Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1881

r I volgnr 78 vraagt de heer Oudyk onder herinnering aan een vroeger genomen besluit om en proef Ie nemen met Wat jjeen in plaats van Veclttaehe tieea hoe de uitslag I Bfu geweest is De heer KraJMIlK Bt te k nrgadariim De Vsorutler beantwoordt deu heer Oudyk en legt dat den Bleekerstiugel dat soort stèenen gelegd i met het oog op de proefneming waarop de Eeei Oud mes h amtrsot den uitslag valt K nog niets mede Ie deeleo daar die proef uit den aard der zaak over eenige Jaren moet loopen om te kuuoea beoordeelen of de steen zich goed hield De hew Oudyk beveelt opnbaw hetlgebruik vau Vechbehe steea aan en vijst op hel oordeel van een opzichlsr bfj de Waterstaat te Utrecht die zyn gevoelen deell De Voorzitter zegt dal vele deskundigen van een ander gevoelenlzyn De heer Kist aohl dezen post te hoag opgevoerd en bet beeft z i den achyn als of men na er geld is idles maar eeni netjes in orde wil makeih deze post loeh is aanmerkelyk hooger dan vorige jaren Ds voonilter brengt den vorigeu spreker onder de aandacht dat deze post aleehla sehynbaar hooger is daar de gemeente ƒ 6000 terug ontvangt van den concesaiouaris der waterleiding By den post Onderhoud van manMplaatien en plantioenen volgnr 80 wyst de heer Muller op üe boomen op dea Katlensingel die hy vervangen wil zieu door iepeoboomen en op bet iu elkaSr groeien der boomen iu de Spoorsiraal De Voorzitler vindt de populieren op deu Katteniingel ook nirl gewenteht en zal by vervanging daarvan iepen boomen doen zetten lerwyl hy zegt dat op den toegangsweg naar bet station om de andere een iep en een populier is geplaatst om daar spoedig wat schaduw te krygeo Doch nu is de tijd langzamerhand gekomen dat die populieren kunnea plaats maken voor iepeu De heer Hemsiug komt ter vergadering De beer Oudyk wil de boomen doen leveren doer soliede boomkweekers en tevens de bepaling makeu dat zy voor hel geleverde instaan De Vooriilier herinnert dat jaarlyks de voornaamste boomkweekers worden uitgenoodigd preien op te geven en dan wordt de laagste inschryver soa hy tevens soliede is gekozen De beer Kist merkt op dat de deierdag u gewoed hebbende atorm oua opnieuw heeft geleerd dat de kaslanjeboomeB de voorkeur bovea aadeie boomen verdienen anderen werden geknakt of vieln om de kastaiyeboomeu niet Zy gaan diep in dta grond geven vroeg schaduw en groeien harder dan iepenboomeu De Voorzitter belooft die wetksa in overwegiug te zuilen nemen doeh meent of tt moeten merken dal hel hout der kaalanjeboomea geen waarde heeft dat zy vroeg verwelken en voer de personen die in de nabijheid wonen dézen lut hebben dal de jongens voortdurend met sleenen als Buderzins op de kastanjes mikkeu waardoor de ruilen gevaar loopen te worden ingegooid Ook de beer van Straaten is niet voor kaslanjeboomen De heer de Botte komt ter vergadering Bij deu post onderhoud van havent vaarten e t volgnr 83 wyst de heer Kranenburg op de weuscfaelgkbeid om de kanten van dea Katlensingel te herstellen waarom hy eene verhooging van deien post weuschelyk aoht wat de heer Straver niet met dien spr eens is vooral met het oog op de zooeven besproken nieuwe beplanting van dien singel welke bespreking eindigt met de verzekering van den Voorzitter dat als het bigkeu inoohl by de nieuwe beplautin dat een herstelling vau den kant aoodig is hy zich tot de vergadering zal wenden om de OQodige gelden Bgden post onderhoud om klokken honlofienent volgnr 84 verklaart de beer Kist ziek Iepen de voorgestelde miuuutwyzers op het uurwerk van den Grooteu Toren waarvoor 1200 is uitgelrokkoi Spr meent dat daaraan geeu behoefte ia joug en oud heeft tegenwoordig een horlofe en op de E C kerk op de Gouwe it een minaiitwfjier waarop naar apr s gevoelen nooit iemand kgkt Buiten de bewoners der Markt heeft niemand