Goudsche Courant, zondag 6 november 1881

Zondag 6 November N 2684 1881 Bernhardiner Echte Ilpenkruideo Ellxer van WALLRAO OTTMAR BERNHARO te MÜNCHEN GOUDSCHE COURAMT Nienws eD Advertentieblad voor Gonda en OmstrebeD Ho diatilUtenr van Z M den Koning van Bejjeren Goadn Medaille Weenen 1673 u ns Wetentobappeltjk onderzoolit o ia Woehure oitToeriK behandeld door dr J B Krans te MdnoKea Tenter aaBbeTolai door dr L A Buohner professor aan de ooireraiteit te MQacbeo oonaarrator ran het pharinsoeutiich inatitaut buitengewoon Ifd Tan de acAilemie der wetenteliHpen en Toonitter Tan het medicinal comité prof dr O C WUIetem dr Bahoener dr Marké te New York dr BiohJmair praot arti te MOnoben an anderen Het echte ralitrdiner AlHokmlMMCllxar regelt epoedig alle funotien der maag is het beste middel bij gebrek aan eetloit en altchte apijsrertefring reinigt het ligbaam Tan ziekelijke aandoeningen rertterkt aenuwen en apleren en U do r zijn aroma en smitak het fljnite BltterItlxer Men nnoe tleebta eene proeve VerkrlH ear in Or iBe le fleeaohen met gebrulkiAanwljilog ü ü tt GOUDA bg Wed J GOORISSEN Mzn eu verder in alle plaatsen Tan het rgk in de meeste Magazgnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agentures in plaatsen waar zich er geen bevindt gelieve men zich te richten a n den Generaai Agent voor Nederland W SARDEMANN te Abnhbk aEZONDHEIIISFOESEIi De veemarkt met goede aanvoer de bandel in alle soorten ieu lugger sohapea vlug vette varkens van 26 a 28 et varkens geschikt voor Londen vau iS i 26 et per half kilo magere varkeus en biggeu vlug biggen vau l IO a 1 70 per week öoeboler ƒ 1 70 a 1 80 Weiboler ƒ 1 45 i ƒ 1 60 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 121 partijen kaas Ie kwnl ƒ 32 i Si 2de kwaliteit vau ƒ 28 u ƒ 31 Zwaardere hooger Haudel gewoon Kaas nuteering vau de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 121 partyen Je Kwal 31 k f 33 2e Kwal 28 u ƒ 30 S0 Zwaarder hooger lot ƒ 36 Haudel flauw Burgerlijke Stand GEHOREN 31 Oct olunDi Catharioi ouilcn C Vcbdw iImI eu C kroniffie Willem Kverhardaa oodtrs H Andmfi eu A Tystermiiii I Nov Matthla oudert M Frie en J M viD dcQ Witteoliocr 3 Adruana ouden J aa der Hek en W Knust Mins ouden i NieuweahtjltseQ eo C PTroueD OVBRI EDEN 31 Oct t Lieiejmd 1181 1 Nor A IQ Oa 1 lil S J vaa Hellemood 51 J 8 K de Moo 1 j 3 lil C Krugeuatein 72 j A P Bwken 2 m M N A ea der Pavooidt 3 m GEHU 2 Nov W F Willemae eu C Jaamait T Jaake ra H Lotrier ADVERTENTIËN Heden overleed tea mgnen huize SABA VAN HELLKMOND in den oaderdom vun 51 jaren Zg diende mg 18 jaten iroaiv eneerlgk Mevrouw de Wed van GBNNBP Gmda 1 November 1881 Heden overleed ons jongste Eindje KLAASJE roim 15 maanden oud A J DB M0OU K DK MOOIJ Goud 2 November 1881 de Eostib De Ondergeteekende gevoelt zich verjrficht openlgk zgneu dank te betuigen aan zgnen Patroon den heer G SOOS voor het Cadean hem geschonken bg gelegenheid zgner 50JA BI6E AMBTSVERVULLING aUGarenapinner bg die firma bedankt zgne Kameraden voor de eer hem aangedaan en hoopt nog lang dezelfde voetstappen te volgen Met hoogachting heeft hg de eer zich te noemen C BAKKER Gouda 3 Nov 1881 Bg jen Ondergeteekende is van N N ontvangen voor de nagelatene betrekkingen van verongelukte visschers te Katwgk en oordwgk aan Zee 2 50 Hg maakt van deze gelegenheid gebruik om de Vereeniging tot onderatenning van de weduwen en weezen dier verongelukte visschers WH cvan het aantal door den laatsten storm met Zeventien is vermeerderd aan zgne itadgenooten dringend aan te bevelen en is bereid om de daarvoor hem toegezonden giften in ontvang te nemen en