Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1881

VrUdag 28 9ct ber N 2680 1881 MAHTELIHAGAZIJI Me ® T S 89 VLSSCHERSDIJK 89 Bericht de ontvangst der nieuwste WINTËRHANTELS steeds g roote voorraad RËGEHIIAKTELS i Bekende goedkoope prijzen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gooda en Omstreken Burgerlijke Stand GEBOR£N 2i Oct JobiDoet utidera C Ulok en H van der Valk 23 Adriaoas onders F le GeiiB eD A Hettema 24 Murteu JohaoDi g ondera M Spruijt cd H Nieunlaad 24 Etiubeth Marir oaders A F Mege en J M van Waas 25 Jacoba Wiltemtna oaders J Boot oTtrleden en G C Hrouwar OVERLEOBX 22 Oct W A Vunraus 56 j 28 P Verhoef 7 w i 24 A de Reus 2 ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon H NIEUWLAND Echtgenoot van M SPRÜIJT Jz Gouda 24 October 1881 Bevallen van eene Dochter D KBUIS HEER geliefde Echtgenoote van GIJSB C VISSER Purmerende 24 October 1881 Voor de vele bewyzen van belangstelling bfl onze 25 JABItiE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wg onzen harte telüken dank B G J VAN DEÜTEKOM M A W VAN DBÜTEKOM MlNDEKAA G ouda 24 October 1881 Voor de talrgke bewflzen van belangstelling ondervonden bg mgue BENOEMING tot BURGEMEESTER der Gemeenten Haaitrecht en Vlüt betuig ik mön oprechten dank D A DUPPER AzN De gezamenlgke Bewoonsters van het Oade Vrouwenhuis alhier betuigen hunnen hartelpea dank aan den WelEd Heer G J STEENS ZIJNEN en deszelfs Echtgenoot voor het gulle onthaal hun geschonken bg gelegenheid ran het feest hunner 25 jarige Echtvereeniging Mevrouw LAMBERT Stolwgj rslnis vraagt en Tweede Meisje Gevraf d tegen November of Februari tegen iioog loon eene flinke DIENSTBODE Adres onder No 685 Bureau dezer Courant Tweede Tooneelvoorstelliog in het jaar 1881 te geven door de DILETTANTEKCLUB te Gouda op Woensdag 2 November 1881 in de Sociëteit Ons Gbnoeokk Zaal Konsthin No 33 het derde huis links Blgspel in een bedryf vrg bewerkt naar het Engelsch door W DAABNA op verzoek De reis van Gerrit Meeuwsen de met zien zeun Gijs noar Amsterdamsche Karmes Blgspel in 5 tafereelen vrg bewerkt naar de Betuwsche novelle van J J Cremer door een werkend lid der Dilettautenclub Aanvang 7 ure De Leden der Dilettautenclub hebben vrijen tvegang met ééne Dame meerdere Dames of Kinderen 0 50 per persoon Introductie van Niet Leden 0 75 Hjst Bkstutie Jhr J C VAN HOLTHE President C A SCHOUTEN J Secretarit Penningm Geurige KOFFIE Bü Openbare Verkoopingp op MAANDAG 31 OCTOBER 1881 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffiehuis Haihoni te Gouda van No 1 Een kapitaal zeer hecht en sterk allergunstigst gelegen HOEKHVTS aan de Wgdstraat Ygk A n 41 te Gouda en alzoo in de onmiddellgke nabgheid van de Markt bevattende het Winkel en Woonhuis beneden een zeer ruimen Winkel ruét twee Kamers daarachter twee uitgangen groote Werkplaats of Bergplaats en Kelder boven twee Kamers Keuken Zolder met Kamer enz enz alles goed licht en ruim uitzicht hebbende In eigen gebruik en te aanvaarden 1 JANUARI 1882 No 2 Een sterk GEB0VW yó6rUit akhuis of Winkel ingericht achter en boven tot Woning raé PUzataeatyieeSchitren gelegen aan de Nieuwe Haven Wgk N n 33 en 33 4 te Gouda Verhuurd bij de week in drie pereeelen voor 2 45 zgude de groote Schuur in eigen gebruik No 3 Een HUIS en BBF aan den Kattensingel Wgk Q n 134 te Gouda Verhuurd tot 31 JANUARI 1885 of vroeger overlgden van den huurder No 4 Een HUIS en BBF aan de Komgnsteeg Wgk K n 29 te Gouda No 5 7 Drie breede zeer soliede gebouwde HVIZBN en ERVEN aan de Boomgaardstraat Wgk R not 315i en k te Gouda Verhuurd bg de week 315i en ad 1 30 ieder en 31 5i ingericht voor Water en Vuurwinkel ad 1 60 No 8 12 Vgf zeer sterke HVIZElf en EB VEN geWen als voren