Goudsche Courant, zondag 13 november 1881

Zondag 13 November N 2687 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken fienibardlfler Echte ilpenkruMen llixer vu WALLRAb OTTMAR SERNKARO MÜNCNEN Hofdiitillatenr ran Z H den Kankig vaa Be jeren ChMdan Mtdallla Waraan UT3 ani n WalessaliappalUk eadacsMU m I aaaa bneknre nitromig behsiulald door dr J B Krans te Maiahan vardar aaabavolaa door dr L A Buohner profeaaor aan de unirersltalt te MlBoban oonsarvator vaa hat pbar maaouinch iutitaut buUengevoon Hd vaa da aoademie der watenaalikppaa vSamiMar vaa het medicinal oomit prof dr O C VlttaMa dt Sakosaai dr UrU ts Ne York r Blohlmalr pract arts te Mllnolion aa andarea Hat ealiteta m lis r dkar IsaallraKsaElliar regelt ipoedig allo funotien der maag U hrt be to middel bU gebrek aan eetlail en alaohte pij irl ri reinigt hel lighaam van ziekelijke aandoeningen versterkt senuwen en aplaren en li door sijn aroma en amualc In ajnsle Bitter BlUer Men neme ilecbta euia praave Vorkrljgbaar in Origiaeala aaaashen met gebrulknunwljilng mil GOUDA bg Wed J GOORISSEN Mzn en verder in alle plaatsen van het rftk in de mtleste Magazgnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor ageotures in plaatsen waar zich er geen bevindt gelieve men zich te richten aan den Generaal Anent voor Nederland W 8ARDEMANN te A nhbm Aan eenige Bewoners der Blauwstraat wordt door deze beriekt dat zijn lokaal nimmer te buur zal zUn voor Vergaderingen waar men Ledenvan den Raad in een bespottelijk daglicht stellen wil H van SANTEN Tot 1 December kan men zich bg den Ondergeteekende opgeven voor VEHZOEKSCHEIFTEU op ZIEGëL gedrakt nan B en W om vergunning tot verkoop van Sterken Drank in het Klein tegen den prgg van 0 30 A Bai KNAi GOV DA RolpeiKsiirtZuur Verkrggbaar b j T77 a © TEXT VLEESCHHOÜWER Lange Tiendeweg D 30 Uit de hand te Koop een HEC0 S STMBK GJROOX met verschillende groote KAMERS met VRIJE POORT op zgde met of ztmder daarbg beboorend PAKHUIS Adres franco onder No 637 aan het Bureau dezer Courant Doctor RAMAER te sGRAVENHAGE IS VEiE iiuisr mKDEAlAPAIIL0WMmmN 6l en voor ZENUWZIEKEN te spreken Maandags en Vrgdags van 9 tot 2 nur Zeker middel TEOSN ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kies Êgn Veratgving in deledenInidziekte enz J verkrögbaar te Gouda Wed Bosuan Alphen L Vahossiao Zn Bodegraven P Vïbsi got Boêkoop J GoudkaiTk P LOOKAN Harmeien W G Kurvkrs Hazerewoude JGaarkenken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Listland fSchoonhoven Wed Wolïï Z Waarder Bocthoosm Woerden Gebr Pïbnsijio Wofbrugge A dk Wildb Zegwaard A Hbkkbk MNDOENIN Elt Men gelieve attent tete znn dat ia Waldwelartilcelen tan een bruine Ueur zÖD ala zgnde bereid 1 nit de vsËBljm der Den naalden Aanvraag on Dépdt bg M J C HAM te utrecht ▼ IrMBidaoorUg an algMaawM Itokto in dit land yvorkomwida ranali een dief die oas das nacDts tanrandt vilt te ons op ïiet oDTerwaobta un ZlJ dle er aan ujden geroelen pijn m de borat en lenden weila BomtQds In d n rug Ze i ondervinden een loort van verrellnc en ea gtnalgdhetd lat slapen Das morgens voor al heeft men een onaangena men smaak in dea mond de tanden ilJn met een slljmacbtlge seUkitandlcbeid beseL De eetlust ontbreekt De ileke gevoelttls het ware een zwar drukking op de maag en som r Tljlen en gevoel van akte en een niet aan te rullen leegte In het blunenste van de maag I Deoogen sljn dof en de bul f tenste dealen er van worden koud en klam Na een laker UJdsrerloop krijgt man eenj hoest die UJ den aanvang é droog js maar DA eenige maan1 den vergezeld gaat met op gering van groenachtlge fluimen De ileke gevoelt een onophoudelijke afgematheid n te vergeefs tracht hlJ te slapen hetgeen ilJn toestand nochUDsnlet reraacht verrolgena wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alies euvel op Wanneer lilj eensklaps opslaat ondorviudl hij eon soort van duizeling hlJ geraakt rerstopl gecon tlpoerd lijn huid is droog en büoogenbllkken warm hot bloed wortlt dik en traag Het wit der oogen krijgt oen geolacbtige tintOe urine wordt behalrc nog dat ze aanslaat xeldiaam en donker ran kleur Dikwijls 1 ie zieke genoodzaakt het voedsel dat hlj gebruikt over te geven die braklngen laten in den mond dan eens ecg bitteren dan eens een zoetachtlgen smaak achter en seer dikwijls zijn ie door hartkloppingen gevolgd Bet geslcbt van den zieke verzwakt hij heeft aHiJd sterreu voor de oogan en ondervindt eea groota rer moeldbeld en zwakte Alle deze kenteekanen doen zich beurleUngs voor Men beweert dat een derde der bevolkWg onder dezen of genen vorm daaraan lijdende ia Oeneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenlgen hebben die ais een leverziekte behandelt anderen weder als slechte spijsrerteering sommigen ook als miltziekte enz eui maar niet een bunnerrerscBlUende behandaUngan heeft een gunsligo uitkomst opgeleverd Men heeft nocbtaos ontdekt dat het Ëxtraèt of Roots wortel extract of geneeskrachtige siroop van Moeder 3elgel In ett geval rolkomen geoaatt De slechte spljsvartaerlng Is aan leer erostlga ilAI welka een groot getal der volksklasse aandoet en èa wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo gaA onverwijlde n rg wordt aantabracht De Selgd snoat Is een aMoand middel zelfs tn da moelelljksta gavilwn A J Wam Eigenaar te lM4 m Breda VAS DK IWttMWaa Oaoerul Dw tvoor Nederland ook verkrUgOUr blJ alle Apotbakets lo Bolland Java en Kolcnilaa FiQl vm da Siroop l n viD da rsuaaf n j Te Gfouda THIM Apoth Door het voordorend gebruik van Prof Pörgrer d Alion HAAR EXTRACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en worden 4e haren krachtig en irisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verhengen Prgs per flacon met gebruik aanwgzing 40 Cents Verkrggbaar bg ZALF VAN HET ROl UIS MXT TXm TOT WASIS Stelllga genezing Jn weinige dagen van allsilóorlen v wondan brandwonden kwaadsappige zwoeren spleten van dan tepel buld en kankorachuga aandoanlngaai ns Hen wachte zich rocs namaak SWOT IN AUrI OOIDI APOTHSUn i Té 8 Hage Önabilié Apoéh Snelpersdrak van A Bbinkman te Gouda T A G vau Deth GoudaJBenzemaker 8e Co teiden J AJCeller Zn W Wsftenst A Bot Nieuwkoop L A Sohouteua SohluterA Prins Zrenhnizen Oostmolenstr Rotterdam STEENKOLEN Iste Grove RHVR KACHJSLKOLt N a 60 ets per Hectoliter vrg aan huis bezorgd A VINOEBLING firma S LA E6BR Karnemelkgloot B 482 Bestellingen worden mede aangenomen bgde Wed P HAZEBROEK Raam 222 en W DB JEU Vleeachhonwer Lange Tiendeweg C van der Zeijde Pg K VAN DBK ZIJDE HET LEES ONSEB¥IJS met het oog op Beschaafde Voordracht Ook ten dienate van Redernkera m Joooe OnderwgzerB Prijs 90 Cent uitgave van J H OTTO te AmMerdam Utr Ia de Zaanlaodache Courant van 28 Sept 1881 komt eene zeer gunstige beoordeeKng voor zg zegt De auteur schijnt aan wijlen de dicKter Bogaer het geheim te hebbtn afgezien om over de Uiterlijke WeUprekend teid een boeiend N onderhoudend boek te tchrijven Wij gelooven met den Hr Dr Steijn arvi dat dit werkje werkelijk nut zal kunnen ttiehten en niet alleen in hatiden verdient te komen van Lteraare der H B S maar dat het een vademetvm verdient te worden voor rederijkers acteurt ett achricet advocaten volkee0tegenu oordigere predikanten in één woord allen die op een betchaafde voordracht behooren prijt te tttUm PLAATWEEKEE Een bekwame Kachelmajeer kan dadelgk geplaatst worden bg J C GöTTE TIER ZWAm ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldelgk alle oniCuiverbeden der hnid en veroorzaakt zeer spoedig een zniver heidei witte huid Verkrggbaar pe stuk bg I