Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1881

1 in Zondag 50 October 1881 Tweede Tooneelvoorstelllng in het jaar 1881 te geven door de DILETTANTENCLUB te Goiida op Woensdag 2 November 1881 in de Sociëteit Ons Gbnoeqek Zaal Kunstmin o 33 het derde huis links Blijspel in een bedrjjf vrj bewerkt naar het Bngelsch door W DAARNA op verzoek De reis vè n Gerrit Meeuwsen met zien zeun Gijs noar de Amsterdamsche Karmes Blijgpel in 5 tafereelen vrjj bewerkt naar de Betuwsche novelle van J J Cremer door een werkend lid der Dilettantenelub Aanvang T j nre De Leden der Dilettantenelub hebben vrijen tvegang met ééne Dame meerdere Dames of Kinderen 0 50 per persoon Introductie van Niet Leden 0 75 Het Bbstdde Jhr J O VAN HOLTHE President C A SCHOUTEN Jr Secretaris Penningm Geurige KOFFIE BIJ LEIDSCHE sciiROEFsroonBoor HAATSCHAPPIJ VOLHARDING WIJVTERDÏENST aanvang nemende Dinsdag l iVov 1881 Leiden Amsterd Amsterd Leiden Van Leiden Zondag nm 2 Maand vm 4 2 Overige d vm 6 2 Van Amsterdam Zondag vm 6 30 Maand vra 6 80 nm 1 Overige d vm 6 30 nm 2 De Dienst 6 30 vervalt Zat Gednreode de maanden Deeember en Januari Zondags eeu dienst Gouda Amsterd Amsterd Gouda Van Gouda Maandag vm 3 Dinsdag WoenKlag 6 Donderdag Vrijdag Van Amsterdam Maandag nm 2 Dinsdag Woensdag 1 Donderdag Vrijdag 2 Zaterdag l B 30 Zaterdag Leiden GoTida Gouda Leiden Van Lelden Zondag vm 7 20 nm 5 10 Van Goada Zondag vm 6 45 nm 4 45 Maandag Dinsdag vm 7 20 Woensdag ï 11 05 Donderdag nm 510 Vrijd vm 4 7 20 11 05 nm 6 10 Zaterdag vm 5 30 720 11 05 nm 5 10 Dinsdag j voorm 6 45 Woensdag Inm 12 15 enDonderdag 4 45 Vnjd vm 6 45 nm 12 15 1 30 4 45 Zaterdag vm 6 45 nm 4 45 Nog daarenboven dagelijks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur en van G ouda naar Boskoop s nam 8 10 uur Gedurende de mainden December en Januari Zondags geen dienst Geen Dienst Nieuwjaarsdag eerste Paaschdag eerste Pinksterdag en eerste Kersdag Zie verder de groote Aanplakbiljetten op de retsohillende Stations By alle Agenten zijn kleineStrooibiljetten te verkrygen ▼ reemdaoortlge en algemMne Blekto in dit land voorkomonde Erenala een dief die ons dea nacbts Aanrandt valt ze ons op bet onverwachts aan Zlj dle er aan lljdon gevoelen pijn In de borst en lenden lellï somtijds In den rug Ze ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid tot slapen Des morgens voor al been men een onaaugena t men smaaK in den mond rde tanden zijn met een slljmachtige zelfstandigheid bezet i De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware s drukking op de maag en som 1 wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte In het binnenste van de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden koud en klam Na een z r tijdsverloop krijgt men èën hoest die bl den aanvang droog Is maar na eenige maan den vergezeld gaat met opgeving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht lilj te slapen hetgeen zlja toestand noclitans niet verzacht Vervolgens wo lt hij zenuwaclillg prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hlj eensklaps opstaat ondervindt lilj een soort van duizeling hl geraakt vcr8topl gecoastipeerd zijn huid Is droog ca btj oogenbukken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt ecu goolachtlgellnt De urine wordt behalve nogdatzeaanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls Is de zieke genoodzaakt hel voedsel dat hij gebruikt over lo geven die brakingen laten In den mond dan eens een bitteren dan cons een zoetachtlgen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Hel gezicht van den zieke verzwakt hij heeft