Goudsche Courant, zondag 6 november 1881

The Singer Manufacturing Co New Yorii grootste Naaimachinenfabriek der Wereld levert hare bekende voortrefièlflke Naaimachines met NIEUWE HULPAPPABATEN en Trapmachines ook met een NIEUW ONDEBSTEL dat aan geen afsljjten onderhevig is volkomen onder gedrnis ch en zoo licht werkt dftt zelfs zwakke of oude personen deze Machines zonder eenige inspanning gebraiken kunnen De verkoop van 538 000 Machines in één jaar is het welsprekenste bewgs voor de buitengewone deugzaamheid der Origineele Singer Machines ledere Origineele Singer Naaimachine draagt de volle firma The Singer Manufacturing Co als ook nevenstaand Fabrieksmerk op den arm en bjj Trapmachines ook op het onderstel Zjj worden ook tegen kleine termgnbetalingen geleverd en oude of ondoelmatige Machines van alle systemen in betaling aangenomen Voor contante betaling wordt groote korting toegestaan Pengdelyk oiiderrioht gratis Depot te Gouda HOOGSTRAAT 122 25 Woensdag 9 NoveOil er 1Ö81 N 268Ö GOUDSCHE COURAWT Meows en Adverteotieblad voor Gonda en Omstreiien Assurantie Kantoor voor de ITaüonale Militie Door het overlijden van den Heer P W de JONG Commissionair te Breda maken de beide ondergeteekenden bekend dat zg de zaak in zijnen geheelen omvang hebbeu overgenomen tot het bezorgen van PLAATSVERVANGERS EN NUMMERVERWISSELAARS voor de ligting 1882 en geven de zekerheid dat zfl met de meeste stiptheid zooals voorheen door wijlen den Heer P W de JONG heeft plaats gehad en aan welk Kantoor wg beiden vele jaren zgn werkzaam geweest Firma de Heeren P van DORST Mauritsstraat te Breda en S BOOT Spoorstraat te Gouda i B Plaatsvervangers en 70fismiJE mnm staatsleenins MET FREMIËN De VORSTELIJK SEKVISCHE EEGEEEING heeft dd 1 13 APRIL 1881 besloten een Staatsleening uit te geven tot een nominaal bedrag van ff 33 000 000 Deie LEEIVrae bestaat uit 330 000 3 pCtS oblig tl8n a fr 100 elk D Oblif tiën zgn voorzien van jaarlyksche Ck upons ad fr 3 de eerste vervallende op 1 JAAiVAUI 188ê De aflossing zal geschieden binnen 50 Jaren met pryzen variéerend van fr 100 tot fr 100 000 volgens plan vau nitlotifcg op de Obligatiën gedrukt en waarvan onderstaand een uittrsksfil De betaling der Coupons op l JAMIJARI en der nitg eIote Oblifatffin é ne maand nadat de loting heeft plaatsgevonden geschiedt in f ond zonder eenige korting voor bclaating te BEIjOEADO alsmede op de voornaamste plaatsen van Europa Er worden getrokken 60 r 10 000 1 60 4 000 100 1 000 260 600 40 piijïen a ft 90 000 40 10 000 40 3 S00 80 1 000 120 600 80 376 30 prijzen i fr 80 000 80 8 000 1 49 4 600 1 000 90 600 60 276 20 prijzen a fr 66 000 20 10 000 20 4 600 80 1 260 60 860 10 prijzen il fr 60 000 10 10 000 10 1 6 000 10 2 600 30 2 000 30 360 loot Het aantal dezer te amortiaeeren t 60 prijzfii n fr 100 000 Van 1881 1S81 in Cu trekkingen in 40 iuP Van 1901 1911 in 30 V i 1911 1921 in 20 f Van 1922 1931 in 10 f De overige Obligatiën worden i pari met fr 100 nit stukken varieert van 440 16540 per jaar Van de bovengenoemde 330 000 3 pCte ObUg atieu a fr 100 worden thans 1 5 5 000 3 pCts Obligatiën fr 15 500 000 nominaal t Weenen geëmitteerd namens de KeuerlUti KoninklOk Geprlviligpeerde Oostenryitscbe LaenAeTimak De Ondergeteekende belast met den VEBKOOF ter Beurze van een AAM ML dezer 8 pCt Obligatiën der Serriselie Staatsleening met PremlSn bericht dat te zgnen Kantore PROSPECTUSSEN en TOEUCHTINGEN zijn te verkregen AMSTERDAM 5 November 1881 J OS QTIEïOiE S Sociëteit OI S GE OKGE Zaal KUNSTMIN TweodeYoorstoUingialietAbonikemeKf DOOK DB VEaBENIOINO HET KËDËRLAlStlH TOOWfiL Afdeélinq AmsterdanC Donderdag 10 November 1881 INEWAETIEEIUG Blijspel in T jf bedrgven naar het Hoogdoitsch tKrieg im Friedenr van G von Moser en P VOD SchSnthan In het Nederlsndsch overgebracht door Centnrio Aanvang ten HALF AOBT ore PRIJZEN