Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1881

Woensdag 20 October N 2679 1881 Hiwitt IJl Httilitïsmbrli llï jatliiï VAN Lange Tiendeweg D 60 GOULAi Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKBN en TIJDSCBRIFTEN worden binnen den kortst mogeljjken tgd geleverd recommandeert zich voor GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad yoor Gouda en OnistreJien ons gewest betrokken bij d n handel de nijverheid en scheepvaart van Gouda arden benadeeld en 3o de opname van de riebtiug voorgesteld bg het plan c van burgemeesters en wethouders van Gouda in de raartverbetering overal voor te slaan waar dit ons nuttig tal voorkomen Te Ammerstol is eene behoeftige weduwe met vier kinderen door een tiMrig ongeluk getroffen Haar oudste en eenige 190B een oppassend jongmensch en de kostwinner voor het gehaele gezin met zgnen makker de rivier opvarende om hun beroep van zalm en prikkeiiviasoher uit te oefenen Helen hun vaartuig door de Wageningsche aahroefboot opaleepeu Tar hoogte van den Rooden Leeuw dreet het vaartuig aarschgalgk door eene verkeerde wending van het roer uit den koers met het gevolg dat het iu een oogeublik vol liep en zonk Een der visaobers mrd nog gered door de bemanning der boot maar de tweede verdronk Naar het Faderlmi verueenu hebben de onderdelingen tnaaehen ons land en Frankrijk over het bandelstraetaat eeu guustige loop genomen zoodat zij waarschijnlijk spoedig tujlcg geëindigd zgn De vaate commissie voor de haudelabelangeu uit de Vereeniging voor Handd en Nijrerbeid in den Haag heeft eergisteren avond een bgaeakomai gehondrtt ter behandeling van de vraag Wat ia ia degegeven omstandigbedea oor NederUud wenachelijk het vrijhandels of bet proteotieslelsel Dei vroAg werd oulaitgs door too der leden van de Vereeniging aap het baaiaar voorgelegd Na breedvoerige beraadslagingen keaft dese oomibiaaie ota da zienswgie van de mecrdatkeid harer leden varklaml dat tu d r erta Mnstandlghedea behoud vau het bestaande stelsel bet meest geweusohtr is voor ous land De commissie lal een uitvoerig rapport harer beraadslaging indienen bg het bestuur der Vereeniging Dit rapport lal waaraohgntg k is ren openbare vergadering van handel en ngverbeid worden behandeld tegen zeer bill ke prezen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITBNLANDSCHB COURANTEN worden dadelük opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is van eu voor Ned indnstriéelea aan den minister van watersloal waariu op den aanleg van eou ondergrondsch lelegraafnet wordt aaugedrougeu de bevestiging van den wensch door haar dndcigk na den jongsten storm en ook by vroegere gelegenheden reeds uitgesproken Dit adres gaat echter uit van dezelfde vereeniging welke in de onlangs te Utrecht gehouden vergadering van afgevaardigden van kamers van koophandel enz in eene uitvoerige memorie de wensoheiykheid der bescherming van handel en ngverbeid door fiscale maatregelen trachtte aan te tooneu Nu het om een oudergrondsch telegrnafnet te doen is zgn het weder de belangen van handel en nijverheid door welke eene aanzienlgke uitgaaf gerechtvaardigd moet worden De Uidd Ct is het met de wenschelgkheid dier uitgaaf volkomen eens Maar dubbele bescherming gaat niet aan Aan den eeneu kant door beaohermende tarieven de massa drr bevolking dwiugtu meer voor hare inkoopen ie betalen ter bevoordeeliug van onze ugverheid en aan den anderen kaqt op de schatkist steeds wissels trekken in t belang dertelfde ngverheid op die manier worden èn de particuliere beurten èn de algemeene kas voorldnrend aangesproken ter wille vau onze industriêélen De ngverheid is een onzer nationale belangen maar niet het nationale belang Zij is er om de natie niet de Dalie om haar De M Ct vertrouHt dus dat de Vereen r e v Industr naarmate zg met meer grond op indirecte bescherming van handel en ngverheid door verbetering van verkeer en vervoermiddelen enz aandringt haar wensohen naar directe bescherming door tarieven tal lateu varen In zgn belangrgke rede over de Volksverbeelding in