Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1881

Ml 1 in iir Zondag 5 jOctober 1881 Markt Gouda EXPOSITIE van de nieuwe Modellen Mantels en Costumes en verdere NOUVEAUTÉS voor het Saizoen TAPWT MAGAZIJIV Korte Tiendewejr D 3 ONTVANGEN een groote Nieuwe Collectie Voetzakken Eeisdekens en Voetkussens APPELBOLLEN EONIUGIITNEBEOOD KATTESTOüfQEy Gezondheids Foeder Chocolaad Raaijmaakers Haven 17 SAUSLJZENBROODJES HEEREWBAMET KLEIN GEBAK Pralines Drink Chocolaad enz 17 Haven Raaifmaakers W STEKKER De Goneraal Ag ent der SII GËlfi MAATSCHAPPIJ heeft de eer hiermede te berichten dat het Depot der Echte ORIGINEELE SINGER i aaimaehines zich van nu af voor GOUDA uitsluitend bevindt bij den Heer L SCHEIVi aldaar 231 o o g s t r a t 122 23 New Yoik en Amsterdam Mei 1881 SPAAIVSCH VEEVOEDER uitsluitend verkrijgbaar bij L A L KORTMAN Co Rotterdam De naam KORTMAN Co op den zak en op het loodje is een volledige waarborg ovor echte onvervalschte waar Heeren Veehandelaars 0e ondergetcekende maakt bekend datjhö nog Toorzien is Tsn goede drooge Defussie Pulpe F VAN UTRECHT Westhaven B N 164 De Publieke Verküoping VAN MAinJFACTimEN der firma FEIJEN NEERSCHULTE zal niet MAAMJJAG 24 OCTOBEU mxstaande maar MAANDAG 31 OCTOBER DINSDAG 1 NOVEMBER DONDERDAG 3 NOVEMBER tn volgende dagen plaats hebben Verder zal de Verkooping niet geschieden voor den Winkel maar in de Zaal CALEDONIA Haringvliet IV Z Rotterdam Rijtuigen te koop aangeboden Een zoo goed als nienw JACHTWAGEN 6 persoong 4 binnen 2 voor toor 250 Een dito BAROÜCHETTE soliede en sterk voor 325 Een DOGCAR goed geschikt voor een vleeschhoader voor 150 Een AMEBIOAAN voor 275 Een CHABETTE met digfc slaande achterzitting voor 225 Een GOEDBRENWAGEN voor 200 Ben HAVER en BOONBNBREKEB en eenige TUIGEN Te bezichtigen aan de Bierbrouwerij het Akker Badweg bjj den Haag J de JONG Az 5 Mr TIMMERMAN INSTRUMENTEELS ZUIVERAÜR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kniperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie Ijn ËRKÖOP VAN COMESTIBLES EUZ tegen zeer lage prjjzen Het HUIS wordt te HUUR aangeboden tegen overname van den WINKELOPSTAND B A KREPS TIJRFMARKT 11 88 l asschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDBKANTEN WIEOEN enz Macliinaie Stoomzuivering Door deze mjjne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zyn veroorzaakt Snelfersdruk van A Bbinkhan ie Gouda tHr Bi voorkoming van misverstand zg bg deze herinnerd dat het BUREAU der OOUDSCHE COURANT voortdurend blgft gevestigd Langde Tiende weg D 60 terwgl de DRUKKERIJ dezer Courant gevestigd blgft MOLErVWEKF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voorde Administratie moeten bezorgd worden op bet Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging Rultenlandsch Overzicht Eiken dag gaat de EngeUohe Regeering een stap verder tot beetrgding ran de leracbe beweging gi tereu volgde een proclamatie waarin de Laad league voor een onwettige en miadarilge vereeniging wordt Terlclaard en haar vergaderingen derhalve verboden De Boomuhe gtesleiykheid welker positie teer moeiIqk ia onder de tegenwoordige omstandigheden en die daarom welliobt altgd wat te laat op het tooneel verwbijnt heeft by monde van mgr Croke aartabiasohop ran Coahel zioh tegen de Land league verkUud MgnoMcr deu den pachters den raad gaf om in het geheel j een pachtte betalen hel beginael lier reretnigiug on de pachters alleen een billgke pacht te laten belalen wordt echter in bescherming genomen Of talk een briel reel tal nitwerken ia twijfelachtig Men moet echter den achrgrer niet te hard vallen de politiek van Rome is altijd gegrond geweest op het beginsel roortichtlgheid is de moeder van de wqaheid Wat erger is men spreekt te Londen van een minialeriëele crisis naar aanleiding van de meer krasse behandeling der fersche zaken Bright en Chamberlain tijn nog altijd gunstig gestemd ten optiohte ran een tachte behandeling der Ieren hebben om die reden de kraaae maatregelen niet goedgekturd en blijren norsoh Verlaten de radicalen het Kabinet dan komt Gladstone in een geheel andere positie in het Lagerhuis Aan de Timet wordt uit Marittburg onder dagteekening ran eergisteren geseind Volgena een mededeeliog uit de Trantvasi ia het antwoord ran den Volksraad met betrekking tot de Conrcntie naar Londen getonden Aangaande den inhoud is nog niets met lekerhrid bekend geworden maar men