu belast en hunoe bevelen blindeiiugs moeten worden gehoorzaamd Uit een politiek oogpunt trekt de aaustaande gemeeoteraadsverkieziug te Antwerpen zonder Iwgfi meer de aandacht dan in de Belgische hoofdstad of ergens elders In de groote handelstad wegen de krachten van liberalen eu oiericalen bga legen elkasr op zoodat een betrekkelgk gering getal ontevredenen allicht de schaal naar de zgde der clerioalen zou kunnen doen overslaan En dal er io eeue stad als Antwerpen welke ouder het thans negenjarig bestuur der liberalen zulke diep ingrijpende veranderingen heeft ondergaan geheele wgken eo havens heeft zien verdwgnen en nienwe groote dokken op andere punten der stad heeft zien verrgeen dat er io zulk eene stad allicht ontevredenen zgn die door deze melamorphoseo in boa particuliere belangen benadeeld zgu is maar ai te nataurlgk Toch annvaardeu de liberalen met moed en vertrouwen den strijd met 13 aftredende leden onder welke de schepenen Libefvre en Allewnert en twee nieuwe candidaten beiden bg uitstek populair de heeren Jan van R jsw jck en I ouis Mertens Te Qent waar niet minder dan zes aftredende leden zich niet herkiesbaar stelden en door nieuws candidaten vervangen werden schgut de liberale pang ondanks de aanvankelgk zoo ernstige maar in den laataten tgd reeds veel lager gestemde bedreigingen van den Bien Public geen groote vrees te koesteren voor een nederlaag Te Brugge daarentegen schijnt er voor het clencale stedelijk bestuur alle reden voor zulk eene vrees te beslaan en met de beste verwachtingen is aldaar de liberale parl j bezield In de overige grootere gemeenten des laadi verwacht men weinig verandering in de partijverhoudingen Uit Petersburg Wordt onder dagteekening van eergisteren geseind dal den beer Walujeff bij keizerlgk besluit op zgu verzoek en wegens den on unstigeo slaat zgner gezondheid ontslag is verleend a s rai nisierpresidenl als voorzitter van het comité voor den Kaukasus en van dat voor de verzoekschriften Tot minister presideut is de heer vou Rentern en tot voorzitter der commissie voor de verzoekscbrifteu prins Uolgoroukie benoemd Een telegram uit Bombay vao 16 Oct bevestigt het bericht dat Herat door de uit Tarkeaiau opgerukte troepen van den emir Abderrshmao bezet is Het gros van het Engelsche leger in Zuidetgk Afghanlatan beeft zich teruggetrokken slechts ééne brigade is Ie Quetia gebleven De inschrijvingen voor het Garfield fonds zgn gesloten In bet geheel is 367 861 dollars bijeengebracht VEI16ADERIIÜ6 VAN DEN GEMEENTERAAD DINSDAG 18 OCTOBEE 1881 Voorzitter Mr A A Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn voorts de heeren Kist Luijten Prince Oudgk van Iterson Hemsing de Botte Straver Samsom Post Drost van Straaten Fortngn Droogleever eo Noothoven van Goor Afwezig zijn de heeren Muller en Kranenburg Na opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de beer Muller heeft kennis gegeven door ambtsbezigheden verhinderd te zgu deze vergadering bij te wonen Daarop worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen zgn 1 Een adres van den heer E J Kühne arts alhier ontslag verzoekeode als gemeeote geneesheer De Voorzitter merkt op dat het ontslag niel legen een bepaalden datum wordt gevraagd doch spr meent van den heer Kühne vernomen te hebben dat hg dat tegen 1 Januari verlangt waarom b j voontelt bet legen dien datum te verleenen De vergadering verleent den beer Kühne eervol ontslag tegen 1 Januari e k 2o Een adres van A Wegge aannemer alhier terugkomende op sgn vroeger verzoek om een toelage uit de gemeentekas daar h j zich bg de inschrijving voor het uitdiepen van een gedeelte der rivier de Gouwe 1000 had veigist Adressant wgst er op dat h j behalve winstderving