Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1881

gesteld Wegens het Tcrgerorderd seiioen tnllen de wedttr d op rrye baan en bg de feestelgkbeden ooiiekuitToering die in September den schietvedstrgd loudea hebben opgeluisterd thans achtervege blgren Maakten wq róót eenigen tgd melding an de Terplaataing van het Bgks telegraafkantoor uithogide het Postkantoot eeae oilbreiding moet ondergaan met het oog op de postpakketten dienst thans kunnen wg mnledeelen dat het Bgk roor telegraafkantoor gehuurd heeft het huis op de Oostharen B Si thans bewoond door den heer C G Tan der Garden Daar dit gebouw niet geheel voor deu dienst beuoodigd ia bestaat bet roornemen dat de Directeur het k Teugedeelte ter bewoning zal worden rentrekt Dsxer dagen was een der bruggen in deze gemeente opengedraaid De brugwacliter had rerzaimd zooals Taak door hem en tgne collega s wordtgedaan de opening af te sluiten Een man opjaren slecht Tan gezicht naden het was reedsrrg donker meent de brug te kunnen passeerenen dset een tbI vaarbg hg zich Trg ergbeteert üen nieuwe les om goed toe te zien dat de bmgwachters de hun gegeren Toorscfarifteo slipt oprolgen De heer B ran der Kaa ond elèTe ran hel Blinden instituut te Amsterdam gaf Donderdagarond in Nut en Vermaak het aangekondigde concert Het niet zeer talrgke publiek ontTing met erkenteIgkheid de ernstige pogingen Tan den oonoertgerer om muziekaal genot te geren en waar die pogingen schipbreuk leden was men zeer toegerend in zijn oordeel daar men orertnigd was dat de man zeker lof rerdient roor zgn grerig streren om op deze wgie iu eigen onderhoud te roorzien Het rerguoningsreoht roor drankrerkoop is in de gemeente Moordrecht bepaald op ƒ 25 ran elke honderd galden huurwaaide der tappergen De nieuwe boot de Foonitgang ten dienste der itoombootmaatsohappg Boskoop Waddinxreen Gouda is gereed Woensdag 26 dezer zal de proefraart gehouden worden waartoe H H aandeelhouders uitgenoodigd zgn Èen gemeenschappelijke maaltgd in het Logement Tan den Heer J J ran der Bie te Boskoop zal de feestelgkheden sluiten Tot onderwgzeres iu de handwerken aan de 2e openb lagere school te Zerenhuizen is benoemd Mejufrr Arentsen alhier op een traktement Tan ƒ 100 Tot geraeeute ontranger ran Berg Ambaoht ia benoemd de heer T Blanken Tz aldaar Op de 2e rrge najaarsreemarkt welke gisteren te Bergambacht gehouden werd bestondde aanvoer uit rnim 100 stuks ree Bg tragen handel waren de prgzen der Vaarkoeien ƒ 80 ƒ 160 Kalfkoegen ƒ 70 ƒ 140 Vette koeien ƒ 160 ƒ 200 Gulste vaarzen ƒ 70 100 Kalveren ƒ 16 ƒ 35 Onder het devies vMultapatior wordt heden arond een lokaal geopend alwaar men Bier Koffie Thee en andere zaken kan bekomen alleen Sterken drank niet daar kan de werkman zich s aronds ook reilig gaan verpozen zonder dat de vrouw in angst behoeft te zitten dat hg in beschonken toestand zal te huis komen Deze inrichting gaat uit ran iemand tot deu Mnltapatiorbond behoorende welke zich ten doel stelt besirgding ran het gebruik en daaruit ligt voortvloeiend misbruik van sterken drank door den werkman aan te bieden goed bier koffie thee enz Wanneer au elkeen zoowel werkbazen als patroons hunne wemieden aansporen om te beproeven het jenever drinken na te laten en de rerleiding te mgden door alleen die lokalen te bezoeken alwaar geen tterke drank getapt wordt dan twgfelt de Vereeniging niet of weldra zal men eren als dit thans in Duifschland plaats heeft weinig jenerer meer zien gebruiken Dat het noodig en nuttig is dat de jenerer bestreden wordt bigkt alleen reeds