Goudsche Courant, woensdag 16 november 1881

dieinlige getteldheid dn bevolking dnenjjdi iorloed nit te oefeaeo blgfi daat j uitgealoten Men verneemt met zekerheid dat in het te Amsterdam op Ie richten Ftaoptioum aan de afbeeldingen ran de generaala ran der Heijden eo jhr Verapvok eene eerrolle pliiate ui worden generen De directie Tan de Panopticuia maatscbappg wacht het antwoord ran Z U af uf het hem al dun niet welgerallig eou liju daarin te worden geplaatst Z K H priua Frederik zal orden roorgeateld ala Teldmaarschalk prins Hendrik als odmiraal der rloot met den keten au het Oeideu Vliea die in Pargs wordt verTaardigri en de prina Tan Oranje te Parqs orerleden in zyu uniform ran kolonel der hizaren omdat Z K H als insp over het wapen der kaTallerIe reeds zgn ontalag had genomen Hel benoodigd kapitaal om ook te Hage een Panoptienm te stichten is reeds bg elkaar Men zoekt daar naar een geschikt terrein Een Bubbeus in geraar Uil Londen wordt bericht dat gedurende den heftigen storm van 14 October een deel der loodbekleeding van het dak der koninklgke kapel in Whitehall was loagegaan Dit werd echter niet ontdekt totdat bg gelegenheid Tan een der latere regenvlagen het water door de prachtig geschilderde zoldering van de kapel daarin droop Deze zolderbeschildering ia een werk van Bubbeus dat hg vervaardigde toen hg graant was aan het Ëngelache bof 1629 De schilüerg stelt de apotheose van Jakobus I voor de kunstenaar ontving daarvoor 3000 p st In de 18e eeaw werd het door den Florentgner schilder Cipriani gerestaureerd en was tot nu toe ongeschonden gebleven Het ia te hopen dal het water het sohoone kunstwerk niet al te zeer zal beschadigd hebbeu Het afdeelingsonderzoek der oorlogsbegrooting voor 188S heeft aanleiding gegeven tot uitvoerige beschouwingen en tal van opmerkingen De oplimistisobe beschouwing der leden die de met 1 April jl ingevoerde nieuwe legerorgnniaatie als den ooffiisbaren grondslag voor een atrgd vaardig geheel aanmerkten dat in oorlogstgd terstond kraohtdadig zou kunnen optraden kou door leer vele leden niet gedeeld worden Voor hen legen in s miniaters meeuing dat de legerorganisatie den grondslag vormt voor het optrekken van het militaire gebouw juist een der grieven tegen het beleid van den minister van oorl Een afdoende regeling van de levende atrgdkrachten werd door hen verwaobt van eene regeling der militie en sohuttergen met eene daarmede verbandhoudende organisatie van bet leger benevens een dislocatie etf kazerneeri splau gelgktgdig bg de wet vastgesteld ter verkrgging van een goed overzicht over hel geheel en ter vermgding van het geTaar eener partieele en dns gebrekkige regeling Men ging daarbg Tan het standpunt uit dat het tot stand komen eeoer nieuwe regding der iftilitie en aohultergen van veel grooter belang is dan die eener organisatie Vele leden drongen bg vernieuwing en met kracht aan op vaatstelUog vau legerorganisatie bg de wet als waarborg voor atabiUleit en in het belang van het leger en de schatkist en met Terwgzing naar Frankrgk en Dnitachland waar reeds gernimeo tgd een legerwet is ingevoerd Andere leden kouden zich niet voorstellen dat eene weltelgke regeling meer voordan nadeeleu sou afwerpen De ten vorige jare innevoerde leger organisatie werd toch nog met een enkel woord besproken hoofdzakelgk met het doel om aan te tooneo dat de minister omtrent venohillande punten o het aantal vrgwilligers het opnemen in da organisatie der corpsen van veraohillende werklieden de sterkte aan paarden der oav Uerie dep6ls enz uog geen genoegzaam bevestigde opinie bezat Ook de kader quaeslie achtte men nog iu geeneo deele geregeld daarbg wgieode op het nog bestaande