Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1881

sohtttter den matroos den gewonen soldaat evenals aan alle meerderen en den hoogsten bevelhebber De mannen uit het volk de meergegoeden de bloem der Nederlandaohe natie de studeereiide jongelingschap iu ééü woord leu die de wapenen hadden aacgegord allen die dienden b j de leeen landmacht en aan den nirjjd hadden deelgenomen ontvingen datzelfde kruis Het was een schooue gedachte het boud allen te tarnen door detrlfde leuze Trouw aan Koning eu Vaderland Ja t is een eenvoudig kruis dal kruis van metaal maar t is meer waard dau goud en edelgesteenten stoffelgke waarde heeft het niet maar het beeft iets hoogert het heeft een zedelijke kracht het heeft een bezielend vermogen want het spreekt lot onze kindereu en bet zal spreken tot onze kindskinderen Het zal voor hem een aansporing en opwekking zjjn om evenals g lieden niet achter te bljjven als het er op aankomt op te komen voor recht en gerechtigheid en om te bewyzen dat het volk van Nederland steeds hetzelfde is dat met en onder Oranje jaren den strgd voerde voor het wkoinen en het handhaven zjjuer vr heid en onafhankelijkheid Met een warme opwekking tot trouw aan Vaderland en Koning eindigde de generaal zyn rede De feestrede werd uitgesproken door den heer ds J C van Marken ridder van den Ned Leeaiv en gerechtigde tot het dragen van het Metnlen Kruis Toen de redenaar zyne rede had uitgesproken viel een onsichtbaar orkest in met de melodie van het Volkslied Allen herhaalden zingende de bede Besdierm o God Bewaar den grond enz Toen besloot de spr aldus i dat lied blgve van getlaoht tot geslacht de bec e van het Nederlandscbe volk Uu als de kindereu van onze kindereu het aanheffen mogen zij voor de wereld getuigen de geest der vadereu is nog niet geweken t is ook by ons nog de onde leus met God I Trouw aan Vaderland eu Koning I Des avonds had in het Grand Théalre in de Amstelatraat een tooneelvoorstelling plaats van het Nederl Toauel Opgevoerd werd Getcichtigedagen yooxieie gelegenheid vervaardigd door de hh Justus van Maurik jr en F A Buis luit Pabius De geestdrift der oud strgders kende bij enkele gedeelten die hen aan de dagen van 30 herinnerden paal noch perk eu z j steeg ten tup toeu Mevr Kleine op het einde eenige toepasselyke dichtregelen voordroeg Men begint zich ongerust te nifken over de W iU lem Barendaz Het scheepje werd reeds 15 dezer in het vaderland terugverwaoSt eu er is tot heden nog niet an vernomen Caratolillk van het gymnasium te Darmstadt hebben aan de leerlingen verboden dansles te nemen De keizer van China heeft in de Pekinger Courant een besluit uitgevaardigd waarbij de priesters van TienTsin terechtgewezen worden Deie heereo namelijk hadden er tegen geprotesteerd dat de Begeering op het voorplein van den tempel des Levensgods eene kanongieterij had doen inrichten daar de rook van den schoorsteen den god hoogst onaangenaam moest zijn De keizer zegt zich op zgn bekrompen Chineesch standpunt plaatsende dat zoo de god van China zich de belangen des lauds aantrekt hg zich ook ter wille daarvan eenige onaangenaamheden moet laten welgeValleu Qui neut la fin vent les moyen Wij hebbeu de Pekinger Ct niet binnen ons bereik om die spreuk in het Chineesch te kunnen mededeelen In een ander besluit in hetzelfde blad voorkomende wordt door keizer Quany au aan het volk verkondigd dat de tweede keizerin