hieruit dat ran de millioenen liters jenerer die hier te lande gefabriceerd worden s Nederland wordt uitgedronken en aan de orerige Vs I uropa Indie en Amerika rolkomen genoeg schgnen te hebben Donderdag brandde te Zwammerdam eene bouwmansffoniog tot den grond toe af De woning was roor een kleine som gewaarborgd Van den inboedel die niet geassureerd was is weinig gered De brand is waarscbgnlgk ontstaan door het bewaren ran heete asch iu de nabgheid ran een honteu schuur Het woonhuia werd door twee ge linneu bewoond De inboedel ran een der bewoners is grootendeels geborgen doch ran dien ran den anderen bewoner ia bgua niets gered Deze een oppassend werkman ia daardoor rolalagen arm Het stoomschip Koning der Neierlanden rao de stoomraartmaatschappg Nederland is op de reis ran Bataria naar Suez deu 4n October rerougelukt Volgens een uit Aden ontrangen telegram ran Donderdag is de aohtersteren ran het schip toen dit zich op de hoogte ran S Z B en 64 O L beTond gebroken Het gerolg daarrau waa dat het water binnendrong en het aohip den 6n October moeat worden rerlaten apoedig daarop ia het gezonken Alle oprarenden hadden zich in de sloepen begeren die gelukkig nu er geen talrgk transport aan boord was zeker alle noodige ruimte aanboden De sloepen waren geproriandeerd voor 3 weken en zetten koers naar da Tsobagos eilanden een archipel ran kleine eilenden onder Ëngelsohe heeisohappg ien Zuiden ran de Malediren gelegen op se ga Z B ten 71 O L Een der sloepen werd na een tocht ran 6 dagen deu lln October gezien en opgenomen door het stoomschip Wyberto in die sloep bevonden zich de Ie officier en een gedeelte der equipage met een deel der passagiers Dezen werden Donderdag te Aden aangebracht Andere sloepen waren niet in zicht toen de tf yherton üxe eene opnam De Ie officier van de Koning der Nederlanden rerwaohtte dat die sloepen de Tsohagoseilsnden zullen bereiken De autoriteiten ran Ceylon zullen aan het per telegraaf tot haar gericht rerzoek Toldoen en een oorlogsschip naar de Tscbagoa eilanden zenden om de schipbreukelingen op te sporen Verdere bgzonderhedrn omtrent de ramp ontbreken Het is roor de maatschappij Nederland een groote ramp dat ig juist nu zg haar rloot roltallig maakt roor een tiendaagschen maildienst een harer beste atoomers rerliest Maar een schip kan door een ander rerraugen worden Oneindig erger zoude het zgn als er meuscbenlerens te betreuren waren Vele harten zullen ran angalige spanning kloppen tot er nadere tijdingen omtent de andere aioepen zullen zgn gekomen Mochten die berichten apoedig komen en gunatig zgn t De arme achipbreukelingen zullen daar midden op den ludischen Oceaan in hun sloepen rondzwalkende bange oogenblikken doorleven mocht het einde ran die noodlottige reis roor hen allhans eenige rergoeding roor de doorgestane ellende zgn Een der beste kansen op redding en roor een behouden aankomst op de 7schagos eilnndeu is dat blijkbaar bg het inschepen in de sloepen alles behoorlijk geregeld is geweest en de rerdeeliug der achecpaofficieren equipage en passagiers aan iedere sloep een goede bemanning heeft bezorgd terwgl ruim geproriandeerd waa In reracheidene plaataen ran ona land ligt een rerzoekschrift ran den volgenden inhoud ter onderteekening an de Tweede Kamer der Slaten Oeneraal Geren eerbiedig te kennen de ondergeteekenden allen Nederlanders dat het opleggen ran een een kwetsend is roor eed ieder wien zgn gegeven woord heilig is roor ieder die uil plichtgevoel de waarheid spreekt en voor ieder die om het welzgn der maatschappg