SCHENK te Goada 1 ® ® ® nit het MAGAZIJN van E BRANDSMAf ven te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G ÜVEREIJNDKB Ja 148 Gouda 1 BINNENLAND GOUDA 12 November 1881 Z K H Prin Alexander Krooniirin der Nederlanden heeft aan het Hoofdbestuur der vereeuigini van gepensioneerde Onderofficieren en minderen van het Nederlaudache Tjeger onder betuiging van H Da sympaihie voor bel Ireveii dezer VereenigiDg eene geldelylce bydragc voor het volgende boelejnnr doen toekomen Het ütreehtsoh Variéié gezelichap ouder directie der hh W Hart en Jean Charlier tal hier morgen avond opvoeren Jack Sheppard of de Ridder mm den Nevel dat zich bij volicsvooratelliiigeii reeds vele jaren in een goede reputatie mocht verheugen eu waarin de titelrol o a door Judela zekere beroemdheid verwierf De heer Jean Charlier die haar bg dit gezelschap vertolkt trad hier reeds meermalen op doch toen als dilettant bij ren gezelschap liefhebbers thans is hij een der vonmaamste aotears van een toooeelgezelsohap dat in het Park vTivoli te Utrecht geregeld vooralelliogen geeft Ook hij moet deze rol verdienstelijk vervullen en daarom vesliged wy de nandacht vnn brlaiigstelleiiden op aohterstaaufl advertentie der voorstelling Uit Wiiddinxveen sohrgft men ons De Redergketsksraer Nut en Verpooziug gaf Woensdag jl eeue uitvoering in de zaal van den Heer H Spithoven alhier Ër erdeo de volgende stnkken opgevoerd Een oud Soklaat en Op het Postkantoor Gedurende de paüzo werden door de Heeren Muller en Tuilhof een naar verzen gedeclameerd Vff hopen de kamer m Bldèl moge loi nemen én de leden in de gelegenheid zullen zijn het publiek liOg menigeu aangenamen avond Ie v rschaifen Na afloop werd gelegenheid gegeven lot dansen Dinsdag avond a a zal de Vereenigiug Door oefening volmaaiter Ie Moordrecht hare eerste uitvoering voor dezen winter geven die bestaan zal uil iiJanm T lp door Justus v Maurik jr en Op Uut poaikantooi door Qerard Keiler Gisteren werd te Berg Ambachl de bc of laatste vrge unjaarsveemarkt gehouden Er werden ruim 60 qtnks aangevoerd Bij tamelijken handel besteedde men voor Vaarkoeieu ƒ 80 a ƒ 15U Kalfkoeieu ƒ 30 a ƒ 180 Gniste Vnarsen BO a ƒ 100 Kalveren IB a 40 By Ie door Burg en Wetb vuu Kutlerdam gehouden aanbesteding voor het bouwen van eene school met woning eu bgbehoorende werken in de Tuinderslaan is o a iiigesohreven door O P W Dessiug alhier voor ƒ 37 900 In de Donderdagavoud gehpuden raadsvergadering te Kralingeu werd o a mededeeling gedaan dat de heer van de Garde te Gouda de geprojecteerde stoomtram van Gouda naar Kotieidam wil laten loopen van de grenzen van Capelle aau den IJscl langs Schielands Hoogcndijk tot aan ite Hoflaau B en W zetten de onderhandelingen voort daar hun die weg veel te gevaarlgk voorkomt Bg den uitgever W Hulscher G Jzn te Deventer wordt eene Hollandsche uitgave aangekondigd van De Sprool e van tf ilhelm Buich Met het oog op het n st St Nicolaasfeest vestigen wg de aandacht van alle ouders en kindervrienden op deze uitgave die inderdaad aller attentie verdient De iprookjes zgu alleraardl st en de illustratieu zeer geestig De 3 verschillende deelljes zullen vele jongens en meisjes Zeer welkom zijn Dikwgls is de opmerking gemaakt dat Hollandsche kinderboeken vaak goede platm missen daar daacaau vaak karakter ontbreekt daarom heeft ide uitgever de platen van deze uitgave in Munchen óp de oorspronkelijke steeneu doen drukken en zij zyn dan ook zeer fraai De bekende criticus Paul Lindau zegt er in die Oegenwart het volgeucTe vau Sprookjes van Wilhelm Busoh zoo heet het jongste erk waarmede BncB eene nieuwe periode zyuer humoristische werken hfgint OugelwijfeW zgu deze verhalen even luimig sn humoristisch als de verrankelgke ryinen in zyiie vroegere boeken maarzij zyn