Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1881

Vrijdag 11 ber 1881 N 2686 GOUDSCHE COURAMT Nieuws eD Advertentietilad voor Gouda eu Omstrel en Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN TweedeïoorsteUinginliet Abonnemeilif DOOR OK TsBUNiaiNO HET IDËRLA SGH TOOIEL Afdeeling Amsterdam Donderdag10 November 1881 INEWARTIEIIING Blyspel in vjjf bedreven naar het Hoogdnitsch Krieg im Friedevi van G von Moser en P Ton SchSnthan In het Nederlandsch orerge bracht door Centario Aanvang ten HALF ACHT ure PBUZEN DBE PLAATSEN Eerste R ns voor HH Leden hnnne Dames en Kinderen 110 pef persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 9 November 1881 des avondsten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdaaa avonds nog DAMESKAARTEN a O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKBNING te verkrflgen zgn Alleen HH Leden der Sociëteit knnnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zjjn OPROEPING DIEGENEN welke hunne sympathie getoond hebben betrekkel k het voorstel tot demping der Blaadwstbaat worden OPGEROE PEN tot eene BIJEENKOMST op VRUDAG 11 NOVEMBER des avonds ten 8 ure in de Hasuonui alhier om de oprigting van een MoNvuKNT te bespreken ten behoeve van den Ontwerper van het bewuste voorstel BENIGE BEWONERS dib Blaauwstraat KLEIWEG E 43 co m E A B GIESEHAN HELDEN ÏÏ d elgksch rerkrggbaar ROOKVLEESCH SAÜCISSE de BO to LOGNE gesneden OSSENTONQ fijne LEVER enBLOEDWORST ge S rookte en sjure ZULT gesmolten REU K ZEL HAM ROLPENS CERVE JS LAAT gerookt SPEK enz enz i gevraagd bg de STADS MUZIEKSCHOOL Salaris 75 per jaar Zg die wenschen in aanmerking te komen vervoegen zich vóór den 1 DECEMBER k bg de Commissie van Toezicht over genoemde School De Secretaria P HARTING M VM LEEÏÏWEU BEUBTSCHIPPER op Bodegraven wonende op het Lombartswatertje te Gouda bericht dat hg tevens handel drgft in STEEniKOLEN in het Groot en Klein Heeft een Schip beste GRQVE RUHR KAGCUELKOLEN in lossing aan de Hontmansgracht tegen 60 CenteD de HL vr aan hnis 3 pCts VOBSTELIJE SEfiTISCEE STAATSLfiENM MET PREMIËN De VOBSTELUK SËfiVISCHË BKGËERIN6 heeft dd 1 13 APRIL 1881 besloten een Staab leaning uit te geven tot een nominaal bedrog van fr 33 000 000 Deze LGEKIKe bestaat uit 380 000 3 pCtg obligstt ll a fr 100 elk De Oblimtiën zijn voorzien van jaarlyksche Coupons ad fr 3 $ de eerst vervallende im 1 JAAIUARI 1883 De aflogsinK zal geschieden binnen 50 Jaren met pryzen variêeiend van fr IM tot fr 100 000 volgens plan van uitloting op de Obligatiën gedrukt en waarvan onderstaand een uittreksel De betalinir der Conpons op 1 JAKUARI en der nitf lote OblifadAl ééne maand nadat de loting heeft plaats gevonden geschiedt in fOUd zonder eenige kortiag voor belasting te BEIjOEaDO alsmeile op de voornaamste plaatsen van Europa AJN TT lOiT XJITI O riILTa Er worden getrokken 80 priJKn it ft 100 000 60 60 n 0 100 260 40 prijteu ü fr 0 0 SO 120 8 0 f n 10 000 4 000 1 000 50 80 000 10 000 3 600 1 000 600 75 30 prezen i fr 80 000 Van 1881 IS91 in 60 trekkingen Van 1891 1801 in 40 80 30 a f n 60 0 60 20 aiyzni i ft 20 20 80 60 Van 1801 1911 in 3 3 000 4 600 1 000 600 276 66 000 10 000 Vtfu 1811 IMI in 4 600 1 260 860 10 piqzen i 60 060 10 le tffio Van 19ii 1931 in lOT 10 f 6 000 10 2 600 30 e 2 000 80 860 uitgeloot Het aantal dezer te tmoitiaeeiea 100 De overige Obligatiën worden pari met fr stukken varieert van 440 15640 per jaar Van de bovengenoemde 330 000 3 pCtS ObUfatien a fr UW orden thans 106 000 3 pCts Obligatiën fr 16 000 000 nominaal te Weenen seenltteerd namens de KelzerlUk KoninkliJk GeprivlUreerde OogtenrUlucka Laenderbank De Ondeigeteekende belast met den VEEKOOP ter Beurze van een AAN TAL dezer 3 pCt ObDgatlen der Serrlsche Staatsleenlur met PreniKn bericKt dat te ziinen Kantore PR08PECTU88ER en TOEUCHTDIGEJV zijn te verkrqgen AMSTEBDAM 