Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1881

uitdrukking scaooloefeuiDgen op programma s b openbare nitToeringeu leiiag door deu heer S ran Aken Over d inriobting van speeltuinen door deu heer i H Steenbergen Over het zitten in verband luet de gezoudheid lezing door den heer C S Doeleman GF niuastiak turnen twalen of twalmeu in te leiden door den heer H Bega Meu lohryft uit Den Haag l e leden der sociëteit dé Groote Club gelegen op den hoek van de Houtstraat en bet Korte Voorhout die gisteren ruim ten 6 ure in dal gebouw byrui waren werden op dat oogeublik op minder aangename w JE in hunne kout en con ranleiilectuttr gestoord Op de verilieping boveu de societeitsiaal slond alles in lichte laaie vlammen welke weldra door de vensters naar buiten drongen zich tot boven den Bok verhelfifende De vlammen namen allengs in omvang toe en veitpreideu zich in de aangrenzende vertrekken Juist toen zij de derde verdieping zouden aantasten rukte de brandweer aan etrst de grenadiers en jagers en vervolgens eeu slaugenwagen van een der poliiiebureaux Twee flinke waterstralen uit de buizenleiding platten na verbr zeliug eener dubbele r glasruiten in het woedende element Ocze krachtdadige hulp had onmiddelijk de gewenschte uitwerking daar het vuur zichtbaar in omvang verminderde De aangrenzende kamers waren niet zoo schielük voor het nater toegankelyk De gesloten vensterluiken boden annvankriijk weerstand nan de watermassa die eerst naar binnen stoof nadat de brandweer deze sluitingen had pengerameid Met den aanvoer van water uit andere kranen een der slangen was binnenshuis naar boven geleid werd de brand spoedig bedwongen Gisteren namiddag ten één ure bad iu het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Hage vanwege de Nederlnndsche vrjjmetselar eene groole rouwplechtigheid plaats ter eere van de nagedachtenis van den grootmeester nationaal Frius Fredenk der Nederlanden Kuim 1000 a 1200 broeders waren opgekomen Z K H prins Alexonder wa door zielile verhyiderd Verschillende vertegenwoordigers van buiteulaudsche groot lnges en groot Oosten waren tegenwoordig Een TreuriHarêci gecomponeerd door Nicolai werd door bet orkest aangeheven en later werd uitgevoerd Grqfioaen muziek van Dunkler Namens de ganscbe over de oppervlakte van den aardbodem verspreide broederschap werd een kraus op het denkbeeldige graf nedergelegd door den gedeputeerden grootmeester nationaal als bl jk van aller eerbied dankbaarheid en hulde aan de uagedaohle nis van den diep betreurden grootmeester Door den Groot redennar den heer A J Schouten b j afwezigheid door ziekte van mr Lenting werd de lijkrede gehouden en de Prins vooral geschetst als sieraad der menschheid en der vrymetselar Door verschillende vertegenwoordigers van buitenlaiidsche GroolfOnsten enz werd de Prins nog herdacht doch vooral treffend door de regenten van de Sophiastichiiug als weldoener der weduwen en steun der weezen Nog werd onder begeleiding van orkest door bet zangkoor een bloemenliad aangeheven Eergisteren eu gisteren werd te Haarlem de elfde Algemeene Vergadering van bel Nederlaudsoli Pratestanlenbond gehouden Ten één unrJDinsdag namiddag opende de hoog leeraar mr R van Boueval Faure uit Leiden als voorzitter de vergadering door ongeveer honderd leden en afgevaardigden bqgewoond met een welkomstgroet eu herinnerde aan de wyziging door het Hoofdbestuur aangebracht om de openbaie samenkomsten te beperken tot de godtdieustoefening in de kerk terwyl al de tyd daarbuiten zal worden gewgd aan de samensprekingen De gestelde vraagstukken waren van het hoogste gewicht Heeft hel Hoofdbestuur juist gezien dat werkelyk de thans bestaande bepalingen omtrent den eed tubreuV maken op de gewetensvryheid dan is een protest tegen die bepalingen niet alleen gerechtvaardigd maar het is onze