Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1881

t mmm t ti mmi iifmmiÊlÊÊÊÊÊÊ f 20 nu iedere 100 hannraarde of gedeeltedaarran der loealiteiten waarin de handel wordtgedicTcn £ en telegram nit Aden geeft Terdere bqionderheden omtrent het bericht Tan bet redden Tan een tweede sloep Tan de Kmütg der NederUmden Het atoomachip dat die tweede sloep heeft opgenomen ii de DeUommijn die op reis was Tan Adv laide naar Londen De geredde boot met 19 personen bemand is Termoedel jk de kleinste der booten Tan it Koning der Nederlanden Zg werd bestuurd door den matroos Schon De namen der geredden sgn Schon kabelgaat Otto zeilmaker De Waard matroos Bolt ass machinist Xerbeek Uartendorp Boimau stokers Fusscbbahn kellner Fantiek en Schaft Termoedelyk militairen 2 Afrikaausche militairen en 7 bedeTaartgangers Toor Mekka De oorrespondent Tan het HandeUMad te IJmnideu schrijft OTer de aanleiding der tegegistrijdige berichten omtrent de WMem Barenti het Tolgende Tusschen een gronte Tloot Tan om den Noord komende leilschepen bewoog tich Woensdag morgen een sweemastgaffel schoener met stengen Dit Taartuig had van Terre gezien cooTeel gelgkeuis met de lang Terbeide H iUem Barent dat bijna ieder de dupe werd Tan een misTerstand onmiddellijk nadat het scheepje tqne Tiaggeu van eiken top had geheschen iets wat de Barenti altgd doch wat gewone handelsschepeu slechts bg uitiondering doen trilden naar heinde en ver de telegraafdraden met de boodschap dat onze NoordpoolTaarders bgna geland waren Ook ik werd Tan deze toevalligheid de dupe en wetende hoe met reikhalzend Tcrlangen naar berichten omtrent het poolschip werd uitgezien seinde ook ik de nadering Hoe groot was echter aller Terbazing eu telenrstelling toen de gaffelschoener bleek te zgn de Uppend ouder Noorsohe Tlag met hout Ik seinde daarop mijn tegenbericht Doch de dag der verrassingen was bestemd er nog meer te leveren In den namiddag 3 of 4 uur werd bericht dat nn de Willem Barentt zoo positief mogelgk naderde doch thans wilde niemand gelooT n tonder gezien te hebben De weldra inrallende duisternis onttrok het scheepje aan dadelijke waarneming doch ten ongeTeer zeTcn uur kondigde de stoomfluit Tan de Simton de komst van een schip uit zee aan Allen stroomden toe en jawel thans was het geen gezichte of zinbedrog men zag den gafi elsohoener naast de Turen tbu de sleepboot hoorde de stemmen eu zoo was het geseinde onware toch icaarheid geworden I De Barent heeft met Teel stormen te kampen gehad doch het schip heeft niet Teel geleden de officieren en bemanning tien er frisch en flink nit als echt Hollandsche jongens De Tergissing heeft echter teweeggebracht dat de officieren en bemanning met een stroom Tan telegrammen en gelukwensohen werden ontTangen Velen toch der familieleden en bekenden seinden na ontvangst van de tijding van Woensdag morgen en hoorden gelukkig niet van het misverstand Volgeus nadere berichten heeft de Willem Barent het op haar terugreis naar het vaderland hard te verantwoorden gehad doch heeft het schip geen enkel hout rerloren Twee dagen voordat de geweldige storm Tan den 14en het schip op de oostkust Tan Schotland OTcrviel had het op de westkust vau Noorwegen een nog zwaarder storm doorstaan Het moest lang bgleggen zware stortzeeën sloegen op hel dek kapitein Van Broekhuijzen werd over boord geslingerd doch het touw dat hg zich om den arm had gebonden stelde henl in staat zich te redden alles wat niet onwrikbaar vaststond op het dek werd stukgeslagen en over boord geworpen De twee vossen op de ijsvelden gevangen vonden hun graf in de Noordzee Gelukkig overviel deze storm en de volgende het schip niet op onze kust De aanhondeude tegenwind bleek der Bmrenti gunstig Leden der Ijsvaart Commissie gingen de Barent Donderdagmorgen tegemoet op