allljd sterren voor de oogen ou ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze konteekenen doen zich beurleUngs voor Men beweert dat een derde der bevolkingonder dezen of genen vorm daaraan lijdende is Oeneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eeuigen hebben die als een leverziukle behandelt anderen weder als slechte spijsverteerlng sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstig uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans onldekt dat het Extract pf Boots wortel exlraot o geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgel In elk geval volkomen geneest De slechte spljsverleerlng Is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Selgel Slroop Is een afdoend middel zelfs Jn de moelelljksle gevallen A J White Eigenaar te London Breda VAN DB GooaBSRaH Gencraal Dcpfltvoor Nederland ook verkrijgbaar bU alle Apothekers In Holland Java en Koloniea Pi4s van de Stroop f 1 7 van de PUleD O n Te Gouda THIM ApotL ïiÖÜTVEiLiïVG te ROTTERDAM van c a 20 000 atuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtache Zweedsche Riga Memelsche Wijburger en Amerikaansche Delen en Platen Bene lading Coperwijksche en Petersbnrger Vuren Wjburger Grenen geschaafde en geploegde Delen en ca 4000 stuks Vu en Buddings a j X O j ieuwe Aanvoer Eene lading Kolders Juffers Eene lading van circa 30 000 1 soort Wijburger Grenen Schrooten Verder Amerikaansche Grenen Velen en Platen Juffers Steigerhouten Eiken Itibben Narva Sparren enz Liggende op de W rf Rotterdamsch Welvaren en in de Nieuwe Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1881 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH hjj wien op aanvrage Notitiën te bekomen zijn Het Hout ia 5 dagen vóór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelijk ten vervoer te water en per as Snelpersdrnk van A Beinkman te QoÖ T goedewaa ek GOUDA Markt 146 neemt gelden a deposito met 1 maand oiging a 4 s jaars Voor bedragen boven ƒ 1000 wonft onderpand in solide fondsen veistrekt SLUIT op de gebruikelijke voorwaarden prolongatiën BELASX zich met alle verrichtingen au het Grootboek Bezorgt kosteloos Oosttniijksche Coo ponbladen BMLASX zich met den aan en verkoop van Effecten tegen een provisie van Vs Fondsen boven 25 pCt Vi6 7o onder 25 pCt Desgevorderd worden effectecorders tot dea middenkoers der Amsterdamsche beurs verant woord O OUIDSOIÏB De PRIJZEN van gezond en goed wicht hondend BROOD niet kunstnuttig ieit zgn als volgt Gewoon KRENTENBROOD 0 24 het K 1ste poort GEBUILD 0 22 2de soort of Bruinbrood 0 20 TARWEBROOD of KROP 0 15 en wordt ook voor dezen prgs aan huis bezot H VAN DEN DOOL Adres Spieringstraat F 49 Verzoeke s v pi een onpart dig onderzoo Door plaatsgebrek wordt TE KOOP aangeboden een moderne zoo goed als nieuwe CANAPÉ Te bevragen bij J G BELONJE uit het MAGAZIJN van E BRANDS MA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bg G ÜVBREIJNDER J Markt 148 Gouda Geneeskundig aanbevolen o o o LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest ZOOQEMAAMDE BL AUWE HOEST onmiddeljjke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg de kinderziekten eenig goed bevonden DRUIVEN BORST HONIG Alleen echt verkrijgbaar in flicocs van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zgn wawop nevenstaand fabriekm rk Te Gouda hg F H A WolfiF Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bü F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G van den Berg Buitenlandsch Overzicht De zitting der Fransche Kamers is geopend Men berekent dat vier tot vp zittingen noodig zullen zijn tot onderzoek