Goudsche Courant, woensdag 9 november 1881

Bierhalle de POSTflOORIV Zeiigstraat No 85 Hedenavond verkrg£ la4 het echte MUNCB ENEB LAOEB BIES versch van het vat it 10 et per Glas Gebotteld per flesch 30 et franco aan huis Alsmede te verkrggen heerlöke FBANKFVBTEB BBAADWOB8T k 20 et per portie 1 fS mm 7EE70EM mNSon wmm Op alle plaatsen waar wfl nog niet znn vertegenwoordigd worden AGENTEN gevraagd voor den Verkoop van bovenstaande Veevoeders ï s a Beflectanten adresseeren zich met franco brieven aan t ZDE croisTca ti yistjes o Uitsluitende Verkoopers van Mandubi Veevoeder te Gouda of in persoon alleen des Donderdags van 9 tot 1 ure op de Gouwe C No 169 recht over de Tnrfinarktsbrug te Gouda UAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Verzekerlngs Maatschap voor Plaatsvervanging en NamDierverwisseling bij de Nationale Militie de Eendracht Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 4 October No 25 Kapitaal 200 000 volgfefourneerd Directeur J J HEB EITS te s Gravenhage Commissarissen C van OVEREEM Gi ondeigenaar te Leiden J B SCHEUER id s Bosch De deelneming tot het stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars is opengesteld voor het District Gouda bij den Heer J W C van deb WERF prftbetbgti aat No 240 PtoipeotaMMi gratis S dut het bevel occr de Wittim BaretUa aan uitmaatendfi hauHeii was toevertrouwd eu door den bevelhebber tooveel inogclylc partij getrokken van de gelegenheden welke weer en wind hem aanboden om i ue reis te bespoedigen Eiudelgk verdient bet opmerking dat gedurende hel vele atorraachlige weder geene averijen aan rondhouten tuigage of teilen zyu voorgekomen hetgeen zoowel het bew levert voor de deugdelijkheid der materialen aU voor de oordeelkundige wijze waarop met het soheepje is gewerkt en omgegaan De heer C P Hofstede de Groot roept in het Wagemngiek Weeiilad allen die daartoe willen medewerken op om zioh tot hem te wenden ten einde eene verewiiging ie stichien tol bevordering der Zondagsviering lu het volgende vooijaar kan dan eene algemeene vergadering Vorden gehouden tot vaststelling der statut en Uuitenlaiidscli Overziebt De Fransche Kamer der Afgevaardigden heeft Vrijdag haar bureau samengesteld De heer Henri Brisson aanvaardde daarop het voorzitterschap met eene redevoering waarin h j der Kamer dank betuigde voor het hem geschonken bewijs van vertrouweg enverklaarde alle redenaors gelijkelijk te zullen besohermen Hij deelde vervolgens mede drie aanvragen te hebben ontvangen om de Regeeriug over de Tuueesche aangelegenheden te mogen interpelleeren De minister presidijut de heer Jules Ferry verklaarde dat het kabinet gereed is zijn ontslag te nemen Hij riohtte tot de Kamer het verzoek dat over alle interpellaliën binnen den kortst mogelijken termijn mocht beraadslaagd worden De Kamer bepaalde toen de interpellatie op Zaterdag De heer Henri Brisson de nieuwe voorzitter der Kamer is de zoon van een procureur bij het Hof van appèl te Bourges Hij is 46 jaar oud en heeft te Parijs in de rechten gestudeerd Zoodra hü student werd wierp hij zich gelijk het geval was met de meeste studenten ouder het keizerrijk eu ook ouder Louis Philippe in de armen der oppositie eu toen hij hel licentiaat had verworven slichtte hjj met Yacherot Felletan en anderen een klein republikeinsch blad l Jvenir Hü werd vervolgens medewerker van de Réforme litteraire eu in 1664 van den Temp Dit blad zeide hi later vaarwel voor den Avenir natioHal In 1868 eiudelgk redigeerde hij met Qambelta en Challemel Laoour de Setmt folitiqtie Als spreker trad hg voor het eerst in t openbaar op te zijner verdediging in een drukp n prooes Gambetia stond hem hierbq ter zijde De heer Brisson schrift Tigaro ia een secretaris