Goudsche Courant, zondag 6 november 1881

De Gcneraal A ent der SIi GER 1II4AT SCHAPPW heeft de eer hiermede te berichten dat het Depot der Echte ORIGINEELE SINGER I aaimachines zich van nli af voor GOUDA uitsluitend bevindt bij den Heer L SCHENK aldaar XaCoog strsL t 122 23 New York en Amsterdam Mei 1881 draukwet aldus sohrüft mea oit a Hertogeubosoh Tan 4 deser is alhiur opgemaakt tegen een der ge meeulereldvaciilers van de aangrenKende gemeente Voghl Uuiteiilandsch Overzicht De Franaohe kamer kooa Donderdag haar definitief bureel Aan de stemming namen 442 af eraardig len deel ilimrran dienden 22 blancobiljeiteu iu Bnaaon weid met 347 vau de 420 stemmen toL oortitler jiekoun op Larocbefoaoanld Beaaooia werden 33 up den bouapartiat Jolibois 16 stemmen uitgebracht De uitslag der verkiezing werd met loejuichiDgen ontvangen Aan de verkieKingeu van vioeprejideuten namen 417 afgevaardigden duel Dwirran werden op Philippoliieuui linker centrum 277 Devéa republikeinache linkerzijde 215 Spulier republikeinaohe unie 208 Ijcpère republikeinache unie 203 Floquet linkervleugel der ri puliliki iiisohe uiiir 186 Perin uiieraie linkerzydr 137 Lavergue linkerzijde 73 en Goblet 73 st uilgebraoht i Philippoteaux en Devéa werden das gekozen De uilslag der stemming baarde opzien daar Spuller en Lepere de vrienden van Gambetia niet dadelijk de noodige meerderheid verkregen Hel bigkt tevena dat de eendracht onder de 317 afgevaardigden die op Gambetta stemden niet groot ia Er zal een herstemming moeien plaats hebbeu voor de twee acdere vice preaideuten De stemming over de quaestoren leidde aleohta tot de verkiezing van 3 Het haiidelaverdrag tussoheii Frankrijk en Italië ia Donderdag geteekeud De verdragen met Portugal en Nederland zullen volgena telegram uit Parija apoedig geteekend worden Het nieuwË Gerechtshof bg de onlangs door het Ëngelsche Parlement aangenomen lanidaet ingesteld oiQ van de bezwaren der lersohe pachlera kennia te nemen wordt mei aanvragen als bestormd het aantal gevallen aau zgii oordeel onderworpen bedraagt reeds 7500 en neemt d igelgks loe De bewering van den heer Paruell dat niet meer dan 10 000 personen de tuascheokomst van het Gerechtshof zouden inroepen zal das spoedig blgken onjuist te zgo een ander lid der lAuicUeague de heer O Donnell stelt hun aan auulal reeds up 100 000 Wat de Regeerilig betreft de annvunkelgke onderdrukking der lersche ougeregeldbeilen de bekrachtiging der conventie door den Transvaalscheu Volksraad de gunstige loop van zaken iu Afghanistan enz aebeukcn haar een dier gelukkige ougenblikkeu van bevre ligi ig en zegepraal welke haar lot duaver over t algemeen sleclit zijn toebedeeld De natiouaAl liberale partg in Duilaohland heeft bij de verkiezingen voorden Duilscheu rgkadag eeue bijnu tveu gevoelige nederlaag geleden als het slaatasooialiame van prins Bismarok In den rijksdag die iu 1874 werd gekozen waien 166 zetels door uatiuuaal libsralea bezet in 1S77 werden er 12S en na de onlbiudiug in 1878 slechts 97 ve rkozen Dit laatste getal daalde na de afscheiding van Kicken en de zgi eu tol 70 en in den aauataunden rykailag zal men de aarschg nlijke aiisisg der herstemmingen inedegerekend slechts oiigevetr 55 leden der piirlij meer tellen De Kiezers hebbe dus de p irtg vcruordekild welke xish bij de verkiezingen voor den Fraisischen landdag in bet vorigejaaren thai s op nieuw voorstelde de kera te worden eeiier Nu wreekt de Kölriuche zich over hare nederlaag door er op Ie wijzen dal de verkiezingen een protest igu van het land legen de illiberale regeeringspolittek eeue veroordeeling van ilen strijd der reactionairen tegen verdraagzaamheid in politiek en godsdienst en eene afwijzing door het land van de alaataaooialistiache en Caeaaristische proeven van priiia Bismarck om de persooiilgke vrgheid en de vrgheid van bedrijf in Duitachland te beperken Het land heeft geweigerd prius Bismarck een rgksdog te geven