Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1881

1881 ZoDdaj 30 October N 2681 GOTJDSCHE COURAKT Nieuws CD Adverlentieblll voor Gouda eo Omstreken ADVEBTBNTIÊN worden geplaatsir van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN kan geschieden tot één nur deg namiddags van den dag der nitgave Beste Leidsche Hrimpvrije WOL in alle soorten L DE JONG Lange Tiendewe g D 36 Kunstïoterfabriekanten GOEDKOOP ONDERRICHT in de Nieuwste zeer voordeelige Verbetering der IJs Methode Franco brieven onder motto voordeelig aan den ouden en nieuwen Boekhandel van J H DUNK Rotterdam Openbare Verkoopinjjp De Deurwaarder B H van de WERVE te Gouda zal op MAANDAG den 31 OCTOBER 1881 des voormiddags ten 10 wee tegen contante betaliKg verkoopea ongeveer 2000 stuks WILSE EN UFEEOOm liggende gerooid aan de bermen van den Straatweg tusschen Gouda en Bodegraven De verkooping begint by de Oude Gouwete Gouda Aan de orde is De Begrooting der inkomsten De Voonitter stelt roor hierop een nieuwen post te brengen voor ophreugtt vm iet vergmningtreM voor din verkoop in iet klei mm tierken drank en wel een memorie post daar men niet weet hoeveel die opbrengst zal bedragen De heer Muller stelt voor hiervoor 6000 uit te trekken daar men toch zeker weet dat die opbrengst een zekere som zal bedragen Nadat hieiover eenige discussie is gevoerd wordt het voorstel van den heer Muller in stemming gebracht en vertoorpe met 10 tegen 3 stemmen die der hh Luijten Muller en Samsom De heer van Iterson kopt ter vergadering Op de begrooting wordt een leeuing gebracht van ƒ 7600 tot gedeeltelgke bestrijding der tosten vau de demping der Blauwstraat die gedeeltelijk ook uil de gewone inkomsten wordt bestreden De post onvooriiene uitgaoen wordt daarop vastgesteld op 77S 68 De begrooting wordt daarop in ontvangst eu uitgaaf vastgesteld op ƒ 332 793 69 Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten GEVONDEN en aan het Bureau van polilie gedeponeerd Twee kinder Fortemonnaies met ernige centen een gareuklosje van een Naaimachine een zwart wollen Schort en drie Sleutel MAKKTBERICHTEjN Oouda 20 October 1881 Tarwe traag tot vorige prijzen De beste oude witte kon ƒ 13 a ƒ 13 26 opbrengen doch werd weinig getoond Goede nieuwe 12 a ƒ 12 60 Afwijkende zeer uiteenloopend itoode angeltarwe ƒ 12 40 8 ƒ 12 80 Rogge met weinig variatie van ƒ 7 60 tot ƒ 8 25 Gerst flauw als voren Haver in goede soorten gevraagd kon 10 a 20 cents meer opbrengen Duivebooneu 8 b 9 Paardeboonen f 11 i 7 26 Bruine boonen 12 a 13 in drooge soort Mais flauw ƒ 6 80 a ƒ 6 76 Hennepzaad 4 ƒ 7 30 gemakkelijk te plaatsen De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens van 28 a 30 et varkeus gesobikt voor Louden van 23 a 26 et per half kilo biggen van ƒ 1 30 a ƒ 1 70 per week schapen traag te verkoopeu Aangevoerd 69 partijen kaas handel gewoon Ie kwal ƒ 32 a ƒ 34 2de kwaliteit van 28 il ƒ 31 Noord hoJ and he van ƒ 82 i f Si 2 November KAASMARKT öoeboter ƒ 1 70 è ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 60 ii ƒ 1 60 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 69 partijen Ie Kwal ƒ 31 a ƒ 33 2e Kwal ƒ 28 i ƒ 80 60 Handel matig Bui Kerlijlce Stand GEBOREN SS Oct Willemiiia oaden I Ooriohot m W van StijD 26 Arie oodarB J M van der Werf eo G Kel i OVERLEDE V 26 Oct C van den Heuvel 6j 5 m 26 J W Kraao 1 J GEHUWD 26 Oct P J Jetler eu P M Schinkel A de Hoog eo J Vergeer 27 M Hooghwiolcel en C J Haccoo ADVERTENTIËN Voor de vele blaken van deelneming zoo van hier als van Gouda en elders bjj het overlgden van mflue geliefde Echtgenoote ontvangen betaig ik mynen hartelgken dank D W WESTEEBAAN s Gravtnhage 26 October 1881 Allen die iets te vorderen hebbeu van den Heer C L DBOSSAEBS worden verzocht hiervan ten spoedigste opgave te doen aan het adres van den Heer A K van seh GARDEN Crabethstraat alhier GEVRAAGD met 1 November a s in een Kmidenierszaak te Oouda