te verantwoorden bg de hier gevestigde Commissie waarvan ook hg lid is M A G TOBSTMAN In vervolg op de advertentie in het vorig nummer dezer Courant meldende de ontbinding der Vennootschap tnsschen de Heeren JOHANNES ADRIANUS REMU en DIRK HOOGENDIJK dient deze ter vermelding dat de m m 1 immm i onder de firma HOFFMAN Co door den Ondergeteekende worden voortgezet i waertoe hg zich bele elgk aanbeveeli D HOOGENDIJK Gouda 1 November 1881 mm verkrggbaar bg RAAIJMAAKËR8 Haven C van der Zeijde Ps K VA DgR ZIJDE SET LEES ONSESf us met het oog op Beschaafde Voordracht Ook Juiu dienste van Redergkers en Jonge Onderwgzers Prijs 90 Cent uitgave van tT ff OTTO m AmsUr m üV In de Zaanlandsche Courant van 28 Sept 1881 komt eene zeer gunstige beoordeeling voor zg zegt D auteur tehijnl aan vnjlm den dichter Bogaer het geheim te hebben afgezien om over de uiterlijke WeUprekendheid een boeiend en onderhoudend boek te eehrijven Wij gelooven met den Br Dr Steijn Pane dat dit werkje werkelijk nut zal kunnen êtiehten en niet alleen in handen verdient te komen van Leeraar der H B S maar dat het een vademecum verdient te worden voor rederijken acteurt en actrice advocaten volktvertegenwoordigert predikanten in één looord allen die op een beechaafde voordracht behooren prijs te ttellen t S S ü uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVBREIJNDBR Ja Markt 148 Gouda Door het voortdurend gebruik van prof Pergrer d AHon HAAR EXTRACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en worden de haren krachtig eu irisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verhengen Prgs per flacon met gebruikaaanwgzmg 40 cent Verkrggbaar bg Beusemaker k Co loeiden A Boti Niaowlcoop A Prins evealiDiieo T A i van Oeth Gouda J H KellerfcZn W Wageutl L A Sohouten Schloler OoetBoleiMtr Bollerdsm ADVEinElMTlEI in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda FLAATWEBEEB Een bekwame Kachélmaker kan dadelgk geplaatst worden bg J C GöTTE EENFAEIÜISWÜ io de PEPXSB8TBAAT te bevragen bg fi ROSKAM Korte Akkeren Geperst HOOI te KOOP l qnaliteit 5 60 het PAK Gebb blom stèMkolëS In losmng een Schip QROVS RUHR KA CHELKOLEN a 60 Cent per Hectol Contant zonder korting vrg aan huis miti bg 2 of meer Hectol gelgk gesoraen JA V PRIiVCE dl € le Kantoor Tnrfmarkt H 101 Bierbrouwerij en AziJnnuikerU DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aim alcohol volgens scheikundige analrse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is towdt door tal van geneeskundigen aanbevolen A T T in concurrentie met Engelsche bri AmÜJ katen tegen véél lageren prga PBINSESSE en BBUIAB BIB BMN van onderscheidene qnaliteiten BOBDBAUX AZJJN KBUIBEJÜAZIJN DBAQONAZIJ Nm WUNAZUN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Botielaars xjjn op aanvrage te bekomen VAI VOLLË HOVE Co Amsterdam AANSTEEBLIJEE ZIEKTEN D Inspuiting T n het Rode Kruin vau A Boorur apomekoc te Parijs Mne t In welnljte ilagco ondor eeniM andere behandolfng pas nlslane of croudenle rloetagm wittenYloedenz Uo uUvlukundarcsulLiton vandllnSoda nde duizenden ou alni r ii ied rtiS Jari n sljn traia botes waarborg voor Meu vuige uauwuoui Ig liet ToorMiuUt DXPOT IN ALLK OOEni APO I HXUlf Te s Hag e Snabilié Apoth Snelparadruk vm A Bbihkhah te Gouda BINNENLAND QOIJDA 6 November 18S1 Gisteren morgan heeft icb J M T alhier door ophanging van het leven beroofd Gisteren morgen heeft een 74 jarige grysaard op de Gou e eeu beroerte gekregen waarop hg onmiddelgk dood ter aarde riel Het Bestuur der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden bericht dat gedurende de maanden November eo