Goudsche Courant, woensdag 2 november 1881

Het feit is het eerst ontdekt s morgens ongeveer kwart voor zes ure door den ladiugmeester die er den adjuuol stationohef kennis van guf waarna de politie zich weldra op de plaats waar het geweld gepleegd was bevond De nachtwacht eu brandwaeht dia dien nacht dienst hadden bevinden zioti in voorloopige bewaring Naar aanleiding vuu dezea diefstal worden door de politie zij die collis op 29 October jl per HoUandsche spoorwegmaalschappg hebben afgezonden eu vernemen mochten dat ze niet aau de adressen bezorgd zgn driugend uitgeuoodigd zich ten spoedigste aun hel commissariaat van politie der 2de seoiie te vervoegen Voor de itechtbauk te Amsterdam stond in de vorige week een aannemer teieobt op grond dat hg zgn grooten New fonndlandsohen hond bad aangehitst op eenige kleine jongens die hem hadden gehinderd Het dier was daarop op een der knaapjes aangevallen had dit legen den grond geworpen en hoewel nitt ernstig in het been gebeten De vraag was nu of waar beklaagde niet anders heeft gedaan dan zgn hond aanhitsen hg kon terechtstaan wegens moedwillige verwonding Burgerrechtelgk is hg natuurlgk volkomen aansprakelgk maar ook strafreohtelgk Het O M meende van niet en gelijke meeuing werd voorgestaan door den verdediger mr 8 Kati Keu kon alleen voor zgn eigen daden gestraft worden niet voor hetgeen door een ander was verricht De eigenaar bad aangehitst maar dit is op ziohzelf niet strafbaar De hond had de verwonding toegebracht maar deels uil eigen vrgen wil Hel dier te beschouwen als een bloot werktuig eu bg voorbeeld gelgk te stellen met een kogel uit een geweer ging niet aan Het O M eisoble vrgspraak op grond dal voldoend bewjjs ontbrak Men schrgft uit Schevenicgen Ofschoon door de reeder jen te Scbeveniugeu is gecontracteerd met hunne zeelieden omtrent de door hen gegeven wordende haring ziet men dagelgks bg aankomen van schuiten boe die bepalingen worden nageleefd Tal van tonnen met zoutevisch die verkocht moesten z ju worden eenvoudig verdeeld en naar huis gebracht de makreelen die duurder dan baling zgn komen nimmer aan de markt maar worden eenvoudig door de zeelieden naar huis genomen en uit de hand verkocht De politie waakt zooveel mogelgk tegen het achterhouden vau haring en heeft daartegen menig procesverbaal gemaakt dooh daar de vloot zoo enorm uit elkander stond kon het niet anders of er is nog menig visohje vervoerd dat nooit op de publieke markt zal verschjjnen Den logger van de reederjj wed J van der Toorn in Vlaardtngen binnengekomen heeft 80 netten verloren aan een wrak in de Noordzee dat tnssohen water en wind was drijvende Volgens rapport van aangekomen sohippers drgven er tal vau wrakken in de Noordtee vooral onder den Engelschen wal die niet alleen gevaarlijk voor de scheepvaart tgn maar ook voor de haringviaschers Te Noordwgk a Zee zijn 2 schuiten aangekomen die mede een gedeelte htfuner netten aan wrakken lieten zitten ditie waarbg de Europeesche sergeant koiaioluidant van de wacht is gesneuveld en éen Buropetsch en twee Inlandsohe soldaten zgn gewond Die laatste aanval vooral toont den overmoed vau den vgaud zulk een brutaal feit had sedert het midden vaii 1878 niet plaats gehad en seder dien l vloj e er geen kogeb zoo dicht in de nabgheid van KotlaBadja Ook in 1878 in bat begin vaa Juli v Sor het uitrukken naar Hontassik is de veekraal aangevallen maar thans dacht men niet dat wg weer hetzelfde zouden moeten ondervinden alsof al bel totnutoe sedert 1878 verrichte dan vergeefsche arbeid zou tgn Dooh behalve