plicht Wy zqn dat verplicht aan den naam dien wy dragen aan de volkomen instemming die wij gaven aan dat iramer gedenkwaardige en roemvolle protest onzer voorzaten In geloofstaken meeuen wy met terzijde stelling van alle mrnschelijk gezag God naar ons geweten te moeten gehoorzamen Ii hel toch niet ons streven dat protest te handhaven door de vrye ontwikkeling van ons godsdienstig leven te bevorderen Geen gtloo vertniging mag door gezag worden opgelegd noch van wege den Staat noch door de Kerk Aangezien na van laatstgenoemde het gevaar bet meest dreigt moet ook de kerkelijke quaestie worden besproken Spreker besloot met de herinuering djtt vryheid voor ons geen doel ip r ileohls middel iaivïorde ontwikkeling van ons godsdienstig leven Aun die ontwikkeling te arbeiden in ons zelven iu huisgezin en muatsohappü dat miwt het eindddel van ons aireven cyn willen w j ooit eene ledslyke macht worden die de maattohappg kunne brengen tot de verwezenlgUiig van het christelgk ideaal Daarby vergetèmca niet idatwü onze godMÜenstigeovertuiging nimmer aan anderen opleggen door lussohenkomsl van eenig gezag van Kerk of Staat Dat ware veraad aan ons heilig begimel Niets heeft bovendien tie zaak van den gddsdiaust meer geschaad dan i et gezag dat de Staat aai de Kerk ten bate vun den godsdienst meende te moeten verleeuen of omgelÉeerd dat de Kerk door den Staat ten bate vau den godsdienst meende te moeten oefenen v Ü n vroom blyve de leuze van onzen bond Ieders vrije persoonlijkheid erkend bg eikenning en waardeering van haar in auderen zoo mogen onze werkzaamheden be orderlgk zgn aan deh bloei van hel Bond I Eeu luide toejuiching viel den spreker ten deel Na deze toespraak gaf de heer van Loeoen Martinet als secretaris een iser onderhoudend verslag aangaande den staat en de werkzaamheden der Vereeniging waarop wg later terugkomen De heer Hatliuga Baven deed als penningmeester rekening en verantwoording Bg eene ontvangst van 86118 67 en eene uitgaaf van 8306 9ï f draagt het batig saldo 2197 67 De heer Böhringer legt eenige bg de flrma Enschedé keurig gedrukte vierstemmige proefbladen van den bundel voor de godsdienstoefeningen over Het uitlicht is geopend dat iu den zomer van het volgend jaar de bundel gereed zal zgn Van de kleine buudels ia eene bloemlezing ter perse die vóér Keralmis gereed moge zgn De heer Maronier bracht verslag nil namens de Commissie der Zoudagsebolen fig de herinnering aan den bloei vau het algemeen wees hg op de nieuwe scholen te Aalten Gouda eu Zwolle Voorts is het uitzicht geopend op de uitgaaf van preaten ten gebruike van het godsdienstonderwgs Het bekende boekjeLetnUff ten gebmike bg bet onderwgt was bgna geheel uitverkocht De heer Schim van der Loeff eiudelgk deed ague mededeelingeu omtrent den staat van bet fonds ten behoeve van het godsdienstonderwgs ontvangst 1509 uitgaaf 1208 76 Niet ongunstig is de staat van hel fonds dat over een kapitaal van 6500 te besohikkoD heeft Toch is blgveode on dersteuniug noodig Om terug te kom n op het veralag van den secretaris deelen wg mede dat er eer achter dan vooruitgang io het Bond is op te merken Het getal leden is met driehonderd verminderd Te Odoorn kwam eene nieuwe afdeeling Het getal afdeelingeo bedraagt 84 met 10300 leden Eeue nieuwe werkzaamheid van hel Boud was de colportage waarvoor de heer Be uerus Fooken was benoemd Samenwerking met de Vereeniging tot verspreiding van slichteiyke blaadjea was verkregen Ve Hervoming het orgaan van het Bond nam in bloei toe Met het buitenland werd de betrekking levendig gehouden De heeren Böhringer en F W N Hugenholtz giogen als afgevaardigden naa den Proteatanten Verein te Berlijn Met dankzegging werd dit verslag aangenomen Blgkeus het landbouw verslag van Nederland over 1879 waren er in Nederland 713 266 heet woeste grond 133 910 