Hij is eerlijk en standvastig van karakter streng van zeden maar hij zou zijn besten vriend laten guillutineereo indien de doodvoltrekking ooodig vat voor het welzijn der republiek Dikirgls hebben de dictatoriale manieren van Gambetia hem geërgerd Hg bewoont thans een bescheiden woning in de Bue Macagran het paleis Bourbon dat hü nu gaat betrekken zal een gansch ander aanzien krggen Gedaan is t met de zilveren badkuip en al de Aziatische weelde die men zoo bitterlijk aan Gambetta verweten heeft Als de heer Brisson een bad zal willen nemen zal hij naar de daarvoor bestemde inrichtingen gaan Het paleis Bourbon zal voortaan het burgerlijke voorkomen hebbeu van het Elysée Geen weelderige phantasiën of grillen meer enkel utüitéi t Is uit met de karikaturen op het presidentschap De koddige kant raakt zoek tenauwernood een klein reoktachapen tintje Men zal van hem zeggen gelijk men gezegd heeft van den heer Grévy Het is een eerlijk burger en dat is genoeg Maar toch zal men recepties houden op het paleia Bourbon Het zal datgene bekomen wat het ontbrak onder het voorzitterschap van Gambetta vrouwen namelgk De beer Brisson is getrouwd Mevrouw Brisson is eene uitmuntende miaicimne zjj zal met gratie de honneurt in hare salons waarnemen Maar iregens den rouw over een gestorven bloedverwant zullen de recepties eenigen tgd achterwege blijven De Duitsche liberalen zijn ijverig in de weer voor de herstemmingen zoowel de conservatieven aU de ultramontanen zullen voor de sociaaldemo otaten stemmen tegen de liberale oandidaten en dit geeft aan de herstemmingen een eigenaardige beteekenis Men betrenrt het dat de hoogleeraar Mommaen niet in Sleeswijk Holstein is verkozen hij zou een aanwinst geweest ziJn voor de Forl schrittspartij en waarschijnlijk verkozea zijn indien hij zioh persoonlijk aan iju kiezers had willen vertooneo daartoe was hü echter niet te bewegen Ër ia oog sprake hem in een ander meer zeker district te stellen Te Ëlberfeld had de eerste herstemming plaats verkozen werd Schmidt candidaat van de Fortsohrittspartg met 13 166 stemmen Oppenheimer sociaaldemocraat had 12 112 Ëeuige andere heiatemmingen voor den Bgksdag lijn ook reeds afjgeloopeii ta MaiiU wgevianla lU bekende lOoiiaMenooraat Bebel met behulp van de ultramontanen te Heidelberg en te Karlsruhe won de nationaal liberale parlü te Darmslad en Bingen de Fortschrittspartü De reeds verkozen afgevaardigde Bunien wordt strafreohtelgk vervolgd wegens beleediging van den figkskanselier Te Londen wordt verzekerd dat de aanstaande Pariementszitting op 19 Januari zal beginnen das drie weken vroeger dan gewoonlgk wegens het groot aantal wetsontwerpen welke aangeboden zullen worden o a de wüziging van het reglement der Kamer en de zaak van den heer Bradlaugh eedsformulier BIgkens nadere berichten omtrent den uitslag der algemeene verkiezingen in Zwitserland voor den Nationalen Haad zün deze een overwinning voor de radicale en de ceuiralistisohe partg geweest In den vorigen Nationalen Baad had geen der drie hoofdgroepen op zichzelf de meerderheid Wilde men een meerderheid vormen dan moest of het centrum met de reohterzgde stemmen hl de linkerzgde voegen Thans echter kunnen de radicalen volkomen onaf bankelgk van de conservatieve rechterzgde meereudeels uit Katholieken bestaande en van het centrum te werk aan De radioalen eg meester van 79 zetels de Katholieken zgn tot 32 en de federalistische liberalen tot 26 zetels teruggebracht De Spaansche Kamer oommissie heeft het conversieplan goedgekeurd en den Minister van Financiën gemachtigd met de sobuldeischers te onderhandelen De Grieksohe verkiezingen zün bepaald op I Januari de opening der Kamer op 20 Januari JAAELIJKSCH VERSLAG