Goudsche Courant, zondag 13 november 1881

arooüTEEiiij Het aink dat in den laalsten tgd bg 4 JV ferUniuk Toonetl het meeate luooea had ia ongetirgfeld Iniwastimimo blijspel iu 6 bedr Tan G tob Uoser en F ron Sohónthan dal BonderdagaTOod ook hier foor ren staropvolle laal werd opgevo rd Dal auccea te verklaren Hel behoort lot die alukkea wtlke weinig inspanning ran den loraehonwer Toiderra Het aterai lot rroolykheid en brengl door een reeks van aardig geleekende loourelijes in een prettige stemming Het is niet meer dan een klucht die naluurlgk verschcidene flanwitciten beral doch lérens iddreel aardige tellen en gci stige passages dat men de eersten gaarne rersfeefl Wie du oproering ran eeudergeIgke renameling grappen op ons looueel wil reroordeelen wg nii t al moeten wg erkennen op den duur lierer een degelijk stuk te zien dat reredelend en hartrerheffend kan werken op het menschelgk gemoed By uihonderMg is hel len tooiieele brengen ran een klucht o I niet af te keuren Inkwartixbing is een illustratie op de bekende sympathie der dames zoowel uit het salon als uit de keukeu roor den miJitaireii stand Nauwelgks ia h t bekend er ku nl inkwartiering of aller hoofd is in de war Hei jeugdige nichtje springt handenklappend de kamer door do juffrouw ran getelschap wordt uitgelaten van bigdschap en Rosa de werkmeid moet uoodiakelijk om een boodschap roor hanr toilet Allerwege heersohl drukle en rerwarring zoowel bg den rentenier Hendorp als bg den wethouder Henkei en de aanstaande militairen reroori iken i ea drukle van belang Als zij er eindelgk ign wordt het er niet beter op en er ontwikkelt zich een hoogste intieme conversatie die de jongelui ran weérazgden uitstekend bevalt en den ouden heer Hendorp alleen ergert Ten slotte komt om mei luitenant ran Rheden te ipreken alles weer op zgn pootjes terecht Het stuk is handig geschrercu geen enkel bcdtijf levert zooveel aardigheden op of de sobrgrers weten daaraan een slottafereel te schetsen dat al het rorige overtreft Men denke b rC aan het eerste bedrgf de drukke wethouder die de inkwartiering aankondigt de aorgrolle vader die een oude kolonel prefereert boren een riertal jonge luitenants en nJ£l het minst de dartele Ilka Agnes en Eliaa die aan Uatatgenoemden e roorkeur geren hebben den tocschou rer al menigen lach ontlokt doch daar komt de slol scène de militairen maroheeren onder de opwekkende tonen der muziek het hnia voorbg en nu ia er getn honilen meer aan alle mmwel ke personen uit hel huia reidringen zich roor het reualer de vooraten buigen zich voorover de overigen klimmen op aloelen en wuiren met den zakdoek en ouder de groolale vroolgkheid beet ieder de binnentrekkende troep welkom en de vroolgkheid van het tcrsueel deelt zich mede aan het publiek dal ouk lucht juicht en in de handen klapt en het scherm valt Uen ziet de achrgvera verstiian de kunat den tocaohouiier in een gewenachle stemming te brengen Doch m t al dê aardigheden en grappen die het atuk oplevort kwameu een paar vragen bg ona op Zuadf nc itift dachten wj aan effect winnen aaneer de rgf bedrgren tot een drietal waren beperkt f Vgf bedrgren aohtpreen die officiereu en die jonge d amea onophoudelgk te tieu in en nitloopen eu aardigheden debileereo ia dat niet te reel ran ons gevergd F Zon het onderwerp dezer klucht niet zeer goed over drje bedrgven kunnen worden verdeeld P £ u dan dal in en uitloopen zelf dat zeker in dit Btuk bij mk tooneelen noodig was was ook dat niet te veel overdreven F Hoe dikwgis de dames en heeren op en aftraden is niet te zeggen maar dat dit om den haverklap plaats had viel zeker ieder in het oog Nauwlgks Jiwam A binnen of B verdween die G