ieta tan de voorgestelde minuulwyzers eu hg acht de uitgaaf een uitgaaf van weelde die z i niet toegestaan moet worden De heer Fortuyn Droogleever deelt het gevoelen van dea heer Kist ook zonder minuutwijzers kan men op de Groote Toren zien boe laat het is De heer Kranenburg daarentegen is van een ander gevoelen Hy verheugt zich dat B eu W dit voorstel doen en dacht niet dat de heer Kist zoo ouderwet ch was om tegen een minautwyter te tgn daar hy toch anders wel voor nieuwe taken als trams enz is Spr is zeer v $dr een miuunlwyzer i Time u monej en tegenwoordig moet men niet alleen rekenen by uren maar ook by minDten De meeste mensohen hebben wel horloges maar niemand kgkt daar op alleen de kinderen doen dat als z er pas een hebbeu eu mtt het naar den trein gaan is voorsl een juiste tgds aaiiwyziug weuschelyk Ook met het oog op de niarklbetoekers die op hun dorp z ifs een mlnuutwyzer hebben verdient bet voorstel aaabeveliog De heer Post Drost komt ter vergaderingDe heer van Straaten ia rddr een minaata ipr inderdaad een sti nge atraf jn want de afgevaardigde uit Boxmeer apredit gewooulyk alleen om beaproken te worden eu telfs ign rede van Dinsdag tal wel geen ander doel hebben gehad dan leker effect te maken Gaat de pers hera voortaan met stiliw igea voorby dan is da mau diep ongelukkig Die straf ia miiiohien wat ie iwaar roor het misdrijf BaltenlaDdsch Overzicht £ ene dépêche uit Pretoria van eer steren meldt dat de Volkaraad van Transvaal de Conventie met Engeland heeft goedgekeurd In Ierland heeracht groote rust Na wilde opwinding en angst heerscbt er nu eene too volkomen stilte dat de bewoners haast niet geloovea kunnen dat zg in hetzelfde land leven Dat is de stilte voor den storm zeggen dé angstvalligeu doch ook al mocht dit waar zyn dan heeft de regeering zulke maatregelen genomen dat zg iedere ontstaande beweging gemakkelgk meester kan warden En nu er geen oogenblikkelyk gevaar meer dreigt hervat de oppositie hare critiek Wy staan voor twee groote faillieten zegt de Standard scherp Ten eerste voor den val der Land League eu ten tweede voor den val der radicale regeeriDgstheorle Zy doen ons beiden genoegen ieder op zyne manier doch het is zeeV duidelijk dat als de laatste hare betalingen niet had gestaakt de eerste nog in voUen bloei zou zijn Onderdrukking in den boezem van het kabinet van uit droombeelden geputte leerstellingen en fantastische programma s waa de onmisbare voorwaarde voor afdoende onderdrukking van lersoh verraad Dn zoo gaat het verder Geheel eerlyk is deze critiek niet Van een tedelyk standpunt is er een groot verschil tusschen de strenge toepassing der wet nu de landbeweging in Ierland de aangeboden remedie der landwet in het aangezicht heeft geslagen en het toepassen der dwangwetten vodr de behandeling der landwet looals de conservatieven wilden Dan was en niemand weet dit beter dan de heer Gladstone behalve misschien de conservatieven zelve de lersche landtfet van 1881 nooit tot stand gekomen lu de Frié he bladen is t voor het oogenblik weder vijj stil zoo zelfs tUt de Bépablique Franijaiae haar toev uch iioet nemen tot een beschouwing ofer de noodfakelgkheid van de invoering van de jatstemming Over den veldtocht in Tuui deelt de telegraaf w er eenige bijzonderkeden mede van niet veel belaiig Niemand twyfell aafl de nederlaag der Arabieren maar dan P Met de ofBciense vergoelykende berichten wordt steeds de spot gedreven niemand gelooft ie meer By voortduring vormt de loorgenonwu bijeenkomst tusschen den koning van Italië en den keizer van Ooatenryk het hoofdonderwerp van de beschouwingen der dagbladen in de landen die daarby het naast lyn betrokken en ook in het algemeen van allen die daarin een waarborg zien voor de ongestoorde handhaving van deu vrede Van de beschouwingen d DiriUo en Opinione hebben wij reeds