regentes Tzu Hsi hersteld is en de zaken des lauds weder waarneemt Het besluit brengt hulde en dank aan het college van Igfarlsen dat uit 24 dokters en ook officieren bestaat voor de wgze waarop het de hooggeplaatste zieke heeft verpleegd Slken dag bracht bet haar bezoek eu al de 24 geneesheereu voelden haar de pols Tot belooning voor die zorg wordt een regen van onderscheidingsteekeuen over hen uitgestort titels pauweveeren roode en blauwe koppen enz Arnh Ct DER Stearine kaarsenfabriek Gouda De Slearine Kaarsenfabriek Oouda vierde Zondagavond feest Op uituoodiging van den Heer en Mevrouw Steens Zguen vau der Does waren bij gelegenheid van hun vgf en twiulig jarig huwelgksfeest de werklieden dier Fabriek in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen bgeengekomen Zg vulden die ruime zaal geheel terwgl de heeren vau bel Kantoor de beambten dei Fabriek met hunne dames opzicbleressen enz enz het balcou links bezetten en eenige andere genoodigden van het feestvierende echtpaar het balcou rechts innamen Ten half 7 ure klonk de muziek ten teeken dat de heer en mevrouw Steens Zjuen de zaal belraden Zg kwamen door de tuindeur en werden verwelkomd o a door vier keurig uitgedoste meisjes die huu weg door de zaal met bloemen bestrooiden terwgt alle aanwezigen uit volle borst het Lang zullen zg leven aanhieven Met de hun ook vereerde bouquetteu iu de baud begaf de zilveren bruidegom en bruid zich de zaal door naar het balcon links waar zg plaati nameli Nauwlgks was het gejuich eenigszins bedaard of de heer Steens Zijnen trad op het to oneel en hield een toespraak tot de aanwezigen Hg ving allereerst aan met zijne gasten welkom te heeten op dit feest eu sprak daarop een woord van dank voor het schooue geschenk hem bg deze gelelegeubeid vereerd bestaande uit twee prachtige zilveren Candelabree zooals wij vroeger hebben medegedeeld dat hg met erkentelijkheid had aanvaard en als een bewijs vau achting en toegenegenheid op hoogen prgs stelde Hg kou de verzekering geven ook hun zijne werklieden een goed hart toe te dragen en ai ware het wellicht dat hij soms eens driftig was hij meende het steeds goed met hen en stelde er prgs op bg gelegenheid van het door hem gevierde feest ook huu thans een aangenamen avond te bereiden hg had geineend dat eene tooneelvoorstelling hun het meest welkom zou zgn terngl zich ook van tijd tot tgd muziek zou doen hooren zoodat oog en oor tegelgkertijd werd gestreeld Spr sloeg daarop een terugblik op het veiledeue en schetste kortelgk de geschiedenis der Fabriek Hg bracht daarbg in herinnering hoe bij zelf jong en onervaren daarbg een plaats had gezocht daartoe gedreven uit zucht tot bezigheid daar hg ook toeu er reeds levendig van overinigd was dat ledigheid met recht des duivels oorkusseu kau wordeu genoemd Hg teekende iu eukelé trekken den loop der zaken aan de Fabriek in den aanvang klein doch ullengskeus toenemende in bloei en weldra zich mogende verheugen in voortdureuden vooruitgang Intusschen werd daar straks zgn pad door deze zaal met bloemen bestrooid niet steeds was zgn weg door het leven over rozen gegaan I Vooral in den aanvang bad hg moeilgkhedeu te overwinnen en met zorgen te kampen gehad die niet licht te schatten waren doch dat behoorde tot de geschiedenis Spreker wgdde daarop een hartelgk woord tot den heer A C C Verzijl die als kuaap weinig meer Wetende dan hg als leerling