hec watereu 41 486 heet dgken eu wegen 87 093 hrct onbelaste grond 31 829 heet bebouwde gronden en lustgrondeu 866 770 heet bouwland l U3 447 heet grasland 27879 heet tuinen 23 338 heet boomgaarden en 214 630 heet bosch Totaal dus 3 242 643 hectaren Een 76 jarige rentenierster mevr D te Fargs maakte in deu tuin van het Luxembourg kennis met juffrouw T die haar verhaalde dat zij van haar geld leefde eu van plan was zich te Fargs te komen vestigen Een paar dagen later bracht mq T haar een bezoek en na over koetjes en kalfjes te hebben gepraat stelde zg mevr D voor gezelschapsjuffrouw bg haar te worden Zg verlangde geen salaris Mevr D die weduwe is en alleen woont met een bediende nam het aanbod gretig aan alles ging uitmuntend zg alelde vol vertrouwen in haar gezelsobapsjuffronw eu liet overal de sleutels op steken Maar op zekeren dag vond t toen zg van een bezoek thuiskwam mej T verdwenen en met haar 360 000 frs aan fondsen De politie doet onderzoek Het schgnt bg lange na niet algemeen bekend te zgn dat men roozen op dezelfde wyze als oleanders door stekjes in water te plaatsen vermenigvuldigen kan Te dien einde volt men kleine fleschjea b v de lange bekende eau de cologne fleschjea met regenof rivierwater en plaatst daarin eeu rozenatekje tSó dat twee oogen er vau onder water staan en de overigen vrg blgven Iu den aanvang bange men deza flesohjes op een beschaduwde plaats later op een loBnig plekje De stekjes vormen weldra wortels eu worden daarnaio een pot gt t Zawli Ct Het Kaaptcüt FaUuhlai sobiijtt Iemand die juist vau de Transvaal ia tatrugge kaard deelt ooa bet volgende mede Op de goudvelden werken op dit oogenblik ruim honderd gravers verdeeld over Macamac Spitskop en Pelgrim s Eest Er is een nieuw stelsel van bewerking ingevoerd nl met kwikzilver waardoor de kleioate hoeveelheden goud nog ten bate ran den graver komen Over het algemeen worden er vete kleine fortuintjes gemaakt Drie gravers die eeu compagnie onder elkaar gevormd hebben deponeerden onlangs 60 pond gewicht aan goud in de Bank Oude gravers die een zestal jaren geleden op de goudvelden gewerkt hebben koesteren nog leeds ee oede opinie omtrent de toelfomat vau Lydenburg s velden en het beweren alsof er geen goud meer was is eenvoudig beapoltelgk Lydenburg If is er na den oorlog niet op verbeterd De Boeren zitten tot over hun ooreu bij de Bank in schuld en moeten erg gedemoraliseerd 7gn Dit geldt niet vau de bewoners van het Hooge Veld die minder in ogotact mat ireamdeliugeii geweest zgn De prgs van plaatsen is niet gedaald en Igdl gecD Iwgfel of wanneer de Delagoabaaische spoorweg aangelegd wordt zal Lydenburg met snelle schreden vooruitgaan Er wordt enorm veel ingevoerd via Delagoabaai en als bewgs van den verbeterden gezondheidstoestand rondom genoemde baai dieue dal Wainwright die een geiegeldeu traoaporldieiisl lusschen de baai en Lydenburg er op na houdt nog geen enkel beest doer vliegen of ziekle verloren heeft Naar het Vad verneemt itl op den I Jnusri e k aen nieuw Igdschrifl De Mililairt Oidt bet licht zien bestemd om heldere begrippen aangaande hi t krggswrzen te verspreiden zoowel bg de offioiefen van zee eu landmacht ala bg die van schuttergen en weerbaarheidskorpsen De hoofdredactie is door de uitgevers Erven Bohn te Haarlem opgedragen aan den kapitein der artillerie Boogaard te sUage Volgens schreven van Henir Uavard io t BmdU heeft baroo James de Bolhschild wiens dood ook reeds werd vermeld zich zeUeu van het leven beroofd De schrgver voegt bg de vermelding vso bet feit de volgeode bgzonderhedeu uit het teven vai baron James Hg had bgtooderg voorliefde foot de letterkundigen tn de oiiatekeude mannen vis onzen tijd Als rechtsgeleerde als vrywilliger vso 1870 had hg bewgs gegeven van geleerdheid kunde en moed Eeu der prachtigste boekerijen van