te bevorderen zgn ambt gelrouw rerrnlt dat hel opleggen ran een eed idemoraliseerend werkt op minder ontwikkelden die er uit afleiden dat het schenden eener belofte waarby men de woorden Zoo waarlgk heipe mg God Almachtig uitspreekt slechter of strafbaarder ia dan het rerbreken ran zgn woord wanneer eze formule er niet bg ie uitgeaprokeu dat deze redenen hen nopen uwe retgadering eerbiedig te rerzoekeu toodanige maatregelen ie nemen dat raortaan de Staat niet meer den eed rerplichtend oplegge Een tgdelgk paa in Amaterdam rertoerende buitenlander zou zich Woenadag ochtend ran daar per apoor naar Leiden begeven en begaf zich daartoe naar het alation vervoegde zich aan een der plaata kaarlenbureels bestelde een retourkssrt 2de klasse en moest daarvoor rier gulden betalen Hg slapte omstreeks elf ure iu den Irein en komt eindelgk orer Breukelen Harmeien en Bodegraren dus langa de Ign Leiden Woerden er plaatse ran beslemming aan Onbekend roet den toestand was hg aan het loket ran de Hgnspoor terechtgekomen waar men hem in plaats ran naar het lotet ran de Hollandsohe spoor te rerwgteu zooals begrgpelgk zou zgn geweest nu zoo behandelde Het mooiste is nog dat toen de rreemdeling s aronds om half elf weer naar Amsterdam terug wilde hg daarroor opnieuw ƒ 1 90 moest betalen daar zgn kaartje ran de Bgnspoor natuurlijk nietgeldig was Z Ct Dr J Tan Vloten heeft in een bg d n uitge rer W O d Graaff te Haarlem rersoheuen brochure De ministeritiele eedpreek ontleed de bekende rederoering ran den Minisler Modderman bg de ioterpellatie Heydenrgck besprokan en scherp reroordeeid De schrgver vindt dat de Minister aprak of liever preekte geheel in den geest en naar den zin van den heer Heydenrgck wiens standpunt dat der 15e eeuw is waarom de Minister dan ook den hartelgksten dank mocht inoogsten van alle parig en geloofarerwanten van dien afgevaardigde Het beroep op de Trentache kerkvergadering doet den achrgrer rragen of wg hier een minister ran koning filips ran Spanje gehoord hebben dan wel den nazaat ran den grooten geuzenprina die met dien koning ook dier kerkrergadering den tfona gaf waarop men zich hier nu drie eeuwen na hem namens de regeering ran dien nazaat waagt te beroepen Aan het slot ran zgn felle bestrijding ran de roinisteriëele rede wgat de heer ran Vloten er ook op hoe weinig atrikt genomen de miniater aan den eed op zichzelf beoht daar hg toch ronduit rerklaarde zioh wel tienmaal te zullen bedenkeu hem In Ie roeren indien hg niet reeda bestond ook dit dat de begrippen omtrent den eed den zin roor waarheidsliefde builen den eeJ rerzwakken De S die de bewonderaars ran de miuiateriëele rede niet apaart brengt een woord ran hulde aan de leden der Kamer die hel tegen de kerkelgke dwangbegrippen ran die rede hebben opgenomen Aan het rerslag ran bet Hoofdbestuur orer den staat en de handelingen der Verecnigióg roor Lgkverbranding en hare afdeelingCn in het jaar 1880 is het rolgende ontleend De geschiedenis der Vereeniging wijst in het afgeloopen jaar geene belaugrgker feiten aan dan ten vorigen jare het geral ras Het ledental bleef langzaam afnemen tegenorer 44 personen die roor zooveel thans bekend is der Vereeniging door den dood ontvielen of wel roor het lidmaatschap bedankten traden slechte 23 anderen tot de Vereeniging toe gedeeitelgk tsngerolge der propaganda die door sommige leden roor de zaak der jgkrerbraoding wordt gemaakt Een Tooratel der afdeeliog Leiden ten doel hebbende om door verlaging der contributie naar vergrooting van het ledental te streven mocht