van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten belrekkingen van verongelukte viaschers der Reedergen te Katwgk aan Zee en Noordwgk aan Zee In het gcloopeu boekjaar zgn ontvangen aan coutribntiën van de reeders die zulks gedeeltelgk van de inkomsten der viaschers afhouden van 68 bomschaiten te Katwük a f S en 1 bom schuit V jaar 1 60 176 60 van 17 bomsehuiten te Noordwgk i ƒ 3 61 226 60 aan jaarlgksche bgdragen van 60 cents of hooger 672 16 aan giften 22 10 aan legaat vao M J O De Swaw 200 t ƒ 1120 76 aan renten i i r 1362 83 2478 68 Dit jaar zg ondersteund te Noordwgk aan Zee 4 wedawen 7 weezen te Katwgk aan Zee 21 weduwen 9 weezen ztjqde de nagelaten betrekkingen van de verongelukte bemanning der bomsobuiten de Induitrie de drie Qtbroeiert Zorg en Flyt FroHie Neellje Katm ln Welvaren de Jonge Uir c de Adriantt Kaiwyi Weleijn de vier Qeiiuten de drie Oebroedert Victor Jacob Vreuw Jacob de hopende Fiticier Vrouw Johanna VrouK Calharina en Leendert In dit boekjaar is nitgkeeerd 201S 87Vi Gedurende de zomermaanden per week 1 26 voor elke weduwe en 0 2S voor elk kind gedurende de wintermaanden 1 60 voor elke weduwe eu 0 86 voor elk kind Het kapitaal bedraagt aan inschrijving op het Grootboek der National Werkelgke Schnld 2 l ot 46 000 nominaal aan belegging in de Leidsche Spaarbank 2900 aan belegging i deposito 464S 66Vs en aan conUnteu ƒ 383 46 De Vereeniging betuigt hare erkentelgkheid aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en wensoht dat men blgve medewerken om het fonds door jaarlgksche bijdragen giften eu legaten te steunen De Vereeniging voornoemd SAMUBL 1 1 POOLE Voorzitter A VAM DRIEL Secretaris Leiden 16 Juni 1881 De Gondsche Suboommissie vau bovengenoemde Vereeniging maakt hiermede bekend dat binnen kort per Kwitantie over de jaarlüksche bgdragen zal worden beschikt In het vorig jaar werd als netto bedrag der contributiën de som van 60 naar Leiden overgemaakt Behalve eene reeds vroeger ingekomen bgzondere gift van 2 60 van N N werden dezer dagen naar aanleiding eener advertentie in dit blad bü den eersten ondergeteekende in dank ontvangen Van X IJ Z eene banknoot ƒ 26 M 2 60 Q 6 W uil s Hoge 26 V Jt 1 In een papier e 2 60 met de hierboven opgegeven 2 60 Een totial oitnukeode van tS 60 Terwijl wy verwgzen naar den inhoud der onlugs in dit blad geplaatste advertentie bevelen wy ons ditmaal in het bgzonder nar zoowel voor de toezegging van jaarlgksche bgdragen all voor de ontvangst van bgzondere giftko De Sub UommiMie voornoemd M A G VOBSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H IJ8SEL de SCHEPPER Gouda November 1881 De Effectenbeurs LX Anuterdam 7 November ISSl Kon reeds de vorige week eenige verbeleriug worden geconstateerd in den ougunstigeu toestand waarin de beurs in den laatsten tgd verkeerde thans kan men zioh er in verheugen dat die verbetering beeft aangebonden Er ontstond hier zoowel als te Parijs meer kooplust en niet lang zal het duren of een bepaalde verheffing der koersen die reeds nu tot op zekere hooi te is waar f nemen zal kunnen worden geconstateerd Amerikaanseht waarden bewogen zich de vorige week in eene vooruitgaande richting de vastere New Yorksohe uoteeringen deden enkele soorten in prüs verbeteren De geldschaarschte in Amerika is grootendeels opgehouden BiMNEMLANDscBi WAABDZM Staationen Hierin was vooruitgang te bespeuren Integralen stegen 3 pCts d pCt Ve Premieleeningen Ook deze waren nogal gewild Alleen de Amit Loten van ƒ 1000 verloren pCi doob die van 100 en Qemeente Qrediet waren pCt hooger Spoorwegleeningen Aand Exploitatie Moatsohanpg zgn 2 pCt gedaald dook aand Ned Centraal en dito gestempelde obllgatien i pCt verbeterd Aand Indische sp stegen 2 pCl Aand