den tegenwoordigeo tgd had hg io zgn bezit De benedenverdieping van zgn hotel in de rue Friedland was geheel daarmede gevuld eo ooder deze boegen vond men tal van onschatbare werken Hij stelde bgzonder belang in deze nieesterstukkeg tob typografie eu boekbioderskonst Den dag voor zgn dood bad hg nog bg zgn moetier t middagmaal gebruikt en scheen bg zeer vroolgk Wat dezen geleerden millionair tot die wanhopige daad heeft gebracht acht de heer Havard een diep geheim Men deelt aan de Uidteii Ct bel volga laade Verreweg de meeste driejarige pollen tafels genaamd van Conrallaria migalis Mugnet de Mai lelietje der dalen zgn dit juar ter verzending ongeschikt Hierdoor wordt groote schade geledeu ooder de kweekers Naar het sohgnl is onder dat gewaï eeue ziekte ontstaan niet ongelgk aan die welke onder den aardappel voorkomt Hfii blad kreeg roestvlekkeii viel af eo in plaats van ttevige vaate pollen bg het opsteken Ie verkrijgen hangen zg los in elkander zouder degelgke bloeibeginsels voor het volgende jaar te dragen Het gevoelen dat veelvuldige nattigheid zooola dezen zomer de ontwikkeling van dat gewas tegenhoudt evewda io bat regeujaar 1879 toen de aeea e pollen ook niet leverbaar waren ia misschien oiel te verwerpen Gelijk de welriekende bloemen van het geliefkoosde lelietje der dalen in de lente verzonden worden ter bereiding vau reukwater zoo zgn ook in den herfst de driejarige gezonde pollen zeer gewild om oaar verschillende buiteolandscbe plaalieu te worden vervoerd Engeland doel daarog groole zaken In de luwte der bossohen en lusthoven is aog eenig afvallend boomblad te veruimelen Het is anders bgna overal met deu jongaK alorm agge aagd De tufailiede i bezigen het gaarne ala eeo uitmuntend middel om te dekkeo eo daarna alaeeoe vruchtbare aarde Het herfstblad van 1881 behoort onder de zeldzaamhedeo Sedert eenigen tgd worden er Ie Tilbiurg a avoids vele baldadigheden gepleegd door t inamgten van Iflazeu tt 8 aoderazius ZoodagiyflHi Mf li werkiiedao van den heer Menleateen Vollenhovensche hoek die in beschookeu toeataod verkeerden en tacbl ial ruiten in die fabriek ingeslagen terwgl gisterenavond drie warkliedïa van de fabriek van den heer Klep van Velthoven die groot misbaar op straat maakten met de agenten van politie kaudgemeei ago geworden waarbij een der agenten eene zware Verwoadfhg aan het hoofd bekwam All drie zgn gearrmlecrd eo naar Breda getrausportaerd Men leest io de Juer CL Een gedeelte der kleine achipperjj is thans druk bezig met het aatdappel Verv er £ r ia vraag voor Limburg en België en ook uit het Noorden worden derwaarts aardappelen verzoBden Na het verscbgnen van de aardappelziekte heeft men hier geen opbrengst van die vrucht gehad zoo groot als dit jaar Sommige tappers in Den Haag hebben tengevolge van de gcidelgke opoSeringen welke de nu iu werking getreden drankwet hun zal opleggen gemeend deu prgs van den sterken drank met 1 cent per glaaaje la moeten verhoogeu De Keizerin im Oosteurgk een groot liefhebaler vau jagan en paardrgden houdt aen troep van 60 SO Jaghüiondes In het Instalot te QodollS bekomen deze beesten een beter vcrblgf dan menig menscb heeft met een badkamer keuken slaapkamer enz ledere hond heeft zgn eigen ligplaata en alle warden s morgens gepord door den piqueur die ap roept Dan jgaau de vrienden een bad uemen al naar het wedtf ia kwd af arm n vervolgana maakt heel de Eostaohool ooder begelefding van dianaars met zweepen een waodeliog Soma wil er dan wel eens een kostganger uit de r loopao om een stuk wild te snappen In t geheel maakt meu dria tochtau per dag Om vier uur eet men De piqueur treedt dan met opgeheven zweep in de eetzaal wordt met veel geblaf verwelkomd doch eent als hg zgn wapen laut zakken wagen het de geuoodigden toe te tasieo Iu ee ooganhliic zjin de joggen mat vleescb