het Noordtee kanaal Vervolgens kwamen de of oieren Tan de Wattenaar en Tan het wac htschip Ie Amsterdam in de stoombarkas haar begroeten en met de door hen medegebrachte champagne werd de kommandnnt zijn officieren en manschappen welkom in het raderland geheeten Iets Tcrder bracht een vlet een deputatie Tan het Amsterdarasche studentencorps aan boord en in het IJ lag de Pollnx zeil ree naar Amerika het dek was zwart van landverhuizers de vlag daalde drie keer om het gszeeschip te begroeten en de honderden op dek juichten en wuifden met hoed en pel De Midd Ct releveert uit het verslag van den staat der hoogere middelbare en lagere scholen over 1879 18S0 hetgeen daarin wordt aangetroffen om trent den toeataad der theologiselie school van de christelijk gertformeerde kerk te Kampen en naar aanleiding daarvan orer de Torderingen welke de Trijbeid der godsdienstige meeningen sedert Teertig jaren in ons land gemaakt heeft Die school heeft nl het zilveren feest tsu haar bestaan geTierdeu de OTcrTloedige geldelgke bgdragen welke bjj die gelegenheid inkwamen gaTen het bestnur aanleiding tot de herinnering hoe de leden der kerk vtfór ruim Teertig jaren op adriea van een Haagsohe synode door hoogere en laget rechtbanken werden TerTolgd beboet en in den kerker geworpen hoe toen hunne godsdienstige sanunkomsten werden Terstoord en zij door ruw krijgsTolk en polilie ageuten als Tagebonden uit elkander werden gedreven Op den zesden Deoember 1879 kon de christtlgkgereformeerde kerk tot roem Tan Oods genade feest Tieren omdat de Heere trota den vgaud van toen en thans haar niet alleen in den druk had staande gehonden maar haar ook een theologische school had geschonken die sedert haar bestaan meer dan twee honderd Evangeliedienaren had gevormd eu waarvoor de gemeente in dit vijf en twintigtal jaren ongeveer twee honderd en rijftig duizend gulden had mogen ten offer brengen Daarom wordt het door ons Tan de daken gepredikt Zoo God róór ons is wie zal tegen ons sgn V De Midd Ct Tindt hierin aanleiding tot de opmerking dat trots het Teld winnend ongeloof en wat daarmede samenhangt zg die gelooven in onzen lijd toch nog geen reden hebbeu om over achteruitgang te klagen Dezer dagen is in het leiiche kanaal de stoomboot Clan llacduff vergaan Zij behoorde aan de ClanLine Maatscbappg en was Dinsdag nit Liverpool naar Bombay uitgezeild Het schip kreeg bg den hevigen storm die Woensdag uit het Zuidoosten waaide een lek en Donderdag moest de bemanning haar heil in de booten zoeken Een paar van de booten werden bij het uitzetten verpletterd een paar andere dreven weg eer zo bemand waren een kind dat aan eene moeder toegeworpen moest worden die in een der booten was kwam in de golven om een ander kind werd gelukkig opgevangen en deze boot kwam behouden aan wal Èen boot met 2S man sloeg om en slechts T f personen klemden zich daaraan vast een huuiifr stierf nog van uitputting een ander sprang in een vlaag van waanzin overboord Negentien taan die geen plaats meer konden vinden bleven aalt boord maar werden door een voorbgkomende stoomboot gered In het geheel zijn van de 62 personen die aan boord waren 30 gered 22 omgekomen en V worden nog vermist Bij gelegenheid van een in het vorige jaar door het Bestuur van den Koninkigken Hofschouwburg te Munohen uitgeschreven Prgsvraag waarnaar 98 stukken mededongen is een BIgspel getiteld Bijgeloof van de ook in ons land welbekende Sohrgfster van Glück anfl enz E Werner bekroond Dit stuk is hier te lande nog onbekend daar het in Duitschland nog niet in den handel gebracht noch zooals met hare stukken ge oonlgk geschiedt in Die Gartenlaube versdhenen is Naar wjj vernemen heeft de Schrijfster het ter uitgave iu ante taal afgestaan aan den Citgever F Gouda Quint te Arnhem bij wien al hare overige