kiescher als ik het zoo eens mag uitdrukken geposerrder De klii iten in den Irant der Hollandsche school die i orkwameu in de Heilige A ntoniu8 in dè fyV ome Helena en iu de daarop volgende bumoreskaif hadden ja eene aaugrgpende komische kralcht psar wnreii somtgcis zoo weinig aangekleed dat het bÜos niet aanging hunden toegang in den familie tring toe ie staan Kadrrs is het gesteld met ilett Sprookjes waarvan ookde leekeniugcii niets gemaep hebben wet de excentrieke caricaturen van vroe sr Bubch levert hier voor de eerste maal niet alleen luimige maar ook aesthelische platen die eeu prelligen indruk aebferlateu Uit eenige van de jmteu b v by de geschiedenis der twee zusten is de oude BuscH die vroeger geene plaat kou leekenen zonner lachverwekkeude met vooa dachftn rade verzonnen dwaasheid niet te berkenueu ImscH heeft hier willenbewijzen dat hy even sierlijk en iu goeden toonweet te teekenen als de i4baliseerende ËugeUchcn Het boek behoort zoowekvat de gedichten als deplaten betreft tot het bllta wat deze uitstekende kuuBtenaar ooit iiefl vooKebracht A Het Zaide meldt dat Ier vervanging van jhr J h De Jonge als lid IM Tweede Kiiioer voorloopig de keuze gevesti ns op mr P C t Hooft advocaat en procureur te s Uertogenbaaoh I tyd k feu I af in de gob In den luatslen tyd limau een aantal zeelooilseu iu de uitoefening vuJup bcroep duor storm eu ZMrampen hun graf in de golven gevonden eu vooif de nagelaten weduwen eu weezen moest de openbare liefdadigheid worden ingeroepen Nu vraagt de Tweede ICamer eu o i zeer terecht of het niet noodig is door een verhooging der pensioenen van de weddwen en weezen der loodsen het nemen van zulke maatregelen te vermijden Een Indisch officier eeft in le Arnh Cl de yolgende beschrijving van het afleggen van den Mohammedaausclien eed door den Javaan De inlundsche soldaat die op liet oogeublik dat wij binnentreden als getuige wordt gehoord moet dit getuigenis met cede bekrachtigen Daarom wordt hem nadat hy oulkenutnd heefi geantwoord op de vraag Is u uog iets van de zaak bekend waaraan de justitie kan gelegen zyn het volgeode voorgelezen zijt gij bereid deze uwe verklaring met eede te beveaiigen hetwelk door den tolk aldus wordt overgezet irntii êoempai letterlijk moedig zweren Nadat hierop een bevestigend antwoord ia gevolgd wordt den pénghoeloe een wenk gegeven deze treedt voor en laat den getuige c oitffkot d w z op de knieën door akken nederhurken daarna hualt de priester ouder zijn lang wit opperkleed den koran in een veelkleurigen doek gewikkeld te voorechiju Irgl dien op het hoofd van den getuige en doel hein nu de volgende vragen Hebt gij dèn heeren alles verleid wat ge van deze za wist niets veii w g ii niet jelogen Weet ge wel nis ge onwaarheid hebt gesproken dat u later een ongeluk zal overkomen Weet ge nn werkelijk werkelijk niets meer Daarmede ia de handeling af eloopcn en de getuige heeft den gevorderden eed afgelegd Dikwijls echter gebeurt bet dat de inlander of lulandsohe het onder dien koran te kwaad kriggt en dat hel getuigenis i og verrijkt wordt met zeer ewicbtige inlichtingen die zonder hulp van den Javaunsohun priester nooit zouden erkregG i zgn Mr G de Bosch Kemper stelt in de FeriekeriHftbóde de vraag hoc liet met de beoefening der statistiek zul gaan zoolang de regeering zich neerlegt by het in t vorige joar gevallen besluit wanrby de voor een centraal bureau voor statiaKlc uitgetrokken posi verworpen werd De vereenigiug vooi de stalistiek iu Nederland heeft aan eene commissie opgedragen de oprichting van een staliatisch instituut voor te bereiden maar do middelen van die verecniging zyn te beperki dnH diit iy ftuuuclëelen steun zoude kunnen missen Die sleun moet komen van belangstellentjen en belanghebbenden en onder dezen