bgna tegen het Igf liep welke ras gevolgd werd door D bg wiena Icorast A weer wegliep en op dienzelfden tgd waren door een andere deur £ F en G achtereenvolgens binnengetreden die echter na een klein wgl f evens door een andere deur weder lerdwauen Hel deed nu eéus aan het krggerye dan aan het veratoppertje spelen uit onze jeugd denken Ziedaar een getroaw beeld van het stak Het valt niet t ontkeauen dat dit min of meer vermoeiend waa De opvoering waa hoogst rerdienstelgk Men bemerkte aanstonds dal men in het stuk fhais was dat men hel kende dat men het herhaalde malen bad opgeroerd Het ia dan ook b j uiMfek geschikt roor dé Amaler damache Afdeeliug ran M NedtrlandseA TooHeel die toorele goede jonge aolears en actrioea onder har leden teil Mej SablairoUes muntte ala lUu ook ditmaal oit door natunrlijk spel en mcg ran Biene heeft alle eer ran de kenrige rerlolking van Jpne $ Mev Sloetz en van Slojjtera voldeden eveueem goed als S ii Heitkd en Matküda Beiidorf Naaat deie trad een jevgidig aetrioe op ataaracda hel Goodache publiek voor het eerat kennis maakte nl mej Marie Loijé die in Juli jl het eind examen aan de Tlooneelschool heeft afgelegd en als bewgs van gverige studie op rapport van de Commissie voor genoemde sohool een zilveren medaille door Z M den Koning uitgeloofd omving Wg heeten mej Lorjé van harte wellÉll als actrice en hopen dat zg beantwoorden moge aan de goede verwachting die mta van baar heeft Zjj gaf de haar tosrertrouwde rol ran Sliia Heniel aardig weer een weinig meer uitdrukking in hanr spel is zeker gewenscht dooh bg de goede roorbeeldeu die zg dagelgks heeft gaat zij bg roortdureude studie een aohoone toekomst legemoel De heeren rolleu nerden ook rerdienslelgk rertolkl De heer Tourniaire was een goed type gelukkig niet ran den artillerie officier maar ran een soort jongelui die ook in den officierMtand vertegenwoordigd zgn De beer de Jong was Zelden beter dan in de rol ran den officier ran gezondheid en de heer Me nadier roldeed ereneens De heer Schuize wa in u woord itêteiend Deze toont werk te maken run zgiie rollen andeis ware hel hem onmogelgk tot inde kleinste détails ioe ze zoo lot hun recht te do n komen Hg speelde den apotheker Bt neetter recht geestig en zonder eenige orerdfgving De leden der oude garde Spoor en Morin voegden zich niet slecht bg al die jongelui De eerste weel echter zich nog niet geheel Ie ontdoen van de eigenaardigheden die hem iu een vroeger Igdperk kenmerkten en de laatste ofschoon reel meer meegegaan met zi n tgd en vaak uitmuntend op zgn plaats kan ook aims den looueel stap en looneelstem van vroeger nog uiet vergeten De volgende maal is de Rotterdamsohe Afdeeling aan de beurt Buitenlaodseh fVorziclit De beraadslaging over de Tuneesohe quaeslie is Woensdag in Fransohe Kamer der Afgevaordigdea voortgezet en ten einde gebracht De miuister president de heer Jqles Ferry beantwoordde de verschillende sprekers üg verklaarde dal de Regeering het Crddit Joncier loit Tunis niet gesteund noch de band gehad heeft iu de zokeu der Bi fida van Bona en Quel ma welke volkomen vreemd zgn aan de ommaak en bet doel van den oorlog Hg haalde stukken aan om dit te bewgzeu De oorlog vond zgn oorspong alleen iu de onbedriegelgke kenteekeoeu dat het opzet bestond om Frankrgk Vuu zgn reoittmatigen invloed in Tunis te veraleken In zgne verdere rerdediging rerklaarde hg dat aan de Regeering de eer toekwam op het juiste tijdstip eene noodzakelgke expeditie ondernomen te hebben Hg eindigde zgne rede met elk denkbeeld eener enquête iq varrerpen Ëen der voorgestelde motiën strekte om de handelingen van het Kabinet af te keuren een ander om tot de eenvoudige orde