op de school van den heer Kluitmau geleerd had bij de zaak was gekomen waar hg ziph steeds door gver eu nauwgezette plichtsbetrachting had onderscheiden Met recht kon van hem gezegd worden dal hij zich zelf gevormd en ontwikkeld had zoodat de onkundige knaap van voorheen geworden was de rechterhand der Directie op bet kantoor Spr gewaagde daarop met hoogen lof van den heer F de Miuk die voor de fabriek Waf wat ie heer Verzgl voor het kantoor was Ook hij was op en in de fabriek geworden de man die hij nu was en aan zijnen voortdureuden ijver en werkzaamheid was de Directie inderdaad grooten dank verschuldigd De heer de Mink zou binnen kort gaan bewoncu het huis op den Dijk waar vroeger een der Directeuren woonde wel een bewgs hoe hoog men hem schatte Spr noemde daarop met waardeering de namen van de werkbazen Straver eu vau Willigen die zoovele jaren achtereen hadden uitgemunt door toewijding aan de aak Doch niet alleen de genoemde ook de overige personen aan de fabriek verkzaam hadden alle aanspraak op erkentelgkheid en bet was dan ook steeds het streven der Directie geweest bg den toenemendeu bloei der fabriek ook de beambten en werklieden tu doen deelen in de voordeelen daaruit voortvloeiende Het belang van den werkman was niet uit het oog verloren de zorg voor goed onderwgs was ter harte genomen de bustrgdiug van den drankduivel ernstig betracht o u door de uitbetaling von het loon op Woensdag kortom men bad de zedelgke en slofTelijke welvaart van den werkman eu zgn gezin zooveel mogelgk bevorderd Spr meende ten slotte Ie kunnen getuigen dat de ÜSibriek ook had medegewerkt tot bevordering der welvaart der Gemeente Gouda Bg eene vergelgking vau de stad Gouda van tegenwoordig met die van vroeger viel het aanstonds in het oog hoeveel vooruitgang daar was op te merken hoe arnWede voor welvaart had plaats gemaakt en dit was ièker grootendeels te danken aan de heilzame maatregelen van het Gemeentebestuur niet het minst aan de leiding van onzen hooggeachten Burgemeester van Bergen IJzendoorn verder ook aan allerlei nuttige inrichtingen o a de Werkinrichting tot wering der Bedelarg iloch spreker meende hier te mogen bgvoegeo ook aan de Steariue kaarsenfabrick die let bare gfedaau bad tol remfeenlering der welvaart Spr eindigde met de hoop uit te apreke dit de bloei waarin deze Fabriek zich tot nog toe mocht verheugen ook in de toekomst haar deel mocht zgn eu hij vertrouwde zoo allhans het electrisch licht de kaarsen niet geheel zou verdringen dat zij zich daarin voortdurend zon kunnen verblgdeu Ben duvereud lang aanhoudend applaudissemeul klonk door de zaal en de Tooneelvoorstelling ving aan De Vereeniging Bet Nederlandici Tooneel Afd Botterdam was daartoe herwaarts gekomen eu voerde allereerst op Het tooneelipel De ledige It ieg vaq Roeier Faasseii Dit stuk vroeger uit I bedrgf thans door den schrijver opnieuw bewerkt uit bedrqven beslaande is een keurige fijn geteekeude schels uit het Friesohe volksleven De sobrqver g u pinerd door een bezoek aan de Friesohe teulooustelling van oudheden heeft hierin een waarlgk oorsproukel ke bijdrage geleverd voor het nationaal tooneel De verschillende personen zgn flink geteekend en het geheel is een treffend achilderg gevat iu een zeer eigenaardige lijst Wg waren benieuwd of die Irjst nl het decoratief dat een oud Friesch binnenhuisje moest voorstellen op ons tooneel zou zgn