Goudsche Courant, woensdag 2 november 1881

De Heer en Merroaw BEMIJ zeggen bg hun vertrek uit Gouda alle Vrienden en Bekenden van wie zg geen persoonlek afscheid konden nemen een welgemeend en hartelyk TAARWBL 1 Norember 1881 fig akte den 8 October 1881 ten overstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is de Vennootschap tusschen de Heeren JOHANNES ADRIANüS REMIJ en DIRK ÖOOGENDIJK te Gouda betrekkelgk den Handel in Koloniale Goederen Kassierszaken het in en verkoopen van Effecten en verder in allea hetgeen met gemeenschappelijk overleg zou worden goedgevonden onder de Firma HOFFMAN bn Ojmpaoniiü bg akte den 20 September 1880 ten overstaan vau dauzeltden Notaris verleden aangegaan met den 8 October 1881 ONTBONJÜBIÜ De COMMlSSIE dM BI BTL lO THBDEïiS tot VUT van t ALGJEMEElf zal ZATERDAG 5 NOV e k des middags ten 12 ure zitting houden in het Lokaal der Werkinrichting ter INSCHRIJVING van LEZERS Personen beneden de 15 jaren worden niet toegelaten Namens de Commissie voornoemd Dr D TEBPSTRA Gouda l November 1881 1881 VHIdag 4 IVoveiiiber j q gggg GOUDSCHE COURAMT Nienws en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken kaa gosctüeden tot óéfi uar des namiddagg van den dag der uitgave DBOGJSTEN en HANDHLAAB8 in KOLONIALE WABEN die verschillende artikelen voor den verkoop in Commissie billen nemen adresseeren zich onder l F 6919 aan MVDOLV MOS8E Berlijn S W Openbare Verkoopinjf op DINSDAG 15 NOVEMBER 1881 voorm negen nnr in het Vendulokaal in de Nieuwsteeg te Gouda van MEUBELEN en K UISSAAD eenige nienwe VEEREN BEDDEN eene partg SIGAREN BOEKEN ATLASeaz enz STEEi KOLEN In lossing een Schip GROVE RUHR KACHELKOLEN a 60 Cent per Heclol Contant zonder korting vrg aan huis mite bg 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Tnrfmarkt H 101 AA1 BESTEDI G DER BENOODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1882 op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1881 s avonds ten acht ure in het IfOkaal der Inrichting De voorwaarden liggen ter lesüng in genoemd Lokaal Namens het Beatnurf £ jP HOOGENDIJK Secretaris W9 De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1882 £ ene onrustwekkende ziekte dia eene talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met een © lichte stoi Ing üur Uaag maar als zij wordt verzuimd dan drlDgt zij door het geheele lichaam tast de Dieren aan de lever het klierbed en hetgeheele bllei cnfetelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit xljn lijden verlost De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen aaogezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kimucn oordeeleu Heb Ik na het eten pijn of moeilijkheid in de adomliallDgt Heb Ik een gevoel van maLtaeld van tijd tot tijd mét slaperigheid f Hebben de oogen een gele kleur Heb ik s morgens rondom de tandem en het tandvleesch een dikke kleverige slijm gepaard mlt een ouaaugenamen smaak Is de tong beslagen t Heb Ik pijn tndezljdon of inden rug Heb Ik naar de rechterzijde een opzetting als of de lever grooter wordt y Ben Ik hardlijvig Gevoel Ik draaierlgheld of duizeligheid wanneer ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zfjn de af heldingen uit de nloren vulllg en hoog geklenrd met een neerslag als niun ze heeft laten staan Begint het voedsel ua het eten spoedig te gisten gepaard met opgablazenheld on oprispingen uit de maag Heb Ik dikwijls hartkloppingen AS deze verschijnselen zuUoi ilch wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard Is komt er een droge stootende hoest na eenigen tijd gepaard met opgeven BIj veMer verloop kiljgt de Imld een vuil bruinachtige Uut terwijl aau handen en voeten een koude kleverige nitwasornlog komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumatlsche pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze aal6le kwelling Het is dus van het hoogste belang de ïlekto spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing zaï teweegbrengen