Goudsche Courant, zondag 13 november 1881

mm mmz en mm mm Alle soorten van BORDEAUX en andere W UN E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAüXWIJN van 27die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij DroefflessohAnkwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aaavi gratis en tt anko toegezonden uvi iige Alles wordt franko t huis gelever d 1 iBÊÊÊÊÊÊÊÊamÊmÊÊÊÊÊÊmBmÊÊÊÊÊmmÊmÊmÊÊÊm De Cieneraal Agfent der Sli Gi it MAATSCHAPPIJ heeft de eer hiermede Ie berichten dat het Depot der Echte ORIGINEELE SINGER IVaaimachines zich van nu af voor GOUDA uitsluitend bevindt bij den Heer L 8CHEi i aldaar EI oog stra t 122 23 New York en Amsterdam Mei 1881 WoeDSdaA 16 Noveiuber N 2688 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üuendlng van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Sociëteit 0 S GENOEGEX BOELEKADE Buitengewone Voorstelling te geven door het Utrechtsch Variétés Gezelschap uit het Park Tivoli te Utrecht directie W HART JEAN CHARLIEE op Zondag 13 iVovember 1881 mi imm of de Ridders van den Nevel Geschiedkundig tooneelspel in 10 tafereelen Aanvang y ure Entree 0 75 Leden der Sociëteit 0 50 Gaanderij 0 30 Kaarten zijn te verkrijgen en plaatsen kunnen besproken worden a 10 cents extra per plaats op den dag der voorstelling aan hel bureau der Sociëteit van 12 tot 3 ure Bierhal Multapatior Westhaven B No 164 Depot voor Gouda en Omstreken van het echte BAIERISCH LAGERBIER uit de Hannoversche Aktien Brauerei verder alle soorten van Bieren als EXTRA STOUT PALE ALE MAASTRICHT BOSCH OUD GERSTE enz enz en alle MINERALE VFATEREN worden ook aan huis bezorgd Alsmede te verkrijgen ingelegen HARING en PALING in ZÜÜR F VAN UTRECHT Binnen Buitenlandsch GEI S TELL E E R I BIJ SWITZER der benondigde LE V EN S MI DDE LE N en STEENKOLEN ten behoeve van hetBestedelinghuis te Go ia gedurende het jaar 1882 op DINSDAG 15 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht 1 voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 7 tot en met 15 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN Fijne LIKEUREN MARASQÖIN CRÈME de ROSE HUILE de VANILLE NOIJEAUX DUBBELE WITTE ANNISSETTE WITTE CÜRACAÜ SIROOP van PÜNSCH CITROEN PÜN8CH PÜNSCH van ARAK enz enz Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Mavkt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziilvering Door deze mijne behandeling worden alle ottreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Snelpersdrnk van A Bbinkman te Oouda WKLLKS S B00i EKAMP Daar tegenwoordig veel ELIXER onder den naam van BOONEKAMP verkocht wordt diene men vooral te letten op de firma Op plaatsen waar het niet verkrjjgbaar ia worden afnemers gevraagd Voor oonditiën wende men zich tot H P van DIJK Likeurstokerjj tSchipblok Amsterdam AAÏ BKSTEDL G REGENTEN der beide GAStIiüIZEN alhier zullen op MAANDAG den 14 NOVEMBERa 9 des avonds ten 8 ure ter Kamer van Begenten aanbesteden de levering van KJtüJBENIEB8WAREN en eenige levensmiddelen voor het jaar 1882 De VOORWAARDEN van aanbesteding en levering liggen van 9 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De Inschrflvingsbiljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwijl belanghebbenden bij de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd kunnen tegenwoordig zjjn Regenten voornoemd C C KNAAP Pres NOOTHOVEN va i GOOR L Secret Gouda 2 Novem ber 1881 Eenig l epor7an ïïËE Men wordt verzocht op t iHGKK te letten OIT HIT Magazijn van M aAVE SWAAY ZO K GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gfedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermsrkt te Oouda T GOEDEWiAGEK GOUDA Markt 146 neemt gelden a deposito met 1 maand opzegging a 4 7 s jaars Voor bed ragen boven 1000 wordt onderpand in solide fondsen veistrekt SLUIT op de gebruikelgke voorwaarden jirolongatiën zich met alle verrichtingen aan het Grootboek Bemorgt kosteloos Oostentüksche Conponbladen BELAST zich met den aan en verkoopvan Effecten tegen een provisie van Vs O fondsen boven 30 pCt VuVo Jer 3i pOt Desgevorderd wirden effectecorders tot den middenkoers der Arasterdamsche bears verantwoord oNmii enIëtaaöanïm L Droo fleever Fortuijn tiotterdam Men te a Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 twee 3 L drie f zes 41 7o twaalf 4 Van deposito s voor één Maayd en lan ger wordt