Holl en Bgnap onverandeta Aand Haarlem Zaudvoort verbeterden 12 pCt en aand Boxtel Wezel waren made gezocht Tranneajileeniitgtn In deu ging reigig om Nederl en Rotterd stegen 2 pCt Gooisehe Vi Ug r Aand Stoomtram Oldambt i66t de insehrgviag tut 104 i 106 verhandeld daalden na de insehrüviug tot 98 pCt aangeboden Indnttrieele teaarde Zeer geringe omzet Hier eu daar achteruitgang Stoomv Java daalde 8pOl Oblig stoomv Nederland ï pOt Pand HoU Rn Bank 1V pCt dito Nat Hyp Bank I pOt Aand Ned Bank reien 6 pCt Hand vereen Amsterdam 2 i pCt Aand Droogdok 2 pCt kanaal Maats V pCl ËUBOPUSCBI TAAkOBN SttuUfonieen Boss verbeterden pGt met nogal eenigen handel Ook de Oosterleeuiugen bleven vast gestemd Hongoanohe fondsen flauw gestemd behalve de 4pot leen 81 welke isP verbeterden Italianen 81 dafddeu pCt Meiall hooger IpCt Spanje s l ooge 6pGt Turken aanvankelgk hooger doch daalde toen tnt ISpCt in verband met ontstane mneilükhedeu in de finautieele onderhandelingen Premieleeningen Hoogoarsohe loten monteerden 2 pCl Theiss loten pCt Oos eur leen 68 eveneens i P hooger Veel vraag naar Xnrksche loten SpoorKegleeningen In deze noteeringen woa weinig variatie op te merken Rusa stegen Aand Baltisohe Sn stonden 63 a 64 pCl aand Gr Ross f Sp 129 i pCt aand Russ Znid Weit eveneens iets hooger Amesikaansche waaksxn Slaatt ondun NoordAmerik konden zich in prgs herstellen Alleen de 4VipCt leening daalde it de 8pOt Florida Certif i pCt doch Mexic verbeterden 7i O wel leen 61 als leen 64 Zuid Amerikanen verbeterden eveneens Brazilianen rezen Va pCt Columbianen pGt Ecuadors 2 pCt Peruanen leen 72 pCt ooruegleeningen Deze leer willig gestemd Cert Canada South verbeterden ruim 4 pCt Centr Puc 6 pCt Colif Oregon en Chic North W Chiq Grand en Columb Certif 7 pCt Florida Illinois Kansas Michig Centr Oreg Calif en St Paul Manitoba l i 3 pCt Ook de overige soortenzeer gewild PnoLOMaATiERENTi 6 pOt T P S Heden was de handel gering Onze Staatsfondsen s Vs hooger Binnenl Sporen voor Haarlem Zaodvoort 4Vii Centr aand Gestamp Boxtel i H i Staatsspoor 6 pCt hooger Aand Nederl tram 1 pCt hooger Amerik Sporen vrg opgewekte atemmiog Vu induatrieele en financieele ondernemingen daalden aand Kanaal maar Inoomebonds Maxwell s 1 pOt hooger Laatste Berifchten Parlj8 1 November Naar aanleiding van beriehten over aamensleliing van een ministerie heefk Oambetla verklaard dat hü lot nog toe aan niemand züne voornemens heeft medegedeeld en dat geen der tegenwoordige of eventueel opvolgende ministers door hem is voorgesteld Alles sal blüven gelgk het is totdat bjj officieel met de vorming van een Kabinet zal zün belast De Kamer heeft het debat over de interpellatie betreffende Tunis hervat Naquet en Lefaure verweten aan het ministerie dat net aan de Kamer eene verklaring had afgelegd waarin omtrent den afloop der eipeditidï toezegging werd gegeven juist toen zg moeat worden voortgezet en dat het daarop de Kamers niet heeft büeeogeroepen De beer Farre heeft in antwoord aan de interpellanlen verscheidene rapporten voorgelezen waaruit blgkt dat er eene geregelde distributie van proviand en geneesmiddelen onder de militairen in Tunis heeft plaata gehad Hg protesteerde tegen de aanvallen die op hem en de hoofdofficieren werden gericht Morgen voortzetting i bo rte en Ster fte tstl8tiek der i emeente 60VOA October 1881 GxBOUN 3 Jongens en 26 Meisjes totaal 61 OVEBLIDEN beneden 1 jaar 8 M 6 V totaal 14 van 1 6 1 6 14 i t 14 20 t 20 60 2 60 66 5 S 8 66 80 6 ♦ boven 80 e et 23 M 14 V totaal 37 LiVBNMX aaüqigïtkn 3 M 1 V totaal 4 Burger Ij ke Stand GEBOBBNi N v Piatertje ooderi M i vsa der Hont ea i Boer Dirk wdsn i van dir Pool ta O i de Gnaw OVEBLEOEN 4 Nov L Anadi t m 6 C Scbeffir 16 