in de eerste plaats van verzekeringsmoataohappgen Sedert de opheffing van het regeeringsburcau voor slatisliek wordt door de regeering niet meer zorg gedragen voor hel opmaken van sterftetafels Wie zal zich thans belasten met het opmaken der sterftetafels over het door de laatste volks telling afnesloteu tieijsrig tijdperk ten behoeve der levens verzek ringsmaalsohappijen Dat yerk ligt op den weg van eeu bureau van statistiek evenzeer als het opmaken van sterftetafels opgemaakt uit de gegevens iu den eigen kring der levenavcrzekeringsmaalschnppyen genomen Voor verzekeringsmaatschappijen tegen ongelukken zijn de gegevens voor een statistiek der ongelukken bier Ie Inude van waarde de maalschappijen tot brandverzekering behooren bekend te zyn met den toestand van de brandweer hier te lande om eene statistiek dei brandet Ie kunnen raadplegen Het ontbreekt dus niet aan onderwerpen voor een bureau vau slatfsliek dat praktisch werk wil leveren en een bureau dat dien weg uit wil gaan is wel eenige opoffering waard die als velen hun belaug inzien voor niamand groot behoeft te wezen Het Bestuur der Ncd Juristeuvereeniging heeft voor de aanstaande uigenieene vergadiring t Maastripht aan de orde van behandeling gesteld I fi bif ons huwelijksrecht genoegzaam gewaakt Voor de vrouw ten opziahle zoowel van haar persoons als vm haar virmogeiisreobten P Zoo neen welke verbateriugen komen voarnamelgk in aanmerking Pra dvileuis mra S van Houten en Th Borrei II Welke hoofdbeginselen behooren bijbeen nieuwe regeling der v e B B BB ts eh a p pen en eomnmxiile n Kal de gewone nis die op aandeelen in de wet te worden neergelegd f Praeadviseurs mrs W Binger en A Heemskerk III Is wijziging van de regelen voor hel bcwg s in strafzaken weuschelijkp Zoo ja in hoever moet het wettelyk bewijs worden behouden Praeadviseurs mrs C J M Willeumier en Gust Tripel Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting van 10 Noiembei In deze zitting is tot toelating van den heer Kuigers an Uozenburg beslo n nadat hg de gevorderde eeden zul liebben afgelegd Tegen Maandag ten een uur is aan de orde gesteld de beslissing over dr gevraagde interpellatiën door de hh Bergsma en van Houten en vervolgens de begrooting van Nederlandsch Indie voor 1882 en andere we sont werpen waaronder dat tot afwgking van de regelen der geineeuteuet nopens het plaatselyk belastingstelsel Men heeft te Leiden een btigiu gemaakt met het afbreken van het huis waarin de by het beleg van Leiden beroemd geworden burgemeester P A Van der VVerff gewoond beeft De grond waar het oude gebouw gestaan heeft zal gebruikt worden tol ergrooting van een B K Meisjes Weeshuis De redactie van Het Oosten te Neerbosoh meldt het navolgende V in verschillende zyden aangezocht tot medewerking om nauwgezetter viering van den rustdag ook in ons land te bevorderen hebben wy aan onze drukkerij verkrggbaar gesteld Brievencouverleu waarop het verzoek gedrukt staat de leerkzaamheden tan de post en andere openbare dieniten zooveel mogelijk te beperken Prys per 100 sluks ƒ 0 50 500 s tuks ƒ 2 25 1000 stuk s ƒ 4 B De hoofdbrsturi n der Geldersche en der Hollandsohe Maatschappg van landbouw wensoheu in den zomer van 1863 op eene nader Ie bepalen plaat liefst in het midden des lauds eene uitgebreide zoO mogelyk tene inttruationale liiudb ouwlentooustelling te houden Zil de zaï k op degelgke wgze tot stand worden gebraobt zal zg een echt Nederlandsch karakter dragOn dan is daarvoor eendrachtige zamenwerking der verschillende landbouw maalsehappgen iu de provinciën lioodig Daarover hebben de voorzitters der Geldersche en Hollandsche maalschappyen eene bgeeukomst belegd met afgevaardigden uit andere besturen op DinsHag 10 Januari e k in het stttlionskofflchttis te Utrecht