en brood schoon leeg en men maakt er even weinig pliclilplegingea ala aan een open tafel Hel zweepgekiap wordt op t bepaalde uur den bonden aangezegd dat het bedtgd is Zoo gaat het voort tot den tgd dat de keizerin de dieren noodig heeft voor de jaoht Zoo men een buichtgever der Nm ïork Trüime gelooven mi heeft de spoorweg eiploiutie io Mexico met zeer e eoaardige raoeilgkhedea te kampen wgl alles wal niet aard of nagelvast is steeds is blootgesteld aan het gevaar van gestolen te warden Op den groolen Meiicaanschen spoorweg van Vera Cruz naar de stad Mexico kan geeu voorwerp dat door twee man weggedmgeu kan worden u kat invallen der daislerais In de open lucht tonder toetickt blgvet lig n Zdfs de wagenkoppelingen worden op d slaliont achter slot gebracht Toen op dien spoorweg eens luohtremraen ingeteerd werden stalen de arbeiders de bus geleiding van de wagens Bg den Nationalefi Spoorweg werden de laaohtwnten gestolen zoodal men genoodzaakt waa de lasscben met klinknagela te bevestigen Een arbeider slal hel zundhoedje van een dynamiet patroon wal tengevolge bnd dat hg door de oniplofliug van de patroon aaualooda den dood vond en eenige zgner kameraden mede ontkwamen Een middel legen kieapijn 11 O B B geeft in Seiiparmm $ het volgend verhaal van een geaprek met eeo t jner buren die bg het opmaken vau een pUn voor eeo tuin aandrong op eeu plekje voor een notenboom Hebt gg zoo riep de bnur uit dan nooit kieapga gehad t jt ge als kweeker onbekend met de heilzame uitwerking van den baal der eenjarige loten tegen die knagende en dolmakende pgn F Neen gaf ik daarop ten antwoord t is mg alleen bekend dat een aftreksel van in Juni en Juli gedroogde notenbladeren een uitmuntend middel is tegen klierciekten en ecu heilzame drank voor Igders aan klieroohligheid Maar ik wil gaarne leeien wees zoo goed en deel mg uw middel tegen de kiespgn eens nede Met genoegen hernam hg niets is eenvoudiger Men schilt den bast van eenjarige loten af en legt die een kwart unrs in azgn doet ze vervolgens in een neteldoekachea lap en legt dien op de pgnlijke plaats t gevolg daarvan zal zgn dal na verloqi van hoogstens een half uur de kiespgn is geweken Ik daokte hem voor zgn goeden raad beloofde hem dien in mgo geheugen te bewaren en bg gelegenheid liefst bg anderen in praptgk te zulleu brengen Weinig dacht ik uït de eerste igder aao kiespgn te zullen lyn op wien ik dit middel zon toepaasen Tiree dagen na d l gesprek kon ik meipratan om een definitie te geven van tgeen kiespijn is En toeh in weerwil van alle pgn die ik moest verdnren dacht ik niet dadelgk aan het genoemde middfl maar beproefde eerst alle bekende middelen die in dergeigke gevallen worden aangewend en ging eindelijk zelfs over tot het bezigen van kwakzalvergeu alias buitenlandsohe pheime middelen Ten slotte riep ik ren docter te hulp en deze gaf mg den raad de kies te Isteo trekken Daarin had ik weinig ün en mgn vrouw nog minder ze was bevreesd dat ik te gaauw een oud man zou worden Haar toen ten einde raad want ik ben een lastige driftige patiënt en al miju huisgenooten wenschten even vurig als ik Ach os die kiespgn maar over I herinnerde ik mg den raad van mgn bnnrman Fluks wertleu er noiecboomlakjes gehaald de afgeaohilde biiat een kwart nun iu azijn geweekt en toen in een neleldoekscheo lap op mgn wang gelegd Haar wie scbetat m jn en der mgnen blijdschap I Hoogstens een half Bur later was ik als door looverg van de pgn verloal Wel behield ik aanvankelgk nog een gezwollen aongezioht doch ik was van de pgn ontheven de lust tot bezigheid bekroop mg weder zoadat ik op het denkbeeld kwam om den lezers van Semftrvirem en eenvoudig en geroakkelgk verkrggbaar pgnaliQeod middel tegen de kiespijn te geven Buitenlaodscli Overziebt De Frauache Kamer der Afgevaardigden heeft de verkiezing van den heer