Deninber in voornoemde inriohüngdageijjks jongens kunnen warden aangenomen die een verbintenis In sBgks leedienst weDBchen aan tegaan De vereischte leeftijd is van 13V tot 16 jaar Inliohtingen iqo op franco aanvrage te rerkrqgeu by den directeur Tot lid van het bargerl jk armbestuur te BergABbsoht is herbenoemd de beer Job van der Uee Cl Ia de ie Uavergaderiog der vereeniging Winterleiingeu te Berg mbacht werd Donderdag jl de spreekbeurt verruld door den beer D Oskam die eene boeiende voordracht over Napoleon I hield Na de paote werden bgdragen geleverd door den spreker en de heeren J O Bettink T B van Dam H Becemer D Blanken At A Blanken Di G de Vreugt J G Bettink Jr P J Bettink en A Schriel Met het oog op de slechte Igdsomslandigheden het grootendeela mislukken van den jongsten oogst eu hel weldra verschgnen van een nieuwen betaaldag over 1881 hebben alle pachters van het rentambt Zwalnwe cieh schriftelgk gewend lot de Hoage Erven van Z K U Prins Frederik ten einde geheele kwgtscheldiog vin paebt te verkrggen over dit jaar Aan het verslag omtrent het afdeeliugsonderaoek over de begrooting voor het departement vau financiëu dienst 1882 wordt o a ontleend De vraag werd herhaald of de regeering niet bg de Ned Bank pogingen on kannen aanwenden om de belaDgrgke sommen die tg aldaar vaak reutelooa heen liggen productief te maken Op nieuw werd aangedrongen op eene hertiening der verordeningeu biélrekkelgk het grootboek der n tionale schuld en gekUagd over de langtame en door tgdverlie voor de betrokken personen teer kostbare behandeling van uken aan genoemd bureau Andere leden lagen juist in de gestrenge bepalingen der bestaande wetgeving een noodtakelgken waarborg voor de tekerheid dtr belegging eu legen eventoeele misbruiken Naar aanleiding van den post voor kosten vallende op de vernieuwing der rauntbillettei werd door den heer Gratama eene nota overlegd met de atrek king om uitbieiding te verkrggen van het kapitaal der mnntbilletteu tot 11 000 000 mal welk beloog verscheidene leden i tt afdeeling ÏBitemdeD In eenige afdeelingen werd aangedrongen op spoedig voortwerkeu met de hertiening der belastbare opbrengst voor de ongebouwde eigendommen en de voorbereiding daarvan De vraag werd nog gedaan of er uilticht bestaat dat de regeering tioh spoedig in het betit tou kunnen stellen van de domeinen door wgleo print Frederik beteten onder herinnering in dete aan liet belang van deu staal Wat denkt too vroeg men de regeering over eene afrekening met de kerkgenootscbappen waarbij aan dete in eens de gekapitaliseerde som der nn uilbetaalde Iraotementen werden toegeweteu Wat denkt tg met name van eene uitkeering aan de Ned herr kerk waarbg de afrekening niet met de synode maar met iedere gemeente aftonderlgk tou plaats grgpen Dete twee vragen waren in drie afdeelingen de uitkomst eener langdurige beraadslaging Ook de toestand der Christ gereformeerden kwam ter sprake Men beweerde dat hun door bet onthouden vSn traotementen aan hunne leeraars onrcoht geschiedde De scheiding van kerk en staat bleef volgens sommige leden bier buiten spel en het wu oiibeliwittbaar dat de vrgheid der kerk b tulk een maatregel teer ton winnen Andere leden echter konden tich met dete bescbonwingen niet vereenigen tg waren vao oordeel dat eene algeheele scheiding van kerk en staal tot de onmogeIgkheden behoort en dal er tnsschen beide steeds verband tal en moet Wqveu beataan omdat de staat belang heefi bg bet bestaan der kerk en dete behoort te besenermen naar de mate barer behoeften omdat de kerk tegenover deo staat onvervreemdbare rechten betit voortapruiteude