evenmin de goedkeuring der Algemeene Vergadering Tcrwerveu als het roorstel van gelgke strekking dat ten vorigen jare door de aMeeling Ngmegen werd gedaan Gelukkiger dan tot dusver was de Vereeniging niet in het gerolg dal aan haar ook dit jaar herhaald rerzoek om wettelgke rergunning tot verbranden van Igken werd gegeven üp baar daartoe in October jl tot de Begeering gericht adres werd geene beachikkiog ontvangen Een afachrifi van dat adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal medegedeeld met rerzoek om goedkeuring ran erentueele rooratellen tat de verlangde wetarerandering bad ten gevolge dat bg de achriftelgke bebaiideling van Hoofdstuk V der Slaatsbegrooting roor 1881 tol den Miniater van Binneulandsche Zaken eenige vragen werden gericht omtrent zgn denkwgze nopena de crematie Biykena zgn antwoord btgft de Miniater het bezwaar overwegend achten dat de ontdekking van miadrgven door de crematie kan worden bemoeilgkt Iu de diacuaaiéu der Tweede Kamer kwam de Igkverbranding dit jaar niet ter sprake Europa krggt dit jaar nogal eens bezoek van rreemda Vorsten Nu meldt men weder dat koning Abherkout ran Dahomey roornemens ia een tochtje door Europa te maken Hg zal met een bezoek aan Bnsland beginnen en zal de gast zgn ran Alexander III De Bussiscbe bladen melden dat deze Vorst een zeer groot hoofd en een paar armen van bnitengewone lengte heeft en bg dit alles zijn de orerige deelen ran zgn lichaam zeer klein Abberkout is een liefhebber ran rood men ziet hem altgd in roode kleeding rondwandelen Iu zgn land heeft Zgne Majesteit genoeg te doen hg oefent er de funotiëu uil ran ontranger der belastingen rechter beul minister en nog enkele andere baantjes Men zegt ook nog dat de Vorst vroeger een groot liefhebber ran raenschenrleeaoh waa maar dat hg zich aedert enkele jaren die lekkerng ontzegd heeft Omtrent den brand te Almelo in de spinnerij der firma gebr Scholten Co meldt de Z C Buim half acht toen de fabriek nog in rolle werking waa outs ond de brand op de 6e of zolderverdieping tengerolge ran het warm loopeu van een rad De rook gevoegd bg den achrik deed de weinige werklieden aldaarbezig naar beneden vluchten een apoedig waren alle verdiepingen door het volk rerlaten Het gerucht van den brand verspreidde zich roioder snel dan men mocht meenen De brandweer was echter zoodra mogelgk met alle spuiten waaronder de onlangs nieuw aangekochte die goed werkten ter plaatse Aan de redding van het hooge gebouw dat reeds 46 jaren in gebrnik is viel niet te denken Het houtwerk van dergelgke fabrieken is zoodanig met olie doortrokken dat het bgna onmogelijk geacht moet warden de vlammen te stuiten De brandweer stelde zich dan ook bgna uitsluilend tot taak de bijgebouwen te behouden Dit gelukte haar wat betreft de eenige meters verder gelegen stoomverwerg der firma en een tweetal gebouwen in een waarvan weinige dagen te voren een nieuwe kalander geplaatst is De gebouwen waarin de ketels en machines zich beviniten bleven grootendeels staatde doch bun voor weinige jaren vernieuwde inhoud is zeer zeker onbruikbaar zoodat ook in de verwerg de arbeid geruimen tgd gestaakt zal zgn Oomiddelyk aan de fabrieksgebouwen gelegen oude woningen bieren gespaard hoewel een honteu zggerel vuur vatte De rgeu arbeiderswoningen waarop steeds een vonkenregen viel werden door het vuur niet aangetast De vuurgloed was hevig toen het gebouw op alle Ttr Jiepingen brandde en de vlammen de talrgke vensters uitsloegen waa het een treffend gezicht Middernacht was het gevaar geweken