6 November 1881 JOS TüOIRS Opfiferigrt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL m mLUOEN 6EDES voigeroonmmi Directeur Jhr Mr C HARTSm Jbsz Tweede Directeur Mr JT P PORTIKUK Kantoor Reguliersdwarsstraat bg htt Koningsplein X 12 DOORLOOPBNDE en TIJDELIJKE KapitaaÜVerzekeringen WEDUWENeu WBEZEN PENSIOBNIn MET OP ZDNDER HERVERZEKBElNGTan BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN fiENERAAL AGENT DE HEER T DRAUER TB SGRAVENHAGE BEERENGRACHT 5 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gottda d Heer W J Fortugn Droogleever NotariB BruUe Heeren de Kanter k Veegens Delft Heer Mr O E Overgaanw Pennig Dordreck fl Vriesendorp Gorinchem Heeren O ie Ggselaar Co Oravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwgn Bigeman Oudewater Heer E W Haentjens Dekker Buigemeaster Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopugt Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groe nereld Snelpendruk ran A Bbinihan te Gouda BINNENLA ND QOUDA 10 November 1881 In de gitterenarond gehondeo Tcrgadering van de Qouitelu tünereenifimf hreft de aan de orde t aie Benocmiug v Bfslanraleden geen plant gehad Wogen de geringe opkomst der leden wsarom de Vergadering besloot dit tol een volgende vergadering aan Ie hoodea waarop dan levens de waterleiding ea de a st gemeenlenMsverkieiing zal orden besprakea De Provinciale SUleo vaa Zaid Hi U Mi hebbtn heden tot lid der Eerste Kaner in plaats van den heer Uanaar van Tuist b j eerste steoiraing gekocen den beer H Kuiler 8i OMst 47 d 70iilgebraflhte alennatn In de zittiag der Arr B ohtbaak ts Boitardam van OiMdaMMMra vetd a arconieaM Tr U kasNMIan te Qowia b U vaa vafwoiidiig tot 1 naand gev eeuz eu 8 boete Venoigens stoad lerMkt JGK V d H werimuui ia BergmihMlil UU vaa eedif iag van tu bed braasMe Kiieh lï hieta Itt deia ak otfg 8 dagen iiapraak DiaadafiavaMt baii oadai pcasaidiim va Ds H P Soliiai vta it Loaff eese v u i g wl wi ag oUtH én Afd Oonda en OnHttkea van kM Nai i si t aa teh PraKftaalaabMil sarin d Mair M de mié aSt Waar lalkw M het vcrvalg da iaaiaflcn gahoadaii orden in wm kerkgebouw der BemonstrantMk sBiwrtB oHa é wt M ai a Wn tal if m vraaf reeds of wa voriite vergaderiug bcsprokeu lokt ook a vele bnprelEiiiReo lil Daarbg erd aan dan esaeD kant o s ge eien op dea wensofa van de heereii leden om in de gebraikclyke panze een siffaar la roeken eu iels te gebmikeu at in ds kark uiat 1 aogtlyk was en aan den auderea kant kei v laag an versoheidene dames leden iii het Uebl ftsteld dia liever lieii des avoudi kerkwaarts begavau dau uaar Nai eii Vermaak aakter de ooiateil Tea sialic erd tol atemmiug overgegaan aarbg iok 18 leden voor Nut cu Varniaak èu 8 voor bet karkgebou vevkbiardeu zoodat ook iu het vervolg de lcfi igeo tullen gehouden ortlen in geDoeoKle laai St voortitter deelde daarop mede dal bet Bestuur reeds aaet enkele tpreker in oiidr rlmudeling was getreden om hier ter slede in het aausuaude seizotn aea voordraobt te houden waartoe reeds eene bepaalde loeieggiiig was gedaan door de hh Dr H 6 Hagen au Dr J Knappetl baiden U Leidta aa Da Stcnfert Kroeaa Ie Tilbiii Dr Hagen zal da eerste spreekbeurt vervulUn Daaiap werd hel woord gegeven aan den beer D Bayter die met de kh H V Schim van der Loef ea i ö van Vreumingen de afdeeling vertegenwoordigde op de Alg vergadering te Haarlem Deze bracht een nauwkeurig verslag uit vau hetgeen op die vergadering was behandeld waarvoor hem door dan Vooikittar namens de vergadering dank werd bstaigd Naar aanleiding van dit versUg werdeu nog en paar vragen gedaan eu inlichtiugen gegevm waarop de vergadering duor deu voorzitter erd gaalotta De beer Meug uit Botterdam die voor eeuigen t jd hier aea voordnobl aankondigde dnoh toeu bq gebrek aaa pabliek ouverriohter sake moest haiswaarta keeren had te Dinadag jl wederom eeue