overgebracht daar inderdaad aan de overbrenging bezwaren waren verbonden doch het bleek bg het omhoog gaan van het gordgu dat men zich aan geene bezwaren had gestoord eu het gebeete decoratief hier bad gebracht De indruk van het sehoone spel der acteurs en actrices was nu des te treffender daar de om ving zoo geheel medewerkte ons te verplaatsen in bet stuk De beer D Haspels vertolkte zijn rol vau Japfe prachtig hij was geheel de man dien hg moest voorstellen een kerel als een boom en een hart als ecu kind looala reader Krijni zeide eu zgn thuiskomst ua de lange reis zgn wantrouwen iu zgn vrouw zijo woede bg het gepleegde bedrog eu liju aannemen van het vreemde kind waren allen heerlgke trekjes van zgn kunstenaarstalent Mej Catharine Beersmaos vertolkte de rol van Idaie Jappe a vrouw en haar spel was treffend als altgd De heer Boeier Faatien wiis als dokter goed op zgn plaats en mej Heyblom een nieuwe actrice eerst onlangs van do Tooncelschool gekomen deed zich als iemand kennen die eeu gunstigeu aanleg heeft Zg was even aardig ia de rol van Folye als de heer Poolman iu dia vau Juke Na dit stuk werd er een groole pauze geboadeu waarin de aanwezigen werden onthaald en waarin menig gedrukt en rondgedeeld liedje werd geiot gen met accompagnement vau de muziek Vrooltjk eu opgewekt klonk het geiaug door de zaal hetgeen de prettige stemming verhoogde Zeer eigenaardig werden van tgd tot t d de gegme liederen afgewisseld met eeii eigen deuntje wellicht minder deftig doch bg de zangers des te beter bekend als van de oude tante van de sohooue Nicolaas enz Tot refrein klonk bovendien telkeus uit volle borst bet Laug zal hg leven door de zaal Na de pauze voerde het Tooueelgeielschap op het blijspel Oicor of wt de bedrogene van Scribe en Duveyrier waarin de heer Faasaen de titelrol met de noodige vlugheid vertolkte D rin maakten wg voorts kennis met de dames Scheepers eu Marie Stoetz terwgl de hb Le Grai en da la Mar de twee overige rollen in hinden hadden Het stuk werd goed en vlug gespeeld terwgl de verschillende bedrgven elkander sleohli met eeu zeer korte pauze opvolgden Luide toejuichingen vielen de acteurs leu ilolle ten deel Daarna zouden de gasten in de gelegenlieid wórden gesteld den inweiidigen mensch opnieuw te goed te doen Wij konden toen zien boe ordetgk en geregeld eeu groot aantal personen er waren ruim BOO werklieden door eeu tactvolle haud bestuurd zich kau schikken en verplaatsen Slechts Weinig tgd was er toe uoodig om de aai wezigen aan lange rgen tafels te doen plaats nemen de vrouwen iu de midden de mannen in de nevenzaal kolfbaau en de kinderen op het tooneel terwijl de personen op de balcous hunne plaatsen bleven innemen Onmogelijk de vreugde te besohrgven die uu alom viel op te merken onmog lgk de prettige drukte te schetsen die nu allerwegen beerschte onmogelgk doch ook onuoodig Men kan toch ook zouder dat begrgpeu hoe heerlgk verrast ieder was bg het gezicht ven al het aangebodene die deftige wünflesschcn dat deliciouse gebak enz enz lo eén woord de vroolgkfaeid was algemeen Ook nu klonk van tgd tot tgd een lustig lied door de zaal Het geheele feest werd gekenmerkt door uitstekende orde de gaélen verkeerden voortdureud in een zeer gelukkige stemming die vroolgk vaak luidruchtig was maar zekere grenzen nooit te buiten ging Onder de voorstelling hceraohte groote aandaoh ten Uit den asrd der sask moetUn eCD 