nil de inbetitneming harer goederen en uit andere oorzaken De staat heeft er belang by dat het volk godsdieutlig ly eu dat er waar het noodig mocht bigken te t jn meerdere kerken worden opgericht om godsdieusliin te bevorderen terwgl volgens deze opvaMmg art 163 der Grondwet vel degelgk betwareu tegen eene dergelijke afrekening oplevert Door toeneminf vao de kevolking Ie Haterswoude tot boven de 3000 zit m is de Baad biJ de laa t gehouden verkieting met vier leden vermeerderd Door eendrachtige lameowerkiog der auti revolnlionairen en kalholiekeo behooren die vier nieuwe leden op één na die B K ia tot de anti revolutionairen die daardoor in den Baad juiat de meerderheid hebben erlangd indien ly steeds mogen slaat maken op den tieuo van een of twee der B K raadsleden Van dien gnnatigen toestand hebben ly behendig weten gebruik te maken door in de Woensdag gehouden ftaadsrergadering cru roorsiel tol heffing van schoolgelden in de openbare gemeente scholen te doen hetwelk met de maerderbeid van ne slem it besloten in de volgende raadsvergadering een pont vaa beapreking te tollen uitmaken en tniks in wrerwil dat de geraetajI foBdsea in bgionder voordeeligec en goedea staat ja Men schrijft nil t Grarenhage De politie alhier deed Woensdag een mime vangst Herhaaldelyk reedt had tg klachten vernomen over verschillende diefstallen op de openbare straat en in winkels b v door het wegnemen vsn broodjes uit onbeheerde bakkerswagens bet ontvreemden van waren uit kmideniera ueringen eo het stelen van voor winkels uitgestalde voorwerpen De ijverige natporingen van den rechercheur De Fiouff werden na een beleidvol onderteek bekroond met de ontdekking van eene jeugdige dievenbende uit 7 deugnieten beataande waarvan de oudste niet meer dan 17 jaien telt bg welke tal der ontvreemde voorwerpen werden gevonden loomede verschillende sleutels die hier en daar vermist werden Allen tyn sedert 2 dagen door den commissaris van politie der 2e afd in verhoor genomen die termen heeft gevonden te naar het huis van arrest Ie doen overbrengen als verdacht van diefstal in vereeniging Een paar deter knapen betoohten de ouderlijke woning niet meer maar waren altoot twervende Van hen die tich van tgd tot tijd naar brt ouderlijk huis begaven wordt vermoed dat de ouders niet onbekend waten met de gepleegde feilen De Dultaohe reiiiger dr B Hagen heeft uil Tand jongMorawa dd 3 Sept jl bericht dat hü van lijne reis in het binnenland van Sumatra dien dag was teruggekeerd Uij trok de Noordelijke nog vrij onbekende Battalandeu door en het plateau van Noord Tobah lot aan het graote Tobahmeer waar hg 1 0 dagen vertoefde Hij werd overal teer vrieudeIgk ontvangen Zijn reisgezelschap bestond uit 2 Maleiaohe bedienden en 30 Tobah Balta Zijne verlamelingeo van ahthropologisch etfattographisohe tpölogisohe en vooral botanische voorwerpen liJn teer rijk uitgevallen Hij vond menige plant op de plateau s overeenkomende met Enropeetohe o a viooltje ed een aardbeiie Men meldt uit Nice dat eerlang aldaar verwacht worden onderscheidene leden der Oostenrykscbe Keilerlyke familie Hel seitoen in die vereenigingsplaats der groole wereld is reeds aangevangen Onder bare meest gezochte kringen behoort de Cercle maritime Dete heeft eene wyiiging in haar bestuur ondergaan en er tullen deten winter meer feesten worden gegeren dan rmger De bter Uouhot ecretina vao dien Cercle ook in Nederland gnnatig bekend ia in detelfde betrekking bij het nieuwe bestuur opgetreden dat uit leden van verschillenden landaard is zamengetteld Werd onlangs gemeld dat de kerk te Moerdijk waa ingenomen er werd