gebrek aan kader waarin ook in militie en sohnt tergoctwerpen volstrekt niet wordt voorzien zoodat eene blootleggiog van s ministers plannen omtrent deze question bruiante werd gevraagd Verschillende leden meenden dat zonder invoering Tsn de verplichte persooulgke dienst dit vraagstuk nimmer tot eene oplossing zal zgn te brengen over welk beginsel thans met hel oog op de aanhangige zaken miiitieeo schntter wetten niet werd uitgeweid Tot aanvalling van het kader werden verschillende denkbeelden aangegeven o a een langeren diensttgd der miliciens len einde uit hen het benoodigde kader te trekken een maatregel dien men eohter niet orereeokemstig de bepalingen der grondwet aohtte Vele stemmen giageu wederom op tegen de steeds aanhoudende beUngrgke uitgaven roor het departement van oorlog aarvan het eindogfer thans bijna S3 millioen bedraagt lerwgl hel te betwgfelen valt of w ten opziohte van ons defeusiewezen wel iels verder gekoAien zgn een toestand onhoudbaar e onvenuitwoordelqk met het Ipg op de finaaeieele draagkracht der natie eene ondrgviiig van uitgaven die ons in oorlogstoestand geheel buiten staat zou kunnen stellen over voldoeude geldelgke middelen te beschikken De meerderheid der leden konden zich roet die beschouwingen iu vele opzichten niet vereenigen achtende zij het onveisntwoordelgk indien niet werd gestreeH naar de mogelgkheid eener verdediging van on Innd door eene nitiooaal legfr goed ge irapend en geoefend gesteund door flinke verdedigingswerken en doelmatig voorbereide inundatiën All vervolg op het bericht meldende het over eilen eener vissohersaehuit door de stoomboot LorJ Soflm aan den Hoek van Holland wordt het volgende medegedeeld Schipper Zwartveld vail Zwartewaal zeilende in den Waterweg en eene stoomboot ziende nsderen wilde voor deze op de gewone wgze uitwgken De stoomboot welke op het loodswezen aanhield week daardoor denzelfden kant nit Schipper Zwartreld die inzag dat ihans eene botsing onvermgdelgk was geworden wendde het roer om langs de andere zgde het dreigende gevaar te ontgaan Doch daartoe was het reeds te laat de stoomboot voer den schokker met zgn achterste gedeelte aan waardoor deze zgn mast verloor en vooraan een gat bekwam even boven de waterig Van de drie opvarenden sloeg de gehipper overboord maar bad het geluk een touw te grypen aardoor hg na eenige inspanning gereS werd De boot nam daarop den schokker op sleeptouw en bracht hem naarde werf te DeUshaven Uit Katwgk aan Zee wordt gemeldt dat uit het onderzoek ingesteld omtrent den toestand van de verongelukte schuil de FrouK Aren t is gebleken dat het wrak geheel weg is De acht zich nog in de schuit bevindende Iqken waren in vergevorderden staat van ontbinding De persoon die z nit het wrak gehaald heeft ia Iwee dagen daarna ten gevolge van de ingeademde pestlucht bezweken Ook belette die vergevorderde staat van ontbinding dat men getracht heeft de lijken te herkennen ze werden dadelgk begraven De rrees dat de schuit van de wed P Krulte Scheveningen in deu Ocloberstorm met man enmuis zou ziju vergaan bigkl helaas gegrond te zgn daar het vaartuig na den storm niet meer gezienis en niets van zich heeft laten hooren Hetongeluk heeft vermoedelgk plaats gehad bg Doggersbauk daar op die hoogte door een Scheveniugscheu visscher een ktuifhout is opgevischt datherkend ia afkomatig te zgo van genoemde schuit De bemaouiug bislond uil de volgende personen P Mos Mz sluurraaui Simon Deu Heger DirkVan Dngn Arie Den Heger Arie Bruin MinkDen Heger Willem Den Heger Gerrit De Jbngvan Egmond en Dirk Van Duiju rf Volgens telegram van Aden is het stoomschip Madura aldaar Zaterdag avond aangekomen aan boord hebbende kapitein