24 tal werklieden op de fabriek werkzasn zija gednreade het feeil die dai van de pret veratokea bleven dooh ban zal doch stil laat ona alet indiscreet worden was al eens deze of gene op het panl zijne aandoeniugen te luide te toouen zijn buren deden hem spoedig besluiten op kalmer wgze te genieten Verzekerde de heer Steens Zijnen in zijn toespraak dat hg zijn werklieden een goed hart toedroeg hij heeft dat Zondagavond opnieuw getoond door hun een feest te bereiden als hierboven beschreven is Hen le vergasten op eeu tooneelvoorslelliog eu nog al eene voorstelling gegeven door het zoo talentvolle gezelschap Het Nederlandici Tooneel getuigde leker j van zgu onbekrompen loyaliteit en onbeperkte gastvrgbeid Dat de ontvangst in alle opzichten daaraan beantwoordde behoeft geen betoog doch vermelden wij alléén volledigheidshalve Het feest gaf bovendien eeu hoogst gunstig getuigenis van de verhouding die er beslaat tusscben Directie eu werklieden op de Steariuekaarsenfa briek eu wg eindigen met de welgemeende hoop dat deze fabriek voortdur nd moge blgve bloeien onder de tegenwoordige Directie die op hare feestdagen ook den werklieden een feest weet te bereiden als dat van Zondag dat zeker geen der gasten ooit uit de berinnering zal gaan I Kiriteiilaudsch 9nrM L Het offiotSele Fransche blad zou gisteren het besluit bevatten waatbg de verkiezing van gemachtigden in het kiescollege vau den Senaat bepaald wordt op 27 November en de verkiezing van 75 senatorcu op 8 Januari De Fransche politiek in de dagbladen blgft zoolang men t ut voor eene oncekere toekomst beataan uit commentaren op gitsingeu eene vrij ondankbare lectuur Gelukkig zullen wg spoedig wat feiten krijgen om over te praten titans verdringen zich slechts geruchten Men meent zeker te weten dat de heer Gambetta besloten eu volkomen voorbereid is de leiding der regeering te aanvaarden Doch hg wil eerst wel eens zien welken kant de nieuwe kamer uit wil Ook zegt men dat hg minister zonder portefeuille zon willen zgn daar de vertegenwoordiging dM regeering in de kamer en de algemeene leiding der politiek hem geen tgd zullen overlaten voor het behoorlgk bestuur van een ministerieel departement Waarschijnlgk zal de heer De Freycinet die Gambetta s helper was iu de regeling der nationale verdediging IU 1870 thans z n minister van oorlog worden en als dan het ministerie van oorlog nog klachten wekt zal het zeker niet zijn over onbekwaamheid van den minister Voor ouderwgs noemt men den heer Ferry dus nog niet Paul Bert wiens beurt om dit departement te beheeren dan later zal komen Buitenlandsche zaken zouden aan den heer ChnllemelLocour handel en landbouw aan den afgevaardigde Bouvier rapporteur der laatste begrooting ten deel vallen Of de heer Léon Suy dien men voor financiën noemt zich in dit gezelschap thuis zou gevoelen hetwgfeleu wg Te oordeelen naar de redevoerijigeu welke de heer Gambetta iu den laatsleii tgd op verscheidene plaatsen gehouden heeft zal zijn miuislerieel programma uit het volgende beslaau lo herziening der grondwet voor zooveel den Senaat betreft 2o wgziging van de inrichting der wetlelgke miuiht 3o dienstplicht voor allen zander uitzondering 4o maatregelen omtrent alle goederen in de doode hand die zich op onrechtmatige wgze in het bezit der niet gemachtigde geestelgke orden bevinden 5o uitbreiding van de rechteu der gemeenten 6o vermindering der