EEN FLINSE JONDEN 15 a 16 jaar oud Adres met eigenhandig geschreven brieven onder letter B aan den Boekh J W KNIPSCHEBR Jb Westhaven te Gouda YERSCHE ZEEVISCH BE SEETISSCHESIJ mTmrm JEFTUNIS TENIEUWEDIEP beveelt zich bij den aanvang der SCHELVISCH en KABELJAÜW VISSCHERIJ ook voor huishoudelijk gebruik totelke verlangde hoeveelheid weder opnieuw aan voor de levering veringvan hare bekende i KRIMPVISCH van EERSTE KWALITEIT en tegen CONCÜRREERENDE BILLIJKE PRIJZEN L UNION OPGERICHT IN 1829 G T itigd t PARIJS In haar Hotel 15 me da la Banqn VAATSCHAPPELUK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSBN ZESTIG MiULIOEN FRANCS Verzekeringen btj overltjden op het geheele leven Gmnengde venekenngen en op een bepaalden dag lijfrenten ütttetittnêkéringên 500 0 aandeel n de winsten der Maatschappij XICH TE T£BTO£G£N TOOH AÏÜÜJCiMeEN BIJ DE HOOFB IGEITEI Amsterdam de Heeren Blobi en van Tijen Warmoesstraat 141 Alkmaarden Heer PkbbcDahatk op de Shint Breda den Heer A P L Nblissbn Advocaat Procnrenr HaVermarkt W C 300 Dordrecht den Heer 8 van Dklden 299 Groenmarkt GOUDAden Heer J WERNINK Bleekersingel B 199 Haarlem den Heer 6 C C Bbbseb GrooteHoutstraat 5 s üravenbage den Heer J J vanOobd Kassier 13 Nieuwstraat Leidende Heeren J W H van Haansbeboen en Co Apothekers Dgck 31 Roermond den BeerScHATTBNBBBG op de Coul Rotterdam de Heeren W de Boee Vee Voont 38 Delftadievaart en J J de Lange Wgnstraat 101 fiernhardiDeir Mte JJpenkrnidett £lix van WALLRAD OTTMAR BERNHARD ia MÜMCHEN HofdiatiUatenr van Z M den Koning van Begeren oaden Medaille Weenen 187 $ eni eni Woteniob pp ltjk ondomxikt n in mm troohure uitToerix baliandeld door dr J B Kram te MOnehtn Terder unbtTolu da r dr L A Bachoer profeBBor aan de unlTeraitelt te HQnohen ooneerrator Tan het pbarmaoeutlsch Inatitaut boitengewoon lid ran de aoadeinie der weteniehappen en TOOrlilter van liet medicinal comité prof dr O C Wittatain dr Schoener dr lark4 te Naw ïork dr Bichimair praot arta te Mllnohen en anderen Hot erhte BarMiaritiaar MytakralNUElllir ragolt apoedtg alle fanoUen der maag ia het beate middel b j gebrek aan eetinat en alaohte apIjaTerteerlii reinigt het lighaam ran ziekelijke aandoeningen reraterkt zennwen en apleren en ia door zijn aroma en amaak het III nato UiUer Blixer Men neme eieohta eoia proere VarkrIJitMr in Originaela flaaachen met gebrnikaaanwijiing GOUDA bfl Wed J GOOBISSBN Mzn en verder in alle plaatsen van het ryk in de mee ie Magazgnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agentures in plaatsen waar zich er geen bevindt gelieve men zich te richten aan den Generaal Agent voor Nederland W 8ARDEMANN te 4 enhem Er bestaat voor een HEElT of DAME die hun b b h h gelegenheid voor KOST en nrwoima met VRIJE KAMMB Adres onder No 636 aan het Burea dezer Courant f Het nieuw gebouwd Schroefstoomschip Zeeland vertrekt geregeld iedere WOEITSDAS morgen 10 uur van GOUDA naar MIDDELBURG en VLIS8INGEN Adres aanlegplaats d e r STOOMBOOT EN Mevrouw LAMBERT Stolwijkerslais vraagt een Tweede Meisje BBR GUsd A 2iTS TEER ZWAm ZBir beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldelflk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkr gbaar per stuk by L SCHENK te Gouda inelpergdrnk TMi A Bbirkhan te Gouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De inzending van advertentiën Bij deze Courant behoort een BUvoejfsel Ter voorkoming van misverstand zg bfl deze herinnerd dat het BUREAU der OOVDSCaE COURANI voortdurend bljjft gevestigd Langfe Tiendeweg D 60 terwöl deDRUKKERU dezer Courant gevestigd bljjlt AIOLEIWVEBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie aan particuliere adressen te doen hezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 2 Ooiober J8 l De Miuitter va Watentast eni heeft indertijd bezwaren in het midden gebracht tegen de coupure bij de gemeente Gaodn lu den waterweg JnuterJam Rotterdam zoosl