der geloofsbrieven vau 279 leden welk aantal vereischt wordt v $6rdat de Kamer zich kan ooustilueeren Daar 1 en 2 November feestdagen zgn zal het wel tot 6 November dureo eer de Kamer officieel beitaat Het debat orer de Toueiiuhe quaestie zal niet vó 5r 7 of 8 November gehouden kunnen worden De ouderhaudelingeu over het handelsverdrag tui cheo Engeland en Frankryk zgn aan het departement van boileolandaohe zaken te Parijs hervat Men blijfl nog steeds een voor baide landen bevredigende uitkomst te gengoetiien T ree der Endelsche commiisariaseii sir Bivers Wilson en de heer De Ilaliaauache gevolmachtigden belast met het sluiten van een haudeUverdrag met Frankrijk worden te Parijs terug verwacht Men gelooft dat heden eene bgeeukomit zal worden geboudeu welke van beslisacnden aard kan zijn Ook de onderhandelingen tuaaohen Fraukrg k en Ooateargk zuUei weder een aanvang nemen Daar het handelsverdrag tuaachen beide staten op 8 November verstrijkt zal de Oostenrijksche regeering eene verlegging daarvan met drie maanden vragen ten einde voor de vernieuwing van het verdrag de heropening vau den B jksraad te kunnen afwachten Qambetla s reis naar Havre beeft ten doel zich peraooDlük te overtuigen van de behoeften dezer belangrgke haven De dokken en andere inrish gen zijn er veel te klem voor het steeda toenemend verkeer en bovendien zgn de ipoorwegrerbindingen leell flet ia zeer gold aan Ie nemen etgk hjj tydein z jn verblgf verklaarde dat hg hoofdzakelgk daarom ook uaar de groote Duitaohe buvens is gewrest Trouwens indien hg ook andere plannen heeft gehad dan zullen die vooreerst toch wel in het duistere blgveu In Berlgusohe kringen wordt intusaohen nu en dan nog geaprokeu over de reis van den heer Gambetta naar Duitiohland en voUtrekt niet in twgfel getrokken dat de Fransolie ataauman werkelgk prina Bismarok heeft opgezoohl om voor zyue optreding als miuiatcr preaident de meest vredelievende verzekeringen in geven en zich van de itemming ran Duitaohland tegenover Frankrjjk Ie overtuigen gZaW een stap zon niet andera dan goedkeuring verdieaen meent de Berlijnscbc berichtgever der K Z iiite het niet dat de buitendien reeds zoo vinnige tegeuatanders van den heer Gnmbetta niet zullen verzuimen deze gelegenheid aau te grepen om de reit ala een vernedering voor Frankrijk voor te stellen Het zal dus aan den heer Garabeita moeten overgelaten worden te gelegener tyd en op de wgze welke hem de beate voorkomt van zg ne reis naar Duitsohlag verslag te doen Van hier zgn daarover geeu berichten te verwachten De heer Gambetta ia na verloop ran tien jaren tot de overtuiging moeten komen dat Frankryk wel wat beters te doen heeft dan wraak te nemen en zioh om de herkrgging van BzaaLothariugen in een geduohteu oorlog te wikkelen Beeda de oorlog in Noord Afrika maakt bet voor Frankrijk raadzaam alle verwikkelingen met het buitenland te vermgdeu De uitslag der verkiezingen voor dea Doittchea Rijksdag is tot dosrer meestal nog slechts uit de grootere steden bekend Te Breslau Dresden Munohen eerste district Maagdenburg Leipzig Chemnitz Neurenberg Franfort a M Hanover en Brfntt lulleu heratemmingen moeten gehouden worden Te Keulen Bamberg Munohen tweede kiesdistrict Aken Krefeld en Munster z jn de clerikale candidateu te Dantzig en Stettin de seoesaiouisten te Koningsbergen en Lübeck de candidaten der Fortschrittpartjj te Bremen en Saarbruoken de nationaal liberalen gekomen Te Straatsburg behaalde de heer Kable van de zoogenaamde proteit partg de overwinning Te Berlgn zijn gekozen vier candidaten der Fort aohrittpartg de heer Lowe Virohow