belastingen welke hel meest de onbemiddeldeklassen drukken Van de afschaffing der begrooting voor eeredieust de opheffing van bel concordaat eu andere hervormingen zoo voorshauds zgn afgezien Belangrijk nieuws is er oit Tunis niet de geI echten welke tot beden hebben plaats gebod zgn zonder beteekeuia en doen tot de groote zaak de inneming van Zaghonan niet af Hier en daar gaaii enkele stemmen op die het wenschelgk verklaren dat Frankrgk zich zoo spoedig mogelijk uit Tunis terugtrekke diiar men zich n een wespennest heeft gestoken dat nooit eeuig voordeel vau belang kan opleveren De meerderheid blgft echter van oordeel dat de militaire eer vordert dat de Arabieren geheel verslagen worden Langzamerhand neemt de oorlog toe in wreedheid van de Arabieren kan men niet anders verwachten en bij de Franacheu vernietigt de drift en it zucht naar wraak de beschaving Op hel gebied der internationale politiek ia eene belangrgke gebeurtenis ophanden namelgk de bgeenkomit tnsaobeu den keizer van Ooiteurglc en den koning van Italië In gewoonlgk goed onderrichte bladen wordt daarover met zooveel zekerheid gesproken dat twgfel niet meer mogelgk is Gelgk men weet werd repds sedert geruimeu tijd die samenkomst als mogelijk voorgesteld en werden daarvan de beste verwachtingen voor de vriendschappelgke verhouding tusachen beide landen gekoesterd Deze mccning houdt stuud De te Bome verschgnende ministerieele O miene wijdt aan de verwachte ontmoeting tusachen beide vorsten een opstel waarin met nadruk gewezen wordt op de talrgke gemeeuscbappelgke belangen van beide Stalen Onder herinnering aan hartelijke ontvangst welke keizer Prans Jozef indertijd aan koning Victor Emanuel bereidde meent het blad te mogen aannemen dat ook deze bgeenkomst door uiet mindere hartelijkheid zal gekenmerkt worden Kouiog Humbert zal in den avond van 26 dezer Monza verlaten en den volgenden ochtend de Oostenrijksobe grens overtrekken te Ponlafel waar hij door de burgelgke eu militaire overheden zal begroet worden Op 27 dezer des avonds wordi hij te VVeenen verwaoht Ziju terugkeer is op 30 October bepaald De Kouing zal vergezeld worden door de heeren Depretis en Mauciui Men zal uu weldra iu de gelegenheid zgu om e beoordeelen in hoever de aanhitsingen der Land league invloed op de lerschc pachters hebben geoefend Donderilag beeft de bijzoudere agrarische commissie eeu aanvang mei haren arbeid gemaakt eu van dien dag af kunnen de pachters hunne grieven aan het oordeel vau eene onpartijdige en bevoegde rechtbank onderwerpen De commissie zal snel te werk kunnen gaan want zg heeft reeds sedert drie maanden den toestand tot een onderwerp vau studie gemaakt en is dus volkooaeu op de hoogte van llen aard der grieven welke aan haar oordeel zullen onderworpen wordeu Alles doet voorzien dat de commissarissen aan de land act eene zoo vrijzinnig ma elijke uitlegging zullen geven Over weinige dagen zulleu in Duilschlaud de verkiezingen tot vernieuwing ran het Parlement plaats hebben Te oordeelen naar de tot dnaver gevoerde poliemiek zal de strgd vinnig zijn Iu zijn laatst uitgekomen noramer doet de Prop Corr nog eenmaal een beroep op de kiezers om de keizerlijke regeering te steunen Dit stuk ia vrij gematigd vau vorm maar daarin wordt toch elke achikking vau de hand gewezen en wordeu de kiezera gewaarrchuwd voor de mannen der liberale pang die df plannen van den Bgkakanaelier