Goudsche Courant, woensdag 16 november 1881

Vrijdag 18 November 1881 N 2689 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 reéels k 50 Centen iedere rege meer 10 Ce en GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonde ke Nommers VUF CENTEN De inzending van advertentiën kan gesoliieden tot Mn uur des namiddags van den dag der tütgave 3 g maar veeleer hen karakteriseert als personen onbekwaam voor hnnne betrekking Het moet Inide worden verkondigd dat zy verre van lof waardig te zyn voor hnn slimheid en handigheid eer strenge afkeuring verdienen voor han oitlokken tot een misdaad die zy juist moesten voorkomen Dit is vooral ook hierom goed opdat hnn daad niet tot navolging verleide Het is nn eenmaal zoo dat de mensch geneigd is andere menschen na te doen Wanneer de politiebeambten in de kleinere gemeenten van ons vaderland zien hoe hunne collega s in de hoofd stad ageeren zou het zeer licht mogelgk zyn dat zy hen navolgden en insgelyks gingen Amsterdam geschiedde j Om a a tl 1 dat zy hen navolgden en insgelyks gingen handelen ab te Amsterdam geschiede Om dat te voorkomen is het wenschelyk dat er door het het gansche land stemmen opgaan die met kracht en klem verklareri KUBD IK TEN HOOOSTI AfKEtnUNO ftj Dï Am 110 BINNENLAin GOUDA 15 November 881 De heer Dr C H van Ehan predikant b j de Herr Oemeeote alhier heeft een beroep ontvangen nsar Rotterdam VEBG1DEEIN6 van dim GEMEENTEHAAD Vrjjdag deo 18 November 1881 des namiddags ten 1 UN ten einde te behandeleo De Begrooting van bet Bnrgerltjk Armbestuar dievat 1881 Het adres van A Weggen houdende nader versoek om eene tegemoetkoming uit de Gemeentekas wegens lyne abusievelijke inachryting bg de aanbesteding van het uitdiepen der Gonire De miuive van de Commiraie van Toetioht op de StadsMutiekacbool betrekkelijk het bouwen van een orkeat in de Sooieleit i Ona Genoegen Het adres ran Dr J W Kroon betreffende verhooging der jaarwedde van de StadaGeneea heeren COEEBSklNDENTIE SCHAAKSTBIJD Alkmaar wit Gouda ivart 21e aet C 8 nt B 7 A 8 B 8 Voor het waisohen der linnen en wollen goederen ten dienste van het garniïoea alhitr ia het muist ingesohreren door 1 C Sobrare alhier In de riltingder Rott Arr Reohtbank ran Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld G V d ft werkman te Bergambacht bekl ran beleedigiDg van een bed beambte tot ƒ 16 boete Naar men verneemt ia door iil É den heer Jan Dionys Viruly Jan Diouysioon aan j Nederlandsohe Zy looden b v den vroeger wegena dronkenrehip veroordeelde zoo na eo dan een borrel lnooen preaenteeren om eeoa te ziea of hy al aterk geooeg waa de terleidioa te weêretaan I Onohiedende deie wurxihaifinK ter Toorkomiiig T n VESVÜLGINe n BESTRAFFING o ereenkomslig de bepalingen der borengenoemde VerordeiuDg eo¥dtt iieA 16 No emj er 1881 Burgemeester en Wethouders Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Bu rgerliJIce Stand GOUDA GEBOREN 11 No Uvin Hult ooden H BiQDtDiluli en M J Rietield Abraham oaderi H J Babouw en M do Briigo U Neisllje ouder A Kwiokelenberg en J Biitelair 18 Kebecca Maria ouden C Slolwu W M an Knljk Hendrik ouden W nn Eek en J P Hleabroack Hendncua Johannes Mdrlnus ouders J C Alblas en M Lultjes Gerardas Anthoaius Cornells ouders C I uyend jk en C M Bru jnol 14 Maartje ouden G van der klis en V van de Water OVERLEDEN 13 Nov A Slolk In A Gielbuls 61 13 C J Bonneor 8 m M Nieuwveld 5 m 14 n van Dam 7 m A Dues 7 m Burgerlijke Stand van ondentaande gemeenten van 6 tot 11 Nov 1881 Moordreoht = OVERLEDEN 0 van de Weterini Jiuiav van H J van Weelden 78 j A C van Heijzen bttiavr van C van der Hoeven 48 j OEHVWD A de Vries en N Tgn Gouderak EBOSEN Adriana en Ilendrikje ouden T de Kogel eo H an Itullem OVERLEDEV E Kol Wed