d 0 H BooDdsrt 79 j A de Kooop hoisvr vio F X vso dn Beigb 72 j A Smeekegi 07 j O A Verby 6 m 7 J de Joog in T Oh hniivr vao D Wiijor 71 j 7 ai OBHDWIk 8 Nov U J B Fliegsr J C A vu Z n Burgerlgke Stond van onderstaande gemeenten van 2 Oot tot 4 Nov 1881 Moordrecht OVEBLeDENi A Keiler 9 m Stolwyk OVEBLEDENi B Oikam 72 J ONDEBTBOVWDi A Netzijl t E van Driel Haastreoht GEBOREN OijibertDi ouden 6 Bskker en J Oosterwgk TenBJi ooden C d Bntia en H Kramer OVEBLEUEK E vio Dim 14 m ONDERTROUWD O vso Ellerei vao Vlul 29 j en G Vergeer 88 j Idem Vllst over de maand Oct 1881 GEBORENi Elbertoi oedcn G Nobel ea C Boers Adri not ouden D Prtoi en J P via Kleü OVERLKOEKi E Kobel 2 O L Nobel 1 m Beeuwijk GEBOBEN Mutiuue Waddlnxveen OEBORINi Corselis Heldrik ouden C de Roog ea l Olü Teuntje ouden A Boueraaa eo A Kraisfasor Hargaretha ooden A da La iKe eo W Soellemao OVEBLEDBN Teoois Bergiboeff 4 j A M Bear m M vao der Krant i w ONDERTROUWD D Dit Beüerao eu T Verkerk ADVERTENTIËN Öetronwd HBRM ANUS JOHANNES BERNABDÜS PLIEGBR N JACOBA CORNELIA ANTONIA tan ZULL die ook namens wederzgdache Familie hunnen hartel ken dank betoigen voor het zoo talrgke bewgzen van belangstelling bg han Hnwelgk ondervonden Ontgdig doch vooMpoedig berallen van twee Zoons M J BOONDBRS geliefde Echtgenoote van L E VAM DSM BEBGH Wmrg 5 November 1881 Bfeden overleed na een langdnrig doch gednidig Ijden tot diepe droefheid van mfl mnne Ainderen Behuwden Kleinkinderen mnne geliefde Echtgenobte ADBIANA de KNOOP in den onderdom van rtüm 72 jaar na meermalen gesterkt geweest te zgn met de Heilige Sacramenten der Stervenden F X VAK DEN BER6H Qouda 6 November 1881 Of uitdrt kelijk verlangen der overledene zullen geene uiterlijke teekentn van rouw worden aangenomen Heden overleed onze innig geliefde Vader en Behnwdvader de Heer HENDRIK BOONOERS OndZeeofficier Kommandenr der orde van de Eikenkroon enz in den onderdom van roim 79 jaar Uit aller naam A C F VOGELSANG P VOGBLSANGBooNDERs Gouda 6 November 1881 V Heden overleed ons jongste Eind LO 7BENS NICOLAAS pas negen weken ond G J D ABENDS L ABENDS VAN Es Gouda i Nov 1881 De ondergeteekende betuigt door deze ook namens zgne Echtgenoote hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling inzonderheid aan zgaea Patroon den Heer V BERLIJN voor bet Cadeau hem geschonken hg gelegenheid zgner 2 Jsiige Echtvereenigiug W BOUWMAN Gouda 7 November 1881 Boektioudeo Handelsrekeoen Zg die nog dezen Winter hunne studie voorden handel of voor examens wenschen aan tevangen worden verzocht zich ten spoedigsteaan te melden daar de ondergeteekende nogslechts enkele nim beschikbaar heeft P J BOER Gouwe C 180 C J SCHOTEL Turfmarkt vraagt INDIENING van REKENINGEN vóór 21 November a s AASDAFFELEI voor de tweede maal met een schuit aan de Markt ƒ 3 het Mud G HUIGEN Spoorbaan GOÜDA den HAAG De Notaris J A van den BBOEK te Zoetermeer zal namens de Directie der B Sp Mü op WOENSDAG den 23 NOVBMBEB 1881 s voormiddags 9 ure in het Koffijhois van M H BEGEER te Zoetermeer in bet openbaar VERPACHTEN de perceelen ÜBA8 en BOUWGROND met de daarop staande VBÜCHTBOOMEN het VISCHWATEB en het BIETGEWAS en na de verpachting VERKOOPEK de perceelen GBIENDHOOT gelegen langs den Spoorweg van Gouda naar Gravenhage zooals op verspreide billetten is omschreven De verpachting voor vier jaren en de verkooping GBIENDHOÜT voor den hak van 1881 Sociëteit ONS GiENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Beglement dat bg gelegenheid van de 2de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDBBDAGdenlOn NOVEMBER 1881 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUB af xal GESLOTEN zijn Nahbns het Bestuub J C USSELSTIJN Secretarii Gouda 10 November 1881 0 ti