echter vergeten te melden dat ook bij die kerk de begraafplaats hoorde die nog niet ingenomen was Toen nu deter dagen een lijk begraven moest worden meende men de draagbaar te halen doch de ex kerkvoogd C Voa Weigerde halstarrig die af te staan evenmin als hij den sleutel van bet bek der begraafplaat wilde afgeven Men was dus genooditakt de politie te hulp te roepen In tegenwoordigheid vao den brigadier der maréhauaaiS s en van e tn paar manachappen werd het hek van het kerkhof opengemaakt terwijl de pastoor too welwillend was de draagbaar af te staan die aan de Katholieken behoort Zelfs bij den doode kon men de veeteo niet laten rntteo De heer mr J A Levy leidde gisteren avond te Amsterdam in een door honderden betocbte vergadering de eedtquaeatie in Spreker weea in een keurig nitgeaprokene rede op de gevolgen der eed opvatting van den Minist voor dengeen die weigerde den eed af te leggen Die opvatting koo leiden tot gevangeniaatraf of boete en tot outlet oil de volheid der burgerlijke en borgenahapsrechlen Zoo waa tij in atrg d met artt 6 en 184 r grondwet Hg stelde het onbeteékenende der drogredenen waarmede men die opvatting trachtte te verdedigen io het licht De grondwet zoo Nederland niet waardig tijn als zg teide wat men baar wilde laten leggen Met kl m alelde spreker tegenover die opvatting de geicSïêSëiirs der gewetensvrijheid in den Ntdcrlandschen Staat tich o a beroepende op art 13 der unie van Utrecht Vervolgens bracht r Levy den eed ten toets als waarborg voor waarheidsliefde De eed kan mag en tal too betoogde spreker dat niet lijn kan het niet tyn omdat de formule iels tegt wat misachien de man die haar nitapreekt niet gelooft hij mag dat niet tyn omdat de man die niet zweert reeds daarom ongeloofwaardig ton schgnen en de eed is naar de bedoeling onter wet ook tulk een waarborg niet aangelien de Staat eedawcigering verschillend itrafl De eed is dua slechts een pijnigingsmiddel Zal de natie zulk een zedelijke pynigiug dulden P v niagt spreker Zonder de idee van het Protestantisme dat het onvervreemdbaar recht op eigen overtuiging heeft gegrondvest ware de moderne staat niet mogelgk Wie de geweleosvrgbeid aaoraudl begrijpt Luthera woord niet Hier sta ik ik kan oiet anders Door Inide en langdurige toejuiching werd dett rede gevolgd De beer Hugenholti bracht hierop de religieose betwaren tegen den eedsdwang in herinnering de orthodoxe kan niet tweren op grond van de Bergrede de moderne theïst kan het evenmin om de beteekeois van de eedsformule de ernstige atheïst en abstentionist moet tich van den eed onthouden omdat hü geen peraoonlijken God erkent Met het oog op deze betwaren wenschte spreker den eed facultatief te stellen De vrije gemeente staat buiten de beslaande kerkgenootscbappen en de Minister wil in dezen tijd joist kerkgenootaohappen opgericht tien D voortitler deelde mede dat al de voorstanden van den eed die uitgenoodigd waren ter vergadering te verschgnen te kennen hebben gegeven dal tij verhinderd waren Hierna wordt eene motie vao den heer Levy in discussie gebracht £ en der aanwetigen maakt de opmerking dat het facultatief stellen van den eed moeilijkheden tal opleveren Dete bedenking wordt door den heer Levy weeriegd Op de herhaalde vraag des voonitters of niemand deo eed wil verdedigen staat eindelijk iemand op die verklaart voorstander van den eed Ie tijn De motie van den heer Levy welke de wenschelgkheid uitspreekt dat eedsaflegging volkomen afgeschaft of facultatief gesteld worde wordt bg ritten en opstaan met bijna eenparige atemmen aangenomen Het eente proces verbaal wegens overtreding del