Wgk Rn 315 w X ij en z Verhuurd bg de week ieder ad 1 25 No 13 Een bgna geheel vernieuwd WOONHUIS met ERF BLEEKTELD en PLAAXa aan de Spieringstraat Wgk F tt 109 te Gouda bevattende o a tw ruime zeer net behangen en geverfde Kamers een vrgen Gang enz Verhuurd bg de week ad 2 25 Snelpersdruk vsa A Bbimkhan te Gouda AMEESTEDUJCf van het Wasschen der Linnengoederen en het Wasschen of vollen der Wollengoederen Op DINOSDAG den 15 NOVEMBER 1881 des middags ten 12 ure zal door den Majoor Garnizoens kommandant onder nadere goedkeuring van Z E den Minister vao Oorlog worden aanbesteed Het Wasschen der LINNENG0ED8RKN en het Wasschen of Vollen der WOLLiNGOEDEREN voor het garnizoen alhier De voorwaarden liggen ter lezing dtgelgki van 10 tot 12 ure op net Bureau vaa den Gar nizoenskommandant in de kazerne waar ook de inschrgvingsbilletten kunnen bezorgd worden Deze billetten op zegel geschreven moeten bevatten de prgs van het Wasschen van LINNENGOED pei stuk zoo ook voor het Wa scben of vollen der WOLLENGOBDKREN Het adres der billetten evenzeo als dat der omslagen moet tot opschrift hebben AaD den toeziendSn Chef over het GarnizoantNacht leger te Gouda Wasschen der LINNENGOEDKBEN of wel Wasschen of Vollen der WOLLBNGOEDEREN De advertentiekosten komen ten laste tm de aannemers De Garnizoent kommandant voornoemd P J STRAATMAN Majoor Binnen Buitenlandsch GEDISTELLEËRÜ BU SWITZER Tegen NOVEMBER wordt verlangd Kost en Inwoning met gebruik van vrge KAMER door een Heer z b b h Adres met franco brieven onder letter K by den Boekhandelaar H C BDAUW Ja alhier Wordt GEVRAAGD EEN LOOPJOMGEWJ kunnende lezen en schreven niet beneden de 16 jaar Adres aan het bureau van dit blad BINNENLAND GOUnA 27 Ootab r 1881 Voor d aote U ondmwqcem deden giiteren te s UiKe 10 cnididttei eiMDen allcD mei gunstig gerolg Daaronder sgn niej O Monteban nit Gouda en U den Haaa Mt Oaderkerk a d Uad Hat prognama voor de volkaaittoeriag op Zondag a it door de liadartafel Apollo luidt aJa volgt 1 Op t KerUwf oi Vuioh i Opwawto K Hol 3 Het Sterfbed io 4e Hut v Imtivtr 4 Op des Bqu KacKiN I Hiju Nedsilan i C Ixti ik lief v BossUH i t YlHoiaak tfedje RijsaiNS 6 dulden Levenaaegelen QifiKl 15 IKnuteo Paua Klokketooen BsanuKAMN Solo voor Clarinet Maiezboib De Spgakaut Zöllhib Omhoog HiiNzi Bart ea Ëlaje WiTBDiJS Aan deu wbooueu Wanveu Donau Stbads C0EEE8P0NDKNTIK 3CHAAK8TRWD Wyi in onie opgaven een paar abuiien t n liigeslopmi worden al de gedane uiten hierbij herhaald Alkmaar wit Sond zwart IE E 4 C 7 C 5 ï 6 1 ¥ S K 7 E B l O 8 A r A 4 D D 4 C 5 nt D 4 B F 8 nt D 4 B 8 C 6 8 F 1 B ï D 8 C 7 A ï A S O 8 P 6 Kokeert P 8 K 7 O 1 E 8 fiokeerl K 2 P 4 D 7 D 6 E 4 E 5 P 6 D 7 E G 4 D 7 B 18 B B 8 C 6 t E 8 C 8 B 6 A 6 nt B 8 F 4 ut E 6 C 7 nt B 6 E S P 4 E 5 E 4 D 4 ut B 6 E 6 E 5 O 1 H 1 E 5 nt P 4 Maandag bad alhier de buishondelijke wbietwed trijd plaata van de ireerbaarheida rereenigiDg Burgerplicht en da cfaulterg acherpaohDtieK vereeniging Willem Prina an Oranje Door den dood van Z K H Prina Prederik der Nederl waa dit oonoours in bet begin der vorige maand nitgeateld en liet men nn met hel oog op de minder gunatige weersgeateldheid de daaraan verImuden reeatelykheden aohtrrirege Na a4aop werden de prijien uitgereikt door den maJQorkoniroaudant der dd Mbutterij D Luliua van Goor teveua eere roonitter vau de regelingeoom midie De uitalag irta all volgt Wedttrijd op 200 paiseii fiUKOMPLICRT Ie Prija een silveren horloge uitgeloofd door den heer O Prinoe behaald door bet lid C A Schonteu Jr met O punten 2e prijt een olie en azgnatel met tilrer uitgeloofd door bestnnnleden Tan Baigerplioht behaald door hel beotunralid H van Wgnsaarden met 50 punten 3e prija sen