acht dien ran rredelierenden aard Sc Dailf Neut verneemt uit Marittburg ran Dinsdag De orertuigiijg wint relu dat de Volksraad de orcreenkomst met Engeland eerstdaags zal goeilkeuren Ik heb reden om te gelooreu dat de Boeren door hunne eigen rrienden tijn aangeraden om haar onreranderd te bekrachtigen Eenige Parijsche dagbladen maken gewag ran eene tweede bgeenkomst tusscheu den president der Franache Republiek en den heer Qambelto maar ty spreken daarorer slechts in zeer onbepaalde bewoordingen en het is dan ook niet waarsohyulgk dat de behoefte aan dece tweede samenkomst tioh plotseling tal hebben doen geroelen Geiyk meu weel was de afspraak dat beide itaalslieden eerst ua de bijeenkomst der wetgevende macht weder ran gedachten zonden wisselen en waarschijnlijk tal het daarbij wel blijren want de eenige uaestie welke thans nog tou kunnen besproken worden is het aanbljjren ran het kabtnel Feri tot na afloop der rerwaohte interpellatie en hel aobynt ihaps uitgemaakt dat het Kabinet roor het Parlement lal rersohgnen en eerst daarna aftreden tal welke orerigens ook de uitslag der stemming moge lyn Het is slechts op dete wijte dat de staatsman met de vorming ran een nieuw kabinet belast de rolkomen vrijheid tal nebben welke de heer Jules Gréry hem wentoht te laten voor de kens tijoer medewerkers en het opmaken van t jn programma Deie ataittman kan niemand anders tijn dan de beer Gambetta en men weel dat dete besloten heeft het getag te aanvaarden Hel bereatigt tich overigens dat de Senaat vooriiemeDS is om op de Kamer der Afgeruardigden vooruit te loopen in het rrageu van ophelderingen aan het minislerie Ferry De Patrit meldt dat ten bttite ran deu heer Jules Simon eene bijeenkomst is gehouden waarin besloten is dat deu dag ran de heropening der fitting door den heer Jules Simon telren een interpellatie bjj deu Senaat tal worden ingediend over de handelingen ran het Kabinet gedurende den tijd dat het Parlement niet bijeen was Haast is het rijk van den beer Jules Simon den repnblikeinscheu aanvoerder rau monarchale fracties uit Niet wijl wü gelooreu dat het zoo leker is dat gevolg zal worden gegeren aan de plannen tot hervorming der grondslagen waarop de tegenwoordige senaat rnst Na 8 Januari 1882 wanneer 75 leden tich aan eene berkiezing moeten onderwerpen tal indien men eenig gevolg in ditopiichl mag trekken nil de kamerrerkietingen de meerderheid in dit hooge staalflichaam ticb naar Imks rerplaateen en dan tal de behoefte der hoog opgerijtelde grondwetsherziening en met baar de agitatie verrallen Doch dete rerkietingen tullen dan terena de combinatie der rechlertijde met de fractie Jules Simon gemeenlijk diuidetUt ie la gmcie genoemd in de minderheid brengen Dan tal de remschoen der republiek tijn losgemaakt en of dit rerblijdcnd zijn al wordt bepaald door de roontelling welke men ttch ran het terrein maakt Oordeelt men dal de republiek bergop gaat en met kracht naar hooger doel streeft dan kan tü teker iederei stremmenden inrioen missen Gaat ly daarentegen de helling af lOoaU weer anderen nuenea dan dient tij haar ouden senaat te betrearen De offleieaie Ooateu ii j ta ehe berieblu atalleo de komst ran Koning Humbert Ie Weeoen thans roor als zeker ereueens ia de reis des Konings ran daar naar Berlyn een uitgemaakte taak Twee taken worden Ie Petersburg reel besproken de rrees voor een oproer tegen de kooplieden en de Joden in bel algemeen tegen de betiltende klasse waarin de Nihdiilen de hand tonden hebben en hel geracbt ran herrormiogen welke in aantocht zouden tijn Wat het laatste betreft wil men weten dat afgevaardigden ran de prorincien plaats tonden nemen in den Bijksraad De Spaanache Oaeeta berat het besluit waarbg de gen Prendergaat tot goaverutur geu rau Cuba wordt benoemd Men gelooft dat de nieuwe gourerneur een besluit tal medenemen waarby aan de rerbaunen dagbladsch rers kwijtschelding ran straf wordt verleend De afgevaardigden run Cuba tiJn met dete benoeming ingenomen in hebbeu deu generaal geluk geweuloht men verwsebl rau zijne optrediug een gunstige rerandering ook voor de handelsbetrekkingen der kolonie VERGADERlil UmiËmD Vrijdag 21 October 1881 Voorzitter Mr A A ran Bergen IJtendoorn Tegenwoordig tg u roorta de heeren Kist Luy ten Prince Oudijk Muller Hemsing Strarer Samsam Post Drost ran Straaten en Noothoren ran Goor Afwetig tijn de heeren Kranenburg ran