DES PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Wdensdig 9 November 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats IV HH Inteekenaren wordt herinnenl dat alleen des Woentdaga avondt nog DAMSSKAABTENi 0 90 VOLGENS VOOEWAARr DEN VAN INTEBtENING te verkragen ïön Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zgn KlPPEiV Door plaatsgebrek te KOOP een toom witte Cochin China Kippen in een vast hok g iwoon Adres aan het Bureau dezer Courant onder het motto Kippen H 1 QiSfüMUimS De p ipp Q $ der GASFABRIEK waarschtiwt de Osisverbruikers de noodige voorzorgen te nemen om hunne METERS en ORNEMENTEN waterslides tegen de vorst te vrgwaren ten einde stoornis in hunne verlichting te voorkomen binnen eenige dagen een PUIKE LADING ZEEUWSCHE AARDAPPELEN waarvan MONSTERS te bekomen Zfln bfl JAN OEBBIT8EN Korte Groenendaal Pri sf3 45perHectoliterof70gilo Vl asschen JRepareeren Opmaken D HOOGENBOOm Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mgfie behandeling worden alle onretnheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda BINNENLAND GOODA 8 November 1881 Da arta S J Kflhoe albier ia benoemd tot offieier vas gezondheid der 2de kl bij het pertoo Tan den geo dienst der laadmaoht Bg Kon bealnit ia de benoeming van den Bnrgumeetler der gemeenten Haaatrecht en Vliet D A Dapper tot leoralaris dier gemeenten goedgekenrd De Miniater van finanoiën heeft ia de r fde kUase gerangschikt het vacante ontvangkantoor der directe beiaatingeo en acoynMii te Goida buitengemeenten Tot t deiyk direotear van de gemeenlelgke gatfabriek te Leeuwarden ia benoemd de heer H F te Gh nda Al een bijzonderheid wordt vermeld dat door eeo viiioher in de rivier den Usel bq deie gemeente een zalm van ruim S i e g vsagea Wederom is de verpachting der rntauratiëo van den Ned Bhijuapoorweg te Gonda en s Hage aanttaaade Bg de Uatsta verpaohling werd bedongen voor Go d JI 30 0 en voor a Hage 4800 iMO fiiigabiljettea worden fniieo ingewsekt bg de Directie te Utrecht vöi5r of op 6 December De geaieeaUraad van Haattradht heeft de vergnnniog door den heer J H Muller te t Gravenhige gtvtMgd voor het leggen ran eaa ttoomtram dosr dia g i memtü gatnigeid De oaUugt benoemde bnrgemeetter van Haattraoht dt heer D A Dapper beeft Vrgdag avond de leerlingen der openbare tohool een ieettavond bereid Zg werden getraoteerd eo de heer H P van Ockhagien vu Botterdam rcnntakte hen met gooheltoeren Uit Zevenhniien tohrgft men ons In de tweede Vergadering van om Leetgeteltchap Tat Nat en Verottk albier badden wjj het geBcegen den heer h Akkerbuga van Schoonhoven alt spreker Ie tien optreden Zgn onderwerp Komen eo gaan werd door het talrijk opgekomen publiek zoowel Bit onze gemeente ala van elden met onverdeelde aandacht aangehoord Niet het mintt wilt genoemde heer in ona gezelachnp een big venden indruk achter te lalen door zgn meeaicrlgke voordrachten zoowel in proza en poeiy ala lu eroat en luim De voorzitter de heer P Blok waa zeker wel de tolk van alle aanwezigen toen hg den gevierden declamator bartelgk dank bracht voor zjjn degelijk werk dien avond geleverd en hem een tot weerziena toeriep In de Bgktpoiupaarbank it vau 21 tot 31 October jl meer iiwelegd dan terogbetaald rnim 17 436 over de geheele maand October ruim ƒ 68 714 Sedert de invoering met 1 April jl rnim f 696 292 £ en telegram uit Point de Gallet meldt dat te Kaap Dondra de znidelijke pont van Ceylon een boot ia aangebracht van de Kmiiif der Ntitrland met 27 opvarenden waaronder ééne vrouw Nadere bijtonderheden too ook de namen der geredden worden apoedig verwacht In het geheel zgn er dut reedt drie booten waarin 83 pertonen aangekomen Naar wg met zekerheid vernemen gaat de Koloniale Tentoooitelling t Amiterdam in 1883 ttellig door De voorwaarden door Amiterdam voor de terreinen geiteld zgn vervuld Frankrgk en Spanje