Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1881

Zondag 23 October 1881 N 2678 BU Geks DE RAADT ZATEEDAG VEESCHE APPÈLBOLLEN SAUSIJSEN BROODJES ELEIN QEBM enz bij RAAIJJIIAAKER8 Banketbakker Haven B 17 GOUDSCHE COURAMT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Onistreben De inzending van advertentiön kan gescbledea tot één nor des namiddags van den dag der uitgave L J HajJ IL J jt was het hiar heden moeieljjk te rerkoopen Puike roode aogeltarwe kon hoogsteoB ƒ 12 60 opbrengeu Jarige witte ƒ 1Ï 2S a ƒ lï 75 Nieuwe Tarieerde uaar kwaliteit tuaaoheo ƒ 9 eo 11 raatere noteriDg ia niet mogelgk daar alle tarwe van dit gewaa min of meer eaohoteu en wak is Rogxe in de nieuwe soorten meestal wak eu ligt Puike Zeeuwaobe ƒ 8 s ƒ 8 60 nieuwe ƒ 7 26 a ƒ 7 76 lAiitenlandaohe soo goed als niet getoond De veemarkt met weinig aanroer de handel in alle soorten traag rarkem geschikt Toor Londen Tan 23 ü 26 ot per half kilo magere varkens en biggen vlug schapen loowel vette als magere traag Ie verknopen Aangevoerd 101 partqeo kaas hankel vlogle kwal ƒ 88 a 35 2de kwaliteit van ƒ 28 ii ƒ 31 2 November KAASMAKKT öoebdter 1 80 a ƒ 1 70 Weiboter f 1 80 ü ƒ 1 46 Kaaa noteering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 101 partgen Ie Kwal ƒ 31 a ƒ 34 2e Kwal ƒ 28 i ƒ 30 60 Handel matig BurgerlijJce Stand GKBOBEN 16 Oei WillMimiiu ouden A Smit in P de Hoog 18 Leeodert oadersA Hroere en N Meivogel 10 Adnaan ouders W N de Bruyn eu M Hoogiteboren iO Nenue Hendrikoi Merinii ouden W eu Etjk en O deu üil OVERLEDEN 1 9 Oct U Alkei Si j GEHUWD 19 Oct E de Jong eu P de Wefter G deJoi eo N Burger H J in Weeldeu en 6 ZijdemiH jp de Jong eu M M vin der Vegt J de Mot n J C Nieuwlund ADVERTENTIËN Ondertrouwd HERMAN DS JOHANNES BESNARDUS PLIEQER IN JACOBA CORNEUA ANTONIA TAW ZULL 20 October 1881 Crouoa Voorspoedig bevallen van eene Dochter E A M A IJZENDOORN geliefde Echtge noote van Dk A T van aken dtn Haag 19 October 1881 Heden overleed na een voortdarend Igden ons eenigst Dochtertje EMMA raim één jaar ond J G TIMMEES Az A W TIMMBRS VAN VbEDMINOBN RoUerdam 19 October 1881 Jonkerfransstraat N 39 Vobirekt etnige Kennitgeving 4 De bewoners der Noodgotsteeg betuigen hannen dank aan den WelEd Heer STEENS ZUNEN voor het cadeau aan ieder hunner geschonken bg gelegenheid van ZEds feest Uit aller naam J J ZÜIJDVELD MDITAPATIOR AanstaandenZATERDAGAVOND OPENING van myn Café op de Westhaven B N 164 aliMar ook alles per Liter en halve liter te bekomen is JPJ B GLAS PUIK DUBBEL GERSTB BIER 4 cents MAASTRICHTS 5 BOSCH 5 BSIJERSGH 10 JPJËS KOP WATBRCflOCOLAAD 10 cents KOFFIJ 5 THEE 5 en verder alle MINEHALE WATEREN F VAK UTRECHT Lokaal Ti7oli Gfouda Dordrechtsch Liefhebberij Too neelgezelschap Vrede Vriendschap en £ iinst VOLKS TOONEELVOORSTELLING op ZoBda g 23 Oct ober 1881 PROGRAMMA Groot beroemd Blppel met ssang in één bedrgf Naar het Fransch door W FaRBER Daarna Optreden van bet original Eo nüsch Joz 9 artetts PAUZE Tot Slot Kort van MemorielII Klnchtspel met zang in één bedrgf Door THEOD STEMPEL NA AFLOOP BAL PRUZBN DER PLAATSEN Eerste Rang ƒ 0 49 Ot Tweede Bang ƒ 0 25 Ct Aanvang half 8 ure Precies ONTVANGEN de Modellen van Dames E derlioedöii Zich tevens aanbev nde tot het MAKEN van MTELSBNCOSTÜUES Gez MICHAEL Kleiweg E 6Ö ASSOCIATIE Er wordt voor ew soiled JONGMBNSCH van goeden hoize volkomen