die twee feiten zgn er nog verscheidene andere die bewgzen dat de vgaud ons niet met rust laat en oog volstrekt niet is doordrongen van de vreeze voor het korps gewapende lulandsche politieagenten Zoo werd den 20 Aug s nachts ds schildwacht te Telok Semawé aangevallen i de troep werd gealarmeerd en daarop verdwenen de aanvallers Den 22n trok een bende gewapende Atjehen voorbg Longbattah er werden hun eenige salvo s toegezonden maar de later uitgezonden patrouille vond niemand meer Den volgcodeo dag werd voorbg Kampong Djawa een prauw aangevallen een der opvarenden een Chinees werd gewond de andere Chinees die zich met zwemmen wilde redden vetdrgnk Den 24 Aug hadden de roovers wil van bno werk zg plunderden een prauw met bandelswaren van een Chiueeaoh koopman b Analaboe j de prauw had een lading in van ero waarde van 26 000 waarvan een groot deel in baar geld Den volgenden dag gij ziel er gebeait ogna dagelijks wat werd een poging gedaan om de wacht van een nieuwe hoofdoffioierswoning bg Nesoeh te bekruipen In den nacht van 26 op 26 Aug werd een poging gedaan om het hospitaal binnen Ie dringen de schildwacht maakte echler tgdig alarm en een compagnie wat terstond gereed om de indringers te veijsgen Twee nachten later herhaalden z j de poging tot binnendringen in bet hospitaal maar weder werden zg met eenige salvo s reqaagd Nog loopt het gerucht dat het nieuwonderworpen hoofd Toekoe Lemring van de 26 Moekims te Pedir is vermoord op last van Toeankoe Hastim voogd van Toekoe Daood volgens de Atjehsohe oorlogspartij recht hebbende op den tnlUnstroon Als dit bericht waarheid behelst dtu is het een tegenhanger van een ander feit ol het tohrgven ran een brief van bet hoofd Nja Haatn aan Toekoe Oesoep waarin hg om geld vroeg Jgeilde dat h j mannen genoeg had tei verdelgi i van de Kafirs ongeloovigen Z jn die feilen op zichzelf niet van teer grooM beteekenis in verband met elkaar en alle binoeii zdo kort tgdsverloop voorgevallen leekenen t j toeh dqidel jk een toestand waarin wg van onze zjjds sleedt ernttig op onze hoede moeten jn en de tegenpartij nog niet te gering mogen schatten Dit is zeker dal lerwgl het in de laatite t jden onder het abnormale vorige bestuur rustiger werd hel tutnntoe onder het normale bestuur onrustiger is geworden Is bet omdat het optreden van de mililtirt macht thans als b jtaak wordi beschouwd en de Atjehers dus denkeu wat meer te kunnen wagen F Ik geloof het £ r ligt dan ook veel beteekenis in hetgeen het Hoofd van Bosmpiog b j Oleh Kanng dezer dagen aan een post kommandant leide Het is niet te verwonderen dat de brandals de roevers t6o stout worden want de kon pan e de soldaten rertch jnt niet meer als vroeger dikwerf en onverwachts er tgn reeds sedert H dagen geen soldaten in of b j Boempit geweest Er wolden wel enkele malen koloones uitgezonden en dan steeds met een oootrolenri maar juist het overal en altijd onverwaohtt verschgnen van troepen maakte de boos widbten bevreetd en gedwee Dezer dagen kwamen eenige hoofden een oiBoier berichten dat tg geen materialen voor wegen enz meer durfden leveren uit angst voor de vyandelgke benden Algemeen is men onder den indrnk der onveiligheid Verbeeld n Pauig oeiig ompaggerd I De wegen waarlangs een jaar geleden dames èu kinderen des j middags konden toeren zgn thans niet veilig meer voor transporten tk her nner m j hoe ongeveer anderhalf jaar geleden een paar dames edhtgenoolen van officieren midden in deu nacht na een receptie bij den Qourerneur te bebben bijgewoond heel gerust alleen terugreden