werken mede verschenen zijn Wg meenen Bestuurders van Rede rgkersKamers en liefhebberij taoneelen geen ondienst te doen met hen op dit humoristische stukje opmerkzaam te maken S Nijmegen meldt men Woensdag ging zekere Janssen komende van Herreveld en gaande naar Lent onderweg eene herlwrg binnen Om zgne gemaaktb vertering aldaar te betalen verzocht hij de herbergierster een bankbiljet van ƒ 26 voor hem te wisselen doch de vrouw antwoordde dit niet Ie kunnen Een rondreizend koopman die ook in de herberg aanwezig was bood daarop aan om het bankbiljet te wisselen waarop Janssen dit den koopman overreikte Na eenig zoeken in zijne portemonnaie en portefeuille gaf deze daarop te kennen ook zooveel klein geld niet te hebben en gaf Janssen zoo deze meende zgn bankbiljet terug die het onmiddellijk iu zijne portemonnaie borg Beiden verlieten kort daarop de herberg en gingen in verschillende richting hunnen weg Toen Janssen te Lent kwam en zijn geld nazag bemerkte hg tot ign grooten schrik dal hg an den koopman niet zijn bankbiljet van ƒ 2ö had terug ontvangen maar een bon voor 26 sigaren in den vorm van een bankbiljet van ƒ 26 hetwelk de koopman netjes dichtgevonwen met de getallen 25 tn met den bovenrand gedeeltelijk zichtbaar had overgegeven loodat Janssen niet den minsten argwaan kon koesteren De politie heeft onmiddellijk alle mogelijke nasporingen naar den slnwen bedrieger gedaan doch het mocht nog niet gelukken hem in hsnden te krggen Donderdag herdacht prof A L Loman den dag waarop hg vóór 26 jaren het hoogleeraarsambt aan hst Luth Seminarie te Amsterdam aanvaardde Namens talrgke leerlingen vrienden en vereerders werd hem ter herinnering aan deien dag een aantal boekwerken met een keurig bewerkt album geschreven aoor den schoOnschrijver Anionie GfcTenstuk aangeboden Aan de keuniaueming Tan het gerechtshof te s Hage was Donderdag onderworpen een waarschgnigk nog nimmer Toorgekomen geral S G K kuiper te Goes had in den loop van het vorige jaar aangenomen het maken en leveren aan zekeren L te Wemeldinge van eene tonrormige inhoudsmaat van een half hectoliter met het ijkmerk voor dat jaar Toorzien Toen hij met de TerTaardigiug gereed was bood hij de maat ter stempeling aan het jjkkantoor te Middelburg aan laaar hoewel er geen aanmerking op de inhoudsruimte t maken was ontbrak er eene kleinigheid aan het Toorwerp zelf toodat de maat niet kon geijkt worden De kuiper geen lust gevoelende eene tweede ton volgens het vereischte formaat te vervaardigden stelde de aflevering telkens en telkens uit maar ging daartoe toch over nadat hy zoo goed of zoo kwaad als hy kon het ijkmerk zelf op de maat had geplaatst Dele fraude kwam aan het licht eu de kuiper zag zich vervolgd wegens het namaken van merken bestemd om van wege de hooge regeering de verschillende soorten van waren of koopmansohappeu te merkteekenen en het desbewiut gebruik maken daarvan Adr gen mr ByieTeld requireerde eene Teroordeeling tot 8 maanden celstral en twee boeten Tan 60 AU Terdediger trad op jhr mr Tan den Bergh Naar zijn geroelen was de maat in quaestie niet te begrgpen onder de koopmanschappen door de wet bedoeld Hy concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging en subsidiair tot vrgtpraak Donderdag aanst uitspraak De heer Gruan De la Barre die gelgk men weel de aanspraken der in Nederland gevestigde familie De Bourbon als gerechtigden op den troon van Frankryk verdedigt heeft verscheidene malen boekwerken zelfs aaageteekend naar Pargs gezonden welke werken niet aan hun adres zgn bezorgd van welke daad de fransche postadmiuistratie geenerlei verantwoording geeft De heer Gruau De la Barre heeft thans de tusschenkomst van ons Gouveruerariit ingeroepen opdat dit langs diplomatieken weg inlichting vrage Van eene Republiek is zulk