ly door het Gemeentebeatuur n Gouua roorgtsteld en door de Provinciale Staten in btin bealuit tol het verleenen van ubsidie aangenomen werd Deze beiwaren tiju door Burg en Welh an Gouda weerlegd die echter daarbij niet alleen wilden afgaan op de Toorlichtiiig van den Gemeeute arohiteoi of op hun eigen oordeel maar hel geroelen meenden te moeten inwinnen van dokundigeu wier beroegdheid om in deze een adries uit te brengen door ieder lou moeten worden erkend Daar de door den Miniaier gemaakte becwaren gedeellelyk ran waterstaatkundigen aard t a en gedeeltelijk meer rechtstreeks de scheepvaart betreffen meenden ij die deskundigen te moeten inden ouder WB erbouwkuudii cn en personen met de belangen der scheepvaart vertrouwd en koien daartoe de hb E f van Dissel Ingenieur vau Bijnland C Lely civiel ingenieur te Leiden eu G W Laps boekhouder der sleepboot reederij van van der Garden en Co voornamelyk voor den IJsel eu Gouwe te Capelle a d IJsel mannen die door den aard banner studiën door hunne bekendheid met de by het scheepvaartkanaal betrokken belangen daarvoor anngewcEen schenen B eo W legden die heeren de volgende vragen voor Welk gewicht kan aan de beswaren van den Minister met het oog op bet algemeen belang derscheepvaart worden toegekend en Zoo zij eenig gewicht mochten hebben ijnzy dan onafscheidelijk aan de bij het plan voorgestelde richting van de vaart verbonden of kunnenzij door eenige wijiiging van het door B en W vanGouda overgelegde plan tó6 uit den weg wordengeruimd dat die richting gevolgd kunne worden zonder benadeeling van het algemeen belang derscheepvaart Deze heeren brachten rtpjport uit waaruit biykt dat de geopperde betwann door hen meerendeel i als geheel ongegrond beschouwd wordeu en dat I zoo al enkele hun vfn eenig gewicht voorkomen die zeer gemakkelijk A behoud van de richting der vaart kunnen wordeiJ eggenomen toodat het plan volkomen voldoet aan tlle eischeo die in bet belang der scheepvaart luin bet kanaal moeten worden gesteld Burg eu Weth vereenigden aioh geheel met dat rapport doeh voegden daaraan nog eu laar opmerkingen toe waarin z o o belo geu dat het bezwaar van den Minn dal de weg langs onze stad 1 6 Kilometer la W is dan die van het Be geeriiigsoutwerp v n sser weinig gewicht is daar een en een halve Kilottater op een weg van ongeveer 73 Kilometer bijna niet beteekent terwijl tegenover dat bezwaar nog 4lt voor de scheepvaart groote voordeel staat dat zij haren weg een stad aandoet met vrij belangryken handel eu industrie die haar in staat stellen derwaarta goederea over te btengen dttsr bine ladingen uIVte vullen terwijl tij tevens gelegenheid vindt ach daar van levensmiddelen en andere benoodigdheden te vooreien Uit eene missive van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen waterstaat in Zuid Holland aan Oedeputeerde Staten dier provincie blgkt verder nog dat deze Ambtenaar de vraag of werkelyk de voorgestelde richting nndeelig is voor het algemeen belang eo of dus door haar aan te nemen in meerdere of mindere mate dat algemeen belang aan het bijzonder belang van Gouda zou worden ten offer gebracht bepaald ontkennend beantwoordt waarop hij de gemaakte bedenkingen tegen de richting Gouda nog eens korlelyk nagaat en wederlegt en tot de conclusie komt dat keï algemeen belang tick iet verzet tégen de richting in het belang der gemeente Gouda geweniett In overeenstemming met dit advies hebben Gedeputeerde Slaten nu aan de Provinciale Staten voorgesteld hen te machtigen aan en Minister te kenueu te geven dat zij geene vrijheid hebben gevonden iu het besluit van 20 Juli 1880 betaling eener subsidie aan bet Rijk ouder voorwaarde dat het plan door Burg en Weth van Gouda overgelegd worde gebezigd eenige w ziging te brengen Wij maken allen in deze gemeente die steekïk DRANK bij hoeveelheden van minder dan t ee liter vcrkoopen attent op de in dit nr voorkomende