van den dag over te gaan enz Het voorstel lot hel houden eener enquête werd verworpen met 238 legen 171 dat om lot de eenvoudige orde van den dag orer te gaan met 326 tegen 205 stemmen De beei Gambetta Helde daarop de rolgende motie van orde voor De Kamer verklarende dat Frankrgk vast besloten ia aan de bepalingen van het Bardo verdrag eerlgk de hand te houden gaat over tot de orde van den dag Deze motie werd met 879 tegen 71 atemmen aangenomen Daarna werd de zitting opgeheven welke tot halfnegen a avonds had geduurd Ëen telegram uit Fargs meldt dat de heer Jules Ferry het onlalag vuii Jiet Kabinet heeft ingediend Het ia door den president der Republiek aangenomen en zal in het Journal officiel openbaar worden gemaakt maar de ministers blgveu tot aan de samenstelling van het jiieowe Eibinet met de leiding der zaken belast De heer Gambetta door den president der Republiek op bet Elysée ontboden helNuit dezen een onderhoud hetwelk ten gevolge had dat hg onmiddellgk stappen deed met bet oog op de samenstelling vau een Kabinet De uitslag der heralemmingen voor den Daitschen Ryksdag big ft der liberale parig gnnatig Alleen te Mainz en te Breslau hebben de sooblisten de overwinning op hunne progressiatisohe mededingers behaald maar deze nederlaag beleekeut weinig want overal elders is de uitslag in hel voordeel der liberaleu Men zal nu spoedig in de gelegenheid zgn de ver Bohillende parlementaire groepen in de nieuwe wetgevende vergadering met meer zekerheid aan te duiden dan tot dusver het geval was Te Dresden en te Leipzig dolven de sociaal democraten bg de herstemming het onderspit De ziekte van den groothertog van Baden is vau geer ernstige aard gew den de koorts werd typheus t en de zwakte is groot temperatuur gistertn 40 De erfgrootherlog is gisteren van Postdam te BadenBadeu aangekomen De dochter van den groothertog de pas gehuwde Kroonprinaes van Zweden is op weg naar Baden Baden De Belgische Kamers zgn geopend zonder eeni te plechtigheid Senaat en Kamer hebbeu de bureeli benoemd In de Kamer hield de voorzitter Desoampa eene korte toespraak waarin hg den treurigen dood van Garfield herdacht De heer von Kallay aprak in de volle eigaderiog der Hongaarsche delegatie tegen wal de couranten hem over Ooslenrgka verhouding lot Italië hadden in den mond gelegd en verklaarde dat de monarchie in hare betrekkingen tot Italië niet door eigenbelang wordt geleid Daarom kon hg zich des te vrger uitlaten over de warme belangstelling waarmede de Oostenrgksche regeering Ilalië s toenadering heeft begroet en zoo voort eene oifioieele weerklank op het bezoek van koning Humbert Üoslenrgk staat dus nu iu intieme betsekkingen toi Duitsohland en lot Italië Er ia wel eena beweerd dat het belang dezer beide mogendheden Ooalenrgkache monarchie drg veo moet lot uitbreiding naar het zuidoosten wijl zij daardoor in het noorden eene naluurlgke verzwakking moet ondergaan Is deze stelling juist dan zgn nu de gegevens roorhanden waaronder men de vir ezenlijking kan wachten van twee doeleinden der Oostenrgksche politiek Hel verst liggende daarvan is het bezit in Saloniki van eene haven aan de Aegaeische zee het andere de verkrgging van de rolledige heerschnppg over den Donau üete laatste quaeslie is nog steeds hangende voor de Europeesche Donau oommissie die werkzaam is volgens de in 1866 Ie Parga in 1871 te Landen eu in 1878 leBerlgndoor de mogendheden gefloten overeenkomateu Ooateorijk wil het toezicht op deu gemeenachappelgken stroom opdragen aan eene gemengde commissie van de vier oeverslalcn Oostenrgk Servië Bulgarge en Anoienië waarvan Oostenrijk president zou zgn met beslissende slem bg Blaking der atemmen