naar hoAr wiuiingen op een andere plaats langs een wég die na t nachls zelfs voor een zwakke patrouille onveilig is Met de transporten ziet men hetzelfde verschgnsel een besef van algemeene onveiligheid Buiteniandsch Overwicht De afdeelingen van de Fransohe Kamer der Afgevaardigden hebben het onderzoek der geloofsbrieven ten einde gebracht Slechtt een vgftigUl wordt betwist Dientengevolge kon de Kamer reeds dadelijk orei De Effectenljdurs ux Amsterdam 31 October 1881 Sedert 11 Maandag ia er veel verbetering gekomen in deu ongunstigen toestand Woensdag verkeerde de beurs reeds in willige stemming en deze hield de geheele week aan De retcmtre te Pargs is Ihaus a loopen en boven verwachting afgeloopen terwgl de behoefte aau goud te New York veel minder driugend werd Toch bigft de grootste voorzichtigheid aanbevolen want de hoogere koersen berusten uitsluitend op speonlatie Wellicht is hierin de verklaring te vinden vau den legeren stand der binnenl waarden en van den hoogeu rentestand hier te lande Er werd tot 6 pCt betaald eu Zaterdag noleerde de prolongatie rente 6l Dat ook te New York een wdliger stemming standvastiger wordt blgkt uit de hoogere uoteeringen aldaar die hier haar teragsisg vonden Er was veel vraag naar sommige Am sporen voor binneulandiche rekening doch ook voor t buitenland waren de aanknopen niet onbebugrgk BlNNlNUNDiCHi WAABDIN Stoate ondun De 27 en 3pCt sloten een i twee fractiëu hooger de beide 4pCt eveuTeel kger Preinieleeit gen Ook dete toorien waien iets lager dan de vorige week Amst loten Bolt loten Vti Paleisloteu i gemeeote crediet waren hooger 86 8poi rm keni igen Atnd Haariem Zandr bleven op het 11 Maandag veroverd standpunt van 123 staan ook de diverse Bynspoor wsarden bleven onveranderd dooh de overige allen lager Huil 8p 3 Staatssp 4 Centraal 1 Ind Sp 2 Boxtel Wetelwaarden gemiddeld flauwer Tramwafleeningen verkeerden in luatelooze stemming Gooische 7 Bott l i lager Er wordt weer gelegenheid gegeven in eene nieuwe tramouderne ming tgn geld te steken De stoomtram Oldambt van Winschoten over Finsterwolde naar Soheenda tiet er teer voordeetig nit op t papier De zes ton die noodig waren sohgnen reeds voorbanden te igu en hoewel de aand nog niet officieel genoteerd worden worden z j toch vrü druk verhandeld tegen 108 a 106 Indntlrieele vaarden Slechts zeer weinig variatie was er in deze noleeriogeu De aand dei Kon Ned Stoomb m j sloten 4 pCt hoogtr Lager noteerden Hv Amst 2 Kol Bk Vi Handelrag Bott Hv Aand Bloomv Ncdd beratelden zichlot 106 V EuEoriiscBi WAAKCEN Staat vndte Veel variatién gaven dete soorten veumin aan de hand Er lallen enkele verbeteringen te noteeren tooalt voor ïpCt Portugal f K leening 64 en 66 galdenstoortcn Oosterleeningen i s leeuing 72 Vu Ï3 V IpCt SpMije binnenl en do 2pGt Hongaren en metallieken alsmede sommige Bassen konden tich nog niet handhaven on de noteeriugeu der vorige week en verioren i t Hong goudleeuing verloor Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 31 October Huis Wgdstraat A 41 ƒ 10600 k J C Götte Huis Kattensingel Q 134 ƒ 700 k G Toornvliet Huis Komijnsteeg K 29 ƒ 360 k S P v d Klein Laatste Berichten Londen 31 October Een HoUandsche visschersboot is 4 mglen ten zuiden vau Crosuer gestrand er werden zeven Igken in gevonden Berlijn 31 October Tot heden is de uitslag van 376 verkiezingen bekend Van de gekozeuen behooren er 42 tot de conservatieven 21 tot de rgkspartij 96 ceutTum 30 nationaal liberaal 2 liberaal 24 tecessionisten 34 Forltciritt 3 volkspartg 15 Polen 13 particularislen Welfen