En zelfb wanneer er eene vitsle werking is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverziekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd In Amerika en te koop bIJ a J White 2ï Farringdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop fi 7i van den Pillen f O 71 Te Gouda THIM ApotL Tot 1 December kan men zich bg den Ondergetekende opgeven Toor VERZOEKSCHEIFTEIT op ZEGEL gedrukt aau B en W om verganningtot rerkoop van Sterken Drank in het Klein tegen den prfls van 0 30 A BaiXKNAK GOUDA Geperst HOOF te KOOP lïte qnaliteit 5 60 het PAK Gebb blom SLUM en iHAAGPILLEX SCHREÜDEH S PILLEN z n MAAOVEBSTEBEEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en berordereu de SPIJSVEBTEEBING 32 Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen bg X SCHENK tHiHutrecUK Og lei iugZneiiiiiue A Friaa I Stolmijk H Zgderlaau en de bekende depóu McD wiuiite zieh voor namaaksete 11 Ëlk dooije is ewikkeld in een billet met de naailltcekeafflp van den rerraardiger J J SCÜraader Apotheker Snelpersdrak van A Biimkhan te Gouda GEVRAAGD te Gouda in een beschaafd Protestantsch gezin tegen overeen te komen billgke vergoeding Kost Inwoning en Bewassclii g voor eene WEDUWE van middelbana leoftjjd en netten huize welke ook genegen is eenige met haren stand passende assistentie in de huishouding te verleenen Adres met franco brieven onder letters F C N aan het algemeen Adrertentie Bnresn van NU6B VAN DITMAR Rotterdam Openbare Vrijwillige VerkoopiBg De Notaris J F MABLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 17 NOVEMBER 1881 des morgens ten 11 nar in de cHaeuonii op de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen Een hecht en sterk HUIS Wflk A no 6 en EBF metSCHüüB TüINen BOOMGAARD staande en gelegen op het blok Elf hoven onder Sluiputijk gemeeniie Reeuwyt kadastraal groot 25 aren 1 centiare Breeder bg biljetten Inlichting geeft genoemde Notaris en de Notaris N P JONGKINDT te Dordrecht LEUSCHE SCHROEFSTOOIBOOrMAATSCHAPPU VOLHAEDING WINTERDIENST aanvaiv nemende Dinsdaff 1 Nov 1881 Leiden Amsteri lAmsteri Leiden Van Lelden Zondag nm 2 Maand vm 4 2 Overige d vm 6 2 Van AnutenUnt Zondag vn 8 30 Maand vu 6 30 nm 1 Orerige d vm 8 30 nm 2 De Pieoat 8 30 vervalt Zat Gedurende de maanden December oi Januuri Zondags geea dienst Gonda Amsteri Amsteri Cfouda Van Amsterdam Maandag nm 2 Dinsdag Woensdag 1 1 Donderdag Vrijdag Van Gouda vm 6 Zaterdag 1 6 30 Leiden Cfoiida Qonda Leiden Van Leiden Zondag vm 6 46 urn 4 45 Maandag Van Gouda Zondag vm 7 20 nm 6 10 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Dinsdag voorm 6 46 Dinsdag vm 7 20 Woensdag nm 12 16 en Woensdag 11 06 Donderdag 4 46 Donderdag Jnm 6 10 Vrjjd vm 6 46 nm 12 16 1 80 4 46 Zaterdag vm 6 45 nm 1 4 45 Vrijd vm 4 7 20 11 06 nm 6 10 Zaterdag vm 6 30 720 11 05 nm 6 10 Nog daarenboven dagelgks gelegenheid van Boskoop naar Oouda s voorm 5 45 uur eu van Gouda naar Boskoop s nam 8 10 nur Oedurende de maanden December en Januari ndaga geen dienst Geen Dienst Nieuwjaarsdag eerste Paasclidag eerste Pinksterdag en eerste Kersdag Zie verder de groote Aanplakbiljetten op de verschillende Stations B j alle Agenten jn kleine Strooibiljetteu te verkr geu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG jtn VRIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 50 De Inmnding van adrerteatiön BINNENLAND GOUDA 3 November IHSI De heer B W van Kaab van Coostein ontvanger dir directe belostjugeu alhier is bcDoemdtot antvouiter 4ar directe belaitiogeB te sQrann hnge 1 afdatliag De heer Dr C H van Bhijn predikant bij de Ned Htrv Gemeente alhier staat op het drietal voor preifikaat te Bot terdam Di beer F O Welter ia beuotmd tot onderwüier te Zaand am Donderdag 10 November e k ui de vereeniging Het Nedtrlöiiieek Tixmeel Afd Amsterdam hier ter slede oproeren Inkwabtjebiko blijspel in 5 bedreven naar het HoogduitMh van O von Moser en I van anhnnlhsn ia kit NodciUndadi 9 eig b Mhti door Centnrio