Brugus en 38 personen behobreude tot de opvarendeu vau de Kming der NaderUmden die in zgne sloep waren Deze schipbreukelingen waren door de Madma aangetroffen 6p de Salomoneilauden De Directie der stoomvaart maatschappg Ntderland deelt het volgende mede Volgens telegram van Point de Oalle bg de stoom vaartmaatachappg Nederland ontvangen is de kaunonneerboot Btady aldaar aangekomen na den kruistocht ter opzoeking van booten ex ss Koninf der Nederlanden Te Diego Garcia ontmoette de kommandaOt den 30en October de Madura van genoemde maatschappy en sprak met kapitein Adriani af dat deze naar Feros Banhos een der Salomon eilandeu ten noorden der Chagos zou stevenen waar vermoedelgk volgens berichten van inlanders een boot zou aangekomen zgn Zooals reeds uit het telegram bigkt ia dit met goed geTolg geschied De Madura heeft daar kapt Brugns en de 38 personen die bg hem in de sloep waren aaiigetrolfon ep is met allen behouden te Aden gearriveerd n weder vertrokken Het was het voornemen van kipt Adriani om ook nog de Scychillen te bezoeken op wpg naar Aden vermoedelgk alleen om te iuformeeren of iulaudsche vaartuigen ook scbipbreskelingen hadden opgenomen want de booten hebben natuurlijk niet naar de Seychillen geatuurd Het bericht te Diego Garcia w s dat de opvarenden van de boot die op Peror Banhos as aangekomen den 24sten Ooiolxr in een kusUchoenernaar Mauritius waren vertrokkAi De genten te Galle telegraphèeren daarover hetvolgende iReady terug zonder booteir te hebben gezien bericht dat een boot met den kapitein 35 man nelgke en 3 vrouwelgke passagiers te Peros Ban hos was aangekomei op 19 October zeilden naar Mauritius op een kustvaartnig H October Madura arriveerde te Diego Garcia op 30 October vertrok naar Peros Banhos vu daar omt de Sa hillen ni r Adm uitziende naar de bonten de Ihad zocht de Malediven door aanr vond niets De consul te Galle vermaldl in zgo telegrapi aan de Kegeering ütai ji Urdggekonw zag am boo ten hoorde dat de kapiteinsboot ipel 49 pehonen Peros Banhos N W eiland Chagos bereikte op den ISden vertrok in kustvaartnig op 2j October naar Mauritius Het is dus niet geheel onifo el jlf lnt in deae berichten nog van andere dan de reeds geredde sloepen sprake is De Prini van Oranje die spoedig te Point de Oalle verwacht wordl zal de geredden uit de bootsmsnssioep medenemen en de directie heeft kapt B van dsyr Sprenkel opgedragen om met deu kommnudaut van het ss Staii te overleggeu of en zoo ja in welke richting nog ver4er kon wordan gModit Als al de eilanden waar de booten hadden kunnen landen zgn doorkruist dan bigft nog de groote kans over dat de booten door voorbgkomende uilschepen zgn opgenomen eu in dat gevat kan het lang duren voor men zekere tgdingen krggi Zooals reeds is medegedeeld piisseeren zoowel de schepen die Tan Bombay en de Perzische Golf rond Kaap de Goede Hoop moeten als die elke i au de Boode Zee naar Australië bestemd z jn om en nabg de plaata waar de Koning der Nederhmie i Teron gelukt o Tegen het einde dezer maand zal een nieuwe roman vauGeorg Ëbers het lioht zien Dit frau Bürgermeiiierin Om een verheven vrouweokarakler uit de zestiende eeuw groepeert zioh de geschiedenis die in ons land voorvalt Bg de firma Koch en Vlierboo n te Boilerdam Is Zaterdagnacht ingebroken De dief heeft den lessenaar van deu pakbnisbaas opangcnaokt en daalah ongeveer 300 medegenomen Het comité voor de opriehting ran een attndbeeld van Graaf Tan van Nassau te Utrecht kyft opnieuw een beroep gedaan op de oflervoardigbeid onzer laudgenooten Het vermoeden dat de thans iii heohtenis genomen Paasobier de eenige dader is Tan de jongste nachtelgke inbraken te s Hage wordt al meer en meer