WAAHSCHCWINQ Van Buigemeeater en Wethouders dezer gemeeote Gelyk onze lezers uit onze advertenlien kunnen zien zal de Dilïttahten ciüb alhier wederom eene voorstelling geven Meenden wij toen zy pas wns opgericht de aandacht onzer stadgenooten op hare voorstellingen te moeten vestigen dit mag thans onnoodig worden geacht Dank zj meer dan eene goed geslaagde Toorstelling kent men haar nu en weet dat de heeren die de club vormen volkomen in staat zijn ons een amusanten avond te verschaffen door hun net beschaafd spel De voorstelling beeft plaats Woensdag 2 November e k terwyl wy voor verdere bijzonderheden verwyzeo naar de advertentie en programma s Sinsdagsvoud trad alhier op uitnoodiging van het Locaalcomité der Unie Eene school met den Bijbel vooreene het ongunstige weder iu aanmerking genomen vrij talrijke vergadering op de heer B Huaen nit Utrecht Na de aamenkomit met het zingen van Psalm 68 1 en gebed te hebben geopend prak genoemde heer in eene uitvoerige reda over een zeer belangwekkend onderwerp getiteld De êtryd om de tciool Na den oorsprong het beloop eu de voornaamste momenten van den tot heden gevoerden strijd om de school duidelijk uiteengezet te hebben plaatste de spreker zijne hoorder op het door de strijdende partijen thans ingenomen terrein De stijd kan niet eindigen alvorens oan de antirevolntionaire en katholieke partyen recht is gedaan door prysgeviug van het noodlottig stelsel der gemengde school Daarom moet hij aangebonden blijven tot de volks achool van een Christelijk land Ohristelijk zy Voor de liberalisteu eene god dienstlooze school ala het niet anders kan j voor de Eoomachen eene school naar de beginselen van den syllabus voor de antirevolutionairen eene school gegrond op de belydenis der Gereformeerde Kerk Die schoolverdeelihg is mogelijk en weuschelijk Hare uitvoerbaarheid werd betoogd de bezwaren van tol kostbaarheid en onverdraagzaamheid aanleiding te geven klemmend afgewezen De volksschool de kweekscholen de onderwijzers moeten van het juk van t liberalisme verlost worden door de school in te richten naar de natuurlijke verdeeliog volgens de Confessie De opvoeding van een Cirulelijk volk moet Cirittelyk zy n Het gemengde schoolstelsel liberaliseert de natie eo eeu geliberaliseerd Nederland is slechts een departement van de Fransche republiek Be natie die 20 millioen voor haar onderwijs staat op te brengen heeft recht dat allen daarvan genieten en niet slecht é ie partij de partij der minderheid Na tot nieuwe inspanning aaugespoord te hebbenom het aantal scholen van 400 op 1000 het aantal leerlingen van 60 000 tot 150 000 te brengen sprak sprekerzijne hulde uit aan de mannen die ook het beginsel Eene school met den Bybel in het hooger onderwijs hoddeu overgebracht Met het schoone stuk van onzen Da Custa f Zij zullen het niet hebben bet oude Nederland eindigde spreker zyne metgroote belangstelling gevolgde rede Met dankzegging gesloten ging de vergadering na het zingenvan Ps 84 3 uiteen Standaard Sedert Woensdag is de nieuwe boot De foonHgang varende van Boskoop naar Gonda in de vaart Zoowel de ruimte die 200 personen eu 20 p00 K G vraohtgocderen kan bevatten als de sierlijke inrichtiug der kajuiten worden ten zeerste geroemd De boot ia vervaardigd in de koninklyke grofamederü te Leiden De levering van Aardappelen ten behoeve van het garnizoen alhier is gegund aan A Gerritsen tegen ƒ 2 96 pe r Hl van 66 KG Gisteren heelt zich in de werkinrichting tot wering der Bedelarij een vrouw door ophanging von het leven beroofd De begrooting der Gemeenle Gouderak voor het dienstjaar 1682 bedraagt aan inkomsten ƒ 174 84 35 en aan uitgaven ƒ 174 80 15 De kosteu van onderwijs zyn daarby geraamd op een bedrag van ƒ 11415 waaronder begrepen is eene som van ƒ 8000 tot vergrooting van het schooUokaal Het vergunningsrecht op den kleinhandel in sterken dronk te Gouderak en Berkenwoude is bepaald op