Daarin treden op de hh Spoor Morin Meijnadier de Jong Touruiaire Sehulie van Dommelen Pbu en Wensma beneveat de dames Chr Stoett Anna SaUairolles S van Bieue van SIny ters M Lorjé Gartman en Hnijsers De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen aanstaanden Maandag leu drie nre De minste insobrijvers bij de aanbesteding voor het garniioen waren voor Vleeach en Vet Don telmaus 60 en 19 ct per kilo voor Spek H v d Wolf 75Vl ot Zont A van Veen 14 ot voor Steenkolen A Jonker eu Zn 6ï i l P r 00 iCG voor Turf J Kruisheer 80 ct per 100 stuks COBRE8PONDENTI 8CHAAK8TKIJD Alkmaar wit Gouda iwart 19d set P 1 E 1 B 4 G 6 Oisterenavond had de aangekondigde tooneelvoorstelliug plaats van dt Dilkttantxn Club waarover w ditmaal kort kunnen tgn daar het stnk dat het grootste gedeelte van den avond in beslag nam reeds vroeger door de Olnb werd opgevoerd bij welke gelegenheid wjj het bespraken De meeste rollep waren in handen denelfde personen van voorheeu Oirrit Meemcten eu zyn toou Oyt speelden ook na xeer aardig en vrouw Oriel was oveu goed als de vorige maal Vooraf ging No S3 het derde huls links een blijspel dat werkelijk enkele komisohe tooneelen bevat die bier eu daar goed tot hun recht kwamen De Dilittantin Cldb is eenige nienwe werkende leden rijker geworden of zy daarmede mag geluk gewensebt worden kan nog niet beoordeeld worden daar de kleine rollea waarin tij gisteren optraden b v die van den bediende in het hdtel daartoe weinig gelegenheid gaven In lijne vergadering van deu 31 Dot II benoemde de Baad der gemeente Oudewater tot ouderwjjwr aan de openbare school voor g en m u I o aldaar den heer A v d Zanden van Gorkum en tot onderwijieres mej P Kleijn vau Oosterwijk De rederijkerskamer Borger te Oudewater lal voor hare knnstlievende ledeu heden opvoeren Or iaf Aiam HM Scitearte ierf drama in vijf bedrijven mi door U KMon en Bn mi tm s f asd blijopel in 2 bedrgven Moor den sobrijver vaa Een geschandvlekte naam Diuodog ia de herfotvernderia der Provinciale Staten van Znid llolland uopr den Commiasaria des Kooings geopend met een onrd van hulde aau de werkxauuheid eu deu gNolea ijver aan deu dog gelegd door de beide ledeu sedert de laatste vergadering door deu dood ontvallen ui de heeren Wealpolm vau Hoorn run Bnrgh en Burger In dcxe vergadering ia iufdkomen de mededeeling vanwege den Minister van Btnieulaodsche Zaken dat de heer mr A J Dmrmaer vau Twist zijn ontslag beeft genomen als id der Eerste Kamer van de Staton Generaal In de vacature daardoor datataoude ui worden voorzien in een ziitiug te bnadeu op Donderdag 10 Nor de middags te 12 vtn naeMie la ted Iraalen van verbetering eu van verder onderhoud van den waterweg tusschen het IJ en de Zuidhollaudache rivieren en stroomen werd gesteld in handeo van de heerrn Hoffmann Stoop V Bergen IJtendoorn Roest v Limbnij van der Breggea Kikkert Murk Leis MtfRr P B r d Berg Dn Tour ran Bellinehare Blussé De zitting is rerdaugd tot Donderdag 1 0 Norember des middags te 12 uren ler behandeling uade brnoeming van een lid der Eerste Kamer van het rapport omtrent de wgiiging en aanvulling van het reglement op de wegen eu voetpaden ten aanzien van tramway s het adres van kerkvoogden der Herv gemeente te Spijk om subsidie ten behoeve ran eenige herstellingen en vernieuwingen aan de kerk en pastorie en de verdere rapporten zoo zy gereed zijn De gemAjtrraad te s Hage heeft Dinsdag ontvangen het praeiiivies op de ingekomen insohrijviagen vour de opengestelde verpachting van het Gemecntebadbuis B en W stellen voor de pacht te gunnen aan de hoogste insokrijvers de heeren G C Arnicenina en mr B Denekamp voor de som vau 20 000 per jaar De heeren P J Schoor eu B Polak hadden aiiuvankelgk voor eeue jaarlijkscbe som van 12 000 doch later voor een bedrag van 10 000 ingeschreven Thans ia de dronkwet in werking getreden Wel is waar ui daardoor nog uiet onmiddellijk eenig verkooper van sterken drank in de uitoefening van