melding gemaakt De Etercito een blad dat meer bepaald aan militaire aangelegenheden gewyd is bepleit uit naam van het Italiaansohe leger de duurzame wapenbroederschap tusschen Italic en Oosten rykHongarije Volgens de Capitano iVacMM heeft keizer FransJozef zich zeer ingenomen betoond met de houding door deu heer Cairoli ten opzichte der reis van koning Humbert naar OosteurykHon garye aangenomen kïhea ie Lega della Demoeraiia kao zich met het plan niet vereenigen en vaart heftig oit tegeu de linkerzijde welke het vonverlost Italië aan zyn lot overlaat Van de Oostenryksohe bladen verklaart het Fremdenhlati zich met de samenkomst byzonder ingenomen Het meent echter met hel oog op de bemoeiingen van sommige dagbladen om in het bezoek dea Koning de staatkundige tegenstelling te zien van een mogelyke byeenkomst tusschen de keizers van Oostenryk en Bnaland ds opmerking niet achterwege te mogen honden dat de buitenlandache politiek van Oostenryk Hongarye geene verandering zal ondergaan onverschillig of keizer Frans Jozef den opvolger van Alexander II dan wel deu erfgenaam van Victor Emanuel op Oostcnrijksoheu bodem mocht begroeten De Duitsche Bondsraad besloot den kleinen staat van beleg lo Hamburg met een jaar te verlengen en ait te strekken tot de stad Harburg De oorlogsbegrooting van 82 83 is door den Bondsraad vastgesteld op 261 437 142 M gewone uitgaven Beieren niet meegerekend of 900 16 4 M meer en 4 921 028 M buitengewone itgaven of 1 704 374 minder dan het vorige jaar D liberalen hebben Ie Brussel by de gemeentelyke verkiezingen eene meerderheid van ongeveer 600 stemmen verkregen Ook te Antwerpen Gent Vervien en Dinsnt zegevierden zy Te Brugge Mcchelen en Audenaerde lyn de otericalea hcrkoteD De liberale bladen verklaren dut de uitsli g der 1 gemeenteraadsverkitiuigiai in TUn geheel gnomen hunne verwachtingen oyertreft De Katholieke bladen daarentegen beweren dat het algemeen karakter der verkieiingeu een OBtwaken is van het KathoUek g voel in dan laade aangezien de minderkeden in da grotrfe steden versterkt zyn De president Arthar heeft als opvolger van den heer Windopi den heer Edwin X Morgen van NewTork tot Minister van financiën gekozen De heer Morgan is uit Massachusetts afkomstig en zeventig jaar oud Sinds 1836 woont hij ia New York en handdt in suiker eu koffie Zya vermogen wendt op 12 miUioeu dollars geschat Vyf jaar geleden was hij gouverneur van New York en zes jaar geleden lid van den Senaat In 1865 werd hem reeds de portefeuille van financiën door president Johnson aangeboden waarvoor hy toen echter bedankte Volgens de Tmet heeft ook nu weder de heer Morgan op raad van zyn arts en wegens zijne hooge jaren de portefeuille niet aangenomen VËRGilDeRINGVAKüeNGËMEENTERAilB Dinsdag 26 October 1881 Voorzitter Mr A A van Bergen Uzendooro Tegenwoordig zijn voorts de heereu Kist Prince Oudyk Muller Siraver Samsom van Straaten Fortuyn Droogleever en Noothoven van Goor Afirezig zyu de herreu Lnyten Kranenburg van Iteison Hemsiug de Rotte en Post Drosl De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ouverandefd goedgekeurd De voorzitter deelt vervolgens mede dat de Ge meenterekening over 1880 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd en geeft kenuis dat de ooncierge van JriiLegi W A Vuurens is overleden Ingekomen zyn 1 Adressen van F van Bovette van Gent J Grendel Th H Kabel D Kryger I A H vande Pavoord t allen te Gouda en j 8 Waller te Diereu verzoekeode benoemd te worden tol ooncierge van jlrti Legi Ter Visie De heer Luijteu komt Ier vergadering 2 Een adres van bel Bestuur er afdeeliug Gouda en Omstreken der HoUandacbe Msataohappy van Landbouw kennis gevende dat de Algemeene Vergadering eu Tentoonstelling dier Maataobappy in 1882 bier ter stede zal worden gehouden in verzoekende eene bydtege uit de gemeente kas om de Afd