Bishter en Sanken Tweeherstemmingen moeten gehouden wor den tnsscheii leden der genoemde partg en de so ciaaldemocraten De Koning en de Koningin van Italië zijn Donderdagavond te Weeuen aangekomen en lerbartelijktt ontvangen Aangaande de politieke quaestie welke het doorgraven van de landengte van Panama haast onvermijdelijk moet wekken ia een zeer belangrijk stuk publiek geworden Aan den aenaat der Vereenigde Staten die een rapport omtrent de houding der regeering in deze zaak had gevraagd heeft de heer Blaine medegedeeld dat de regeering was ingelicht dat Columbia geneigdheid toonde om bet traclaat van 1848 met de Vereenigde Staten te doen eindigen en zioh te wenden tot de Earopeeache mogendheden om eene gemeenschappelgke betcherming van de landengte en van de onafhankelijkheid van Columbia zelf Toen heeft de heer Blaine aan alle Amerikaansohe gezanten in Europa een brief geschreven waaruit wg een ea ander overnemen als belangryk voor het Panamakanaal en kenmerkend voor de politiek der Vereanigde Stateu tegenover Europa In 1846 hebbeu de Vereenigde Staten de volkomen nentraliteit van de landengte gewaarborgd evenzeer die van elke verbinding tatschen de beide zeeén ovex die landengte eu de souvereiniteits en eigendomsrechten van de republiek Columbia Deze waarborg eiacht geeue vereterking loetreding of toestemmirg vau eenig ander land Mocht de onderstelde toascheukoinst van Europa een tastbaren vorm aannemen dan mlt gg v ijzen op het ractaat van 1846 en mededeelen dat iedere poging om iets aan dien wa rborg tot t voegen noodzakelgk door Amerika ala ongeroepen moet beschouwd worden en als indringen op een gebied waar de plaatselijke en algemeene belangen der V S na die van CoUmbia in de eerste pla a in aanmerking komen Uitvoerig betoogt de heer BUine dat de V S geenszins het voornemen hebben zich in eenigerlei handelaoaderaeming vau vreemdelingen te mengen riDooh gaat hg voort aangaande de politieke heersohappü over de landengte wil de preaident dnidclgk en met nadruk spreken Amerika zal blijven staan op zgn reoht om te zorgen dat de landengte in geen geval zal worden gebruikt om zijne belangen te land of ter zee te schaden De V S zullen het ineeat gebruik maken van hel toekomstig kanaal en betohouwen dit als een weseulgk binnenlandsch belang Eene overeenkomst tuaachen Europee sche rgken om geiamenlijk de neutraliteit van hel kanaal te waarborgen dat ia inderdaad in politieken zin te beheerschen een groote handelsroute ver vau heil verwijderd nabij de V S gelegen en in wezenIgken zin een deel vau de kuatlgii der republiek vormende en bestemd om de hoofdweg te worden voor het verkeer barer aan de ooal en aan de weatkust gelegen stateu zou eene zeer ongewone wijze van handelen liju die voor de Vereenigde Slateu met ernstige bezorgdheid zou worden gezien Amerika s politiek huldigt den vrede en het vriendicbappelgk verkeer met iedere regeering en ieder volk en elke poging om Amerika s waarborg op den achtergrond te stellen door eene samenwerking der Enropeesche mogendheden die over groote legers en vloten beschikken zou het karakter dragen van een verbond legen Amerika en door de regeering der Vereenigde Staten warden beschouwd als e n blijk van onvriendelijke gezindheid Ten slotte doet de heer Blaine uitkomen dat de Ver Staten zich uimmer hebben gemengd in overeenkomalen betreffende het lot van kleine Enropeesche staten en voegt hij er de beteekenisvoUe opmerking bij Het is sinds laiig de gevestigde overtuiging vau deze regeering dat iedere uitbreiding tot onze stranden van het politieke stelsel waardoor de