zgu bedrgf belemmerd orden want art 27 bepaalt Hy die op het tgdstip van het in werking treden deier wet zonder strijd met wet of verordening sterken drank verkoopt is bevoegd daarmede voort te gaan tot het einde van den termijn waarvoor hjj is gepatenteerd maar zouder vergunulng van B en W kan nu niemand een nering In sterken drank meer beginnen terwijl alle bestaande drankverkoopers indien zg na aftoop van hun patent nog met verkoop vau sterken drank in t klein willen voortgaan vi$or 1 Januari 1882 vergunning moeten aanrragen De strafbepalingen treden roor allen terstond iu werking Strafbaar zal o a lijn a hg die iu een looallteil waar sterke draukin het klein verkocht wordt op eeuigerlei wgze aankoop vau sterkeu drank een kans op winst verbindt b de verkooper of zgn vervanger die in de nitoefening van het beroep aan een kind beueden deuleeftijd van zestien jaren sterken drank toedient ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlflke Nommere VIJF CENTEN c bg die een kind beneden den leeftijd van zestien jaren opzetlelgk dranken maakt d hg die iemand door geweld of bedreigingmet geweld dwingt tot het gebruik van bedwelmenden drank e hij die aan iemand die in keu elijken staat van dronkenschap verkeert bedwelmenden drank toedient f hij die zich in kenoelgken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevindt De strafwordt zwaarder indien iemand in dronkenschaphet verkeer belemmert de orde verstoort eene anders veiligheid bedreigt of een handeling verricht waarbij to voorkoming van gevaar voor leren of gezondheid van derdeu bijzoudere omzichtigheid of voorzorgen worden vcreiscbt Bg derde en verdere herhaling binnen zekeren tijd kan zelfs tegen den openbaren dronkaard opzending naar een rijkswerkinrichting worden uilgesproken g hij die opzettelijk uiet voldoet aan een krachtens dt drankwet gadaau bevel of vordering van oen ambtenaar met het opsporen van straf bnre feiten belast De pulilie ageiiten hebben ten allen tgde vrijen toegang tot alle localiteiten waar sterke drank in bet klein wordt verkocht Alleen indien de localiteit tevens een woning of slecht door een woning toegankelijk is zoo treden zij deze tegen den wil van den bewoner niet binnen dan op schriftelgken last vau den burgemeester De zend ling Uhleubusch van de Ned Geref Zendingvereeniging schrijft nit Togel Ten aanzien van den moord op den zendeling De Vroom kan ik u mededeelen dat de moordenaar omgekocht 18 door iemand van Balaria die rroeger Br de Vroom gediend had zooals un onlangs door den misdadiger bekend is Nadere iustmctiën zullen nog gehouden worden Voor de 4 pCt eeldleeniug a pari ten latte van de Bhijnspoorweg Maotschappij groot 1 200 000 is door aandeelhouders ingeschreven voor 1 868 000 De onderstaande circulaire is door het Hoofdbestuur van de Holl maatschappij van Landbouw aau de afdeelingeii rondgezonden Ingevolge het besluit der alg verg van 9 October II te Schagen waarbg een crediet is toegestaan van ƒ 3000 gedurende vgf achtereenvolgende jaren ora ie dienen tot snbsidie aau twee op te richten vakscholen voor zulvelbereidiog ééiie iu Noord en ééne in Znid Kolland zou het hoofd liettuur gaarne in kennis wordeu gesteld met de Gemeentebesturen die tot het oprichten van eene dergelijke school zouden willen medewerken Het richt zich daarom tot V met verzoek om indien zich in Uwe atdeeling eene Gemeente bevindt die daartoe bereid mocht zijn daarvan aan ons opgaaf te willen doen vóór Janiun 1882 Het hoofdbestuur vei laart zich bereid zoowel aan de afdeelingen als aan de gemeentebesturen alle inlichtingen te geven omtrent die zoo belang Ike zaak rg De Zuid HoUandaohe gymnastiek onderwijzers vereeuiging zal hare algemeene vergadering houden op Zondag 20 November a s in de gymnastiekschool Plantage Ie Schiedam des voormiddags 11 uur Op de ageuda komeu o a de volgende onderwerpen roor Verslag vau de commissie belast met de oprichting van een ondersteuuingsfouds Over de