zijn reedt toegetreden De herziening der wet van 7 April 1869 Stbl DO 67 betreffende de maten gewichten en weegwerktnigen bleef ten gevolge der intrekking van het in de zitting 1879 1880 ingediende wetaontwerp tot dutrer onafgedtan Thans heeft de miniater van waterstaat een nieuw wetioutwerp aangeboden houdende bepalingen betreffende de mat n gewichten en gasmeten Daaraan ligt ia het algemeen het gewgzigd ontwerp ten grondilag daf en lldni Nov 1880 in de tweede kamer in behandeling kwam Hoewel lot cga leedwezen heeft de miniater nu in art 3 na de toen gevallen betliming de Nederlaadsche oamea der maten en gewichten nevena de ayitematiiebe namen bekonden Tbant it echter ook de hektomeler opgenomen Ook na nadere overweging der bttwarea heeft de mioiiter gemeend art 4 lyrbod van het bezigen van audnc namen of woonen van maat of gewicht in openhare en onderhandaihe acte openbare stukken koopmaotboeken aaokoodigingen prijaoonranten etiqnelten enz en gebod om in prgsopgaveu bg maal of gewicht tteeda het decimale stelsel Ie gebmiken onveranderd te moeten handkareu Alleen tgu eenige gevallen nitgeiondeid b v aanhaliogeu van in andere beacbeiden o moudatinge verkUringen gebezigde benamiogeu vau luMeii eu gewichten Verder orden de maten gewiohtén en gaameters onderworpeu verklaard aan den jk De minister stelt dut voor den gk der enkelvoudige gelgkvormige balanteu in het vo ontwerp nog behouden te doeu vervallen nu Mgkeni ingesteld ouderzoek de meerderheid der genadpleegde kamen van koophandel en fabrieken aai he behoud van dien yk geene waarde hecht De ijk der gaameters meent de miniater echter in bet piibliek belang te moetenbehouden terwgl soi beUngbebbenden bevoegdheid wordt gegeven om den ber gk te vragen wanneer er bg hen omtrent de jnittheid der aanwijzing twgfel bettaai Staten Oeimaal ïwebdi Kax Zitting van 7 November Ingekomen zgn de geloo brieveo van den heer Bulgen De heer De Jonge heeft zgn oottUg alt Kamerlid ittgetoudeu Ingekomen zgn onder andenn de wetaontwerpen tot overdracht aan het rijk van de werken der Amiterdamwhe Kanaalmaatichappg en van de onteigening voor het kanaal van Almelo naar Nordhorn De heer Van Houten heeft een interpellatie aangekondigd naar aanUiding van de betliitmg der regeering in take de Alter eedtijnaetlie over bet gevraagd verlof tal later betliat worden De aerat volgende zitting it bepaald op Donderdag namiddag Onder voorzittenchap van mr Keuchenint en Fabina werd deser dagen te Amiterdam eene openbare vergadering gehouden in het volkikoffiehuit de Vrede op Bapenburg waarbjj besloten werd tot de oprichting van deu voargenomeii boud tegen iuentingidwang Het voorloopig beituur bettaaude uit de heeren mr L W C Keuchenint mr D F D Fabins dr P G Datema dr A J W Monnik dr Ph J Hoedemaker en dl L Lindeboom werd in zgne fnnctiën beveiligd terwgl tot nieuwe leden in bet bettuur werden benoemd de heeren A baron van Dedem mr Th i Th van der Hoop van Sloohleren en da H Fierion Voor de aaoitaande tameukomtl werd t Gravenhage all nSta ter vergadering aangeweira De veepett neemt toe I De veepett il niet verminderd I De berichten omtrent de veepett Iniden voortdurend ongunttiger Ziedaar het treurig refrein van alle mail bericbten uit lodië die op een toeatand wgzea welke dreigt uit Ie loopeo op eene algebeele verarming der toch reedt niet bgzonder welvarende Inditche bevolj ing Weet ge wat het vee voor den Indiër ia P Lees er Multatuli i Max HmeUmr of ijne MUtnebrieBt eens op na en ge zult beseffen wat het zeggen wil dat geheele diatrioten op Java zgn aijgemoord uitgemoord door de venohrikkeljke tiekte e door een onventandig afmakingityiteem dat tn bet laatite nummer der LmMouk Courant in een zier belangrijk opttel zoo icherp mogelijk afgekeurd en veroordeeld wordt Op dat artikel mag wel eent bgzonder de aan dacht gevettlgd worden