ook schade heeft geledeo en zegt dat de bewering als zonde hg io 1880 b j eene aanbesteding te Waddioxveen belzelfde abais hebben begaan onjuist is Hg verzoekt deo fioad terug te komco op zgn besluit eo toekenning van 1000 of mindere BchadevergaedinK ouder overlegging cener nota van oDtvangat en uitgaaf van bovengenoemd werk In banden vao B en W om bericht eo raad 3 Ëeo adrea vao dr 1 W Kroon die verzoektbelast Ie worden met de geneeskundige dienst inde wgk van den heer Kühne welke door diensvertrek openkomt en om die wgk met de z ji e Iecombineeren en hem voer de waarneming een jaarlljkach honorarium van 800 toe te kennen ofk dat niel mogelgk ia bet tractemeot van iederewQk met 200 te verhoogea en de waarneiningmet dr de Rotte te verdeeleu Iu bandeu vao fi en W om bericht en raad 4 Adressen van M de Quant eo J J Pool venoekende benoemd te wordeo lol brugwacbler bgde Kleiwpgsbmg Aaogeoomeo voor kennisgeving 6 Een adres vao W U Haaselbach verzoekende tegen l Janoari e k ootsUg als onderwijzer aan de Ze burgerschool voor jongens Wordt eervol verleend Aao de orde zgn daarop De Begrootingen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid voor 1882 De verschillende begrootingea worden goedgekeurd behalve die vao het Burgeriijk Armbestuur daar op voorstel van den beer Hemsing besloten wordt die aan te houden met bcalnit het Armbestuur eene opmerking daaromtrent mede te deelen De beer Kranenburg komt ter vergad ing Aan de orde is De Rekening der Stads Librre over 1880 V ordt goedgekeurd Aan de orde is De Rekening en Verantwoording der balen en lasten van het voormalig Armbestuur vao Stein over 1880 Wordt goedgekeurd De Raad neemt daarop zooder discussie en zonder hoofdelijke stemming aao Het voorsiel lol vermeerdering van hel aantal onderwgzeresseu in de handwerken voor meisjes aan de Ie kostelooze school Het voorstel betrekkelgk de voldoening van één maand traotement over 1880 aan de heeren Bonte vau Uven en Boozeboom als tgdelgke leeraren aan het Pro gymnasium De Raad besluit daarop op voorstel van B en W ongoastig te adviseeren op het adres vao deo Commissaris van politie om verhooging zgner jaarwedde Aan de orde is het adres van C Nicbting houdende verzoek om een uilgang aan bet plantsoen genaamd de Manége te mogen hebbeo voor een bem toebehoorend erf B en W geven den Raad in overweging hierop afwgzend te beschikken daar langs de sohntting achter adressant s woning geeo weg is en dat het vooi het behoud ran het plutwMii niet wensohelgk is difvan ouds besiaaode uit aogen aldaar meteen nieuwe te vermeerderen terwgl adressant voorts dien uilgang volstrekt oiet bepaald noodig heeft De heer van Straaten zegt op bet terrein in quaestie te zgn gaao zien en het is hem voorgekomen dat het verzoek zeer goed kan worden toegestaan Spr wil diD ook de gevr de vergnnuiog verleenen doch alleen voor helt speciale geval waarop adressant wees nl dat h j brandstoffen opdoet voor zgn liedrijf Bovendien al de buizen die daar slaan komen er op uit en spr ziet geen reden de verguoaing te weigeren De Voorzitter verdedigt het advies vao B eu W waaroa dit in rondvraag wordt gebracht eo atmgenmun wordt met 14 tegeo 1 stem die van deo beer van Straaten Aao de orde is het adres van Th van Embdeu betrekkelgk de verwijderiog van een gedeelte plantsoeo bg de Tiendewegsbrug B en W stellen voor hierop afwgzend te beschikken daar de openbare wandeling daardoor zon worden ontsierd De beer van Straaten bestrgdt het voorstel van B eu W eo ziet niel in dat het voor de gemeente eene groote opoffering zou zijn het verzoek toe t slaan daar bet aleehts betreft de verwgdering van eenige heesters waot de opgaande boomen etaan adressant oiet in deo weg De heer Kist