in de geleg heid te steUeu Hoofdbestuur ei afgevaardigden hier met waardigheid te kuuuen ontvangen In handen van B eu W om bericht en raad 3 Een adres van D Amesz en andere ingezetenen bewoners van Groeuteomarkt en Blauwstraat verzoekende het voorstel vau den heer Samaom totdempiug van het water aan de Blauwstraat nietaan Ie nemen Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter stelt daarop aan de orde het voorstel betr het dempen der Blauwstraat De heer Samsom vraag het woord en stelt voor die zaak nog niet op dit oogenblik te behandelen daar er verscheidene leden afwezig zyn die wellicht in de meeuing verkeeren dat de vergadering als gewoonlijk ten 1 ure aanvangt Hy geeft in overweging daarom met de behandeling der Begrootiug aaii te vangen lerwyl dau by den post voor kosten der vernieuwing an bruggen waarby 1800 is voorgesteld Ier bestrijding der kosten tot bet maken van een yzereu Irappenbrug op de Turfmarkt deze zaak kan worden besproken daar dan allicht de vergadering meer voltallig zal zijn De Voorzitter is daar niet voor ook de begroois een zaak van belang en het convocatiebiljet heeft deu leden duidelyk bericht dat de vergadering om 12 ire begon Na eenige discgssie over de meer of mindere wensohelykheid van uitstel wordt het voorstel van deu heer Samsom in stemming gebracht en aangenomen raet 7 tegen 4 stemmen die der hh Prince Fortuyn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Ingevolge dal besluit gaal de vergadering over tot behandeling der Gemeenle Begrooting voor 1882 Allereerst die der Uitgaven De eerste post die bespreking uitlokt is die voor jaarwedden van de atnètenare ter Secretarie volgnr 61 De heer Straver stelt voor den heer J W Boers Commies ter Secretarie 100 meer toe te kennen daar hy volgens het eenparig getuigenis van alle wijkmeesters met veel yver werkzaam is waarom hy evenzeer als het vorig jaar de Commies Begeer een hoogere jaarwedde verdient De heer van Straaten ondersteunt dat voorstel daar hy de zaken in uitstekende orde houdt en de Voorzitter erkent gaarne dat de heer Boers een y verig ambtenaar is en verklaart zich er zeer goed mede te kunnen vereenigen Het vooratel wordt in stemming gebracht eu aangenomen met 10 tegen 1 slem die van den heer Prince By den post onierkovd vm itraten en flfbun Hy hoorde vau vele meitfolteB vooral oarktbeaoekers die het gemis daarvan zeer betreurden De heer Muller is er tegen en wil daarby elfk den schgu trdtsaareu fan ouderweMcb te schynen De Voorzitler zegt dat de minuutwyzers niet zoo bepaald ƒ 1200 zullen kosten B en W ontvingen opgaven ook tot een lager bedrag doch het voornemen is het te doen aaubeatedeu De heer Kist best dt daa popt opnieaw en de heer Samsom ver eeoigt zich met diens gevoelen Het voorstel van den heer Kiat om de 1200 voor mlaanlwijzers van dezen post af Ie nemen wordt iu stemming gebracht eu verworpen met 10 tegen 6 stemmen Voor stemmen de heeren Kist Jtutler Samsom Fortuyn Droogleever en Oudqk Tegea de heereu Lngteo Hemiing Post Drost Kranenburg de Rotte Priooe Noothoven van Goor Straver van Straaten en de Vooreitter De heer vau Iterson komt ter vergadering Daarop is aau de orde Kotten der vernieuwing van hruggen waarby het voorstel van deu heer Samsom toi demping der Blaaawsiraat aan de orde is De Voorzitter deelt mede dat hg de becyferingeu vau den heer Samsom uit z o rede van Dinsdag 18 October jl aan den Gemeente architect heeft medegedeeld die daarop een schrgven heeft gericht aau B etf W dat de voorzitter als nu ter kennis brengt van de vergadering Daaroit bigkt o a dat eene vergelyking van de koslea der demping der Prinsengracht te s Hage met die van eene demping der Blaaawstraat alhier waarin d heer Samsom was getreden moeilgk was daar b v het zand voor de demping te s Hage den aannemer kotieiooe woa geleverd en voor des