hoewel hel vuur nog verre van g luwht was De schade is natuurlgk zeer groot men noemt een cgfcr van twee ton De gebouwen ent zouden verzekerd zgn op benrtpolis te Amsterdam Persooulgke ongelukkeu zgn niet voorgevallen Betreffende de rgks postspaarbank heeft de minister van waterstaat handel en nijverheid ter algemeene kennis gebracht dat gedurende de maand September 1881 zgn ingebracht en terugbetaald de volgende bgdragen ingelegd ƒ 126 261 93 terugbetaald ƒ 39079 11 altoo gedurende de maand September meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 86172 82 Aan het einde der maand Augustus was ten name der verschillende inleggers iugeaohreren een bedrag ran ƒ 641 608 89 i zoodat de aom der inlagen tot einde September bedraagt ƒ 627 776 81 j Inden loop der maand werden 1942 nieuwe boekjea nilgegeren 186 boelyes werden geheel afbetaald zoodat het getal in omloop zgnde boekjea aan bet einde der maand 17328 bedroeg Door den storm ran 14 deter werden reracheidene moaaelachuiten op de Tholenaohe kust geworpen en een 7 8 lal hebben er den ondergang gevonden Zg zgn gezonken rerbryteld ht zoo deerlgk gebarend dat zg niet meer roor de raart geschikt zgn Ongelukkig hebben drie der oprarenden een rader en twee zoons het leren er bg ingeaohoten De rader en een der zoons zgn reeds opgerischt De toestand waarin de Igken geronden werden doet vermoeden dat de ongelukkigen niet zoozeer verdronken als wel legen de polissaden zgn verbrijzeld te meer vermoedt men dit daar beiden uitmuntende twemmers waren De groote uitbreiding der hoofdstad waaraan alsnog geen einde sehgut te komen lokt van alle oorden des lands menschen herwaarts om werk te toeken Wg tyu tol de ontdekking gekomen dat vele zelfs vadera met huisgezinnen lioh te Amsterdam komen vestigen en ticb by slot van rekening jammerlyk bedrogen zien Ondanks ban goeden wil kunnen ze geen werk rinden Het getal op die wyze telenrgestelden is groot en wg meenen daarom werklieden die nog roornemens mochten zgn hier werk te komen zoeken opmerkzaam te moeten maken dal zg hiertoe niet Ie lichraardig moeten besluiten Tooral nu de winter roor de deur staat Inzonderheid geldt dit roor personen die geen bepaald ambacht geleerd hebben maar in de meeuing verkeeren dat zg alles kunnen aanpakken Zulk soort zit de hoofdelad helaaa reeds in te groote mate Het getal handlangers opperlieden tram en omuibuskaartjesrerkoopert baliekluirera kaailoopera enz duldt geen rermeerdering Honderden menschen loepen reeds maanden zonder middel van bestaan en zouden gaarne weder naar hunne provincie terugkejren zoo de middelen hun hiertoe niet ontbraken BandeUbUd T e Staaiicourant herat het verslag van hel Ttjif toezclit op de apoorwegdiensten omtrent het ongeval op het alation Eotlerdam Delflache poort in den avond van 3 October jl Het bIgkt daaruit dat gelgk reeda vroeger gemeld ie bei ongeluk is te wgien aan de verkeerde opvatting eener dienstorder door den betrokken wiaaelwaohter die aan den voorman verklaarde daarvan kennia te dragen ofióhoon dit met het geral waa Hg meende dat er aprake waa van eene dienatorder kort te voren door hem outrangen KantoBgerecbt te Gouda Tereobtzitting van Woenadag I9 Ooi 1881 Kantonrechter Mr JT H van MIEBOP f Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Botterdam VEKOOKDEELDi F U W buisrronw ran A 8 teQoudB tot twee boeten ran drie gulden en eene boete ran één gulden of e dagen wegens a aronda fóót 11 uur rerroeren ran beer in een emmer en werpen ran die beer in het water aan de Naagerstraat te Gouda F S