de rente vooruitbetaald Versche Appelbollen Boterletters Sausijseubroodjes enz bjj Raaijmaakïrs Haven De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J PORTUUN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda De aitgave dezer Conrant gegchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gMohiedt de uitgave in den avond TUn DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pryg per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 i Ter voorkoming van misverstand zg bü deze beripnerd dat het BUREAU der GOUDSCHE COURANT voortdurend blgiit geveetigd Langde Tiendevi egf D 60 terwgl de DRUKKERIJ dezer Courant geTMtigd blgft MOLENWEBF B 2 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Adminietratie moeten bezorgd worden op bet Banan Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie aan particaliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanieidiBg geeft tot vertraging BINNENLAND OOUDA 16 November 1881 By KoB baluil ii beuoemd tot Se laitensat bij het korpe gerormd uit de weerbaarheidavereeai iog i Bargcrpligt te Oonda de heer J U Beokiug In de tfdeelingtvertlageu van de Staalibegrooting Dep vu Bino ukeii oer 188S kanil voor het volgende Hoogere bargenohool te Gattda Ia de Memorie tan Toetiohtiiig begrooiiug 1881 wordt melding gemaakt vaa eene met de gemeente Oouda tot stand te ixsageti overeenkomst volgeui welke zg de meerden koiten der 5jarige in plaata der Sjarige lohaol aan t Kijk u rettitueeren Men vroeg of die orenenkomit ie tot etand gekomen ea of de geroeraie Ooada aan den Slaat leraggeefi de 6600 die ite Sjarige lohool in 1882 meer zal koeten dan de Tfakgere Sjarige P Jn de wet op de middelen void nen van die iokomil geen epoor Oroote kerk Ie Oonda Behalve den poet voor Kanpen werd ten vorigen jare il den post subsidie voor mouumenteu verwijderd een post voor de kerk Vt Obnda ulks op grond dal de onderhandelingen met de kerkvoogden over de restauratie nog hangende waren Thans vindt men op de begrooting een post voor Kampen niet voof Gouda Men vroeg hoe staat het met die ci derhaudelingen P Zondagavond had de aangekondigde tooneelvoorslelling plants van het ütrechUck Variété geuhekap onder dir der kh W Hart en Jean Gharlier B j eene dergc4 jke voorstelling die min of meer het karakter heeft van een valksvoorstelling betreedt men de sobouwburgcaal met beseheiden eischen Bij een uiet te hoog gespannen verwachting werd de toékhouwer Zondag niet teleurgesteld De heer Jfeau Charlier kweel lioh verdienstelyk van agn taak en ontving vele toejuichingen Het stuk Jaok Sheppard viïl vooneker in den smaak van velen die gewoon fi a dergelijke Zondagvooratellingen bg te wonen Te Leiden lal een Gukjtherus Kolffstichting tot stand komen ter bljjvendli herinnering aan den nitnemenden borger dien d stad v reenigen tyd verloor Hoeveel personen oit Indié Kolff wel met raad en daad heeft bjjgeelaae is niet te bepalen en het aantal van ben dis nog git Indië sullen aankomen en hier zg oU missen is zeker nog oneindig veel grooter Als Koltf nog leefde zon hun die steun niet oBlbnken eenige igner vrienden hebben zich nn verbonden om in dal oplicht te beproeven de plaata van den overledene niet onvervuld te kien Ase oommisaie heeft zieh gevormd wie t loiHê komt en raad of steon behoeft zal zieh zookb voorheen weer kunnen wenden tot Oualthenu KgW Op schooner en passender wyze kon de nagedaohlenis van den overledene iiel niet iu eere worden gehouden Het Leidtch Dagblad meUt omtrrnt deze zaak het volgeaAa Door aeain vrienden van RÜlsa ita heer Quitk KoHT Zaterdag ie Leiden tamtn gekomen ter bespreking van plannen tot het in het leven roepen van een stichiing aan ijja nagedachtenis gewyd is een bond aestichl die den naam van den overledene draagtl hel doel is velerlei nl om weduwen en weezen van Indische faniliën met raad en daad bg te sUsn De gelden van de Verceuiging worden zoo de kas dit toelaat tegen rente en borgstelling uitgeleend Is een weduwe of een familie ooderstenniug waardig dan treedt vOnallherus Kolff open vraagt hulp Ook hondt hg toezicht op de hier ie lande vertoevende Indische kinderen het finanoieel beheer kan men er aan opdragen Wie raad of voorliohtiog verlangt foor de eene of andere zaak kan zioh tot de vereenigiag i K wenden welke dan mei een Of meer barer begonslii ers in overleg