Met een der kleinere alaten op bare hand zou dus altgd de Oastenrgk he regeering b iua kunnen blgren Daartegen verzet Rumenië zich aterk gesteund door EngelaiAl Ook met het oog op deze onderhandelingen ia hel bezoek van koning Humbert te Weenen niet van belang ontbloot I N Q E Z oITd e N M de BedaeteurI Onze gemeente heeft tegenwoordig het voorrecht drie couranten binnen haar gebied te lieo veraohijnen Het paal ons ingezeleueu dal te waardeereu en op prfjs te alelleo Alle drie hebben zoosb bg welingerichte dagblad bureau behoort hupne reporters of te wel veralaggerera Het zgn allen wie zpu er aan IwgfelenP der zake kundige manueu en ieder der drie bedoelde bladen toonde door meer dun Ha boeiend verslag dal bedoelde heeren de pen met eere weten Ie hanteereo Doch een hoofd reisohle bg het leveren vat een verslag is nauwkeurigheid en dit laat wel eens iels te wenachen over Het is nttk moeielgk een onjuistheid te co nslaieeren eu bij zeer drukke discuasieu b r op een kieirereenigiag is een kleine misvatting mogslgk doch wat is uu gebeurd F Dezer dagen hield zekere heer Meng een leting in deze gemeente alle Goudsche bladen maakten er melding van en vermeldden het aantal toehoorders doch tot mgne verwondering noemden Hen een ander c fer No 1 zeide er waren teM toehoorders no 2 zeide neen tee en uo 3 zeide tg Allen vonden het belangrgk genoeg naar hel sohgnt de toehooaders te tellen en de uitkomst was bg ieder verschillend WaoHeer nu hh reportera zelfa niet tot zeveu kunnen tellen zouder fouten te begaan hoe ter wereld zal men hen dan kunnen vertrouwen op gewichtiger punten boe tal men ben dan kunnen gelooven als zg argumenten op eene vergadering door verschillende sprekers aangevoerd oui overbrengen t Het doet er inderdaad teer weinig toe of er 5 6 of 7 personen waren toegegeven maar als men i08 de moeite waard acht het Ie vermelden moet hel juist zgn Ia een veralaggerer op lulk een geraakkelfjk op Ie merken zaak onnauwkeurig boeveel Ie meer zal hg ttit bg inewikkelde diacussies zgn I Ik mag de quaeslie toch niet op deze wgze oploisen dal een der verslaggevers zioh zelf voor twee personen en een ander zich voor drie personen meetelde Het feil staat niet alleen Deze week vergaderde o a de Prot abtènbond De vergaderiug besloot de lezingen Milaan in Nut en Vermaak te doen plaats hebbed Met hoeveel stemmen P Met 19 tegen 8 zegt no 1 met 18 tegeif 6 zegt no 2 Inderdaad nu weten wg hel precies I Wg atelleu hoogen prtja op veralagen eu het legt in den gMÉ de tgda dat het veihi nd lde op openbare bgeenlnlmsten in de couranten wordt medegedeeld doch wil men e eta aan hebben óna moet muudunriglMl hel mededeelen op den voorgrand ataan EiN OOUMCB BUBQEK Dat de geathte inzender niet bepaald de door oua gegeoe eijfere in tieij el trekt en evenmin de nauwkeurigkeii van onze verelagen aanvalt tuiten o t een nader ondereoei bij oneen verilagfeter over deee veinig belangrijke j metlie niet noodig pk Rbdacth Mijnieer de Seiacteurl Ër ligt mg ieta op hel hart Sta mg toe dit te luchten Het betreft de bekende advetlentie iu uw nr Tiw Woentdog jl naar aanleiding van het Raadabealuit tot demping der Blauwatraat Deze advertentie heeft menigeen leed gedaan Daarin wordt een raadslid geridionliseerd die dit om deze taak althaus uiet verdiende Ik stem oe dat er weinig aan te doen is om zulke adverteutieu Ie voorkomen Een CourantenUitgever kan ze niet weigeren want de advertentie kolommen ataan nu eenmaal voor ieder die ieta te zeggen heeft open Begon men met weigeren waar ton het einde zgn f Menig Dagbladuitgever zou vele advertentien liever niet zien komen begon hg te te weren adieu dan alle kwakzalveraadvertentieo