Goudsche Courant, woensdag 2 november 1881

Woensdag 2 IVovember N 2682 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van adrertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave CORRESPONDENTIE N F Hsa Uw stnk komt ons mmder geschikt voor tot plaatsing in ons blad Het stak getiteld Een woord over het gymoaatiekonder wys te Gouda kan ongelcekond evenmin geplaatst worden Db Redactik Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 37 Oct Hubertus Adriaan onders R van der Kle j en A S Jansen Hendrik Leonardns onders H Teokens en H M van Eeuwen Hendrik Johannes onders J Goedhart en A M Brouwer 28 Coenraad ouders J Neef en P Bakker OVERLEDEN 28 Oct A T da Bruin 2 m M E IJsselsteyn 72 j i de Vos 67 j ONDERTROUWD l Jj Horlensins te Rotterdam 32 j en J den Goden 20 j E D van Klaveren 50 J en W van Vliet 38 j G van Leer O j en O H C van Neatelrodc 39 j L H Hol SI j en A M Dandt 20 j P van Ondshoom 17 j en D Berlyo 87 j J Stravor 24 j en H van Banren 25 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 22 tot 28 Oot 1881 Moordrecht GEBOREN Barbara ouders A Tuinder ep O Hazeu Francina ouders J Dissel en B Hol OVERLEDEN P Korteooever 6 d ONDERTROUWD A de Vries 19 en N F jn 23 j GEHUWD D Bonthoorn van Oudshoorn en M de Vries A Stigter van Stolwijk en P de Jong Oouderak GEBOREN Jacob onders G Palsgraafen L van Erk 6eHt WD J de Jong eu G van Eijk Stolwük OVERLEDEN J Ch Kramer 1 j 3 m ONDERTROUWD K den Brave en M van Leeuwen Haastrecht GEBOREN Cornells ondrrsJ van Dyk en M Smit OVERLEDEN N J Sloof 2 m F Vink 82 j A Schouten 8 m i Reeuwijk j GEBOREN Cornelia anders A Mat en A van Schaik OVERLEDEN Verwaal 66 j M van Dam 2j GEHUWD H A Vis eniH Zaal Waddinxveen GEBOREN Willem t Adrianns ouden K van Es en M Hoogendoorn Siraonnette ouders M Hot en N van Dam Willem onders J 6ekeris eu E R van Geelen Willim ouders D Boelhonwers en J van den Berg Johanna Sophia ouders D van Willigen en £ Westbroek OVERLEDEN A Dijns 3 w ONOERTB0UWD J Bebelaar en D Slinger GEHUWD L Mulder en C van der Hee Zevenhuizen GEBOREN Willem Cornells onders J Heij en J van Essen Jan ouders J van der Velden en C de Grniter ONDERTROUWD A van der Velden fn F Haster Advertentiën Men VRAAGT een in TIVOLI Spoorstraat Tot 1 December kan men zich bij den Ondergeteekende opgeven voor VEHZOEKSCHIlIFTEir op ZEGEL gedrukt aan B en W om vergunning tot verkoop van Sterken Drank in het Klein tegen den prgs van 0 30 A BRINKMAN GOUDA Bjj deze bericht de Ondergeteekende de ontvangst van verschillende VÜURWERKHSr BENGAALSCH VUUR in alle kleuren BUSKRUID HAGEL en JACHTBEHOEFTEN voorts bl ft h zich beleefdelgk aanbevelen tot het leveren van alle soorten van IJZEKWERK KEÜKENBEHOEFTEN enz P ROND Pz op de Zeogstraat juist tegenover de Brug b jde Waag Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda BIERH ALLE de POSTHOORN Zeugstraat IVo 85 van af HEDEN ZATERDAG AVOND te verkrijg en het ECHTE MUITCHEITEII LAGEHBIEU uit de Brouwerij van C PSCHORR te Munchen mm mmi m mm wuMr Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BOROEAüXWUNvan ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook by proefflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en fi nko toegezonden Alles wordt fi anko t huis geleverd J de JONG Az Mr TIMMERMAN IPTRUMENTEELE ZVIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie In de Abshaubbin s of Anti rhumatische Watten is het redmiddel voor rhumatische Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwgzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich teveni van eene of andere lastige pgn ontdoen Hoofddepot te Dolft bg A BREETVELT Az en venier verkrijgbaar bg STEE JKOLEI In lossing een Schip GROVE RUHR KACHELKOLEN a 60 Cent per Hectol Contant zonder korting vrg aan huis mits bij 2 of meer Hectol geljjk genomen JA PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVOA T A G van Detb nej de Wed Bosnian Gooda W F J deoUgl Sohoonb A Prins Zetrenhuiien M J Ooudkade Boikoop O Hoogendglc Cappelle 8 V d Kroats Bleisirgk C B Verheul Oadeiirater A Bo Berkel I vat Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattman Bodegrafen K Ooiterling Haaalreoht Wed Q WilhelniM Woerden MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASÖEN LEDEKANTBN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze mijne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zyn veroorzaakt SPAAI SCH VEEVOEDER uitsluitend verkrijgbaar bij L A L KORTMAN Co Rotterdam De naam KORTMAN Co op den zak en op het loodje is een volledige waarborg voor echte onvervalschte