die zgne plannen naar de kanselier verlangde eerlgk en zooder bgbedoeling zou aannemen de kiezers gaven een rijksdag die ze eveneens eerlijk en zouder bijbedoeling zal verwerpen Wy gelooven dat die zege over den rijkskonselier te vroeg wordt verkondigd Hij heeft meer dan eens geloond voortreffelijk te kunnen spelen met schijnbaar soms zwakke combinaties en de Duitache parleujcnlen die prins Bismarok de baat wonlen moeten wg nog leereo kennen Wat zgu tactiek zal zgn kan nu het onderwerp uitmaken van uitvoerige beachonuiugen en gissingen Joch niemand lal er iets van weten eer de kanselier er met voor deu dag komt £ éu ding is ziker wij gaan een zeer belangrijke zitting van dea rg kadag tegemoet De Gotthardspoorweg werd voor t eerst geheel bereden de rit duurde 50 minuten j 100 personen namen aan de plechtigheid deel Iu eeue vergadering van Spaausohe radicale Kamerleden werd met 48 tegeu 83 atemmen een vooislel verworpen van Maalos strekkende een afwachtende houding tegenover het Ministerie Sagasta aan te nemen Martos c s zul zich nu aansluiten bg Caatelar en de andere democraten die bet Ministerie voorloopig mei rust zullen laten Het bezoek van het Italioansche koningspaar te Weenen heeft te Berlijn een zoo gunstigen indruk indruk gemaakt dat men al de wederzijdsche hoffelijkheid die iu de Ooslenrijkaohe hoofdatad vertoond is beschouwt als ook op Pruisen van toepassing Op eiM brief van Humbert I heeft keizer Wilhelm ge intwoord dat de koning iu Berlijn op het oogenblik hartelijk welkom zou wezen maar dal men nog liever ile reis uitgesteld tag tot het voorjaar teneinde dan gedurende het zachtere weer ook koningin Margaretha te mogen ontvangen Voegt men hierbij dat er nog een outmoetiiiK van de keizers van Oostenrijk en Eusiand te wachten is en dat het bezoek van Humbert I beschouwd wordt als een stellig démenti aan de voor Oostenrijk vijandige begeerten der Italia irreelmta dan schijnt de rustige ontwikkeling der loeslanden iu ons werelddeel gedurende den eerstvolgenden tgd aan geeu gegroiiden twgfel onderworpen De delfiüg mi de gehuU aehuld der Vereexifie Staten teordt tinnen tmulf jaren ie gemoet genen aeint de correspondent van den Standard uit Newïork In de laatste zestien Jaren is de som welke voor interest op de nationale achuld betaald moet worden met negentig millioen dollara verminderd in ue laatate zestien maanden met achttien millioei dollars Verleden jaar is iUl inlUioen dollars kapit afgelost en dit jaar lal 125 millioen worden betaald Men kan zich voorstellen hoe de landbouwers die gedrukt worden door bet prolectiestelsel deze cg fers gebruiken om op verlaging der tarieven aan te dringen Loa de schuld wat langzamer af zeggen ze en verminder infusschen de inkomende rechten welke alles verschrikkelijk duur maken m het land en wier nplireiigst overbodig is zoodra de schiüd betaald is Kaïitüiigerecht te Gouda Terechizitling van Woensdag 2 Nov 1831 Kantonrechter Mr J H yan MIBEOP Ambtenaar an het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Uotterdam VEROORDEELD D V boomkweekcr Ie Bejkel tot eene boetevan drie gulden of ééa dag met verbeurdverkUriug van het onwettig gevangen en vervoerde liaasje wegeaa met de hand vangen en vervoeren van een jong haasje in den gesloten jachltijd in deu Prins Alexander polder onder Zevenliniren P C bnuwknecbt ie Moeroappelle tol tien gulden of twee dagen wegens op een jachtveld onder MoerCapelle niet belelteu dat de jiichlhoud dien hy bü zich had een hans diref terwgl hij niet voorzien was van een jachtacte C J arbeider te lieeuwijk tol Iwee boelenvan zea gulden pf vier dageu wegens op twee verschillende lijdatippen visschen iu eens anders vischwater in den Bloemeodaalscben polder onder Waddinxveeu zonder vergnnuing van den rechthebbende E 1 arbeider Ie Reeuwijk tol twee boeten vandrie gulden of twee dagen wegens op tv ee verschillende tijdstippen visschen in eens anders vischwater