Japanioh tafeltje uitgeloofd door den heer mr A A van Bergen IJieudoorn behaald door het lid A Bratitiug met 49 ponten 4e prqa een hanglanp uitgeloofd door de beatuurtleden au Burgerplioht behaald door J Bietveld Jr met 4S punten 5e priJB een liWereo oourert uitgeloofd door het eerelid van beide rereeoigingen behaald door den Ie Luit G H O de Lange met 46 punten üe priJa Japaaaoh aigarenkislje uitgeloofd door N N behaald door het lid F X Hsrdijier met 44 puutSB 7e pnja glas op ailvereu voel ailgelooM door den TOorouligen kojnmaudanl J F C Prince behaald door het bestnarslid A van Bcedt Dortland mèt 42 punten 8e priJa een rookstel uitgeloofd door den leo Luit fvngeeroidan Kommandant G fiL G de Lange behaald door het bestuuralid P Engelbregt met 42 punten 9e prqs een lederen rsistaaehje uiiKeloofd door het Ud Booustra behaald door het Kd D BietVïM met 41 punten 10e prija een pbo tagraphlc albttnt uitgeloofd door het eerelid U Lalius rau Goor behaald door htt lid H Beriyni met 40 punten lie prys een paar gooden mauehefkDoopen uitgeloofd door den Heer W afsttx b4kaala door het bestuuralid J W BoeM met 48 pintea prija een Inktkoker uitgeloofd door den len Luit fungeereuden kammandaut G H G de Lange behaald door bet lid J van Ootsdtot met 40 punten 18e prija een reldfltseh idem hdiaald door ket lid P V d Hoek met 89 puaM 14e prya een kaarteudooa idelt behaald door hei lid A Boonstra met 89 pollen 16e pr js een flacon uitgeloofd door hel lid L P Welter behaald door bel lid D W C v d Laar met SS pnnl n ISer priJS een lafalsehel uitgeloofii door het beatuiiralid J i van Bemmel behaoM door bet lid W de Vroom met 38 punten 17e prijs een portretlijtij nilgetoofd duor den Isn Luit fung kommand G H O de Lauge behaald door hel lid W a ii a d wolii aaet 88 paMca 18e pma een vetdflesoh uitgvloofd door het lid F X Hardijier behaald door bet lid W A L van Mierop net 38 pnnleu Een kisije sigaren prija tot troost en aanmoedig ing uitgeloofd door bet lid J van Beedt Durdaud behaald door het lid 1 C Sibbes met 32 punten in de 4 loakaoholen De prgien No 1 3 6 en 11 traran gecombineerde pryien behoiüd door Burgerplieht Sohutterg Soherpschutlers vereenigiug WlLLIM PaiNS VAN ObaüJI Ie Prija Een brontei Klokje met Barometer uitgeloofd door de Tereenigiug behaald door den sergt miy W Woerlee met 49 punten 2e Prijs Sigarenstandoard op tilveren roet uitgeloofd door eenige Offioieren der Schutlerg behaald door den sergeant H Jager seeretaris van Vi P V 0 met 46 punten 8e prijs Een poieeleinen Servies uitgeloofd door den miy oor kommandaut D Lalius van Goor behaald door den schutter L D de Groot met 45 punten 4e orgs Een Schrijfcaasette uitgeloofd door de Vereenigiog behaald door den muzikant J Woerlce mei 43 ponten 6e prijs Een lederen Gemakaloel uitgeloofd do r den kapitein A vau Beedt Dortland behaald door den 2e luitt G Prinoe Jr met 42 punten 6e prijs P u berlin iiUer Theepot met Comfoor uitgeloofd door eenige leden der Vereeniging behaald door den onder adj W F Schaap met 41 puuteu 7e prijs Sigareuslel met silver gemonteerd uitgeloofd door den len luitt kommauilaut P Ooedavaagen Tc behaald door dea muiikant C Groeuendal bestuarslid met 41 punten 8e prijs Een Fiohesdooa met fiches uitgeloofd door de Vereeniging behaald door den korporaal N S Polak met 4U punten 9e prijs Twee buterflootjes met zilver uitgeloofd door den 2en Lnit G Prinoe Jr behaald door den schutter A Schouten mei 38 punten 10e prg a Een Pholographie Album uitgeloofd door den mnjoor koramandant D Luliua van Goor behaald door het lid J Siritler met 38 punten 11e prijs Een Inktkoker uitgeloofd door bet eerelid A Nortier behaald door het Ud L P Welter met 37 punten 12e prjja