bekend met het vak en over Kapitaal kunnende beschikken de gelegenheid gevraagd om als compagnon in een solied Kaaaierê en Bffectenkantoor te worden opgenomen bg voorkeur in eene der provinciesteden Vele goede relatiën mogen iusgeiyks ter zgner aanbeveling strekken Adres met franco brieven onder no 17 aan het Ned Adt bureau ELLËRMAN HARMS Co Rokin 2 te Amsterdam Dames Strijksters Wilt gg uw STRIJKGOED prachtig glanzend en stgf hebben gebruik dan de PARIJSCHE WASCHBRILLANTINE welke alle glansmiddelen in deugdzaamheid en goedkoopte overtreft en waardoor men de goedkoopste STIJFSEL kan gebruiken Per flacon h 30 Cent verkrggbaar bg J C ZELDENRUE BURGEMEESTER bn WETHOUDERS dar Gemeente Bergambacht maken bg deze bekend dat ingevolge magtiging van Beeren Gedepn teerde Staten der provincie Znid HoHaad de huisweg benedenberg onder Sergambaeht aan den huisweg bg de Viersprong en aan de grens van Berken woude opw voor de passage met Rgtnig en Vee zal APOJE8LOTJBN zjn gedurende 3 dagen den ii4a 2Sn en 26a OCTOBMR a zullende gedurende de afsluiting de Rgtuigen hun weg moeten nemen over de gemeente STOLWIJK Bergambaeht den 18 October 1881 Burgemeester en Wetboudera voomoend Dl BurgttiuéiUr F J SMITa De Seeretarü P VAH WUNGAARDKN L S W j zgn zoo vrg UEd door deie kennis te geven dat wg van BRUSSEL zgn geretourneerd met de nieuwste modellen van DAUKSen KINDERHOEDEN Gez van den SEES eouwE c Teven bevelen zg zich aan tot het WASSCHBN VERWEN en KRULLEN van Veeren Het nieuw gebouwd ScbrocMoomachip Zeeland vertrekt geregeld iedere WOEUSDAO morgen 10 nnr van GOUDA naar MIDDELBURG en VLISSINGEN Adres aanlegplaats der ST0OMB00T8N Db chantomelanüs OOaElTWATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 ets Beotemaker b Co Leiden A Beta Nieuwkoop Verkrggbaar bg T A G VMiDeth Gouda J A KellerkZu W Wasemt L A Sohoulena SoklnterA Print Zvenbniien Ooatmolenstr Rolterdani lANSTEEELIJEE ZIHETET De Inapultlug vau liet Rode Kruli v nA BouTtar apotheker te parlia seDcest In weinlié dagen londer etiulga andere b anaeirns pasoolstaneorrcroaderdevloelnireo witten vloed eni De uUatekcndanaullataD vaniUtmlddel en de dnlzenden ffeneiinseu sedert 15 jaren iljn erdci lieaten waarborg voor lien volge nauwkeurig bel vootaolirln OIPOT IM ALU OOSDI APOTHSUN Te s JHag e Snabilié Apoth Snel w mk van Biimkmah te Gowk De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 By deze Courant behoort een BUvo c el BOEREN Zonder boeken aldns heeft eens iemand opgemerkt zou de wereld tot hare vroegere barbaarschheid terngkeeren Misschien zal men opmerken er ligt overdrgring in dit woord het lot dezer wereldhangt niet van doode en stomme boekenaf dat gaat inderdaad te ver Overdrgvingof niet zeker is het dat gelgk de boeken in het verleden een verbazend grooten invloed op den toestand der maatscbappg en het volk hebben uitgeoefend zg ook in de toekomst een zeer beduidead gewicht in de achaal leggen bg de voortgaande ontirikkeling en beschaving der Rtenschén Wat de bloedigste veldehigen soms niet vermochten dat hebben de boeken tot stand gebracht als zg door taal en gedachte het hart des volks tot in zgn diepste roerselen wisten te trefien En zoo zullen zg steeds bun gewichtig aandeel behouden in den loop der wereldsche dingen De band die ons aan het verleden en heden bindt moet door boeken en geschriften van allerlei