in de Bloemevdaalsoben polder onder Waddinxveen zouder vergunning vah den rechthebbeDde D 8 en C J arbeiders te Beeuwgk iedertot s gulden of twee dagen wegens te zamen enin vereeniging visschen in eens anders visohwater onder Seeuwyk zonder vergunning vau den rechthebbende p N en M K arbeider te Gouda ieder tol zes gulden of twee dagen wegens te zamen en in vcreeniging visschen in eens anders viichwater onder Waddinxveen zonder vergunning van den rechthebbende A K arbeider te Beeuwijk tot twee boeten van drie gulden of twee dagen wegens visschen zonder acte en zonder vergunning iu eens anders viachwater te Beeuwijk van der W blikslager te Alphen tot twee boeten van vgf gulden of twee dagen wegens op twee verschillende tijdatippeu iid bevinden m kennelijk beschonken toeatand op éHi openbaren weg te Waddinxveen A V arbeider Ie Bleiswyk tot drie gulden of één dag wegena te bard rijdea met ngn driewiellge kar bnpannen met een paard in den kom der gemeente Bleiswijk K V schipper te Gouda tot drie gulden of ééa dag wegens niet voldoen aan het bevel van eea ai ent van politie om zijn vaartuig dat in de Nieuwe Havm Ie Gouda lag een weinig te terhaleu GEVONDEN eu nan het Bureau van politie gedepuneerd een zilveren Knip met koralen beun met eenijf geld een Sleutel eert koperen KaUbaud van een hond eu een penhouder mee photografie B u r g e r 1 ij ie e Stand GEBOREN t 8 Nov Murn ornlen D Scbintcel ea H van der Stun 4 Maria Gerrarda ouder H van Vliet en M 6 Aret Maria Adriana ondii s W KoitvaM fta Oudihoorn UVËKI EOKN Nov M a KooyiuaD I j 4 ia j M TuiJDeoborff 66 j S de Jon f 74 j II ra A J Kielliger 1 j 6 m 5 C H TjjgeruuiD bnUvr ia J J vid Leeuwen 81 j ONriEKTKOUWD 4 Nor J de Joog 24 j ca K Hooohoot 20 j W B A Kiihoe S3 eo K A ïicheak 2 j A van der Draaij 21 j eo J de Keiser 28 j vIrtentiën De Heer en Mevrouw BOEPHAMERPkrk betuigen hun hartelijkeo dank voor de vele bewgzen van belangtitellinf op 30 October onderronden Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bn het overlijden vau hunnen Echtgenoot en Vader JACOBUS DiVQft Wed B P DB VOS HoOKKB St M F 008TERBBBK H 008TERBBBKGouda 5 Nov 1881 Ov EHnii Voor de vele bewflzen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van SARAJQHANNA V4N HELLEMOND betuigt hareDochter alsmede hare Familie hunnen hartelykea dank doch iu het bgzondji aan Mevr de Wed van GENNEP vam So voor harehumane handelwgze in deze voorong zoo droevige omstandigheden vau Haar £ d ondervonden Namens de familie M W VAN HELLEMOND H VAN HELLEMOND M B VAN HELLEMOND J SCHINTZEL Gouda Wed LANDSMEER 4 Nov 1881 geb van Ekllixond CÖ¥mISS ARIS SEN voor de BEEEIDINO en ÜITDEELINO van SOEP te Gouda lokaal Proveniershuia hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de Igsten ter inteekening van SOEPKAABTEN voor den aanstaanden Winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe bgzonder aau te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van eene der nuttigste inrichtingen alhier Namens Commissarissen voornoemd W J PORTrJIJN DROOGLEEVEE Voorzitter H G HOEFHAMEB Seentarü Gouda 5 November 1881 TERSTOND GEVRAAGD twee bekwame METSELAABS bij B MULLAART Nieufve Hkvea BüEüEMEESTEE SN WETHOUDERS tion Nieuwerkerh a d IJitel maken hierbg bekend dat Heeren Dgkgraaf en Hoogheemraden van Schieland door Z E den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie zgn gemagtigd tot afsluiting der pasaage over SCHIELANDS H006EN ZEEDIJK tnsschen de Gemeenten Nieuwerkerk a d IJtael en Moordrecht van af den 8a tot en met den 16o NOVEMBMR aanstaandef dat de gemeenschap tnsschen de beide bovengenoemde Gemeenten gedurende de afsluiting kan worden onderhouden als volgt van het dorp Moordrecftt af over de Kerkeleeg en over den Hoofdmiddenweg van den Zuidpiatpolder tot den Nieutaerkerkadan weg laatstgenoemden weg volgende tot aan het dorp Nieuaerkerk a d IJeeel en van daar langs de Kerklaan naar t Gravenweg en