Ilerson de Rotte en Forluijo Droogleever Na opening ran de vergadering door den Voonilter worden de notulen der rorige vergadering voorgeleten en onreranderd goedgekeurd Ingekomen liju 1 Eene mitsire ran de Commissie ran Toetioht orer de sladsmutiekscbool mededeeleude dat het voor het jaarlijkseh examen iu de zaal fKuuatmin noodzakelijk is dal er een orohesl gebouwd worde waarom zy rertoekt de noodige gelden daarroor beschikbaar te willen stellen In handen van B en W om bericht en raad 2 Een adres van den heer J H Muller technisch directeur der IJsel stoomtramweg maatschappü verzoekende concessie voor den aanleg en de exploitatie ran een stoomtramweg ran Gouda naar 8 Grareuhage lu rerbinding met de lynen waarvoor vroeger door adressant concessie is aangerraagd nl Gouda Utrecht IJsselsteiu Schoonhoven Gouda Schoonhoven en Montfoart IJsselstein In handen ran B en W om bericht en raad De beer van Iterson komt ter vergadering Aan de orde is Beslissing ten aantiea der punten waarover iu de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt en vaatstellnig der Verordemng op de heffing ran eeo vergunningsrecht voor de uitoefening van den Kleinhandel iu sterkeu drank Allereerst wordt iu stemming gebracht een amendement van deu heer Post Drost om art 6 der Verordening aldus te doen aanvangen De schatter en de hersohattera leggen in handen ran den Burgemeester den volgenden eed belofte af in plaata van gX e schatter en de herschatters mogen geene schattingen of henchattingen rerrichten dan ua iu handen ran den Burgemeester den rolgenden eed belofte te hebben afgelegd Foor stemmen de heeren van Straaten Straver Hemsing Luyien Ondyk van Iterson Saniaom en Poel Drost Tege stemmen de beer Kist Prince Muller Noothoren ran Goor en de Voortitter Het roorstel is dui aanfemau met 8 tegen 5 stemmen Het aldua gewytigde artikel wordt daarop in atemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 3 stemmen die der hh Prince Kist en Muller Daarop is aan de orde een amendement van deu keer Kist om iu art 8 alinea S deze wyiigiug te brengen dat de herachattingskosten door de belanghebbenden zonden worden gedragen wanneer ty in t ongelijk worden gesteld anders door de getheente Foor stemmen de keerea Hemsing Osd jk van Iterson Post Drost en Kist Ttgtit stemmen de heeren Lnijten Prince Muller Strarer Samsom van Straaten Noothoven van Goor en de Toonitfêr Het is dus terworpe met 8 tegen G stemmen Het artikel 8 wordt daarop in rondrraag gebracht en met algemeene siemmen aa ge mu De geheele rerordening op de heffing wn een vergunningsrecht wordt daarop in rondvraag gebracht CU met algemeene stemmen raatgesteld Verrolgens is aan de orde een amendement ran den heer Hemsing op art 3 van de Verordening op de inrordering van bet vergunningsrecht Dit Artikel luidt aldus Indien de belanghebbende wenscht dat de hem verleende lergunniug bij het eindigen ran bel rergunningajaar zal warden geacht wederom voor éa jaar Ie lijn ingegaan geeft hij daarvan minstens ne maand róór het eindigen ran den termijn orer welken de vergunning loopt aan Burgemeester en Wethouders kennis Iu dit geval geschiedt de betaling van het verguuniugarecht en kantore van den gemeente ontrangcr in ecna en legen door deien af te geven kwitantie Het laatste lid rau Art 2 is ook hier van toepassing Het roorstel van den heer Hemsing strekt om de beide laatste alinea s te doen rerrallen Foor stemmen de heeren ran Straaten Strater Hemsing van Iterson Prince Post Drost Kist en Samsom Tegtn stemmen de beeren Luijlen OudiJk Muller Noothoven ran Goor en de Voorzitter Het is dus aiugenomen me l 8 legen 5 siemmen Het aldus gewijzigd artikel wordt in rondrraag gebracht en aangenomen met 12 te en 1 stem die rau den beer Prince De geheele rerordening op de inrordering ran het rergunningsrrcbt wordt daarop in stemming gebracht en met algemeene siemmen rasigesteld Daarop is aan de orde De benoeming ran rier leden iu de Commissie belast met hel ontwerpen der Verordeningen tegen welker orertrediug straf wordt bedreigd Benoemd worden de aftredende leden W J FoRTUUN DxoooiEïviK met 13 stemmen mr P P P Kist met 12 stemmen legen 1 slem op den heer mr Hemsing mr H J Kianensuks met 13 siemmen en dr F H G van Itesson mei 12 stemmen terwijl 1 blanco biljel wordt uitgebracht Nieta meer aan de orde zijnde wordt de vergadering daarop door den Voonitter gesloten