het Rgk der Taal waarmede prof Moltzer te Groningen het rectoraat der Hqogesohool aan zgn opvolger overdroeg herinnert hg o a aan den oorsprong van sommige woorden en spreekwysen die oorspronkelgk in een uadere taal eeu teer verstaan Burgerlijke Stand Gouda OEBOREN 19 Oot Hendrik ouden J G Sipimi n B fi Keixer JohADoes Coruelie ooders L UioDendgk en N Sibbes 20 Lodewini Geertruida ouden J C Swunenbarg en A nn Vliet Adrianiit JohAQnes ooders J J van der Puow en M ren Et Alida Coroelia oodere T Revet en D C TIn Dam 21 Johanna Adriana ondere F G Nienwland en C de Broin Jean Frederic ouders C J de Gidts en L C Heron Maria Allegonda Uriala oaders I H Spiering en J Jaspers Christiian ooders J Scheffer en J E Groeneweg ONDERTROUWD 21 Oct R J Polet it j en 6 fan Delft 24 j H J B Plieger te UtreoM 28 j en J C A Tad Zyll 24 j Burgerlijke Stand van onderstaande gameenteo van 15 tot 22 Oct 1881 Moordrecht GüBOREN Pincru onders C Kortenoerer en M Huber Gouderak GEBOREN Oerrigje ondvs M Slingerland en W iHart OVEBLEDENi C GroeueTeld 21 j ONDERTROUWD C de Jong 85 j en M Kroit 81 j GEHUWD G Visser en A Versnel Stolw k GEBOREN Arie onders J Donk en N de Vries Nesltje Johanas onders W Slingerland en A Verkaik Haastrecht Geene aangiften hebben plaats gehad Van 3 tot 15 October GEBOREN Petrus G sbertus ouders I Teeneen M de Jong Martinus ooders H K Vergeer en E Streng Tennis ouders F de Graaf en N Zaanen Waddinzveen GEBOREN Maria Johanna ouders J de Bruin en A W Tdngendam Zevenhuizen GEBOREN Pieter onders A in tHout en C S de Jong Jacobos ooders H Rip en h Rip OVERLEDEN B de Bruin 7 m ONDERTROUWD W Schoooderwoerd en C Vergeer Advertentiën Wordt GEVBAAQD BEN L00PJ0 ÏGE1 kunnende lezen en schreven niet beneden de 10 jaar Adres aon het bureaa van dit blad Sociéteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bij de e bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatsuhap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 12 NOVEMBER a s eü de Ballot eLjjst aanstaanden ZATERDAG 29 OCTOBER gesloten wordt Namens het Bestuub J 0 IJSSELSTIJN Secretarit Gouda 22 October 1881 Charleslown Extra trezoiide fijne naagversterkeiide TAFEL LIEEÏÏREN EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 verichillende tentoonstellingen Specialiteiten van de flrma WAUTERS DE BUSSCHEB Meehlen Fabriek voor Nederland en Exportatie te Roiendaal Nd Bt B S G H O O N H E n Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DER MEE Spieringstraat F 47 Gouda Verltrygbaar te Oouia W N BAAIJMAAKERS Baiketbat ker OostjiaTen id C 6ËLUK Winkblier Blaaniratraat Mpüen G db BLANKEN Slijter iu W ju en Likeur Lokaal Tirol Cfouda Dordrechtsch Liefhebberij Tooneelgezelschap Vrede Vriendscliap en Kunst VOLKS TOONEBLVOOR TELLING op Zonda g 23 Oct ober 1881 PROGRAMMA AITDENHÏÏIZE Groot beroemd Blppel met zang in één bedryf Naar het Fransch door W FaBBEB Duaruu Optreden van het original Komiscli Juz Quartetts PAUZE Tot Slot Kort van Memorie Eluchtspel met zang in één bedryf Door TH V d STEMPEL NA AFLOOP BAL PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 0 49 Tt Tweede Rang ƒ 0 25 Ct Aanvang half 8 ure Precies ÏÏEBAirUS PILLElI bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON z jn zeer nuttig tegen ongeateldheden der maag heilzaam voor de apijaverteering uitmuntend tegen de gal scherpe in t bloed en huiduitslag zacht laxerend en slijm afdrijvend 37 Ct de Doos verkrygbaar te GOUDA alleen bU L SGHËM Benthmtzen W il Bodw Moordrecht G H Foat meester Oudewater Pr Vree Sletaw k S van der Kraats Woerdem F W Sweerman Bodegraven P Versloot Zevenhuizen A Prins Maattreeht K Oosterling en in de bakende depots in andere plaatsen Jfen wachto zich voor uaniaakselsM 1 Elk doosje is gelakt en gestempeld met de haniteekentng van de ervaar ligerB Wed KÜENEN ZOON Chemisten Snelpersdruk van A Beinkvan te Gouda TE HUUR te en FEBRUARI 1882 Een WINKELBENEDUNHUia op een goede stand dezer Stad hebbende een Win kellocaal Voorkamer Slaapkamer met twee Slaapplaatsen Kenkeu voorzien van kasten enz