bewaarheid De politie allhans beeft na ijjn arrestatie beslag gelegd op een gouden brwhc welke de verdachte onlangs ten gesohenke had gegeven an een vrouw van rerdachte teden en welk sieraad herkend is als de broche voor eenigen tgd met andere koalbare voorwerpen door middel van braak ontvreemd nit een woning aan het Kanaal Ër zgn plannen ontworpen om ook iu het Zeister Bosch een villa park uu te leggen Öe têèkeningeo volgens het ontwerp van den heer C Copgu doen zien dat die aanleg op groote aohaal zal geaohiedeu eo dat er gelegenheid is tot ket bouwen van een groot aantal villa a Het b gft intussehen te weuschen dat daarbg too weinig mogeIgk van het bestaande Zeister Bosch zal orden afgenomen bet tegendeel zou zeer ie betreuren zijn Men zal zich herinneren dat in September jl aan verschillende Gemeentebesturen concessie is nngevroagd voor den aanleg van geleiddraden voor hel in exploitatie brengen van een eleotrisoh nurwerk waarvau de ingezetenen zich tegen ten jaariyksebe retributie zullen kunnen voorzien en dal den tgd met de grootste juistheid en onderling voor allen preciek g lgk zal aanwgzbn Thans heeft adressant iu een broohnre de Uak nader toegelicht Hg deelt daorin o a mede dat zgn denkbeeld niet slechts in theorie m ar ook reeds in werkelgtheid bestoat i te zgnen huize Bezuidenbout no 113 s Hage loopt sedert maanden een specimen dal voor eiken belangetellende op aanvraag gratit te bezichtigen is en als grondtype zijner vinding kan beschouwd worden Hierop geeft de schrgver de volgende beichrgving van de werking zgner vinding Hel eleotrisoh centraal slingerwerklnig gkl in constructie geheel af van de gewone slingers der zoogenaamde régulateurs het heeft daarenboven de volgende voordeelen Zgn sliggerwgdte amplitudo is kleiner en bijjft steeds OduMmifeWv een eigenschap van volmaaktheid die nooit is bereikt en onbereiklMar is in mechanische slinger uurwerken ulfa in de beste en kostbaarste die men op observatoria vindt Zgn beweging is vrger en onafhankelijk vaii den gedurigen drang der hellende auker vlakkeu op de meohaoisebe slingers het loopt zouder olie bijTolkomeo oompeiuatie Men zal dus a priori kannen leg gen dit ket erktuig volmaakter zal moeten tffn dan een ge andere slinger en de ondervinding n eenige maanden is reeds iiii om te getuigen dat geenerlei afwgking iu zgn gang is opgemerkt Zoo juist nu als dit slingerwerktuig de seconden aangeeft evenzoo juist zullen alle duizenden l rwerken van hem afhaukelgk de seoouden eo mitsdien de minuten en de uren in onderlinge overeenilenming aangeven en bigven aangeven Aan het slot der brochure leest men voorts nog de volgende bijeonderhedcn De uurwerken op afstand zullen eenvoudige gaande uurwerken zijn Niets belet echter indien het verlangd wordt ook de eisohen der eelde te bevredigen Wil iemand daaraan een slagwerk verbonden hebben hg kan bet krggen Wil hg een soort torenklok op bet baloon of iu de fapsde van zgn hals hebben aangebracht hel kan gemaakt worden Wil hg ook in zgn vestibnle het uurwerk met prachtige Igst en wijzerpUat en dito wgzets doen schitteren het kan hem worden geleverd De delails der technische uitvoering vauhetplau zgn nog geen publieke zaak en behooren vooralsnog tot de vertrouwelijke mededeeliugen aau de Oemeeotebestnreu vau Amsterdam Eolterdam en s Gravenhage Te Leiden werd door een winkelier bg de politie aaogifU gedaan dat te zgnen nadeele waa ontvreemd eene rol rood lint waarvan men verdacht een persoon het niterlgk hebbende van een zeevarende die bg dien winkelier stalen lint had gevraagd en den volgenden dag zon wederkeeren om van elk soort 20 meter te koopeu dooh die niet teruggekomen as De politie vond de