Protettler 2 onbepaald terwijl 93 herstemmingen moeten plaats hebben FarijB 31 October De kamer heeft de verkiezing van Gambetta goedgekeurd Geboorteen Ster ftegtatistlek der i eiueente GOUDA September 1881 Gebobm 33 Jongens en 30 Meisjes totaal 63 OVEBLEDEN beneden 1 jaar 6 M 6 V totaal 11 van 1 6 t 4 4 6 14 2 1 3 14 20 1 1 20 60 4 4 60 66 1 1 2 66 80 2 3 6 boven 80 1 1 2 16 M 16 V totaal 32 Levenloos aamoeoeven 1 M 2 V totaal 3 Bargerlijke Stand GEBOREN 28 Oct Johinaa ouden W A Zielemts en C P vsD Heiningeo Fredrik Ueodrik ouders J tad Lood en A vu Zoilen 29 WiUsni onden W Groeneweg en B C Bunschoten Jocms onders J van deu Hsuvel en A van Steenderen 30 Johannes Joaepli onders G vin l MSt en J sn der Lun OVERLEDEN 99 1 na Honten wed A Scloenderaoerd 78 R vm Bslgoij 82j B de Vroom Iiuurr nn t H Felii 5S J 30 P E Hermu de Groot 1 j lm ADVERTENTIËN Heden morgen overleed na een langdurig Igden onze jongste lieveling PETRONBLLA ELIZABETH in den jeugdigen leeftgd van bgna 14 maanden F HERMAN de GROOT en Echtgenoot Gouda 30 October 1881 Heden namiddag overleed na eene slepende ziekte van slechts eenige weken zeer kalm en gelaten mijn geliefde Echtgenoot de Heer FRANCISCUS LIEVBGOED in leven Regements Kleermaker na vroegt dig voorzien te zfln geweest met de H H Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van 68 jaren na eene gelukkige Echtvereeniging van ruim 40 jaren H MEEÜWES Wed F LiBvKGOED Gouda 31 Oct ober 1881 Prewueltenmgen Slechit voor Zwitsersche loten valt een verheffing vau 1V te vermelden alle andere soorten lager Buss voor beide soorten 3 Oostenr Weener Theiss loten circa 1 Madridl en Turken oorvefleeningtn De uoteerii ea waren alle nog Vt logeri dook uit de geringe variotiin bteek ook hier de neiging tot meerdere vastheid AiUBUAAMaoBl WAABDIN Staaitfondun NoordAmerik verkeerden in eenigstius aangeboden stemming de 4pCt verloren 8pCt Fjorida LouM aua s s Il Mexicanen waa veel aanbod doch de slotkcersen waren ongeveer gelgk aan die der vorige week Zuid Amerikanen moesten mede iets prgt geven Bratilie 66 Ecuador 1 6pCt Peru 1 6pCt do t o Venetaebi s Alleen Colambianen sloten Vs kooger Spoorwegleemngen De belangrgkste rgtingen gelden voor Mich Cenir 6 s Canada South 4 ii Coutr Pac sh 1 Miss Kans Tex sb l Indnetrieele waarden Dete soorten verkeerden in loitclooie stemming Beide toorien van Colorado s verloren 3 Maxwell ih 2 do Ine bands IpCt Pbolongatie binti 67f T P S Heden wts over het algemeen de stemming der bnitenlandsohe Staatsfondsenmarkt tamelgk gunstig hoewel de omtet meerendeeli beperkt wat Amerikaausohe sporen weder willig in aansluiting met NewYork Onte Staatsfondsen Vs iiooger Van boitenlandsohe soorten noteeren Oostenrgk f Tnrken Egypte Bussen Spanje Mexico Columbia Vt i Vi Iwter Van Industrieele en financieele ondernemingen valt weinig mede te deelen daar handel en variatie gering waren alleen Handelsr Amsterdam 1 hooger I De S4e algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Oenootsohap vétd door den voorzitter prof Veth geopend mei een woord over de behouden thuiskomst van de Willem Barend de weinige medewerking der Regeerijlg b j het congres en de tentoonstelling te Venetië en ds deelneming v n Nederland aan die twee De heer Teiieira de Mattos consul te Venetië werd uit erkentelijkheid voor zijn hulp tot oorrespondeerend lid der Vereeniging benoemd Zoo ook de heer Denison sohrgver van een uitstekend werk over de Digaks De wakkere Falauder Nordenskjold s gezel op tgn tocht werd lot eerelid geproclameerd Tot lid van het bestuur