Gambetta tot lid der Kamer bekrachtigd Hen weel dat de geldigheid daarvan betwist werd Het lutachen Frankrgk en België getloteu handelsIractaat is ooderteekend het loopt tot 29 Febr 1892 en moet voor 1 Febr 82 zgn geratificeerd Naar men Ie Londen verzekert zal nog deze week het handelsverdrag tusaoheo Frankrgk en Engeland een grootrn stap voorwaarts doen zoo niet volkomen lot eene bealiwing geraken Verscheidene Eogelsche kooplieden die naar Farije ago gegaan om aan de Engtlsche onderhandelaars inlichtingen te verstrekken zgn uit de Fransche hoofdstad teruggekeerd met de overtuiging kei bew4Js geleve d te hebben dat de grondslag waarop het Fransche tarief steunt op onjuiste gegevens berust eu met ile hoop dat nieuwe concesaién aan Groot Britlanië zullen gedaan worden In Italië is men blgkbaar zeer ingenomen met bel bericht dat dr moeilgkheden welke het sluiten van het J rauach Ilaliaanseh handelsverdrag oiitmoetlen zoo gbed ala uit den weg zgi geruimd De tevredenheid is te grooter omdat de regeering diiardoor in de gelegenheid wordt gesteld te verklaren dat Italië met aUe mogendheden dus ook met Frankrgk iu vriendschappelijke belrekking staat en de wensch tot inniger aanalniting bg Qqalenrgk Hongarge eu Duitaohland zonder eenige bgbedoeliog zonder wrok jegens derden ontstaan is maar alleen ten doel hieft tot het behoud van den Europeescheii vrede mede te werken De Ilaliaansohe oud Minisler Mmghetti hield eeu rede te Legnago waarin hg leide dat men de door de hnkerzgde tot stand gebradite wetten zooals de afsehaffing van de gemaalbelaaliug eerlgk moest uitvoeren al waren ze gebrekkig hg verklaarde zich voor uitbreiding van hel volksonderwgs voor de verautwoordelqkheid vau de regeeringsambtenaren en voor de vermindering van de belasting op de roerende goederen De reis van deu Koning naar Weenen werd door Miiighetti geprezen Nog ia de uilslag der verkiezingen voor den Duitsohen Bgksdag niet iu agii geheel bekend Wg kunnen de cgfers die in telegrammen worden opgegeven terzijde laten zy leeren ons niets nieuws Enkele trekken van deze verkiezing tgu reeds nu na te gaan De candidatsn der sociaaldemocraten hebben een zeer iroot aantal stemmen verworven hoezeer ze niet bg eerste stemming zgn verkozen Velen komen echter in herstemming met een zeer aanzienlijk aantal stemmen En dit resultaat is bereikt ondanks de soeialislenwel die de hoofden der beweging uit het land verdreef en der sociaaldemooratie de opeubare vergaderingeu ontzegde Eeu tweede sterk sprekende trek is het antwoord dut vooral de groote sleden hebbeu gegeven op het door de regeeringscourauten gestelde dilemma voor of tegen Bismarck Tegen zeide de stemming in Berlgn Haagdenburg Uanover Bremeu Hamburg Halle Dresden Leipzig Stettin eu een aantal andere belangrgke steden De ooramissie voor hel onderzoek aaar de middelen om io BusUbd de dronkenschap Ie bestrijden is op echt Bttsaisohe w jse spoedig met hare taak gereed gekomen en heeft aan den czaar een rapport ingediend dat waorschgnlgk eerlang door eeue ukase bekrachtigd vat zal worden voor gunach Buslaud Het resultaat van den arbeid der oommissie komt overeen met het zoogenaamde Qotbenburger stelsel dat indertgd ook in de Eogelsche kamer met warmte door den tegenwoordigeo minister Chamberlain werd aanbevolen Wg geven een kort overzicht van den toestand welken de commissie wil in het leven roepen De verkoop van sterken drank op het platteland wordt geheel in haudeu gesteld van de mir of gemeente In ieder dorp mag maar éene herbtrg zgn en waar twee of meer dorpen bijeen zgn zullen de gemeentebesturen kunnen overeenkomen om voor die dorpen éen gejameulgk drankhuis san te wgzen Deze herberg wordt t en vast salaris bestuurd door een inboorling van het dorp die benoemd word door den gemeenteraad en onder geen enkel voorwendsel