ontvreemde rol lint bg een winkelier die deze met nog negen andere rollen lint gekocht bad vau een hem onbekend persoon die naar de besohrgving te oordeeleu dezelfde persoon moest zgn Verder onderzoek bracht op het spoor van den verdachten en Zaterdag avond bg aankomst U Leiden van de atoomboot Crujuit werd de machinist W D aangehouden en aan den bestolene tt den opkooper vertoond als de doder herkend By esoe visitatie in bet door D op de boot bewoonde vertrek werden nog vier rollen lint in een takje gevonden AaMranMük Irachlle D te ontkewien doch ten slotte bekMHls kg den diefstal ea ook dat hg de Tier nog in ign bezit gevonden rollen liutjl Donderdag te Gouda in ren winkel had weggenomen D stond lot hiertoe bekend als een oppassend man H heeft eene vrouw en zes kinderen Door den gemeenlevelJwaohter van Bhqnsbnrg werd Donderdag II iu vereeniging met een rgksTeldwaohter geboeid naar de gevangenis te Leiden overgebracht zekere B die onlangs een op de Moëlaan bg Leiden wonend geziu met moord bedreigde too kem niet eene som wu ƒ 300 werd gegeven en die na dien tyd ook andere personen waaronder de Iwrgemester van Bhgnsburg bad bdeedigd en met den uod bedreigd Eene talrijke mtsnigle was op de been toen hg gevankelgk uit het dorp werd weggevoerd en een luid gejuich gaf de voldoening der menigte te kennen B heelt 4 of 6 jaren geleden een drietal jaren egens diefstal en desertie iu het militair detentiehuis gevangen geuten en is naderhand nog een paar lueren met gevangenisstraf gestraft Buitentandsch Ovefiiictit De Ëngelsehe miuisterroad heeft in lyne laiRste zhting beslaten hel tlatu quo in Ierland te handhaven Sommige bladen o a de BpeeMor hadden hel enklweld geoppeM om deu heer Forster door een Ier van geboorte te doen vervangen maar dit deukbeeUl heeft geen ingang gevonden wanfde heer Forster keert met volledige volmacht naar Dublin terog In den ministerraad is ook beraadslaagd over hel ontwerp tot jjziging van het reglement van orde dat in de aanslaande zitting b het Lagerhuis zal orden ingediend Bg de herstemmingen te Berlin is het arm toegegaan Gekozen de heer Trager van de Forttchrittpartg mei 190 0 stemmen De socialist Bebcl verkreeg er 18979 In het zesde district van Berign is gekoun de deer K otz van de TorUchritt fai met 17946 stemmen tegen 17377 op deu socialist Hasenolever Van de andere herstemmingen noleeren g Treischke te Kreuznacb Minister Hobrcoht te Marienwerder te Diet Bromberg Alton allen candijaten Üer Fortschrittsparig over t geheel dns is de uitslag van de herstemmingen ver boven de toutste ver aohtiug van de Fortschrittspartg afgeloopeu Een telegram van R O uit Pïrgs van Zondagavond meldt dat de heeren de Freycinel Say en Ferry geen deel van het nieuwe kabinet zullen uitmoken Het Journal de Parii geeft te verstaan dat zij het niel met den heer GaMbelta eens kon i ken orden omdat ig te u r voorstanders zgn van bet ttatu quo In België trekt een belangrijk artikel de aandacht voorkomende in den ultramontaansehen Courier de Bruxellet die een omkeer in de politiek der Belgische clerioaleu aankondigt Zg znllen in plaata van eene verdedigeude politiek eene polilique d aelo gaan voeren en bg de verkiezingen voor de helft der Kamer in Juni 188 3 optreden met een positief programma dat door den Courier in de volgende negen punten wordt samengeperst lo Herstelling der diplomatieke betrekkingen met den paus 2o Vrgdom der priesters Van de militie en vrge benoeming van de pastoors door de bisschoppen 3o Vrgheid van begraafplaatsen zoodat iedere eeredieust zgn eigen kerkhof zal hebben 4o Onzijdigheid van den staat tegenover de scholen en vrgheid der gemeente in zaken van lager onderwgs 5o