aannemers rekening alleen kwam de daaiatelliag en besiraliag van het verhoogd trottoir niet de aanaluitiugen der verschillende keleabestcatiugen enz enz lerwyl b V de brug aan de Hoogstraat die de heer Samsom toor 16U0 in rekening braeht nieuw slechls 1400 heeft gekast eu als afbraak hoogstens 400 waard is Daarop had een uitgebreide discuatie plaats die geopend werd door den heer Kist Deze Ireedl allereerst ia eene vergelyking van de voordeden ecoer demping lot aan htt huis van den heer KefkUelf en van eeae demping tot aan het kuis vau dan heer Ter Bruggen H j aebt de eente het meest aanbevelenswaardig en moest hy eene keuze doen hy koos dit plan nl van den heer Samsom doch ook daartegen heeft h oaoverlromeiyke bezwaren De verfraaiing van ds atad jen bet voordeel der bewoners der Tarfmarkt is geen argomeol zegt spr voor de dempiug daar wat voor den een voor voor den ander nadeelig is Het groote nadeel aan de demping verbanden is dit dal het water aan de drie kanten waar het afgesloten zal worden een ware slinkpoel moet wordeu en al zal het water door het riool loopen spr kan zich niet voorstellen dat dit flink daardoor zal heenstroomen ea das het water nl ontniver worden en men zal dan eindelyk moeten overgaan tot de kolossale groote demping waarvan B en W reeds in hun rapport spreken en deze is uit ern finantieel oogpunt zeker niet aan Ie bevelen Spr is dus tegen het voorstel De heer Samsom licht daarop ign voorstel nader toe en betoogt dat de rekening van den gemeente architect wal betreft de demping te s Gravenhage niet overeenkomt met dat wat spr van den aannemer self vernam en treed i daarop in eene beschouwing over de berekening vau den heer Burgertdgk betr de demping der Blauwstraat Hg gaat de verschillende poMeo daarvan na en betoogt dat die bgna allen te hoog zgn De heer Oudgk zegt lot vódr acht dagen tegen de demping te zgn geweest daar hg toen in hoofdzaak het gevoelen vau den heer Kist deelde en ook vreesde dal kst water daardoor iu een slechten toestand zou geraken maar nadat spr eenige bewoners der Turimarkl heeft gesproken die hein zeiden dat het water dó slecht wat dat de visschen er zal b niet in konden leven toen is spr daar de wateiw verversohing toch te weiiscbeu overliet van zyn oorspronkelgk gevoelen teruggekomen en is thans vó 5r hel voorstel van den heer Samsom Voor het verkeer zal hel een prachtige verbetering zijn eu onnoodig is hel meent spr de straat aan beide kanten te vernieuwen die kan men zeer goed laten leggen wat een groote bezuinigiug is op de raming van B eu W terwgl dan in het midden eene kliakerbeslraliug kan worden aangebraoht De keerdeur wil spr nog allslellen en eerst afwachten wal de invloed is dia het dempen op het water uitoefent Spr vcrecaigt zich dus met het voorstel Samsom De Vootaitter neemt daarop het woord ter btslryding fan hel voorstel Spr merkt eerst op dat de heer Samsom in zijn rede van Dinsdag jl beweerde dat het rapport van B en W eene demping bespreekt waar hy de voorsteller niet aan gedacht heeft daar hy een demping op zulk een groote schaal niet bedoelde maar spr moet er op wyzen dat B en W de berekening hebben doen maken naar het plan dat de heer Samson bet vorige jaar by de bekandeliag der begrootiog heeft ontwikkeld en waarby duidelijk Itleek dat het dempen van de Blauwstraat deekta een deel was van zya plan Thans wil h $ alleen de Blauwstraat dempen met a luitiu ton de Naaierstraat en de koeten daarvan zullen volgens den tieer Samsom slechts een ƒ 4000 bedragen Spr ontkent ten stelligste dat het daarvoor te maken is Doch al ware dat wèl hel geval spr zou er toch tegea zya want zgn hoofdbezwaar ia niet het finantieele punt Bpi is vau meeniug dal de passage er niet door verbeterd zal Worden eu de bewoners die uu op de demping aaodringen zonden er wel eene berouw van knuaen hebbeu