werd met bijna algemeene stemmen benoemd de heer Jansen directeur der Deli maatsohsppg Aan een brief uit A eh aan het Vaderland ontleenen w j het volgende Wg verkeereu nog alles behalve in den toestand van rust dien sommigen met het civiel besinur meenden te zullen zien aanbreken De gebeurteufAen van de laatste weken hebben ook niet gestrekt om aan de optimistische opvattiug als tou men voortaan met politie en civiele ambtenaren het voornaamste kunnen afdoen gevolg te geven Van de twee meest geduchte aanvallen hebt gjj reeds bericht gekregen De eerste was die ven 10 Augustus op het transport van Lampong waarbg de sergeantgeleider werd gedood en slechts de toevallige aankomst van versterking voorkwam dat het geheele transport in de pan werd gehakt De tweede aanval was de brutaalste het was die io den nacht van den 18n op deuj 19n Aug op de veekraal Ie Pen Voor de vele bewgzen van deelneming gedurende de ziekte en bg t et overlgden onzer geliefde Moeder Mejnfvroi MlAjJOHANNA DK JONG Wedawe den E I DERT de MOOU betuigen wg onzen Hjip C J DE MOOU Gouda 1 Nov 1881 J G de MOOU De Ondergeteekende betuigt zgnen hartelgken dank ook namens broeders en zustersvoor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van hunnen geliefdenVader en Behuwdvader den HeerW A VÜÜRBNS S F TEEUNG Gouda 1 Nov 1881 IJsland eu eeuige punten ia den Atlantiiohen Ooeaan Indien men uit Amerika geen stonuToorapelliugenbekomt maar meteorologische opgaven eu die inverband brengt met raarnemingen op den Ooeaandon kan men nagaan in welke richting de Amerikaausohe storm lioh beweegt Dit te bewerkstelligenhangt van vcrsohilleude mogendheden af Op eenander punt kan Nederland echter handelen De wetvan Bnys Ballot leert dat windrichting en windkracht afhangen van het verschil van lucbldrukking Een werktuig is gevonden om den baromelerstand op verwijderde plaatsen te kennen hier door Olland in België door v Bjjsselbergh gevonden Door telegraafdraden kunnen Groningen Helder Ylissingen en Maastricht met Utrechts ceatraalslatiou verbondenworden Op 11 12 13 en 14 Oot waa de standder tuideiyke plaatsen steeds hooger en het verschiltoenemend De groote sprong op 18 en 14 Ocl wettigde het vermoeden dat het centrum van denstorm ons naderde Had men de verandering vanhet verschil tussohen 13 en 14 voortdurend kunnenuogaan men bad de nadering van het centrum tqdigkunnen annkor digen en waarschuwen De regeeringdeinst voor de onkosten lerug Stelde uien 1000 voor elk der 4 stations en ƒ 6000 voor het instituutdat KOU de rente van een kapitaal van ƒ 250 000 tgn en 100 000 voor den eersten aanleg Zoudendie 3 j ton niet te vinden zija f Zouden in Nederlandniet 360 personen te vinden zija die voor dezetaak elk ƒ 1000 zouden willen geven De rentetal men lerkrggen door ledige waarschuwing omrampen te voorkomen Die rente behoeft men niette knippen men vindt ze in de voldoening wel gedaan te heMwii i Binnen korten tqd zal in de Maatsohappy van Weldadigheid te Fredriksoord voor particuliere rekening door deu heer W Sepp uit leiden een fabriek worden geopend tot het verduurzamen van groenten geleien en vruchten Ook voor de inwoners der Maatschappg van Weldadigheid belooft de oprichting van deze zaak een aanwinst te zgn dewgl het hun een spoorslag wezen zal om zich met gver op den tuinbouw toe te leggen die met bet oog op de van daar zoo lastige en kostbare verzending naar andere plaatsen te weinig werd beoefend Deze zaak is de eeiste van dien aard in Drente In alle streken van ons land waar veel groenten of ooft geteeld worden