pomp gootsteen doorloopend privaat open Plaats Schnnrtje of Bergplaats vrgen opgang tot Droogzolder of Vliering Te bevragen by N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50o te Oouda MULTAPATIOR AanstaandenZATERDAGAVON D OPENING van myn Café op de Westhaven B N Itt4 alwaar ook alles per Liter en kaTye Liter t bekomen is PJEJi GLAi PülK DUBBEL GERST MAASTRICHTS BOSCH BEIJER8CH PEB KOPi WATERCHOCOLAAD KOFFIJ THEE en verder alle MINERALE WATEREN F VAN UTRECHT SMl SW UIT DE Blcrbrouwerif n AzHnmaberll DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rykdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam n die op aanvrage verkrijgbaar is wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen A T W in concurrentie met Engelsche fabriAij£i katen tegen veel lageren prys JPMINSmSH en BBUIJÜJEl BIEBBN van onderscheidene qnaliteiten BOBDBAVX AZIJN KMUIDENAZIJN DRA O ON AZIJ N en WUNAZUN in onderscheidene pryzen Adressen van soliede Bottelaars zyn op aanvrage te bekomen VA VOLLEMHOVE Co Amsterdam GOUDA B October 1881 In de bedwiniddag geboadeo rerKsdering van dea gemeenteraad ii het fO rstel Tan den heer Sainaoin tot demping der Blauwatroat lot aan het hnia van den heer Kerichoff aaitgeium met 9 tegen 7 atemnien Foor etemden de hti Oudgk Lugteo Kranenborg de Rotte Sirarer Samaom Poat Drotl ran Iteraou es Maller Tegen stemden de hh Prince Noatboren n Goor Fortnijn Oroogleerer Eiat l maing ran Straaten en nu Bergen IJtendooro De Haer en Marron Steent ügiieu intn der Doea tlja bjj gelegenheid van hun 2S jarig huweIglufeeat ook de rerpleegden in de geaiichten alhier indachtig geweest Op denielMaa di dat het feest der weirkliedea dar Steaiiae lCaaraenfabriek plaats had en wj romlrsst OM verslag in dittelfde nr roorkomi nl SWodi g lyB de opgeBoroeuen in het Wees en 1moeaeoierMaia en die lO de 8t Oatharina en Eliaabetbogaathuiten namens het Feestvierend echtpaar fcestelgk onthaald Laaiatgemeld geatiofat meer bebekend ouder den naam van Onde Vronwenhais raar de eetcool Malelijk voa renierd genoot de eer den bear en taetrouir Steena Zguao in persoon bü lich te zien Het brhoeft bgna genie vermelding met hoeveel opgeireiitheid en vroolgkheid in alle genoemde gestiehlea werd genoten ran de goede garen onder een gevoel van erkentelgkheid jegens de gevers Naar wg Ternemen had het Feeatfierend Echtpaar de gaatiditea ttf foed bedaiM dat o a ft bat Weeahuia Zondag o st cene kleine herhaling lal kuunea plaata hebben van den fcestelgken maallgd Door het Provinciaal Bestnuf vau Zuid Holland is aanbeateed lo het rieijarig onderhoud van de Maliegataluis de draaibrug by het Rabat en bgbehooreude verken te Gouda behooreude tot den waterweg van Minste insohrgver was de heer H J Nederhorst te Gouda voor ƒ 2688 per jaar jto het vierjarig onderhoud van de Gouwesluia en verder daafbg beboorende werken te Alphe beboorende lot de werken van den waterweg van AniMardam naar Rotterdam Minste inschrijver was de heer P van KogeA Ie Waddinxveen voor 628 Aawlaanden Dinsdag den Islen November ver f aderen de Provinciale Staten van Zuid Holland ot hunne werktoaraheden zal liehooren ee e verkiezing tot lid van de Eerste Kamer der StateiiGene raal iu de plaata van den heer mr A J Duümaer van Twiat die tiju oulslag heeft genomen Voorts tal warden behandeld bet voorstel vau Qed Staten tol wijziging van het bgzonder reglement voor den polder Middelburg gemeente Reeuwijk Wat de raarlverbetering tusschenhet IJ of Noordzeekanaal en de Zuidhollandsche rivieren en stroomen betreft deelden Gedep Staten by hunne missive van 12 deaer den loop der onderhandeliagen met den minister en de hoofdambtenareo van den Waterstaat mede en komen dan tol de volgende alotsom Wg meenen mitsdien uwe vergadering in overweging te mogen geren ous te machtigen namens haar lo aan den Minister te kennen te geren dat zij geeue vrijheid beeft gevonden in baar iMsluit van 20 Juli 1880 no VII eenige wgtiging te brengen 2o aan den Minister te verklaren dat tü niet minder dan de Staten van Noordholland of