atoker te Gouda tot één gulden of één dag wegrna werpen van aaoh iu het Plantsoen aan den Kaltensiogel te Gouda I Th tuinman te Gonda tot één gulden of één dag wegens werpen van tuinruil aan de waterkant ran de Doelebmg te Gouda I ran V huisvrouw ran I A te Gouda tot één galden of één dag wegens werpen ran each in het water aan den Kattensingel te Gouda K ran der V arbeider te Gouda tot één galden of één dag wegena werpen ran alraatvail in het water op de Gouwe te Gouda F W M koopman te Pgnacker tot drie gulden ef één dag wegena rgden harder dan ataproeta orer de beweegbare brug aan den Kattensingel Ie Gonda Z F I koffiehnishonder te s Grarenhage tot rijflig cents of één dag wegens zonder plaatsbewijs per trein uit Amsterdam te Gouda aankomen en weigeren aan den apoorwegbeamble het verschuldigde te betalen VBIJ0E8PB0KEN P de W rerwer I W smid H B koopman te Gouda ran de aanklacht te Moordrecht nachtgerucht gemaakt te hebben ADVERTENTIËN Voorspoedig bersUen van eene Dochter £ A M A IJZENDOORN geliefde Echtgenoote van Db A T van aken den Haag 19 October 1881 V Geboren JEAN FRÉDEEIC zoon van é J DE GIDTS en L C HÉRON Gouda 21 October 1881 Voorspoedig bevallen van een Meisje JOHANNA SPIERINGS Jasmm ouda 21 October 1881 ♦ Heden overleed na een voortdarend lyden ons eenigst Dochtertje EMMA ruim één jaar oud J G TIMMEBS Az A W TIMMBBS VAM VAEDtlIXOIIt Rotterdam 19 October 1881 Jonker ansstraat N 39 VoUtreH eenige KennUgeving V Vriendelgken dank aan allen die bg gelegenheid van ons VIJF Kt TWINTIGJARIG HUWELIJKSFEEST ons bewflzen van belangstelling gaven De Heer en Mevrouw STEENS ZIJNEN Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onsdochtertje betuigen wg onzen hartelgken dank L BÜBGERSDIJK H F BURGERSDIJKG uda 23 October 1881 Nicolaï f Voor de talrgke bewgzen van belang stellilog ondervonden bg mgne BENOEMING tot BURGEMEESTER der Gemeenten Haai trecht en VU$t betuig ik mgn oprechten dank D A DÜPPER AzH Bg hun vertrek naar Indië wordt aan Familie Vrienden en Bekenden een bartelgk VAAMWJSL toegeroepen door C KROMHOUT en Echtgenoot S A VAIT DE TH KLEIWEG boven het Uaer Magazgn van den Heer C tak BBRKEL Aanbesteding Op DINSDAG 1 NOV 1881 des middags ten 12 ure zal door de Gamizoens VoedingsCommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden AANBESTEED De levering van Rondvleesch Spek Zont en Brandstoffen benoodigd voor dit Garnizoen van 1 Januari tot 81 December 1882 Tevens kunnen op het bureau van den Garnizoens Commandant alwaar de voorwaarden ter lezing liggen van 10 tot 2 uur worden ingediend biljetten voor de levering van Koffie Boter Melk Groenten Azijn Peper Mostaard Traan Slappe Was en Drukinkt GEVRAAGD een Zich persoonlgk te vervoegen des morgens tusschen 9 en 12 uur in de CRABBTHS TRAAT N 236 Gouda Juffi ouw GöTTE vraagi een DAGJUEISJE Haven B 195 Een Jongmensch eenige uren daags disponibel hebbende zag zich gaarne belast met eenig SCHRIJFWERK Adres aan den Uitgever dezer Courant onder No 634 PIANO TE KOOP aangebodcfl GOMD VAK TOOy Brieven franco onder de letters P M aan de Boekhandelaars J van BENTDM en Zoo te Gouda Van af MAANDAG 24 OCTOBER dagelgks te bekomen Eund enVarkensvleesck è ƒ 0 40 de 5 ons bUP GOÜDRADEleHaaslrecht NB Vleesch en Spek voor winterprovine minder in prgs ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogpleever Forluijii Rotterdam Sente d Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 o twee drie s zes twaalf 4 o j Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Mb J FORTüIJN DROOQLEEVER Advocaat te Gooda