die den licbtgeloovigen burger slecbta het geld uil de zak kloppen voor geneesmiddelen die vaak kwaad nooit goeddoen adieu dan alle aunoneea van geld lolergeu die den ngvereu werkman en kleinen winkelier zoo dikwerf verlokken opgeapaarde penuiogen te verapillen aan een zeer klein lÉanaje op wiuat waardoor hg de armoede niet lelden regelreoht in den mond loopt adieu dan zoovele auderen die met het oog op zedelgkheid eu volkawelvaart liever geweerd moeateu maar niet geweigerd schijnen te kunnen worden Ia een advertentie ala die in uw Woenadagnr dus niet te voorkomen dat neemt niet weg dal daartegen kan worden opgekomen En dat beu ik zoo vrg te doen uit naam van vele andere Ingezetenen Ik leeken proleet aan legen de bigkbare bedoeling om hel raadaiid Samsom iu deze bespotle Igk te maken Hg deed toch niets andera dan een voorstel tot demping der Blauwatraat Is dat verkeerd welnu dat men het trgde maar bg geen mogelijkheid is daar iets beapottelgks in te vinden wal ook hieruit blgkl dat de Raad het met meerderheid van alemnien aannam Voerde de heer Samsom verkeerde argumenten aan dat men de zgne daar tegenover stelle maar men beproeve qjet geestig te zgn ten koate van eeu man die alle vroegere handelingen daargelaten nu gverde voor een mak die hg goed achtte en daarvoor atreed bg welke atrgd hg de overwinning behaalde De heer Samaom Irekke zich alzoo dergelgke odverlenliea niet aan I Hg moge lich verblgden in de bewuatheid u plicht te hebben gedaan H j mogeverzekerd tgn dal vele Goudsche ingezetenen zgnhandelend optreden in deze hebben toegejuicht endut zelfs zg die de demping niet nuttig achten geen oogenblik hebben getwgfeld aan zgn goede bedoelingen H moge vganden hebben die hem met alleilei middelen beatrydén hn kan er op rekenendiit hg ateeda ook vele vrienden bezit die hem tenallen tijde tegenover vgandelgke aauvallen tullen verdedigen I X GEVONDEN en aan het Bureau van politic gedeponeerd 10 Zak duiven boonen liggende op het Galgeureld KantüDgerecbt te Gouda Terechttitliug van Woenedag 9 Nov 1881 Kantonrechter i Mr J H tan MIËROP Ambtenaar van het Openbaar Miuialerie Mr W C A SOHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD D S oitwer te Oouda tot twee boelen vau ƒ 1 eu een boete van ƒ 7 of vier dagen wegens op twee veraohiliende tgdatippen loopen in een graaperk vau het Flantaoen aan den Fluweeleoaingel te Gouda en hengelen iu het Stadsvisobwater aldaar tonder daartoe schriftelijke vergunning te hebben Th van der M arbeider te Reeuwgk lot twet boeteo van 8 of twee dagen wegens visacheu met een fleur in den polder Middelburg onder Reeuwgk in aena aoden viaohwater zonder voonien te zgu vw eea viteluote eu van een achriftelijke rergttuuiil E r d L arbeider Ie Reeuwgk tot ƒ 6 60 of twee dagen wegens maken van nacbtgerooht te Reeuwgk A den O H K en A v d L arbeidere te Reeuwgk tgn deswege vrggetproken A G atalhondqi te Gouda tot 3 of één dag we eua op den Steinaohen Dgk onder Reeuwgk zgn paard g eel loa en tonder toetiebt laten loopen I C va 4ier L timmerman te Gouda tot lO of twee dage j ofMi bewaren van aecreetvuil io eeu kuil op tgn en au d Boelekade te Goudti tonder daartoe vergunning te hebben van Burgemeester en Wethoaders van Gouda C 8 wed L de M tapater te Gouda tot ƒ 6 of iia dag wegena na 12 uur s nachts toelaten van bezoekera in hare tapperg in de Korte Akkeren te Gonda C W Koopman te Gouda tot 3 of één dag wegena zitten op zgn bondenkar onder het rgden op den openbaren weg te Reeuwijk L den B broodbakkerakneeht te Reeuwgk tol ƒ 3 of één dag wegens zilten op zgn bondenkar onder het rijden op den openbaren weg te Reeuwgk BurKerliJke Stand GEBOREN 9 Nor