dier Gedeputeerden verlangt en vertrouwt dat de verbeterde vaart vrij zal zgn van elkeu tol of andere heffing rioob dal baars inziens het middel om dat doel te bereiken niet mag worden gezocht iu de keUte eener richting waardoor de bljjrende belangen van baren zin hadden maar allengs door het volk tot NederUndsche woorden en nildrukkingen gemaakt onverklaarbaar zijn geworden tenzij men tot den oorsprong van het woord teruggam Zoo herinnert bg aan hel woord aachtmerrie Dit komt van bet middeleeuwsche nachtmaere nacht duivel dat in cauchemar in nightmore ook voorkomt en van het tiothische marzjan d i kwellen ergeren afstamt Het volk verstond later maere niet meer en wilde toch het woord in zgn geheel begrijpen Herrie in kluuk met het oorspronkelijk vrg wel overeenkomende log voor de hand en voldeed als men niet te diep doorzoekt redeiyk aan het doel Waarom is elf hel gekkengetol Oradotde elreu in de Germaansche fabelleer geealen waren die met de menschen eeji loopje namen Maar aan de elf als zoodanig ging de herinnering verloren Als telwoord bleef het leven en hel onschuldige cgfcr werd lot een gekkenuommcr gemaakt Haar op de tanden heeft met haarg oei niets t maken Oudtijds beteekende rbaer kibbelarij haereu kgven Die beteekeuisseu tiju vergeten en om er toch iets vau te verstaan maakte men er baar van Van den plantnaam mandragora maakten de Frautohe tninierr main de gloire de Hollandaohe maudragerskruid crispa mentha werd kruizemunt foenum graecum jiiegriek Te Winkel betrapte eeaa een van deze woordensmeden op de daad Hg vroeg zgn tuinman wat deze bezig was te zaaien rUeele jantroep was het autwoord Waarom noemt ge die beele jantroep Wel omdat men er nooit eeu enkel plantje maar steeds een heeleu troep van plant De mau had met heliotroop geen vrede wilde het woord toch verBtaau dacht misschien aan janboel en de nieuwe MMR mat gavoadan Oudtijds was het de gewoonte op feestmalen tedrinken op Hausje in den kelder waarmedt aan de oanwetige dames die toevallig tu gezegende omstandigheden verkeerden een oomplimenlgemaakt werd Hoe k ara men aan die wonderlgke uitdrukking Omdat de beteekenie vau het oorspronkelijk middeleeuwBch woord kelde at kilde uterus verloren was gegaan eu men nu maar eeu woord nam dat v t j S en ongeveer als het oorspronke Igke luidde In de zestiende eeuw sprak men van scbnyiwiuokelapet waariu iviiickel de heteekenia van hoek evenals uu nog iu wiukelhaak had Later ging die beteekeuis verloren men meende er len vinkje iu te hooren eu zoo ki am men aad ons tegenwoordig schnileviukje spelen Op halfzeven een uitdrukkiug waarmede iemand wordt aaugeduid die niet heel nuchleren is komt waarschgnlgk van het Engelsche spreekwoord half seas over waarmede eeu beschoakeii matroos wordt uitgedrukt de uitdrukking als zoodanig toch heeft volstrekt geen tin Het gouden eeuwfeest der instelling van het Metalen Kruis dat iudertgd is uitgesteld wegens het overigden van Z K H Prins Frederik is gtslereu te Amsterdam gevierd Ter eere vau den gedenkdag wapperden vele vlaggen en was het mouu ment op den Dam fraai versierd Artis was de vertamelplaats van de oudgtdieodro Vlaggen en vaandels uit het tgdperk van ISSOen 1831 maakten eeu deel van de keurige versiering der zalen uit Daar waren de leden van da Vereeniging Het Metalen Kruis met hun hoofdbestuur vereeuigd terwgl verscheiden burgerlgke en militaire overheden aan welig waren oud r welke generaal Mac Leod die Z M den Koning bg deie feeatrieriug vertegenwoordigde Een aantal van ongeveer 650 oud sirgders was aanweiig De jongste der feestvierenden is niet ver van de zeventig de oudste niet ver vau de uegentig jaren Na den welkomsg oet van den Voortitler nam generaal Mac Leod het woord die een welkomsgroet bracht namens den Koning en tevens een woord van eerbiedige herinnering eu hulde aan de nagedachtenis van Prins Frederik wMdde Na daarop de instelling van het esreleekeu te hebben geschetst teide hg dat kruis het Metalen Krnia is eenvoudig en dal is goed Het werd gegeven aan den vrijwilliger den