treedt Zij breidt natuurlijk haren werkkring ook over Indië uit waar sq mede reeds van steun verzekerd is De commissie van het Oualthên Kolff fouds zal bestaan uil drie leden Ie Leiden of elder woonachtig Als zoodanig erden nn gekozen de keeren H i Bool oud direoteur van het Departement van Finanoien in Ned Indië F van Kelwich gep kolonel en O P de Neve gep luit generaal van het Indisoh leger aan wie nog werd toegevoegjUe heer A W Sjjlhoff uitgever allen te De heer N P f n j 3iöp sohe Bank tbssf met verlof hier Ie ln4ié bét fonds werkdadig vertegenwoordige Staten Oeneraal Tweide Kakeb Zitting van 11 November De heer Rutgers is beëedigd en heeft zitting genomen Het 28 tegen 21 stemmen is aan den heer Bergsma veilof verleend voor het houden eener interpellatie over de sluiting der openbare vermakelijkneden wegens het overlgdsn van Prins Freésrik op nader Ie bepalen dag Over de aanvraag van den heer Van Houten om verlof voor een eedsinterpellatie werd gedebatteerd De heeren Van Delden en Boell aobtten thans een interpellatie onuoodig met hel oog op de aanstaande behandeling van het adres van Dr Uartogh Heys De aanvrage erd verdedigd deor de heeren Heydenrijck en Van Houten die kaar bestempelden alg een introductiemotie en ten slotte aangenomen met 12 tegen 19 stemmen De discussie oW de Indische begrooting is daarna aangevangen ADVEKTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte rlisn Afaonderlöke Nonuners VIJF CENTEN In de Tweede Kamer is herinnerd dat sommige officieren en naar men meent met recht geklaagd hadden dal zij eerst korten lijd te voren in kennis waren gesteld van de gamizoens reranderingen die op I April jl dos op een niet gebmikelijlc tijdstip hadden plaats gehad Deze omstandigheid had sommigen gedwongen de huur voor woningen in twee verschillende gemeenten te kwgten Gaarne zou men vernemen waarom aldus ten nadeele van vele offioieren gehandeld is In verscheiden verslagen wordt door de Tweede Kamer er over geklaagd dat sommige Departementen voor hun bureaux huizen huren op de fraaiste maar ook op de duurste sta gffcp van Den Haag Zoo wordt les aanzien van Iet Dep van Oorlog ees aanmerking gemaakt op het vestigen vita hst bureau v x dan geoeeskaudigea dienst in een huis fai het Veoiioirt Mea neeat dat de Staat met hetzelfde geld reel rulmer en beter burtj nlokalen kan huren op minder dure standen wat volkomen juist is Wederom is in de afdeelingen der Tweede Kamer er op aangedrongen dat den minderen militair zou verboden worden buiten dienst de wapenen te dragen Men wees op het voorbeeld van Engeland Blijkens een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Oonverneur Oeneraal van Nederlandsch Indie neemt de cholera af te Soerebaija Samarang en Batavia dooh heersoht zg hevig te Demak Sidajee Orisaee Malang Soerakarla en Kandong De minister van binuenlandsche zaken heeft naar de Amk Ct meldt onder dogteakening van 10 November jl eeue aanschrijfing tot de dislrietsehoolopzieners gezonden om iuliohling Ie vragen omtrent de gemeenten die van de bevoegdheid hebben gebruik gemaakt in art 82 al 1 der onderwgswet aan de gemeenteraden geschonken tot vaststelling van verbodsbepalingen omtrent den arbeid van kindereu beneden de 12 jareli omtrent de toepassing dier rerordeuingen en den invloed dien f f j og et getrouw schoolgaan der kinderen uitoefeneiiu De statuten der vereeniging de Ned Zuid Afrikaanache vereAiiging t Amsterdam zijn bij Koninklijk besluit goedgekeurd en in de StaaUcourimt opgenomen Artikel 1 luidt aldus Er bestaat eene Nederlandsche vereeniging tot behartiging fan de belangtn onzer stamverwanten in Zuid Afrika onder den naam Nederlandseh Zuid Afrikaansohe v lniging Die vereeniging stelt zich ten dow om binnen de perken door de internationale rechtsverhoudingen aangewezen door alle wettige middelen al datgene Ie doen wat strekken kaq om 1 De banden met onze stamgenooten in ZuidAfrika nauwer toe te halen en in overleg met hen aldaar hulpbronnen foor landbouw nijverheid handel en andere stoffelijke belangen te openen en tea ontwikkelen of de opening en ontwikkeling dalrran te beforderen 2 de publieke opinie zoo ten onzent als fn het buitenland ofer de toestandesl in Zuid frika voor te lichten Elk streven om bg wgzeVran proJSoganda op de zedelgke of gods III tUtjiU i i i i iIiiUMMMI