eene handelwgze indien zij met opzet is gepleegd doch nog minder Ie verklaren dan vao een keizerrgk Ami Ct Nnbg den Tesselschen wal op de Sehanserwaard liggen sedert onheuglgke tgden groote mosselbanken die niet geëxploileerd werden omdat de qualiteil der mosselen voor die der kormosselen moest onderdoen Nu de storm onlangs de Wildebank heeft verwoesten er sedert dien tgd weinig of geeue kormosselenworden gevangen heeft men tot genoemde bankenzgne toevlucht genomen Niet alleen schuiten zgndaar werkzaam maar ook tal van sjonwerliedeu die met de ebbe de mosselen bgeenharken en daarmede dagelgks ƒ 3 i ƒ 4 per fioofd kunnen verdienen Deze mosselen die trouwens door de eilanders ielven in den winter gretig worden gegeten brengennu 90ct per baal op en worden by groote hoereelbeden naar Brussel Parys en Antwerpen gezonden B Ct De Comminie die dit jaar belast geweest is met het afnemen der toelatings examens Tan onderofficieren tot de hoofdcursussen deelt o a in haar Terslag mede dat hoewel orer het algemeen het examen Teel gunstiger was dan dat Tan het Torige jaar toch niet al de plaatsen die bg de hoofdcursussen Toor de Tersehillende dieostrakken opengesteld waren TcrTuld zgn Van de 99 adspiranten hebben slecht 56 aan de eischen tot toelating voldaan Uit bet verslag bigkt verder nog dat het examen in de exercitie en dienstreglementen teer veel te wenschen overliet en ook het schrifteiyk werk inde aardrgksknnde zeer ongunstige uitkomsten opleverde De slordige wyze van werken vooral in de wiskunde waarover ten vorige are wat de meeste korpsen betreft geklaagd werd is daarentegen bgna geheel verdwenen KEXXISGE IMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHAUB OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Ast 6 en 7 der Wet van den 2 Juni 1876 SlaottUad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bg lagen van J van Sonsbeek om vergunning tot het plaatsen van een Tabakseert en Koffiespit in het perceel gelegen aan den Kleiweg Wgk E no 101 Kadaster Sectie no 1268 Dat op Zaterdag den 12 November 1881 de na middags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om betwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouds den 29 October 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zgne vergadering van den 21 dezer heeft benoemd tot leden der Commissie belast met het ontwerpen van en het herzien der plaalselgke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd en waarvan de BÜBGEMEESTEE Voorzitter is de heeren W J PORTÜUN DROOGLBEVER Mr P P P KIST Mr H J KRANENBURG en Dr P H G van ITERSON Gouda 28 October 1861 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN ÜZENDOORN Ce Secretaris BROUWER WAARSCHUWING Deinliandel in sterken drank Burgemeester en Wethouders van Gouda Gelet op de artt 1 en 27 der Wet van den 28 Juni 1881 StaaUUad n 97 tot regeling van den Kleinhandel in steiken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap Brengen ter kennis van hen die op den 1 Notetnier 1881 iterken drank bij hteteelhedtn van minder dan tteee liter terioopen en daarmeie na l Mei 1882 Kenteken voort te gaan dat zij ter bekoming vat vergunning zich vóór den l Januarij 1882 met gezegeld adres tot het Gemeentebestuur moeten wenden onder nauwkeurige omschrijving der localiteit of loealiteiten met vermelding van de nam voornamen ambten beroepen of bedrgven zoowel van den verzoeker als van zgne huisgenooten boven de zestien jaren alsmede van het debiet gedurende de laatste twaalf maanden V or zoo veel noodig wordt aan belanghebbenden herinnerd dat zg bg hun verzoek om vergunning behooren over te leggen het bewgs dat in de localiteit waarvoor nu vergunning wordt gevraagd op den 1 Mei 1881 de kleinhandel in iterken drank werd uitgeoefend en dat een verzoek om vergunning na 1 