volstrekt afkeuren maar toch zeker voorbehoud maken wat den vorm betreft De bevolking der Vereeuigde Staten van NoordAmrrika vierde op 19 dezer een gedenkwaardig feest Op 19 Oct 1781 gaf het te Yorktowu ingesloten i ngelsche leger zich bg verdrag over en deze zegepraal der koloniale wapenen was van beslisaenden invloed op den uitslag van den oorlog Het thans gevierde feeit had ten doel aan het tegenwoordig geslacht de moeite eu upoffériogen de geestkracht en volharding in het geheugen terug te roepen waarmede de vrijheid eu onafbankelgkheid der koloniéu gekocht zgn het had teveus ten doel een plicht van dankbare erkenning te vervullen jegeus de nakomelingschap van twee mannen die in de bres sprongen voor een volk aan hetwelk zg noch door afstamming uoch door andere belangen verbanden waren namelgk den Franscheu edelman markies de Lafayette en den Prnisischen generaal von Steuben De eenie als dapper partijganger de laatste als de man die met groole schranderheid de sameustclling en inriohling vau bet Amerikaanache leger tot siand bracht hebben zich in de harten vau het Amerikaansche vulk een dankbaar aandenken verzekerd President Arthur deed iu zgiie feestrede de hooge beteekeuia van den 19den October 1781 uilkoraeu dooh verklaarde tevens dat iu de feestelgkheid van dezen dag niets lag wat aanstoot aan Groot Briilannië geven kon niet de nederlaag van den vgaud maar de zegepraal van het begiusel der republikeinsche vrg beid werd herdacht Vervolgens heette hg de Afgevaardigden van Duitachland eu Frankrgk hartelg k welkom en wees op de hooge waarde welke Amerika aan de vriendschap vau beide natiën hecht Hij uitte leu slotte de hoop dat die vriendschap ook in de toekomst mocht voortduren en de Vereeuigde Staten zoowel van binnen als naar buiten ongesloorden vrede mochteu bigven genieten Overeeukomstig het bevel van den President is het nationaal eeuwfeest met een saluut voor de Engelsche vlag besloten Deze werd s morgena aan boord van het Amerikaanache admiraal schip de Trenlou gebeschen daarna haalueu al de overige schepen de Britache vlag in top en toen weiden uil alle vuurmoudeu de saluutschoten gelost beantwoord door eeu oorverdoovend vuur uit de batterijen aon de kuat opgeateld Geheel de bevolking gaf van haar sympathie met dit zeldzaam huldebetoon duidelgk blgk De Effectenbeurs LVIII Amslerdom 24 October 1881 Het kan geen verwondering baren dat in de afgeloopeu week de toestand van de beurs niet veranderd is Terwgl eensdeela de goud verzendingen naar Amerika aanhouden ia anderdeels de stemming der Pargsche beurs ook alles behalve gunstig Se dert Vrijdag schijnt daar verbetering gekomen te zgn althans Vrijdag eu Zaterdag was ook op onze beurs de drang tot verkoopeu veel minder waarvoor de markt een vaster aanzien verkreeg De goudvoorraad der Ned Bnnk is sedert de vorige week wederom met ƒ 4 700 000 verminderd Het disconto is niet verhoogd doch de interest voor belecniugeu steeg wederom pCt BiNNiNLANBSc HE vrAAjU StaaUfondêen Integralen waren i drieën onveranderd vieren a é lager Premieleeningen Arast loten waren s P leial l j pCt hooger Spoormegleeniugen Aaud Ind apw aloteu 2 pCl hooger 144 doch dit ia de eenige verhooging Het lijntje Haarl Zandvoort had het zwaar te verantwoorden doar de aand van 138 terugliepen tot 122 CVntraal aandeelen waren gedrukt doch konden Zaterdag toch noch eeuig avana behalen Gest obl do