voordraobt t a aoo a f d in de imI Nut eu Vermaak Ditmaal waa er publiek bestaande u zes personen De heer Meug deelde mede by een zoo kleine opkomst niet te kunnen geven at hy voornemens as doek een kort woord te willen spreken Hijj teide ar op gestald te zgu iu dese gemeente te spreken waar hg vroeger meermalen gesproken had toen by nog iieloavig as of althans meende geloov Ie ijju ter jl hg thaua geheel andere denkbeelden waa toegeilaau i JtLiJLJ s Uentchen roeping nusiMk tljn was het onderwerp zijner voordracht aiftili hg het mensch zyn als zijn rede volkomen te geMvftea opvatte eu waarbg kg allereent betoogde dat er M voortdurend veel belemmeringen opiledeii om dea measeh aan die roeping te doen beaatwoordea Boa waa b v in de eersie jeugd het legen reeds ooreaak dat de hersens iu de war kwamen isrw l voorts het onderwijs zooais dat meestal gegeven wordt het mensch zgn in den eg ttoad Waarbg pr de ielling verdedinde dat eca aadiin r eigenlijk ileoku 12 leerlingen voor zich moest hebbeu De grootste hinderpaal om aarigk mejlBk te zgn vond spr in den godsdieast Deie terlaagt het individu leide spr door bet sohepeel ils diep verdorven voor la stellen en misleidt bet door het voortdurend voor te honden hier beafdca is het niet en hem te gzen op de diagia die hier niet igu terwt spr van oorileel as mtjgist dal al hier el is oiiae aamdaefat rdaA In het streven vsu den meusch naar het maaah zgn heeft hy een niendiu en eea vriend iltt hem helpen zgn doel te beiviken De eerste ia f4le natuur de i eede Irde t gM tervyl apc Ia alotle aan het gesegde herinnenie van zeker wgafVr die op de vraag ie hij de gevaarigksie mealeii vond antwoordde ndei de wildan de lasteraar onder de lammen de vleier waarop spr als zgn taeeniag te kennen gaf dat de laaieraar voor hen dftbet menaeb zijn beoogden niets gevaarlgk maa jde vleier daaientegcu aeer te rrcczen as 3 SAN SCHAAKfORBBSWNDENTIB Alkmaar it Oouda zwart ÏOste et G 4 nt C 8 J JB 7 F I Bg de verkieiing vaa eea Lid van deu raad dei Oemeente Berkenwoode indt plaata vaii wglen A J de ong zgn de meeste stemmen verkregen door D de Jong en H van Brk insseheu wie alzoo eene hentcmmiiig moet plaats Hebben I e Gedepaleerde Staten der provisoie 2aid Hallaud hebben onder dagleekeniug van 16 October jl afgewezen het Verzoek van J A van de Werve e s te Waddinxveen oM veraietigiug van een besluit van de vefj adering van atemgerechligde iiigclauden van den Ooatpolder in Sehieland in zake hel onderhoud der Gouwekadr langs dien polder Door vele leden der Tweede Kamer we d bg het afdeelings ondertoek vaa deBegrooling van Justitie aaugedroHgen op wettelgke organisatie van de Bijkspolitle en in elk geval op een nadere regellug van de verhouding van den boofdoommissaris van politie tot den commissaris van politie in gemeenten aar beiden gevonden orden Dit gebrek aan regeling tooli heeft reeds tot moellgkheden aaoleidlag iiegeven elke door de eiroolaire van den Minister Smidt dd 7 Jan 1879 niet zgn opgelost Ueii zocht het envel daarin dat het O M geea voldoende hulp te zijner baschikking hebbende te dikwgis zgn toevlucht nam tot de commissarissen der gemeentepolitie elke daartoe niet altgd even gesohikt aien te achten Een juiste regeling der verhouding lussohen Bgks ea gemeentepolitie is dus hoogst weiiachelgk eu evenzeer dat het O M steeds over de uoodige hulp kunne beschikken Met het oog op de toenemende onveiligheid iu den laatsteu igd erd nog in over eging gegeven het vereenigen van oommi sarissen van politie als recberehcnrs De t e vooruaamate pnntan op de agenda van de Haagsohe gemeenteraadszittiag vau Dinsdag erden niet tot oploasing gebrao it het voorstel van het dagelgkseh bestuur om als proef een gedeelte der gemeente a naahts door politie agenten in plaats van Daohiwaobta te doen bewakeii eu het vooratel om de pacht van