Januari 1882 ingediend ingevolge de Wet niet kan worden ingewilligd Het model der aanvraag om vergunning is ter Secretarie der Gemeente tegen betaling van 2 cents verkrijgbaar Gonda den 28 October 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN P 25 JARIOE VAS m C DB KONING EM J W PR INCE Gouda 29 October 1881 Efóden overleed tot onze diepe droefheid onire geliefde Echtgenoot en Vader JACOBUS DE VOS in den onderdom van bgna 68 jaar Wed B P DB VOS HOGBNELST M P OOSTERBEEK H OOSTERBEEK Gouda 28 Ooi 1881 Overheen De ondergeteekende betuigt z nen harteiyken dank voor de talrgke bewezen van deelneming ondervonden bg bet overlgden van zgue geliefde Echtgenoote CORNELIA AL BERTA VERLOOU A LA RIVIÉRB Leiden 29 October Ï881 De ondergeteekende betnigt zgnen hartelgken dank ook nameni zgne Kinderen en Behuwdkind voor de bewgzen van deelneming bg het overlgden an zgne Dochter CORNELIA ALBERTA C VERLOOU Gouda 29 October 1881 Voor de vele blgken van belangstelling ontvangen bg de geboorte van onzen Zoon op 7 dezer eo tgdens de Ziekte en het Overlgden onzer Dochter EMMA op 19 dezer betaigen wg onzen innigen Dank J G TIMMERS AzN A W TIMMERS vAi VBEi imt Ei Rotterdam 29 Oct 1881 Dankbetuiging aan den Heer en Mevrouw STEENS ZUNBNvAN DEK Does voor den Feestavond doorHEd on jl Zondag geschonken f Dat Feest zal bg ons steeds in aangename herinnering blgven De WERKLIEDEN der Stearine Kaarsenfabriek Goada Ondergeteekende heeft de eer zgne geachte Clientèle ter kennis te brengen dat hg weder in deze stad GEARRIVEERD is en beveelt zich beleefdelgk aan tot bet verrichten van Werkzaamheden zgn vak baiM nde T J ANDREOLI Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 8 NOVEMBER 1881 des voormiddags ten 9 are aan het Huis Wgk B Nr 84 aan de Oosthaven van Staande en draagbare Mahoniehonten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED FORNUIS en KACHELS enz Te zien Maandag te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTIilJN DROOGLEEVER te Gouda C MESSEMAKEIïr Fijne LIKEUREN MARASQUIN CRÈME de ROSE HUILB de VANILLE NOIJEAUX DUBBELE WITTE ANNISSETTE WITTE CURAQAU SIROOP van PUNSCH CITROEN PÜNSCH PÜNSCH van ARAK enz enz De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 3 NOVEMBER a 8 GoDDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDIJZER Sociëteit eVredebest op de Maukt V Haob Opticirn Openbare Vrijwillige Verkooplog De Notaris J P MAHLSTEDE te SerganAaeht it voornemens op DONDERDAG 17 NOVEMBER 1881 des morgens ten 11 nnr in de cHashonie op de Markt ie Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen Een hecht en sterk HUIS Wgk A n 6 en ERF met SCHUUR TUIN en BOOMGAARD staande en gelegen op het blok Elf hoven onder Sluipwijk gemeente Reeuunjk kadastraal groot 25 aren 1 centiare Breeder bij biljetten Inlichting geeft genoemde Notaris en de Notaris N P JONGKINDT te Dordrecht Liedertafel Apollo HH LEDEN der Liedertafel hebben voofhun perêoon v r g e n toegang tot de Uitvoering van ZONDAG 30 OCTOBER n AAIVBESTEDI G DER BENOODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1882 op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1881 s avonds ten acht ur in het Lokaal der Inrichting De voorwaarde liggen ter lezing in genoemd Lokaal Namens het Bestuur i P BOOGENliIJK Secretaris gtr De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1882 EAAIJMAAKEUS 17 Haven 17 heeft versch voorhandan Kattentongen AppelboUen Heerebanket Klein Gebak Turksch Gebak Binnen Buitenlandsch GEDISTELLËERD BIJ SW ITZER ZALF VAN HET ROODE KRUIS MXT TEER TOT BASIS stellige genezing In weinige dagen van alle soorten van wonden Drandwonden k w aadsappige zweeren spleten van den tepel nuld en kankeracmlge aandoemngea eoa Men wachte zich voor nam fM DXPOT IM AIXX QOBDB APOTHXUH Te s Hag e Snabilié Apoth m