is de oprichting van zoodanigefabrieken als nuttige en financieel teer voordeelige onderneming aan te bevelen Seupervireiu De tappers te Arnhem zgn van plan eene meeting te houden met het doel een besluit te nemen om met de in werkingtreding vau de nieuwe wet al het mogelgke te doen ter handhaving daarvan met bepaling dat de borrels niet onder de 7 oenten per glas zullen worden verkocht Zg rekenen er op dat zg die niet aan dit contract deelnemen spoedig door ongeregeldheden in hunne tappergen in de uitoefening van hun bedrgf zulllen worden geschorst De uitgever van het weekblad De Seho dtr WaarieiinrieHdeii is gedagvaard om op den 10 November e k te verschgnen voor de civiele kamer der srrondissemenisrechtbank te Maastricht ten einde zich te hoeren veroordeelen tot betaling eener schadevergoeding van ƒ 4000 aan de beeren D te Valkenburg van wie hei blad had medegedeeld dat zg de vrgdenkers uit Limburg op een congres te Brussel zouden vertegenwoordigen Over de inbraak te Amsterdam in het goederenstation vau H IJ Spoorweg motttsohappg op Zaterdagnacht schrijft het 2V o De dief of dieven hebben een der groote ruiten aan de voorzgde uitgesneden en zich zoo den toegang tot de bergplaats verschaft vaar eene groote verwoesting onder de daar geborgen collis is aangericht en alles wat los en vast was is opengebroken kennelgk met het doel om geld of geldswaarde te vinden Of zg dat gevonden hebben kan nog niet met zekerheid worden opgegeven omdat én de inhoud der opengebroken collis aan de administralie niet bekend was én omdat de gooederen zoo door elkander waren gehaald dat het voor den oningewijde moeielgk te bepalen was tot welke kist of koffer zg behoorden Zoo vond men o a 7 stuks borsirokken en onderbroeken voor de deur liggen een zakdoek met worst waarvan een deel verorberd en 3 taarter doozen waarnit van eene de inbond kmnelyk waé opgegeten Wat men echter zeker weet dat medegenomen is is een gesloten geldkislje dat in een opgesloten lade op het kantoor aanwezig was en sedert vermist wordt Dnar heeft men zich den toegang weten te verschaffen door het loketruitje Men vermoedt daarom dat er meer dan een persoon bg deze inbraak betrokken is omAit ééa persoon alleen moeiel jk in den tijd dien men er aan besteed hebben zooveel collis er waren er meer dan tien kon hebben opengebroken en doonnnffeld gaan tot rarkieting van een voorloopig president en van dete eerste stemming is part j getrokken om aanstonds het aantal voorttanderslvan Oambetta juisr te weten iUHet was eene gewaagde proefneming doch eeue uiterst geschikte gelegenheid om voor het nieuwe minitlerie i het terrein te verkennen De uitslag ia voor den heer Gambettii schitterend ffiméett De Kamer telt 667 leden waarvan 364 hebben gestemd Van deze had hg 317 stemmen terwijl de volstrekte meerderheid der geheele Kamer 378 ton tgn geweest Men kan dus stellen dat het nieuwe bewind in de Tolle kamer bg minstens SeOledenstenn vinden zal terwgl omstreeks 200 tot de oppositie zullen behooren Oambetta heeft bg de aanvaarding van bet voorloopig voorzitterschap der Kamer dank betuigd voor de staatkundige manifestatie Ie ig oer gunste waarvan hg nocb den ziii noeh het gewicht miskende Het tegenwoordig ministerie heeft na inderdaad zgn ontslag en de heer Oambetta zal als ministerpresident de teugels van het bewind in handen nemen Dit bigkt de wezenlgke beteekenis te ign van zijne verkiezing tot voorloopig president der Kamer Men weet dat de lbeer Oambetta deze uitkomst niet beeft gezocht en nog wel eenigen tgd zou hebben willen