Vermindering van kosten zoodra de staat geen onder gs meer geeft 6o Beperking van den militairen dieustplicht en van de oorlogsoitgaven 7o Eene kieswet die oprechtheid in hel kiesstelsel brengt en de Belgische kiezers gelgk maakt voor de stembus 8o Eerbied voor de rechten der Vlaamsohe taal Eu eindrlgk 9a Decentralisatie eerbied voor de vrgheid van gemeente en provincie Het zal voor den toeschouwer der aanstaande verkiezingen heel wat belangrgker zgn als zjj niet alleen zich op het gebied der onderwijsqnaestie be egen Dit zal althans voor hel uilerlgk zoo zg de bestrgding der neutrale school zal in hel hart der clerical n cl hoofdrjuk bigven Het Oostenrgksche Parlement heeft gisteren zgne erkzaamheden hervat Men veivacht dat de oppositie ziöh ernstig zal doen gelden maar met even einig kans Dfe meerderheid is niel groot maar goed aaneengesloten Ten gevolge van overlgden zgu in de eerste Kamer eenige plaatsen opengevallen elke de Begeering kan bezetten zoodal zg ook daar op eene meerderheid rekenen kan Graaf Taaffe en zgn ministerie genieten oog steeds het vertrouwen des Keiurs en de geruchten iMlke de dagbladen der oppositie in omloop brengen en waarin het tegendeel verzekerd ordt vinden einig of geen geloof Opmerking verdient de benoeming door hel mi nisterieTaaife van graaf Sohönbom tot stedehouder van Moravië een man die tot de olericaal conser vatieve partg behoort eu sterk naar den k nt der Czechen overhelt De organen der Duitsch liberale partg laken deze benoeming te meer omdat graaf Schönborn nimmer be gun van bekvaamheid voor dergelgke betrekking loonde De tegenpartg is eohter opgetogen en verklaart dat het kabinet Taaffe nog nimmer beslissentier stap naar de rechterzyde deed De Effectenbeurs LXI Amsterdam ii November 1881 De verbetering ten aanzien der geldmarkt heeft aangehouden De Pargscbe beurs ia veel kalmer geworden doch de realisatien voor die plaats bigven voorlduren In Tnrksobe fondsen as eenige daling op te inerken Pageljjks erden gansohe partgen ler markt gebracht men is nog iteeds bezig daar de finanoien te regelen dooh het valt niet te ontkennen dat dit vrg laug duurt De voortdurend hoogere Ne v York8che noteeringeu en ook kooporders loor die plaats deden weer eenige soorten aenmerkelgk verheffen BiNliKMLAKDSCBK KAABDSN Sioati ondeen Deze zgn opnieuw eene fractie in prgs verbeterd De integralen rezen pCt de drie en vier pCt i pCt Premieleeningen Amsterdamsche i f 1000 verbeterden 1 pCt Bolterd en Gemeente Crediet daalden Vi pCt Paleis van Volksvigt 3 pCt hooger Bpoorteegleemngen De handel In deze waarden as niet levendig Haarl Zandv S i pCt lager aand Ned Centraal en dito uilgest schuld t P K i Boxtel Weul aangeboden vooral de gest Ie Hyp welke ruim 2 pOt verloren Aand Èpl Staatssp Maats 6 pCl verbeterd en Indisohe Maatschappij 1 pCi hooger Trannoajfleeningen Weinig handel Nederl monteerden pCt Gooisohe V pCt lager Indutlrieete Kaarden Ook de handel iu deze aardeu was niet zeer levendig In aand Stoomv Java was prijsverbetering te bespeuren Aand Ned Bank monteerden 8 pCt aand Kanaal en Handelsv Amslerd 1 pCt Bolt Handelsv Vi pCt De aand Afrik Handelsv Bolt Intern Cred Hand Kol Bank gingen pCt ochteri iit EuBOFixscHi WAARDIN StaaUfondu De Bussische fondsen loonden eenige meerdere vastheid 1 pCt Buiten Spanje steeg van 27V4 S e BpOl Turken daalden van IS i tot 12V Egypte van 73 sot 7SVj Hongaren konden zich beves tigen leen 67 en pap rente beide l i pCt de SpCt goudleening l i pCt Fremielttimgen Antwerpsoh eu Brnsselsohe loten 1 pCt hooger Hangaren en Stuhiweissenb Vi 1 pCt lager Oostenrgksche j Vi pCl hooger Ër is eder een uiea soort loten verkrijgbaar gesteld op onu markt nl