A Verboom 8 J J van Vliet 8 m J M de Jong 1 m ONDERTROUWD C Boer 24 j eo A Rnstvrst 83 j OEHUWn C de Jong en M Krnit Stolwijk OEHOREN Jannigje ouders U Noorlandsr en O Both Coroelis ouders O Macdsuiee en W Anker Tennis ouders H Stout eo K Berkouiver ONDER rBOÜWI B Eykelrnboom en P Anker GKHl WD k den Brave en M vsn Leeuwen y Haastrecht GEBOREN Conielis ouders C van de Hondel en A Steenkamer OVERLEDEN P de Unge 1 m Reeuwtjk GEBOREN Maria ouden H Heijneman en C Bosisnd OVERLEDEN C Ouwendijk 6 m L van Koon 5 J Waddlnxveen QEBORENi Hermanns ouden A Mulder en Boer OVKRIEDEN F A Alphenaar uiav van G de Jong 24 j J Blonk buisv van C van Gulik 00 j ONDERTROUWD J C Streng eu M H NeerscboUen C Streng en S Smolders GEHUWD O UitBegene en F Verkerk J Bebelsar en D Slinger Zevenhuizen GEBOREN Maria ouders J Aanen en O Mnilwuk Leaa Jaeoba ouders C Bos en M PaulOVERLEDEN A Zgderbaod 2 m is GEHUWD A van der Velden en T Haster ADVERTENTIfi N VEREENIGING tot ONDERSTEUNING der nagelaten betrekkingen Tan Katwflksche en Nooidwgksche Visschers Wg ontvingen nog als bgzondere gift ran N N een coapon gioot 2 97 welke methet overig bedrag der giften en jaarl ksche contri bntiën naar Leiden zal worden verzonden De êubeommiêtie al tier M A G VORSTMAN A SCHONEVELD y d CLOET H IJSSEL DE SCHEPPER WOUDT GEVHAAGD op een Dorp nabg Gouda een BVRQERMMISJXl P G die genegen is in het Hnishonden beholpzaam te z n Adres onder N 638 aan het Borean dezer Coorant Wordt AANGEBODEN Kost en Inwoning met VRIJE GEMEUBILEERDE KAMER tegen billgken prgs op een nette stand Adres letter M by den Boekhandelaar H C BDAUW Jr alhier EM e onnutwekkand xlakta dia eane talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eene lichte storing der Maag maar als zij woidt verzuimd dan dringt ilj door het geheole lichaam tast de Dieren aan de lever het klierbed en lietgeheele kllpr uilelsel teiwijl de lijder ondragoltjk kwijnt tot de dood hem uit zijn lijden Terlost De ziekte wordt dikwijls voor andort kwalen aangezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen ooidcelcn Heb Ik na hetelcn pljn ol moeilijkheid in de adeiiilidliiigf Heb Ik een gevoel van matheid van tüd lot tijd met slaperigheid t Hebben de oogen een gele kleur Heb lk 8 morgens rondom de landen en het taiulvleesch een dtkke kleverige slijm gepaard mit ecu onaangciiaraen smaak 1 1s de tong beslagen ¥ Heb Ik pijn in de zijden of in den rug Heb Ik naar de rechterzijde oen oi zetting als of de lever grooter wordt v Ben Ik hardlljvlgj Gevoel ik draalerlgheld of duizeligheid wanneer Uc eensklaps uit horizontale ligging opsta f Zijn de afscheidingen nit de nieren vulllgen Hoog gekleunl met een neerslag als men ze heeft laten staanT Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheld on oprispingen uil de maag H b ik dikwijls hartkloppingen Al dcic verschljiiselen zullen lich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij dun lijder boui tellnga Als het een geval van langduilg gelijken aardis komt er een droge stootende hoest na eenlgeii lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid en vuil bruinachtige tlot terwijl aan handen en voelen een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumatlsche pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laalsle kwelling Het is dus van bet hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen In haren eersten graid wanneer een klein medicament genezing zAl teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vasle werking is moet het ware middel worden volgehouden tol ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverziekte Hbt zekerste en meest afdoende middel er tegen is Selgers Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A 1 While Jl