later Boxtel aand aloteu a lager ook de andere waarden dezer maatachappij moeaten iets prijsgeven met uitzondering van gestemp obl die 1 pCt opkwamen De handel had echter iu deze waarden zeer weinig te beteekenen Tramieagleeningen steeds lager Aand Bgtuigv verloren 4 Gooische 8 Bott 1 Induitrieele waarden waren ook zeer stil Afr Hv kwamen 1 pCt op Kol Bk Int Cr en Hv Bolt circa 1 pCt hooger Daarentegen sloten lager aaud Sloomv Nederl wegens het lergaan van den Koning der liiederlanden 5 do Java 3 Hv Amst 1 pCt ook aaud Haudelmij sloten a 1 pCt lager EUEOPEESCHE WAABDïK Stoott ondien Op deze soorten deed ae malaise zich zeer gevoelen Wel zgn de dahngeu niet groot maar daarentegen zijn zij vrij algemeen De Belgische 2 jpCt gingen ciro4 2 pOi achteruit en noteerden istenlag 6i Fransche 3pCt waren circa 5 pCt hooger 84 Hongaarsche en Oosteur fondsen verloren j 1 pCt Ook Bussen waren iels flauwer Spanje 1 pCt Buitenl vielen van 27Vs0p26Vaen 5pCt Turken van U i op l3 i Ook de andere soorten dezer rijken waren iti aangeboden stemming Egypte 1 lager Premieleeningen Pruiss loten verloren qiron lOpCt 142 doch ook de overige waren lager dan êe vorige week met uitzondering vau Hong loten die uageuoeg ouveranderd sloten Speoruiegleeninje Allen flauwer Groote Bnas spw mij verloor circa 3 pCt de overige verminderingen bedroeoeu a 1 Inétutrieele ittafSÜ waren ooi ffauwer CerI Duitache Bijkabaiik verloreu 4 pCt 148 do aand Vi 32 Ooatenr Hong Bk a US AHZiuitiülNBCHi AAiunM Sttu dteii Vereen Ara fondsen ti én 3e S verloren 1 h l j pCt Florida lager Louisiana s sloten 65 dna met eén avans vun ruim 2 pCt Mexicanen moesten iets prija geven eu Zuid Amerikanen waren ook al gedrukt Brazilianen j Colurabianen 1 Peruanen 1 Venezuela s Vg lager Conféderé a golden 29 Spoonaegleeningen Slechta op een paar uitzonderingen na waa ook hier de daling algemeen Cert Bnrl Quinci vielen vau IBS j op 140 onder welke daling echter het divident is begrepen Chic Gr Tr verioor 6 pCl 64 Onder de nitiouderingeu vallen obl Calif B le Hyp Cert Chic en N W en Uu Pac South br die circa 2 pCt opkwameu Miss Kans ah die 1 en Cbeasap Ohio en N W Uu die s verbeterden Induitrieele vaarden Maxwell s waren door meerdire vraag weer iets hooger De aand noteerden Zaterdag 32 s de Inc bnda 37 Peowngatie ebntï Er waa veel geld te bekomen il 6 pCt T P S De flauwe ateraming hield ook heden aan behalve voor Spaiyaarden en Am Sporen De realiaatiën werJeu te Parga hervat Turken moeaten dit vooral ondervinden Van onze Staalsfoudseu waren drieën V beter 79 s doch vieren verloren s Vu lOl e lUl iniegraleu noteerden 6B7 Aand Haarl Zandv gingen weer S pCt achteruit Aand Ned Ind Sp verloreu hun avans Aaud Bjjnsp sloten Va V booger aand Boxtel Wezel dito Bijiuigv 4 Bolt Tram 2 pCt lager Stoomv Nederl 1 hooger 103 De dolingen voor Europ waarden bedroegen l j a Spanje aloot Va hooger voor ipCt buitenl Beide Turken verloren 74 ï pte4pCl noteerde 73 il 74V Madridluten ategen 1 a l j pCt 68 a 60 doch overigeua volgen ook deze aoorten de daling Bnaa Sporen waren flauwer Aand Gr Mg waren echter hooger 129 Van Am Staatafoudsen ondervonden Mexioauen de gevolgen der malaiae oude moesten nieuwe l prÜ geven Am Sporen verkeerden in vastere stemming vele aoorten konden zich in aanaluitiug aan New York iets verbeteren Vooral gold dit voor Ontario s die 1 en Central Pac dic 5 opkwarapu Chic Gr Tr aloot eg