is er ook voor het verzoek toe te slaan De voorzitter dringt er op aao dal de gemeeote f die wat plantsoen belrefi slecht bedeeld is althans hoogst zuinig is met hetgeen zg hee Het voorstel van B en W wordt io rondvraag gebracht eo aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Kist en van Straaten Aan de orde is Hei adres van de wed E Reuhl geb van Roon houdende verzoek om teoe geldelijke ondersteuning B en W stellen voor hierop afwijzend te beschikken daar zg meenen dat het niet op den weg der gemeente ligt gratificatien toe te kennen aao persooen van welke i j geen diensten heeft genoten Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomslig het rapport van B en W besloten Aan de orde is De ofitwerp rerordeaing p de heffing van een vergnnningareeht voor de oitoefening van deo kleinhandel in sterkeu drank De heer Kranenburg vraagt bet woord en stelt voor de behandeling dezer verordening uit te stellen daar de Raad t i ge verordening mag maken krachtens een wet die oÖg niel is ingevoerd Hij wil de behandeling dos aanbonden tot na de invoering der wet welke bepaald is op 1 November e k De Voorzitter bestr dt de meening van den heer Kranenburg Wel erkent hg dat er ieta abnormaals in gelegen is deze verordening te behandelen voor de wet nog is ingevoerd maar zg heeft tooh reeds in het Staateblad gestaan en is dus afgekondigd Bovendien de regeerin is ook een andere meeoing toegedaan als de heer Kranenburg en bgna in alle gemeenten van Nederiaod stelt men nu reeds verordeningen vast spr gelooft alleen met uitzonderiu L van Meppel zoodat spr meent dal ook deze gemeente raad daartoe veilig kan overgaan De beer Kranenburg verklaart niet mede te kunnen werken nu reeds een dergelgke vero deuing vast te stellen De beer Kist zegt eerst ook een voorstel Ie hebben willen doen als on de beer Kranenburg doet maar spr ie daarvan teruggekomen Als andere gemeenteraden zulk een verordening vast stellen als Amsterdam s Hage enz waarin nilstekendn rechtsgeleerden zitting hebben dan kunnen w j zegt spr veilig ook daartoe overgaan De verordening treedt Ironweos pas io werking op 1 November Daar het voorstel vao den heer Kranenburg om d behandeling der verordening uit tb stellen niet ondersteund wordt gaat de vergadering over tot de behandeling der verordening Art 1 Er zal een vergunningsrecht voor de uiloeiening vantden kleinhandel in sterken drank worden geheven tot een bedrag van 26 voor elke honderd gulden huurwaarde of gedeelte daarvan die de localileit waarvoor vergunning is verleend in verband met den omvang van bet bedrijf kan geacht worden te bezitten welk bedrag vobr hem die va 5r de betaling van het recht aan den Gemeente Ontvanger een aohriftelgke verkloring overlegt dat io die lokaliteit geen sterken drank verkocht oog geschonken zal worden tuwoheo Zaterdagavond Ie zes en Maandagochtend te zes uur met 26pCt wordt verminderd Dit artikel wordt goedgekeurd met 12 stemmen tegen 1 die van den heer van Iterson die bezwaar maakte tegen de redactie van bet artikel welke z i onduidelijk was terwgl de heer Kranenburg buiten stemming bl jft Daarop wordende andere artikelen bgna onveranderd goedgekeurd behalve de artt 6 en i waarover de stemmen staakten de heer Kranenburg onthield zich bg iedere stemming van mtdeitemming zoodat de beslissing daarover tot een volgende vergadering is aangjebondéb Daarop wordt behandeld de Verordening op de invordering van iet vergunningirecit De artikelen dier verordening warden ieder afzonderlijk behandeld en goedgekeurd uitgezonderd art 8 waarover de stemmen staakten de heer Kranenburg bleef buileu stemming zoodat de beslissing daarover tot een volgende vergadering is aangehouden De vaststelling der