Farringdon Road Lon don E C Deze Sirooo tast de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met worlel en tak uit het lichaam Breda van de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers in HoUawI Java en Koloniën PrlJ vao de Siroop Al 5 van den PUlen f O 71 Te Oouda THIM ApotL DIENSTBODE GEVRAAGD in een stil Gezin zonder Kinderen Vereischten boven de 20 jaren ond zindelflk en goed koken Loon ƒ 70 met uitzicht op verhooging Zonder dengdelyke getnigen zich niet aan te bieden Adres Crabethatraat Q 237 DIT DB Bi rbrouweriJ en AziJnmakerU DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rykdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrygbaar is wordt door tal van geneealmndigen aanbevolen A T W in concurrentie met Engelsche fabri£LmSU £ katen tegen veel lageren prgs PBiySESSE en BMUIJSE BIEBHy van onderscheidene qaaliteiten BOBDMAVX AZIJN KBUIDBNAZIJN DBAGONAZUrfen WlJNAZIJN in onderscheidene pryzen Adressen van soliede Bottelaars zyn op aanvrage te bekomen VAN VOLLE HOVE Co Arasterdam Snelpersdruk vao A Bbinkkan te Gouda Spoorbaan GOUDA den HAAG De Notaris J A tah db BROEK te Zoetermeer zal namens de Directie der R Sp Mu oj WOENSDAG den 23 NOVEMBER 1881 s voormiddags 9 ure in het KofBjhnis van M H BEGEER te Zoetermeer in het openbaar VERPACHTEN de rceelenüRAS en BOUWGROND met de daarop staande VRÜCHTBOOMEN het VISCHWATBR en het RpiTQEWAS en na de verpachting VERKOOPËI de perceelen GRIENDHODT gelegen langs den Spoorweg van Gouda naar Gravenhage zooals op verapreide billetien is omschreven De verpachting voor tier jaren en de verkooping GRIENDHOÜT voor den hak van 1881 Tot 1 Decembet kan men zich by den Ondergeteekende opgeven voor VEEZOEKSCHEIPTEN op ZEGEL gedrukt aan B en W om vergnnning tot verkoop van Sterken Drank in fa t Klein tegen den prys van 0 30 A BRINKMAN GOV DA s s s uit hei MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrygbaar by O OVEREUNDER Ja Markt 148 Gouda AANSTEEEIIJEE ISWXH De Inspuiting van het Rode Kruis van A BoaWw uotbeker te Fai ill geneest in weinigs dagen zondereeüh andere behauaelmg pas onUüiue of verouderde vkMinM willen vloed enz Dl ulMck nde resultaten vtndltmiSdal en de dulrendcn geufzlntfon sedert S5Jan n i1jatrtebM en waarborg vooi Meu volge nauwkeurig bet TOOfMblilL psrar iH ALLE aumw apothsum Te s Hagre Snabilié Apoth ADVEKTE TIEIV in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te owfo Geneüing van Heeschheld door middel van de zoo gunstig bekende RIJKLAISGHE DRVIVEN BORSMTONIG van W H ZICKENHEIMKR te Mainz Nijmegen WelEdele fleer Ik moet U by dezen myn harteljjken dank betnigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flesch Borsthonig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige heeschheid genezen Met dankbaarheid verbluf ik UBd Dienaar J HENDRIKS Bijnlandsche Druiven Borathonig alleen echt verkrggbaar in flesschen fl 2 ik 1 1 en it 65 Cent voorzien van capsule met nevenstaand fabrieksterapel Te Gouda bn P H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht b J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven by P Versloot Stolwyk by C Q van den Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 Slecïite Politie Het is voorzeker eene uitgemaakte zaak dat de politie de ondersteuning verdient der burgery en waar men vaak nog ziet dat zg juist wordt tegengewerkt in het nitoefenen harer functie in plaats van geholpen daar moet door ieder weldenkend mensch telkens en met kracht worden in het licht gesteld dat de politie niets anders is dan de macht die ter vnlle der bargery de orde en de wetten handhaaft zoodat men haar tegenwerkende eigenlyk in den grond der zMk zichself bestrydt Dit neemt echter niet weg dat als de politie