omgekeerd Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeeiter W P SMITS D Secretarie A VAN BAAK Nieuwerkerk a d JJuel 5 Nov 1881 Doctor RAMAER te sGRAVENHAGE IS VER IIUISID MAUDEAlAPAllL0WMmAATN 6l en voor ZENUWZIEKEN te spreken sMaanda gs en Vrgdaga van 9 tot 2 nnr GEVRAAGD voor een J0NGMBN8CH circa 16V jaar ood tegen genot van kost en inwoning eene BETREKKING in een Winkel Adres met franco brieven onder No 636 aan het Bareau dezer Courant STEEIWKOLEi In lossing een Schip GROVE RUHR KACHELKOLEN k 60 Cent per Hectol Contant zonder korting vrg aan huis mits bji twee of meer Hectol gelgk genomen JA Paii CE Cle Versche Appelbollen Boterletters Sausgseubroodjes enz bg Raaijmaakbbs Haven Kantoor Turfmarkt H 101 Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSEELZÜIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbaar in pakjes i 15 cent pakjes a 27 cent en heele pa es k 50 cent te Gouda bg J H BOERS Apoth Benthuizen bg Wed C den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d Rgn bg L Varossiean Zoon Boskoop bg J van Bergen J de JONG Az j Mr TIMMERMAN INSTRUMENTEELE ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie Openbare Verkooping VAN Staande en Draagbare Mahoniehonten en andere MEUBELEN als BONHEUR de JOUR 2 CANAPE S CANAPÉTAFEL SECRETAIRES Fraage SPEELDOOS een TRAPNAAIMACHINB CONSOLES een GANGKLOK enz eenig HUISRAAD een zeer goed onderhouden Brusaelsch TAPIJT groot 8 25 X 4 75 Meters KACHELS en FORNUIS 2 LEK8TEENBN met Kasten een BADKAMER met toebehooren enz op DINSDAG 8 NOVEMBER 1881 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis Wgk B Nr 84 aan de Oosthaven te Gouda ten overstaan van den Notaris W J FOETUIJN DROOGLEEVER AAI BE8TEDIKG REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op MAANDAG den 14 NOVEMBER a 8 des avonds ten 8 ure ter Kamer van Regenten aanbesteden cfe levering van KSVIDENIEIiSWABEN en eenige levensmiddelen voor het jaar 1882 De VOORWAARDEN van aanbesteding en levering liggen van 9 November af voor gegadigden ter lezing in bet Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De Inschrgvingsbiljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwgl belanghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd kunnen tegenwoordig zgn Regenten voornoemd C C KNAAP Pree NOOTHOVEN van GOOR L Secret Gouda 2 November 1881 CiraOEH PUNCH per flesch 1 30 per flesch 1 20 bIJ SLOTEMARER en Co AAeGSTËDIi G der benoodigde LE VEN8MI DDELËNen STEENKOLEN ten behoeve van hetBestedelinghnis te G oucA gedurende het jaar 1882 op DINSDAG 15 NOVEMBER e k de avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 7 tot en met 15 November van des morgens tien tnt des namiddags twaalf uren De Secretarie A H VAN DILLEN Zaal NUT en VERMAAK te GOUDA DINSDAG 8 Nov a s s avonds 8 uren VOORDRACHT DOOS MENCr Onderwerp s MENSCHEN ROEPING MENSCH ZUN Kaarten zgn a ƒ 0 50 verkrggbaar bg den Heer LAMMERS Kastelein der Sociëteit DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1882 van den 5den NOVEMBER föt en met den 19den NOVEMBER aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogbeemraadachap voor een ieder ter inzage zal li en en aldaar verkrggbaar is tegen betaling van 50 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van het reglement van 6 JULLI 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór den 26sten NOVEMBER aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op WOENSDAG den 30sten NOVEMBER des morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begp ooting TkLÈÏWEG e 43 co Ti r E A e GIESEHAN HELDEN S jj dagelgksch verkrggbaar jB I ROOKVLEESCH SAÜCISSE de BO 1 SöLOGNE gesneden 08SENT0NG fijne I ® LEVER en BLOEDWORST gerookte en zure ZULT gesmolten REUZEL HAM R0LPEN8 GERVELAAT ge j £ rookt SPEK enz enz C MESSEMAKER Fijne LIKEUREN MARASQUIN CRÈME de ROSE HUILE de VANILLE NOLJEAUX DUBBELE WITTE ANNISSETTE WITTE CÜRACAU SIROOP van PÜNSCH CITROEN PUNSCH PUNSCH van ARAK enz enz