het gemeentebadhais te Scbeveningeo te guuaen aat de hoogste iuselirgrers Die gunning erd augehiiuden naar aanleiding vau eea ingekomen aaMw au den heer Burgers oiu hel badhnis voor 6 ton aan te koopen en op voorsiel van dea heer de Qhnrro ard besloten burg en welh op te dragen in de eerstvolgende zitting praeadvies over dat aanbod uit Ie brengen Wel merkte de burgemeester reeds nu op dal de raad vroeger beslist bad het badhuis niet te verkoopen maar verschillende leden vouden dat nu er een bepaald bod as gedaan overwogen diende te orden wat het meest in het belang was der gemeente Wal de proef betreft va aaohtelgke bewaking door politieagenten op voorstel vsn den heer Evers werd met il tegen 17 stemmen besloten haar zes maanden uit te stellen I e politie der 1 afdeeKng te s Hage heeft Dinsdag tegen den avond in eene woning aau de Hekkelaan aangehouden zekeren Fasschier in weikeu persoon tg meent gevondeu te hebben den vrrkooper van de zilveren lepels ontvreemd bij een dar jongste inbraken in de Bsiendsstraat De houder en bediende van het huis van verkoop met recht van wederiokoop in de Twentstraat alwaar Vrgdag een onbekende de zilveren voorwerpen Ie koop bood hebben in den aangehoudene dien man kerkend Ook werd eru u zijnen huite in be g genomen deml aaisou door den eigenaar herkend als pas onlangs uit diens oniug met behulp van braak ontvreemd Het kleedingstuk was echter losgetornd De politie heeft termen gevonden den SO jarigen man als venaoedelgken dader der jongste inbraken naar ket knia van arrest ie doen overbrengen De verdachte omfceut alle schuld of medeplichtigheid Verschillende siukjes kaars zgn in de woning gevonden Ëeu uicnw kerkgenootschap genaamd Gemeente van ZevendedagsBaptislen en gevestigd te Haarlem ia valgMia de wel vm S A ml I8U St U d ao SS erkend Dit kerkgenootschap stelt lieh ten doel de vei4okdigiug van Gods Woord naar de Schriften des Oudaa en Nieuwen Verbonds het houden van bgbelletiugeu bgbelbeaprekingen eateehisatiea enz V het bedienen van den Heiligen Walerdoop alsmede van hel Heilig Avondmaal en de viering vau den zevenden dag der week als geheiligden rustdag naar de oanwgziug der Heilige Sehrifl Het beslnur van het kerkgenootschap en het bahlÉ van zijne goederea zgn opgedragen aan drie doorde leden uit hun midden aau te wgien oudsten Dï zorg voor de armen der gemeente wordt opgedrJ gn aan diakenen of armverzorgers door de leden ait hun midden aan te wgten De gemeente wfordt zoowel in als ballen rechten vertegenwoordigd door haren voorganger of leeraar die tevens voorzitter is van het bcslanr en door de leden uit hun midden verkozen wordt Als een bewgs voor belangrgkheid van den uitvoer van schapen naar Engeland ktm dienen dat iu de jongst verloopen maand met de ekelgfca van Amsterdam afvarende stooraschepeu meer dan SS 800 stfiks daarheen zgn venonden Te Z olle orden bgiia dagelgks een groot aantal vetle varkens geslacht die iu hnu geheel per apeor orden vertonden met stemming naar Lenden Tc Aiasterdam bestaat het Voornemen op te riohteo eeu Orkestmaalschappg die alle Amsterdamache toon kuustenaars aan zich zul trachten te verbinden om aau de veraohillende inrichtiogeB en sofaouwbargen de noodige orkesten voor concerten eu uitvoeringen te leveren De gze van erken der nieuwe Maatsohapi j zuu t mogelgk maken om voor elke inriehting steeds dezelfde keus van meesters te behoudeu Zoo soa b V hel Paleisorkest overgaan aan de QrlmUumtKiappij maar weder in zgn geheel voor de concerten iu bel Paleis besehikbaar zgn zoo aoodig zelfa nog aantienigk versterkt Meu berekent dat de ondernemers die bg de Orkettuaoitekttfpii zich abouueereii minder kosten zullen hebben dau nu voor hunne muziekuitvoeringen eu dal voor le aandeelhouders iu de vermoedelgk op te richten Haatsohappy op een zeer billgk dividend mag Orden gerekend