als daar een groenten boomen planten en aardhezienmarkt kwam zooals de vooreteller wiL De passage zal daardoor juist worden belemmerd en de sebniltn die nü in het water der Blauwstraat leggeu zullen een eindje verder moeten leggen sn in de Turfmarkt zal des Donderdags door de markt en groentenschuiten eene opeenhooping worden veroorzaakt die niet geweooekl is Het water zal door de dempiug evenmin worden verbeterd en kan spr zich begrijpen dat men tol demping overgaat ala er geen auder middel ia om meerderen stroom iA het water te krijgen hier is dat onnoodig daar een keerdenr zooals voorgesteld is een goede verbetering zal geven Spr s voornaamste bezwaar is echter dat bij eene demping zooala de heer Samsam wil de Naaiersiraal en Groentenmarkt zoa worden afgesloten en de huizen aldaar zullen dau ouvermydelyk in waarde dalen d4az in die buurt hoofdzakelyk groenten kdophii oneir Wéir zullen die dan blyveu P Spr betoogt verder dat deze dempiug niet vergeleken kan wordeu by die Nok i tprekera voeiea daarop bel woord De beer van Ilenon is vdór de demping omdat op die wyze eenige bruggen zallen vervallen en de femeente een pleintje zal winnen dat veel voor en geen uadeelen heeft Spr stelt voor als de door den heer Samsom voorgealelde demping niet wordt aangeuomeu toch over Ie gaan tot de demping tot aau de brug van de Naaierttraat De heer van Straaten ia téjeo hel vooritel Samsom o a om deze reden dat de Groeumarkt daardoor teer zou verminderen in waarde en wat hel water betreft iu de Tnrfmarkl dat noemt spr goed het ia eau mooie gracht De beer Kranenburg deelt dat laatste gevoelen niet Verscheidene bewoners van de Turfmarkt deelde het spr mede dat de stank van het water dea zomers onverdragelgk is Spr levert daarop eene berekening dat de kotten al zeer weinig tullen bedrogen en is dus vdór de demping waarmede hy echter niet wil teggeo dat hg ook v or het vtsligea van een markt op die plaalB ia zooals de heer Samsam wilde De heer Post Drost is wel voor bet deukbeeld der demping vooral uu het volgena den heer Kranenburg zoo weinfg zal kosten De heer Lnyten beveelt daarop in een uitvoerige rede de demping aau Hg aoht deze demping een volstrekte behoefte daar de passage zeer slecht eu gevaarlgk is en de brog by het huis op de Blauwstraat vaa dea heer Ter Brugge in zulk een toestand Is dat er telkens ongelukken gebenran en zelfs één sleeperspaard daarover nooit meer wil gaan wgl het daar allyd viel Het valer zal voorts veel beter orden doordat het door een smallere doorgang siroomende veel sneller zal gaan en de kosten tullen voljtens spr zeer weinig zyn waarvan spr daarop eene berekening levert De voorziiter verdnideiykt vervolgens nogmaals Zyn gevoelen en betoogt opnieuw dat noch de passage noch de gezundbcidtluestaiid iett door de demping verbeteren zal Bovendien meent spr dat de voorslaaders op een verbazende manier overdryven Zou bet werk volgens deu heer Samsom weinig kosten volgens den heer Kranenburg zouden die kosten ongeveer niels bedragen en den heer Luyten hoorende spreken zou men tot de toddasie komen dat de gemeente daarby nog een voordeeltje htd Spr raarschuwt tegen overdryving eu dringt er op aan dat de Baad lot de demping niet besluite Het voorstel van den heer Samsom wordt daarop in stemming gebnpht n Mi aatpMia pet 9 tegen 7 stammen Foor stemmen de bh Oudyk Luyten Kranenburg de Botte Straver Samsom Post Drost van Iterson en Maller Tegen atemmen de hh Prince Noothoven van Goor For ugu Droogleever Kist Hemsing van Straaten en de Voorzitter De post voor het maken van een yzeren tnppenbrag was alzoo vervallen Daarop werd besproken de poet kotten der demping van een gedeelte va de Nieuwe Haven volgnr 89 welke demping in verband staat met de op de Nieuwe Haven te bonwen Ie Burgerschool voor meisjes De heer Kist is ook tegen deze demping