uit de hoeveelheid van het verkochte voordeel raag trekken terwijl hg strafbaar is met boete en gevangenis als er iemand in lijne herberg dronken wordt gevondea In iedere herberg moeten voedsel en thee verkocht warden terw fl sterken drank enkel bg het glas wordt getapt niet bg de flesch verkocht ook niet voor gebruik buitenshuis Deze bepaling is ook toepasselg k op hatelhoudcrs en pachters der buffetten in spoorwegstations Indien in eenig dorp ongeregeldheden voorkomen tengevolge van dnnkverbruik of indien h bekend wordt dat de bevolking van eenig dorp zich geregeld aan sterken drank te buiten gaat zal de provinciale raa l daar zoolang hg het noodig oordeelt den verkoop geheel mogeu verbieden De gemeentebesturen worden belast met de inning van den accijns de opheffing van verboden herbergen en de vervolging van ben die tegen de wet handelen zoowel door drank te verkoopeo als door zich dronken te drinken £ eu lid van den gemeenteraad die dranken wordt verliest zgne belrekking eu zijn burgerrecht aan een priester wordt b j dronkenschap zijn rgksiukomen onttrokken AUe voordeelen van den draakverkoop komen in Je gemeentekas De gemeenteraad raag de gemeenteherberg altgd sluiten hij moet dit doen iu tijd van oproer by groote opgewondenheid van hel volk op verkiezingsdagen of wanneer het volk zich met geweld vau sterken drank wil meester maken In de sleden wordt aan de gemeenteraden de volle vrgheid gelaten om de zaak bij verordening te regelen doch zg blyven verautwoordelyk jegens de provinciale raden voor de dronkenschap die er wordt waargenomen De provinciale raad kan als bij het noodig acht deii verkoop van drank in eeoe stad geheel of gederllelgk voor zekeren tgd verbieden Verder geeft de commissie in overweging om aan de geestelijkheid te vragen om het aantal heilige dagen in te krimpen Er zgn er nu 148 met de Zoudagen mede waarop niet gewerkt eo veel gedronken wordt Minstens 80 vao deze dagen weoscht de commissie veranderd te zieu in werkdagen Ten slotte wil zoowel aan particulieren als aan de politie premies uitloven voor het aangeven van dronkaards Een radicale maatregel die wel onuitvoerbaar zal bigkeii te zgn Mul één peunestreek moet een eeuwenoud met hel volk sameugegroeid euvel worden uitgeroeid Toch schgnt men in deze regeling te gelooven Er zgn in de Bussische Swod de verzameliog van keizerlgkeo okazen reeds dozgnen drankwetten waarin men indertyd ook geloofde Iu lie Buasiache begrooKng vau onderwijs voor 1S82 warden de ODlvaiigstco geraamd op 2 397 263 roebels zijnde 147 000 meer ita iu 1881 de ui aveu op 17 917 670 roebels of 646 000 roebels meer dan over het tegenwoordig dienstjaarDe jaarwedden van den miutsler en zgn adjunct zgn op 28 910 roebels bepaald De hoogeacbolen komen in de uitgaven voor met 2 miUioen de inrichtingen vau middelbaar onderwys met 6 millioen lager oaderwgs l i millioeu roebels enz FOSTER ICTBISr LIJST van BBIEVEN geadresseerd aan oubekeoden gedurende het 3e kwartaal 1881 uit Gouda naar het Buitenland rerzouden en door tusacheukomst van hel Fosikantoar terug te bekomen Verzonden geweeat naar Belffii Verger Brussel F Ogtman Denderloo Gouda i Novemher 1881 De Directeur van het Fosikantoar te Gouda SIMONS MA bT t berichten Ooada S November 1881 Tarwe verkeerde heden in eene flauwe stemming Puike partijtjes Welke echter schaarseh getoond werden konden 12 76 a ƒ 13 26 opbrengen Nieuwe van de beate kwaliteit zeer flauw aangeboden en licht gold met moeite ƒ 11 a 11 60 mindere 10 60 tot ƒ 9 Boode angeltarwe ƒ 12 50 a ƒ 1S 76 Gewone roode zeer uiteenloopend Bogge vaal ƒ 7 80 a ƒ 8 6Ü Gerst in beide soorten resp ƒ 6 60 i ƒ 6 10 ƒ 6 10 i 6 60 Haver flink als voren ƒ 4 60 a ƒ 6 16 naar kleuren gewicht Erwten en boonen flauw Maïs ƒ 6 66 a ƒ 6 80 Hennepzaad weinig getoond tM WM iè s im s i ± y jfwj ffl