aard zacht en sterk gehouden worden Immers de machtigste geesten op verschillend levensgebied die der menscbheid nienwe banen hebben gebroken waarop zg naar betere en hoogere doeleinden kan streven de talentvolle mannen en edele karakters die ook aan de kinderen dezer eeuw nog eerbiedige bewondering afdwiiigen d groote heldenffeiten van vroegere eeuwen die de gansche wereld met nieuwe geestdriftvolle kracht bezielden dit alles en nog veel meer rgst op voor onzen geesfen kan een weldadigen indruk achterlaten op het gemoed wanneer het ons in goed geschreven boeken alsin een heldereh spiegel wordt voorgehouden Wie kunnen den nederigsten werkman toegang verschaffen tot de onuitpnttelgk rgke schatkamers van hen die door adeldom des geestes he bbe nitgeblonken wie maken ons deelgenooten van hunne frissche en verhevene gedachten wie doen ocs strijden en Igden met al de kloeke hervormers van voorheen en thans Zgn het niet hunne geschriften hunne steed onderwgzende geesteskinderen die ons levende en sprekende getuigen zjjn van hetgeen men zag en dacht en nog steeds denkt eu ziet Het behoeft zeker nauwelijks opgemerkt van hoe groot gewicht de keuze der boeken is vooral in de dagen der jeupd als het bloed nog snel door de aderen bruist en het zoo kneedbaar gemoed slechts een kleine aanvuring noodig heeft om hartstochtelgk te ontvlammen voor goede enbooze neigingen die in een boeiend geschrift met heldere kleuren worden geschetst Niet zelden wordt de toekomstige leveusrichting van jongeling of maagd voor een belangrijk deel bepaald door den treCenden indruk dienhet een of ander boek ivi et tgdperk dér lichtbewogen jeugd op hei piÉtkelbaar gemoed hadgemaakt t Doch ook op rgperen lelAgd als het karakter meer gevormd is brengt menig boek dat ons met ongewone kracht heett aangegrepen nog raak een keerpunt in hel leven Het ie dan als een nienwe vriend onder wiens invloed wg reeds stonden voordat W0 er van bewust begonnen te worden Gelnjc het aanknoopen van nieuwe vriendschapsbanden nooit vruchteloos mag geschieden zoo is bat plicht om toe te zien aan welke schrgvers of geachriften men zgn geest en hart gegeven heeft Men moet steeds met de besten willen omgaan heeft eens een wgs man aangeraden hetzü ar sprake is van menschen of vui boeken Wij zouden deze dingen niet ter sprake hebben gebracht indien we in de overtuiging leefden dat de belangstelling in de uitnemende geesteskinderen van den ouden en nieuwen tijd bj allen en in alle klassen onzer samenleving geheel voldoende kon heeten Het tegendeel bljjkt dikwgls bet geval te zgn In tal van huisgezinnen zelfs in die der dusgeuaamd beschaafden wordt aan degelijke en te eenenmale onmisbare boeken maar al te weinig gastvrijheid verleend Denkt uit menig gezin de journalen grootboeken en schaars opengeslagen prachtexemplaren op de salontafels eens weg en wat houdt gij óver Een kleine post op de huishoudelijke btgrooting voor lectuur voor verstand en hart verfrisschende boeken die men zelf bezitten wil omdat zg een langduriger vriendschap dan van eenige dagen waardig zjjn men zou u met verbazing aanzien indien gg er op duridet aandringen Is het wonder dat met zulke gegevens voor ons een zelf aangekocht boek in den boezem des volks nog al te dikwgls als een artikel van weelde als een ondoordachte koop beschouwd wordt Neen wonder is het niet maar het