Eliialielh Jotuasi HirU ouden J Strarer en H raa fiaoren JohsDiia Maria ouden C Ver hart en A A Soolbeek Agaei EUubeth Maria oaden F Sigmaoaen i E van Waakon 10 Hendricos oaderi J raa Uanen en E de Joag Egbnt Hendrik ouden A Groen en J H Karremin OVERLEDEN 9 No F C Rijlliart 84 j H Sliedrecbl 46 j J ran der Pool 58 j J V Uoibeek Sm S J de Jong Sm 10 A iin der Werf IS d ONDERTROUWD 11 Nor L an Wgk 88 j en JV Klerk Ie Alpken il j Getrouwd PIETBR VAN OUDSHOORN en DIRKJE BBELIJN Gouda 9 Not 1881 Jetronwd JACQUES FRANQOIS SAUSEBIËR EN MARIA ADRIANA 8AÜERBIBR Rotterdam 10 Nov 1881 ADVERTENTIEN Heden ontving ik hgt bericht dat mgnlief Kleinzoontje in den Botch is overleden Mevr VAN GENNEP Gouda 12 Nov 1881 van Son Dankbetuiging Aangezien door noodwendige werkzaamheden bet mannelgk Personeel niet geheel kon tegenwoordig zgn op den Feestavond van 23 Oct door den WelEd Heer en Mevrouw STEENS ZIJNEN aan het Personeel der Fabriek geschonken zoo werd ons Donderdagavond door HEd een dergelgke Feestavond bereid Langs dezen weg brengen wg HEd daarvoor onzen hartelgken dank zullende deze avond ons lang in aangename herinnering blgven Een GEDEELTE van het MANNELUK PERSONEEL Geurige KOFFIE BIJ STTTTTZBIS Brug cnter SOLLICITANTEN naar de betrekking van BRVOWACHTER te BOSKOOP wauaan verbonden is eene jaarwedde van 24 met vrge woning worden uitgenoodigd zich met gezegeld adres en onder overlegging van een getuigschrift van onbesproken gedrag te wenden tot Burgemeester en Wethouders aldaar tot 27 November a s CITEOEN PtnrcH per flesch ƒ 1 30 f er flesch ƒ 1 20 OTEMAREB eo Co Openbare Verkoopingf op DINSDAG 15 NOVEMBER 1881 voorm ten negen are in hetVendalokaalaandeNienwsteeg te Gouda van UBUBELBN en HVISBAAD HAARDEN KA CHELS onde en nienwe VEEREN BEDDEN SIGAREN BOEKEN ATLAS gemerkt GOUD en ZILVER enz Te bezichtigen daags te Toren van 10 12 en 2 4 nur Openbare Verkooping en te aOUDA op DINSDAG 22 NOVEMBER 1881 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk E n 255 in de Peperstraat van MEUBELEN waaronder een antieke KAST een KABINET LEDIKANTEN enz HUISRAAD BEDDEN en BEDDBGOED KACHELS en FORNUIZEN voorts eene partg GALANTERIEN waaronder vele Meerschuimen CIGABENPIJPEN eene partij nieuwe SCHOENEN en PANTOFFELS TIMMER MANSGEREEDSCHAPPEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien En op WOENSDAG 30 NOVEMBER 1881 des morgens te 10 uren op en bg de Buitenplaats Actiehoven aan den Rotterdamschen Dgk van Boomen en Hakhout Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore vanden Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda PLAATWEEEEE Een bekwame KaeheVmdker kan dadelgk geplaatst worden bü J C GöTTE gevraagd bg de STADS MUZIEKSCHOOL Salaris 75 per jaar Zg die wenschen in aanmerking te komen vervoegen zich vóór den 1 DECEMBER e k bg de Commissie van Toezicht over genoemde School De Seeretarie F HARTING Openbare Verkoopingfen op MAANDAG 28 NOVEMBER 1881 des voormiddags ten eU ure in het Koffijhuis de Habkonie aan de Markt te Goukd van eene Kapitale goed onderhoudene BOUWMAirswoinisra H N 14 waarin vgf KAMERS en verder STALLEN een WAGENSCHUUR KARNSCHUÜR HOOIBERG enz alsmede ruim 20 hectaren Wei en Hooiland in den Plattenweg in de Achterwillens te REEUWUK op 20 minuten afstand van Oouda Te aanvaarden de Bonwmanswoniiig 1 MEI 1882 en de Landergen 2 DECEMBER 1881 En op VRIJDAG 2 DECEMBER 1881 des voormiddags ten If nre in het Station koffijhuis te Nieuwerkerk aan den iJuel van twee HUIZEN een LIJNBAAN vier SCHUREN ERVEN en eenige fierceelen Wei en Bouwland aan Kortenoord en in den Kortlandschen polder te Nieuwerkerk aan den IJssel Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Qmtda i