waar De Generaal Agfent der SIIMGER MAATSCHAPPIJ heeft de eer hiermede te berichten dat het Depot der Echte ORIGINEELE SINGER IVaaimachines zich van nu af voor GOUDA uitsluitend bevindt bij den Heer L SCHEIVK aldaar New York en Amsterdam Mei 1881 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 1 NoTember 1881 Burg en Welh deier gemeente hebben benoemd tot Sobatter f au de huuriraarde van de lokaliteiten aar tterke drank in het kleiu wordt verkocht den beer P Heqdelaar Naar wg vernemen ui de stoomtram Gouda Bodegnireii 16 December e k beginnen te rijden De remiao ten dieuite van dien tram tullen nitt gevestigd worden op de pUata daarvoor oorspronkelijk beitemd nl op den grand aan de Crabethatraat gelegen luicheu de geprojecteerde lyatraat en de VVeteriogi welke de gemeente daarvoor indertijd afstond maar op het terrein dat gelegen is aan de linkerkaut als men het station der Ked Bquapoorwegmaatsohappij alhier binnentreedt De kerkeraad der Ned H rv gemeente alhier heeft beooemd tot godsdieustoaderwijier en krankbeioekcr den heer J Bonman te s Graveuhagr Keri De Volks uitvoering ZondagjI is deiaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen door de Liedertafel Jpollo gegeven is goed geslaagd Een talrijk publiek was opgekomen dat door den President den Heer H J W Huber met een kort woord werd welkom geheeten waarbq hy het vooiuitiioht opende dat lete eerste volks uitvoering door meerderen zoude worden gevolgd De versohiUeade urs van het Programma werden op verdienstelijke wgze uitgevoerd eu de heeren die tot de uitvoering medewerkten hebben alle aanspraak op een woord van lof Vfi zqn zeker instemming Ui vinden bü hare gasten van Zondag avond als wü de Liedertafel hartelp dank betuigen voor hetgeen tengehoore werd gebracht Een tweede volks nitvoeriug zal hoogst welkom zqnl Coroelis Bskker is heden vjjftig jaar lang onafgebroken werkzaam geweest als garenspinnei in dezelide firma bij den heer G Soos De grootvader van deu tageuwoordigen heer G Soos nam hem 60 jaar geleden aan als garenspinner en hg heeft altgd trouw en eerlgk zijn plicht volbracht Zijne kameraden hebben thans zijn werkplaats versierd en zgn patroon heeft hem een nieuw lakensoh pak vereerd Hg is betrekkelgk oog jo ig 65 jaar en vol 3 ver Wy maken met genoegen melding van een ergelük zeldzaam voorkomend voorbeeld au trouwe plichtsbetrachting Door de erbeiiamen run wglen Z K H prins Frederik is aan de algemeene armen van s Graveuhage Delft Wasienair eu Toonchoten respektievelgk een BOra riD ƒ 5000 ƒ 1000 ƒ 200U eu ƒ 600 geschonk n De Minister van finanpiën heeft aan Gedeputeerde Staten der versohillende provinciën krachtens art 6 üer wel van den 25sten April 1879 SlaaUilai no 89 een ontwerp toegezonden waarin iedere provincie voor de werkzaamheden der herziening vau de beUalbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in Bchattingsdistriolen en elk district in ooderdeelen ia verdeeld Om de ontworpen indeeling gemak L l J tll J I keiijker te kunnen overzien is een sohetskaarlje aan het ontwerp toegevoegd De Minister heeft aan hitf Staten verzocht dit onderwerp zoo gewichtig voor de herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen te overwegen en hem den uitslag daarvan mede te deelen Na vaststelling van die indeeling kan voor de leden der commissiën en voor die drr faoofdcommiteie eeue belooning en eene vergaedin voor reis en verblijf kosten bepaald worden terw l de Minister daarna zoowel Gedeputeerde Staten als aan den Commissaris des Konings in overweging lal geven de leden te benoemen Tevens zullen aan den Minister voorstellen gedaan worden tot vaststelling der zuivere belooning voor ieder lid gemiddeld per do alsmede van de vergording voor reis en verbi fkosten Gisteren morgen omstreeks acht ure is er een hevige brand uitgebarsten a een perceel aan het Broederpad naby de tftrediieohe br ondw Laiderdorp bietroand door den heer mr L Serrurier De vlammen verspreidden zich binnen teer korten tgd zoodanig dat er aan bet behoud van het perceel niet te denken viel Het is dan ook geheel uitgebrand De bewoner heeft zich door ongekleed nit bet bovenraam te springen gered De brand moet naar wg vernemen zijn oorsprong gevonden hebben in d n schoorsteen bg het aanmaken van eene kachel Geldswaarde eu manuscripten zgn met de hulp der buren gered Overigens is alles verbrand oot de dienstboden hebben bet hare verloren Te Arnhem is eene vereeniging werkzaam die het hare stad eu landgenooten inderdaad zeer gemakkelgk maakt Wg zouden daarop niet de aaodacbl