feit geeft veel te denken Het wgst ons om slechts iets te noemen op de vaak geringe behoefte aan geestelijke spgs waarmee de Boeken als de voorraadschnren der keunis van het menscheljjk geslacht kunnen voeden Zoolang die behoefte niet sterker spreekt in alle maatschappelijke leveuskringen zoolang is het peil van ware beschaving en duurzaam volksgeluk op verre na niet hoog genoeg geklommen Ongetwgfeld is de strjjd om het stofiélgk bestaan thans wellicht heftiger dan ooit Het leven treedt in dezen tgd met veel meer eischeu op dan voorheen De tijden zijn duur voor velen zelfs bang Doch wie het inderdaad te doen is om echte geestbeschaving en vorming van het karakter behoeft naar doeltieftende hulpmiddelen nooit vruchteloos rond te zien Indien geldeljjke bebezwaren mochten ver ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wordea berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN hinderen een eigen bibliotheek van beperkten omvang op te richten dan kan dit bezwaar door vereeniging met anderen gemakkelgk worden w gemimd Men trachte leeskringen te vestigen waarin met zorg en zoo noodig ondel toezicht van welwillende bekwame mannen geschriften worden opgenomen die een aangename verpoozing van den arbeid schenken den blik verruimen en nieuwe veerkracht kunnen schenken aan den vaak afgesloofden geest Het aantal welingerichte leeskringen die als zoovele brandpunten van practische kennis en deogdelgke volksontwikkeling in stad en land gevonden worden is op verre na niet groot genoeg Toch zgn en blgven zg de onmisbare hulpbronnen die betoog voorde verschgnselen des tgds open houden den lust om het leven te genieten en dètt moed om het aan te dnrven krachtig bevorderen In stilte zonder gerucht makend deel te nemen aan al den strjjd dezer eeuw werken zg voort terwgl zjj langzaam maar zeker leiden tot het doel zelf zoeken en zelf vinden van datgene wat zich bij ervaring als de hoogste Itvenswijsbeid doet kennen Thans nu d herfst stormen de belooverde takken van de boomen op ons erf hebben kaal geschud en het minder vriendelgke in de natnnt ons meer en meer uitnoodigt tot een nederzitten in den gezelligen kriug nu vooral is het oude met en boekje in een hoekje een onuitsprekelijk genot en kunnen wg winst doen met de verschillende gaven die ons naar verstand en hart geschonken zgn BINIJENLAND GK ÜDA 22 October 1881 VERGADERING van den GEMEENTEBAAD Dioadag den 25 October 1881 des middags len 12 ure Voortzetting der behandeling van het voorstel tot demping van het water langs de Blnuwalraat Behandeling der Gemeeiite begrooting voor het diensijaar 1882 By kon besl van 19 Oct ia het bg Zr Ma besluiten van 5 Dre 1861 en 30 Deo 1866 ingestelde eereteekeu tot belooulgg van langdurigen werkeIjjken dienst bij de sohnttergen o a toegekend aan Johannes Jansen Johannes Oernrdus Versnel Üi lko Jager Cornelia de Jong Johau Chisloffel BranJt allen sergeant Cornelis Oroeneiidal muzikant en Johannes Agnthus Brand vanSiraaien schatter allen te Gouda Aan het schriftelijk gedeelte van het examen ter verkrijging vau den rang van 2 luitenant der Infanterie heeft o a voldaan F W Arndt sergeant alhier in garuitoen Maandag 24 October e k cal de hnishoudelgke aohietwedstrgd plaatshebben die eerst 13 September jl sou gehouden tijn doch toen wegens het treurig overlijden van Z K H Prins Frederik werd uit