eveneens om reden men dan later genoodzaakt zal zgn de geheele gracht te dempen daar het water dau in een zeer aleohlen toestand zal geraken De heer Noothoven van Goor verdedigt de voorgestelde demping om ongelukken te voorkomen voor de kinderen op de nieuwe school De heer Samsom is ook voor déze demping doch acht de kosten zooals die door den gemeente orchiteot zya berekend te hoog Na velerlei besprekingen wordt het voorstel vau B en W tot demping in stemming gebracht en aangenomen met 1 2 tegen 4 slemmeg die der hh Oudgk Luyten van Iteisoo eu Kist De post Kotten van toezicht en van invordering der plaattelgke btlaitingen volgn 100 wordt verhoogd met 300 ingevolge het besluit in een vorige vergadering tot het benoemen van een schatter en herscbatter bedoeld by de Verordening op het vergunningsrechi voor deu verkoop van sterken drank in het klein By den post Belooning van de intpeeleuri dienaart en verdere beambten van Politie enz volgnr 104 stelt de heer Kranenburg voor de jaarwedde der politieagenten met 50 te verhbogen om daardoor hun positie te verbeteren en te voorkomen dat in het pertoneel zooveel afwisseling plaats heeft De Voorzitter gelooft niet dat verhooging van jaarwedde daarin verbetering zal brengen Spr zon gaarne medewerken tot die verhooging ware het niet dat daardoor de verhouding met andere bezoldigingen zou verloren gaan b v met die der brug en sluiswschters De heer Kranenburg meent dat die beambten niet vergeleken kunnen warden met politie agenten Een brug kan waargenomen worden door ieder zelfs door een vrouw maar een politie agent moet iemand zyn van een goed voorkomen van zekeren leeftijd eaz Sommige bmgwaehters verdienen er nog voortl wat bg doch ook dat kan een politie agent niet Het voorstel van den heer Kranenburg wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 7 stemmen die der hh Luyten Kranenburg Hemsing de Botte Kist Muller en van Straaten Daarop stelt de heer van Straaten voor de polilieageuten althans zooveel verhooging te geven dat zg behalve hunne boven kleeding die zg boven hun salaris hebben ook hunne schoenen voortaan zullen vry hebben Dit wordt aangenomen met 16 tegen 1 stem die van den heer Noothoven van Goor De Post Jaarwedde der onderwgieri wordt verhoogd met 100 ingevolge een vroeger raadsbesluit tot aanstelling van een onderwyterea in de handwerken aan de Ie koalelooze school Na den post Toelage aan het Stedelijk MuteUm va oudheden wonlt een nieuwe post ingevoegd 100 subsidie ten behoeve der huisvlytachool reeds in een vorige vergsdering goedgekeurd By den post Belooning va doctoren heelmeettert enz Volgn 146 stelt de heer de Botte voor het tracteaient der gemcente geaeeaheeren dat reeds zeer lang geleden werd vastgesteld te verhoogen met 200 voor ieder De stad breidt zich aan verschillende kanten nit en by eventueele ziekten zyn het byua altyd de gemeente geneesheereu wier dienst daar wordt ingeroepen De hh van Iterson en Luyten ondersteunen het voorstel De Voorzitter herinnert dat het adres van dr Kroon een vorige vergadering ingekomen in handen van B en W is gesteld wier rapport nog met inkwam waarom hy den heer de Botte in overw ng geeft zyn voorstel niet nu maar eerst later te doen Na eenige besprekingen geeft de heer de Botte aan dat verzoek gehoor en ttekt zgn voorstel in De post gralijkatien volgnr 166 wordt verlaagd met 100 wegens het overiyden van W BeuhI De post onvoorziene uitgaven wordt aangehouden tot na de behandeling dtr begrooting van ontvangsten De vergadering gaat uiteen tot des avonds ten half acht AVOND VBBGADEBING Voorzitter Mr A A van Bergen Uzendoora T enwoordig zyn voorts de heeren Kist Prince Oudyic Muller Hemsing de Rotte Straver Samsom Post Drost van Straaten FortOyn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zgn de hh Luyten Kranenburg en van Iterson