groote mogendheden de gebeurtenissen in Earopa hebben bestuurd gevaar zou oplevereu voor den vrede en de welvaart van Amerika Geen eerbied dui voor het Europeesch concert en het vaste voornemen om Amerika voor de Amerikanen te houden Europa houde het zioh voor gezegd GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een paresol gevonden in de gang van het postkantoor en een plaatje van eea gouden ring Kantongerectit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 26 Oct 1881 Kantonreohler Mr J H van MIEBOP Mr W 0 A SCHOLTBN te Rotterdam VEBCXIBDEELD A de F arbeider te Haastrecht tot tien guldenof twee dagen wegens baggeren in de ringsloot tusschen den Polder Willens en den Polder Bloemendaal onder de gemeente Gouda zijnde een boezemwater van hel Hoogheemraadschap Rijnland C P W D timmerman te Gouda tot tien gulden of twee dagen wegens doen baggeren in voormeld boezemwater van het hoogheemraadschap Rijnland M de J dieustbode bij K te Gouda tot één gulden of één dag wegen vegen van straatvail in het water op de Ooatbaven te Gouda B L 6 sigarenmaker te Gouda tot één guldenof één dag wegens oplaten van een vlieger in deGeuiestraal te Gouda H H K jongen te Gouda tot één gulden of één dag wegens oplaten van een vlieger óp de Markt te Gouda 0 M koopnun iu Melk te Gouda tot één gulden of één dag wegens rgden over de klinkerstraat op den Kattensingel te Gouda met zijn melkwagen M P koopman iu melk te Gouda tot één gulden of één dag wegens rijden over de klinkerstraat iu de Peperstraat te Gouda met zijn melkwagen Ontslagen van vervolging M van B aannemer te Sliedrecht aangeklaagd in den IJsel onder Gouderak te hebben doen baggeren binnen de achttien meters uit de bnitenkminlijn van den dijk Het bleek op de zitting dat de beklaagde aan wien door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland was aanbesteed het uitdiepen van een gedeelte van den Uttel had doen baggeren geheel overeenkomstig het bestek eo de voorwaarden van de aanbesteding LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand September 1881 uit Gouda verzouden en door lusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen J van Leeuwen Alphen F de Vries W Hunik A P de Jonge en M J Vrouk Scheepenzeel Amsterdam Jaantje tlofman in de Brakke Mar Brandt Druten J Lonwerenberg Kralingen wed J F de Boer Rotterdam Piet Plokhorts Oudshoorn A Boelhonwer Van de Hulpkantoren GOUDERAK A L Groenewegeii s Gravenhage HAASTRECHT A C Harm Hilversum WADDINXVEEN Bart van Ingelen Lopik De Directeur vau het Postkantoor te Gouda Gouda 29 October 1881 SIMONS Laatate Berichten BerUjn 28 October Tot dusver ia de uitslag van omstreeks 110 verkiesingen bekend In 31 districten moet herstemming plaats hebben in 22 werden leden van het centrum in 12 leden der Fortichritt in 6 seccessionisten in 6 leden der nationale volkspartij conservatieven in 7 vrijconserva tieven in 2 Polen in 3 leden der protest partg en in 2 parlioularisten gekozeu De resultaten der pla telandsdistricten ontbreken nagenoeg nog alle Parijs 28 October In de zitting der Kamer van afgevaardigden zou Louis Blanc in naam der uiterste linkerzijde een motie toelichten verklarende dat het oude reglement van orde de nieuwe Kamer niet bindt De voorzitter weigerde echter hem daartoe het woord te verleenen waardoor groote opschudding ontstond en de zitting geschorst werd Na dit incident werd Gambetta tot voorzitter gekozen met 317 der 375 uitgebraohte stemmen waarvan Brisson 29 had verworven Langdurig applaut Brissou en Philippoteaux werden lot onder voorzitters gekozen waarna de zitting verdaagd werd 3