vestigen ware het niet dat tg uitdrukkelijk adverteert in aile plaatsen in en buiten Nederland diensten te willen praesteeren zoodal dus ook de Gondsche ingezetenen er van kuunen profileeren Om al daiielgk veler belangstelling te wekken deelen wg mede dat zg aanbiedt onze belasting te betalen Ons dunkt dit roiaol aanbad zal velen welkom zjjn en waar het velen moeite kost de noodige penningen daarvoor bgeen Ie krggen behoeft men nu slechts ééo brief naar Arnhem te teuden en men ia er af Daartoe bepalen zich echter hare werkzaamheden niet er is nog meer zjj biedt zich o a aan tot klcinmaken wat voor sommige trotsche lieden niet kwaad is tot schauteenrijden met dames wat voor dames die geen heeren keunisseu hebben een buitenkansje mag genoemd worden tot het brengen van kellners naar school welk aanbod ons vreemd toesohyut daar kelluers gewoonlijk niet meer school gaah hoewel een leqe in de wellevendheid voor velen hunner niet kwaad zou zijn om te dienen getuigen wat voor menig beschuldigde een uitkomst kan ziJD om vlaggen uit te steken wat de aandacht verdient van herbenoemde burgemeesters die weinig sympathie genieten en op die tvgze de stad een Kestelgk aanzien kuna p geven Doch genoeg Men ziet de Vereeniging doet van alles Wg noemden slechts een gedeelte harer werVeaamheden zij doet nog veel meer als honden wasschen dooden afleggen juweelen beleenen dames afhalen inpakken en schoonmaken vleesoh brengen dit verdient veler attentie Nienwjaarwenschers beletten t ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN btllen jagers vergezellen roeien Zondagsche kleêren afsohuieren kleêren die in de week gedragen worden schijnt men zelf te moeten reinigen orgeltrappeo pijpen schoonmaken enz enz enz Belangstellenden verwijzen wij verder naar de advertentie der Vereeniging voorkomende in de r Cbiir van gisteren Daar na de invoering der drankwet in de tolhuizen geen sterke drniik meer getapt mag worden is het licht te begrgpen dat de pachtsommen tullen dalen Heeds heeft zich zoo schrijft men uit De Leek in deze gemeente dusdanig geval voorgedaan Het tolhek aan de provincie behoorende kou voor een jaar nog bg de ƒ 900 opbrengen thans iB het verpacht voor ruim ƒ 600 En zoo zal het overal gaan waar tot nog toe in de tolhuizen sterke drank getapt werd Voor de eigenaars der tollen dat tgu inzonderheid provincie eu gemeente zal de mindere opbrengst misschien een reden te meer zij om op alle wegen toltenal te BiAafeB Meu sc irgft uit Utrecht vau 29 dezer Ifa de reedt vermelde arrestatie van een zakk rotler die door de politie te Utreoht in verzekerde bewiiriug is genomen werd van een boer die zich heden middag san het stntion aldaar bevond weder eene portefeuille gestolen die naar men zegt twee duizend gulden zou inhouden De politie is ditmaal echter niet zoo gelukkig geweest deu dader te snappen Hy is waarschgnlijk reeds net een der treinen ontsnapt Toen generaal Van der Heijden van Atjeh vertrok werd hem door de olGcieren eu de bnrgerg een groot affcbeiifsfcest gegeven vviiarop hem en door de officieren en door de burgerij een stoffelgk aandenken werd aaugebodeu dat tater iu Nederland zou worden overhandigd Het Faderlatid meldt dat het souvenir der burgerij hem thans is aangeboden door den generaal Èuderlein deu hrcr H Haat gepensioneerd hoofdofficier vau het Indische leger en oud burgemrester van Maastricht u dtu heer Mulder oudgezagvoerder ter koopvaardg thans wonende te Botterdam Het bestaat in een prachtig stel tafelzilver van 36 groote en kleine couverts met toebehooren eu 36 messen met zilveren heften eu in eeu zilveren theeservies met zilvereu blad Het tafelzilver is geplaatst in een fraoi palissanderhouten kistje waarop een zilveren plaat intt hel volgende iusolirift Aan zgne Excellentie den Luit Generaal Karel Van der Hegden oud bevelhcbber van Atjeh en onderhoorighedeu uit ware hoogachting aangeboden door Atjeh s buigery De heer v Hosselt dir der filiaal inr van het Kou Met Inst te Amsterdam zendt aau iBmMiblad een artikel over do slorinwacht naar aanleiding van een ingezonden stuk over t zelfde onderwerp in dat blad van 22 Oot geplaatst De heer v H herinnert dat de groote storingen iu deu dampkring zich in t algemeen iu üoslelgke richting voortplanten Kapt Hüffmeyer uit Dcuemarken hteft grafische overzichten der weersgesteldheid op den Atlant Oceaan geleverd die van veel waarde zgu Prof Buys Ballot heeft in diens werk eene voorrede ook met het oog op de meteor waarnemingen auiigedrougen op telegrafische verbinding roet de Bermuden de Azoren