de 3pGt premieobliga tiën van het vorstendom Servië tot deu p ljs van 891 pCi o 2g zijn groot 100 francs en tot 18 0 hebben jaarlgks 5 trekkingen plaala met zeer hooge prgzen na 90 vermindert successievelijk het aantal trekkingen Gelgk bgna alle premie loten znllen ook jieze in veler smaak vallen doch of de aankoop aanbeveling verdient is nog twgfelachtig met het oog op den toestand van Servië dat eerst na den laatsten Oo8terschen oorlog tot geheele ulfstandigheid is ge komen Spoorvegteeningen Alle Biésische spoor eg aarden aren iets beter uitgezonderd Baltische eu Brest Oraje o die a V pCt daalden De meeste overigen rewn s a 1 pCt Ahxbikaanscbi waabden StaaUfondten Voor de 8pCl Florida Certifio is een avana van Z i pCt te vermelden Meiic verminderden 1 pCt Van de Zuid Amerikaansche Staatsfondsen waren slechts Brazilianen gezocht De hoofdsoorten 1 pCf hooger de overigen s P flauwer Spooruegleeningen Denver Bio Shares 4 pCt beter Chic Northw pref aand 7pCt hooger Chic Book IsUnd Illinois eu Missouri Shares verbeterden 3 i 4 pCt al de overige soorten a Vs P t hooger Y InduttrieeU waarden Colorado s en Maxwell meer gezocht Van de eersten verbeterden de Oblig vi pCt Certif dito pCt de laatsten circa V pOt hooger Pboiongatie bïnte 4 pCt T P S Ër ging heden in de buitenlandsche slaatafondsen weinig om Onze Staatsfondsen hooger Van buitenlandsche soorten noteereu Oostenrgksche Egypte en Peru vast Bussen s b Spanje Turken Mexico s Vi hooger onde Konga n Vl lag Aand Hdil Spoor eu und Indische Spoor pCt hooger GEVONQEN en aan het Bureau van pomie gedeponeerd tea gouden oorknopje met bloedkoraal een blauw oorbellelje Laatste berichten FariJB 14 November In de couloirs wordt verteld datf Gambetta heden aan Grévy een besluit voorlegde behelzende de namen der nieuwe ministers en dat dit morgen verschgnen zal Het Kabinet zal als volgt zgu samengesteld builenlandsohe zaken Gambetta met Spnller als onder secretaris binnenlandsche zaken Waldeck Bousseau onderwgs Paul Bert oorlog Campenon financiën Allain Targé openbare werken Bayaal posterijen Cochéry handel Bouvier justitie Cazot marine Congeard landbouw en sohoone kunsten Proust FarJj S 14 November Grévy heeft het Kabinet aangenomen zooals het door Gambetta is voorgesteld De decreten zullen woarschgnlgk heden avond nog geteekend warden Parijs 14 November De ministers hebben het programma goedgekeurd dat Gambetta morgeu in de zitting zal ontwikkelen Het bevat vreedsome verzekeringen betreffende de buitenlandsche staatkunde noodzakelijkheid van het icrutin de litte en van de herziening van de verkiezingswgze van den Senaat WAABSCHUWII G BUBGEMEESTBEen WETHOUDEKS ran Gouda Gezien de Verordening op de Wijken en het doen oan aangifte lot iet bijhouden der Bevolking Segietert Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening lEUEB die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST daarvan zoodra mogelgk allgd binnen DBIE dagen aangifte moet doen bg de betrokken WIJKMËËSTEBS en ter PlaaUeliJke Secretarie Bureau van Bevolking en de HOOFDEN der huiigetinnen alsmede afzonderlijk wonende pertonen gelgke aangifte behooren te doen wanneer zgDIENSTBODEN of andere personen in bunne woning opnemen ii en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gehouwen of betloten erven verplicht zgn te zorgen voor eene behoorlijke NUMMEBING hunner panden elke nummering eveneene moet geschieden op AFSCHUTTINGEN bg verbouwing of vertimmering terwgl zg mede gehouden zgn om binnen ACHT dagen na eene eplÜring of vereeniging bnnner peroeeleu daarvan ter Plaattelijke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte wgziglng in de Itnisuummers kunne worden gebracht