verordeningen in haar geheel bleef dientengevolge ook uitgesteld tot de volgende vergadering Op voorstel van B en W stelt de Raad daarop de jaarwedde vast roor den schatter der huurwaarde van de lokaliteiten waar slwken drank io het klein wordt verkocht en bepaalt die op ƒ 200 Aan de orde is Het Voorstel betrekkelijk het dempen van het water langs de Blanwstraat De heer Samsom vraagt bet woord en spreekt een uitvoerige rede uit waarin bg allereerst herinnert dal zgn voorstel bij de behandeling der begrooting voor 1881 gedaan strekte lol demping der gracht tusschen de Blanwstraat eo Elzenmarki waardoor men zou kunnen krggen een acboone gelegenbeid om te vestigeo een boomen planten en groentenmarkl terwgl dan tevens de ongelukken voor het vervolg voorkomen zonden worden die on daar vaak gebeoreo daar de strateo aan weêrssijdeo vao die gracht zeer smal ign Voorla werd daarin herinnerd dal zgn voorstel bij verscheideoe leden dezer vergadering sympathie ondervond terwgl de rooraleller ook toen de gelden op de begrooting voor het werk aanwees Verder wordt daarin betoogd dat bet rapport van B eo W over zgn voorstel eene demping bespreekt die veel kolossaler is dan spr bedoeld heeft Ook uit een finaoeieel oogpuot meent spr dat de demping aanbevelenswaardig is want de waarde der huizen zal stggen zooala in andere gemeenten ook is gebleken De raming van den gemeente arobilect noemt spr veel te boog waartoe hg o a wgst op de demping der Prinsengracht in den Haag welk werk voor ƒ 29 400 gegnndis terwgl heiwerk bier op 81 000 wordt begroot Spr treedt daarop in eene berekening waaruil volgt dat de demping zooals spr die bedoelt ongeïeer een 4000 zal kosten allhans bij aanbesteding anders een groote 6000 Spr dringt er dus op aan dat de Raad zijn voorstel zal aanneemen en drukt de hoop nit dat men daartoe zal overgaan De beer van Straaten stelt voor de zaak tot later aan te honden opdat daw de rede van den heer Samsom in bet Raadsverslag opgenomen nog eens met aandacht kan worden geleten door de raadsleden want dat daarin nieuwe gezidttspunlen worden aangetoond wat tolgens spr wel noodig is om de zaak te lÉunnen beoordeelen Boveodieo is het nor reeds vergevorderd wat ook eeo redeo is tot uitstel Daarop wordt eenige diacussie gevoerd over de meer of mindere wenschelgkheid om de zaak uit Ie stellen waarbg de Voorzitter er op wees dat de zaak moeielgk kan worden uitgesteld met het oog op de gemeente bcgrooting die binnen kort moet worden vastgesteld Het voorstel van den beer van Straaten om de zaak aan te houden wordt in rondvraag gebracht en aangenomen met 12 tegen 3 stemmen die der hh Samsom Noothoven van Goor en van Bergen IJzendoorn De beer van Straaten verlaat de vergadering Daarop wordt benoemd lot brngwaohter aao de Kleiwegsbrng C van den Heuvel met 8 stemmeu terwgl 6 stemmen worden uitgebracht op H de Zeeaw Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gelolen Scbuttersraad te Gouda Bg vonnisseu van 18 October jl zgn veroordeeld J K wegens afwezigheid bg de exereitie in een boete Tan ƒ 3 J C T d K wegens zonder wettige redenen bedanken voor de benoeming van korporaal in eene jaarlgkscbe contributie van 16 gedurende zgu overigen dienstlgd en P V M wegens gebrek aan bewgs ootaiagen van rechtsvervolging voor het hem ten laaie gl de plichtverzuim GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een koralen Armband met gouden sluiting een gouden ring een kap van een zinken schoorsteen een kof eren vgfons gewicht een dames kraagje een sleuteltje van een voordeur en een stok van een gouden oorbel MARKTBERICHTEN OOUda 20 October 1881 Niettegenstaande de vaate markten vao buitenslands en de flinke bonding der binnenlandsche markten