Lucifer standaard op liWefeu voet uilgeloofd door den Ie luill der Infanterie C Bakker behaald door den korporaal C Vermeulen met 87 punten 18e prgi Een Inlklkoker uitgeloofd door eenige leden behaald door den sergeant J C Brandt met 30 pnnien 14e prgs Bookslel uitgeloofd door mejofi r de we l Qoaiit Sohlüter behaald door den Ie luitt P Goedevaagen Ti mei 28 punten Noa 5 11 eii 14 waren gecombineerde prijien behaald door Willem Prins van Oranje Wedstrijd op 200 pas voor de meest geoefende Schutter in I schieten van hel BATALJON SCHÜTTEEIJ alhier te prgs Een petroleum hanglamp uitgeloofd door eenige officieren der achntterü behaald door den achiitter C L Rietveld met 45 punten 2e prgs Een Salontafeltje uitgeloofd door den In luilt der ach A J Lipdem iu behaald door den sehutter N van Leeuwen met 41 punten 8e prg a Een porceleiuen Servies ui eloofd door eenige offioieren der schutterij behaald door deu sehutter i v d Witleboer met 40 punten 4e prija Een Spiegel uitgeloofd door deu majoorkommaodant D Lnlius vsn Goor behaald door den korporaal L A van Straalen met 39 punten 5e prijs Twee Beelden uitgeloofd door eenige officieren der schutterij behaald door den aergeaut O Versnel met 38 puntbn 6e prijs CHie en AijjnateC uitgeloofd door deu len luitt P Goedewaagen Te behaald door deu schutter P Broer met 37 punten 7e prgs Beijersoh Bierglas uitgeloofd door eenige offioieren cm behaald door den schatter i v d Smeede met 37 punten 8e prija Ecg kistje sigaren uitgeloofd door den 2en luitl G Prinoe Jr behaald door den schutter B Hagemau met 37 punten Wedstrijd op 100 pas voor de minst geoefende schatters van beide Vereeni giugeu waarvoor onderatiaude prijieu tgn uitgeloofd door deu Garniioeus kommaadant majoor Straatman alhier Ie prijs Gouden Manchet en Overhemdknoopjea behaald door het lid vao Burgerplicht J Smit met 49 punten Se prgs Gouden Mauchctkuoopen behaald door het lid van Burgerplicht S Eranereld mef 46 punten Se prijs Kristallen Aachbak op zilveren voel behaald door den sergt m oor P W v Duiju lid van da Prins van Oranje met 44 punten In verband lAet het bericht in ons vorig nr bctr de ffilltm Barenlt deelen wij mede dat kapitein t Janssen vice president van het Noordpool comit berloht dat de uitzending van een stoomschip der marine gevraagd is omdat het mogelijk lou kunnen zgu dat averij aan het tuig de reis van de Barenlt vertraagde In den namiddag van 11 Oct jl is uit een kantoor te Eotteidam ontvreemd een hingwerpig vierkant blikken trommelde zwart gelakt met geleu bies staande op bet deksel waarop een koperen handvat bevestigd is met gele verf geschililerd Officierenaocieteil dat trommeltje hield in een bankbillet van 300 een a twee muntbilletten van 10 eenig lilvergeld een boeide valt de ontvangsten eu aitglven der sociëteit eenige quitantién 10 logecoupons van de Hoogdnitsehe opera memorandum van de heereu Nijgh Co en een wit linnen Eakje waarin eenige guldens kwortjea dubbeltjes en cenleu De commissaris vau politie in de 2e afd te Botterdam verzoekt opsporing aanhouding eu bericht zijnde door den benadeelde eene belooniug uitgeloofd voor zoodanige aanwijzingen die lot ontdekking van den schuldige of de schuldigen san den diefstal leiden Men weet dat de heer Haffmans bij de beraadslaging over het analytisch verslag in de Tweede Kamer lioh zeer onhebbelijk over de verslagen in de dagbladeu heeft uitgelaten Aan deu achrg ver der Haagsohe kroniek in de N Gr Ct heeft een der veraloggevers van de dagbladen in allen ernst verzekerd dat de verschillende reporters in overleg met elkander zijn getreden over een voorstel om die redevoeringen die de heer Haffmans voortaan nog houden zal geheel te ignoreeres Dat zon