het wijst alweer op de reedt jaren oude kwaal dat over Inditche toestanden geoordeeld wordt geoordeeld in het hoogate ressort door meaacheo die Indié niet kennen De schrgver deelt zgue ervaring mede en spreekt ala zg ne overtuiging nit dat het op reusachtige schaal toegepaste afmakingsiysteem iu Indie nooit vruchten gedragen heeft en nimmer vruchtsn dragen zal behalve die eene noodlottige uitmoording van al het vee den eenigen rijkdom van den Indiër vaak ook zijn eenig middel van beataan Hij kwam in Indië vol vertrouwen in het uit Nederland voorireachreven afmakingsiysteem maar welhaast moest hij de ervaring opdoen dat wat in Nederland gunttig werkt in Indië nog niet altijd toegepaat kan worden fü na de toeitaurien goed te hebben leeren kennen meende hg den raad te moeten geven de ziekte liever te beatrijden door het maken van een demaroalielijn een veêlooze atreek eu het doorzieken met noodinenting in iterk beimette ilrekeu en afmakea daar waar slechts sporadische gevallen voorkwamen Vóór echter de uitslag van zijn raad beoordeeld kon worden werd het middel reedt veroordeeld en men ging met het afmaken weer voort zonder acht te geven of dan van die wijze van bettrjjding eenige vrucht werd gezien De maehthebbenden in Indië zoo min ala hier altgd de zoakknudigen witten het beter het wachtwoord nit het moederland luidde met elke mail afmaken maar 1 en men toog weer aan het werk met een woede altof de reeitapelin Indië met deu dag aangroeide in plaata van afnam Zal men dan nooit leereu luitterea naar de stemmen van hen die Indië uit jarenlange ervaring kennen f Zal men ook thaM weer wach eu tot van den veeatapel op Java gezegd tal moeten worden wat Mnltatuli eveneena na eene tjjdige waarsobuwiug hier onlangs met zooveel gewettigde bitterheid moest zeggen vau Lebak Uitgettorven Van dit nammer der LauUouK Oaurant zgn door de redactie exemplaren gezonden aan alle ledeu der Tweede Kamer t Komt ont voor dat geen enkel lid dat zich ernitig de belangen onzer schoone koloniën aantrekt dit opstel zal kannen lezen zonder tentond deu Hinitler te vragen of het waar ii wat daar geichreven itaat en zoo ja of het dan ook waar moet blgven tot het te laat ii t It zoo men heeft ook Ua ffaveUar zgn iiem Uten verheffen zonder naar hem te hnoren maar dat ia twintig jaren geleden en men heeft thaua de bewgteu gezien dat ook buiten de ofScieele veraUgen uit Indië wel eeiis wat gehoord kan worden dat overweging en ondejzoek verdient SoU NU Burg en Weth van Leiden hebben deu Baad voorgeilcld aan H M Dibbila en H G van Sillevoldt ingevolge hun verzoek vergunning Ie verleenen tot den aanleg en de exploitatie van een ttoomtram langa den zuidelijken berm van deu atraatweg tnssohen de Utreohtsche brug en den eenten lolboom nabg het Leiderdorpacbe hek ten behoeve van een stoomtram Leiden Gouda tevens stellen zg voor te betluiten tol den verkoop der boonien langt dien berm ttaande Tegen het verzoek der adrettanteu om den open grond aan de Utreohtsche brug op de gedempte gronden langs de verlengde Zoeterwondache tingelgracht in erfpacht te verkrggen hebben burg en weth bezwaar Z Ëxc admiraal De Haat schrijft aan het Bandeliilad uit Niewediep over de reit van de Barenti van Hammerfeii naar het vaderland het volgende ter begeleiding van eeo extract uit het journaal van den kommandant Met het oog op de belangstelling van velen outer laodgenoolen betoond in het lot van het scheepje toen dat eenige dagen later binnenkwam dan verwacht werd il het wellicht zjjne nuttige ig de hebhen aan dit extract eenige pnblioiteit te geven daaruit blijkt toch 1 dat fg nhoadende zuidelgke winden eu veel bter vsjltr Jla de catuurlgke redenen voor de lange rsia iprttd dat b het vliedend itormweder gepaard met hoowA jnoeidgke zee de tTiUem Barat zich betoond heeivteen hecht itcrk eu zeewtardig vaartuig te tgn