verm jdeu 1 Maar de omstandigheden sohgnen haar noodtakelgk te hebben gemaaaki De inneming van Kairouan de heilige stad vau Tuuis doorgeneraal Etienne eene van Sauasier s onderbevelhebbers is eene troefkaart in het deerlgk bedorven spel der Pransche bewindslieden Het is er toegegaan zooals too vaak in oorlogen met halfbarbaarsche volken geschiedt men verwacht een grooten tegenstand en vindt geen mensch De inboorlingen hebben de stad verwoest en lich in t gebergte teruggetrokken In het Zuidwesten opereert generaal Porgc ol teneinde den opstandelingen w j geven Ibu dien naam kortheidshalve den aftocht af te sngdeu In het Zuiden der proTinoie Oran in Algiers zal na de spoorweg tnssolien Kreider en Mecheria gereed is het oorlogswerk vermoedelijk spoedig een aanvang nemen De Engelsche bladen melden dat koningin Victoria op 26 deter even bing heeft geregeerd alt koningin Slizabetb namelgk 44 jaren eu 128 dagen sedert hare troootbeklimming Koningin Elisabeth regeerde van 17 Nov 1668 tot 24 Maart 1603 Koningin Victoria heeft dut van alle regeerende Engeltohe vorstinnen het lengtt den scheptar gevoerd langer zelfs tfan een der Engeltohe koningen met uitzondering van Geoige III die O jaren Hendrik III die 66 jaren en Ednard III die 60 jaren regeerden De heer Gladstone heeft een adres der liberale vereeniging van Liverpool in ontvangst genomen In t n antwoord herbaalde b j de denkbeelden onlangs door hem in Quildhall ontwikkeld hg verklaarde vertrouwen te stellen in zijne jegens Ierland gevolgde politiek en deelde mede dat reedt 30 000 inaehrgvingsbiljetten zgn uitgedeeld voor zaken die tot de bevoegdheid van het nieuw opgerichte gereehtsbof voor agrarische geschillen behooren De toestand in leriaud blg ft overigens van vrg bevredigenden aard Dat ook de regeering niet beliur it i L i kt uit het koniuklgk besluit dat de parlementairs vaoantie verlengt tot 17 Deoeraber in plaats van 12 Nov Ook de bisschop van Eoss dr Fittgerald heeft een brief openbaar gemaakt waarin hy het Banifett der LoMd leagne tot weigering van paohtbetaling afkeurt Het bezoek van den koning van Ilalië en t jne gemalin aan het hof Ie Weenen ia tfgeloopen naar de berichten luiden moet hei tich door bgtondere hartelijkheid gekenmerkt hebben Hoe de uitslag der verkiezingen in Duitschland is valt op dit oogenblik nog niet te zeggen De som is nict opgemaakt en kan nog niet nauwkeurig worden beogferd reedt wegen de henttmmingan Dal de regeeringspartg eene overwinning zou hebben behaald evenredig aan de verbazende moeite die men zich gaf om een geweoschten uitslag te verzekrren is wel zeker van niet Over het geheel genomen zal wel bigken dat de stand der partggroepen in bet Parlement niet zoo machtig veel is veranderd De heer Polger die thans in de Vereenigde Staten tot secretaris deri schatkist ia benoemd is hoofdreohter in het hof van appel van New York en 68 j iar oud H j was oorspronkelijk voor dete betre kklng aanbevolen aan Garfield door Conkling Vandaar dat men dete benoeming met eenig wantronwen aaniiet Intnisohen al is de heer Folger een vriend van Conkling daaruit volgt nog niet dat hg een onbekwaam minister van financiën moet tgn ook van Windom waren inderlgd op grond zyner antecedenten de verwachtingen alles behalve hooggespannen De benoeming vanl den heer Jnmes is een herbenoeming het is dezelfde man die reeds post meestergeneraal was waarom die herbenoeming noodzakelijk was bl jkt niet De betrekking vitn minister van justitie ia Ijnog onvervuld Men verwacht dat o BUioe met 1 December zal aftreden t