dingen doet die afkenring verdienen nandeUngen verricht die niet goed zyn men gerechtigd ja verplicht is die afteuring openlyk uit te spreken die slechte daad luide te brandMwrk D Immers zg ziet dan dat er ook voor hidr r zen bestaan buiten welke zy niet gaan mag ook zg binnen zekere perken behoort te big ven iets wat zg wel eens vergeet Dezer dagen gebeurde te Amsterdam iets dat niet onopgemerkt mag voorbggaan Wat was het geval In de bekende Amsterdamsche buurt de Nes genaamd wandelden twee politiedienaars zoogeu rechercbenn die voomamelyk belast zgn met het opsporen van misdrgven Op hnnne wandeling zagen zy een paar oude bekenden die reeds vroeger met politie en justitie hadden kennis gemaakt die zich reeds eenmaal vergrepen hadden aan het eigendom van anderen en daarvoor ceboet hadden met het verlies hunne vrybeid Thans echter waren zy vrg en werden volstrekt met verdacht iets misdaan te hebben De rechercheurs konden dus volstaan met hengoed in het oog te honden Dat kwam hun echter lüet voldoende voor Zg wilden meer en wat deden zg De een hield zich ajsof hg door dronkenschap in slaap viel en de ander verstopte zich Wat geschiedde toen De twee onde bekenden naderden betastten den slapende en beroofden hem van horloge geld enz De quasi alapende sprong natnurlgk op en arresteerde met zyn te voorschyn schietenden kameraad de twee boosdoeners Ziedaar de feiten In di handeling der rechercheurs is iets dat den wfMenkenden mensch tegen de borst stuit iets waartegen zyn rechtvaardigheidsgevoel opkomt iets dat hg tout court een gemeene streek vindt Mag de politie van de stelling uitgaan dat hg die eens een dief is altgd steelt dat hg die eens de wetten overtreedt ze nooit gehoorzaamt Is het de roeping der politie om losgelaten gevangenen zoo spoedig mogelgk weder in handen te krggeu uitgaande van de veronderstel ling dat zy nit den aa der zaak weder in hnnne Onde ondensd zullen vervallen Is het geoorloofd dat de politie zelfs niet wacht tot de mensehw de wet overtreden maar hen bepaald nitlokt om kwaad te doen Ziedaar vragen die naar ons inzien bepaald ontkennend moeten worden beantwoord doch die de Amsterdamsche politie dienaren in quaestie in tegenovergestelden zin meenen te moeten oplossen Wy meenden tot nog toe dat het de schoone taak was der politie de misdryven zooveel mogelgk te voorkomen en alleen in geval dit niet kan de misdadigers te vatten ten einde hen een rechtvaardige straf niet te doen ontgaan doch in geen gmü gaat het tm hen wier neigingen zg kent wier hartstocht tot misdryf zg vermoedt de gelegenheid totkwaaddoen niet alleen gemakkelgk te makMi maar zelfs die gelaganbaid te wha i y B i ti 4t in het leren te roepen waar die niet beétood Het is waar de heeren op wie de recherehenrs het hadden gemnnt ware onde bekenden zg hadden reeds een en ander op hun eeweten doch men moet niet vergeten dat zg daarvoor reeds tearen gestraft Stelt u eens voor dat deze menseben het heiUg voornemen koesterden een beter leven te beginnen Zg waren in de Nes wellicht voor hun amnsement zg hadden natnurlgk in htm hart nog vele booze neigingen daar deze niet eensklaps kunnen worden oitgeroeid maar toch wellicht was er een wensch een b eerte in het diepst hunner ziel om betere menschen te wotden Het is meer gebeurd dat een dief eerlyk werd Welnu ook hun kon t gelnkken een bisteren levenswandel te volgen doch een eerste vereischte daartoe was dat him vooreerst althans geen gelegenheid werd gegeven tot zondigen Hun geest was wel gewillig maar hun vleesch nog zwak Hun wil tot het goede nog aarzelend Hun voornemens nog eent onlangs opgevat De kans om te volharden was niet groot de kans om te overwinnen in dsn goeden strgd zelfs klein maar wie weet als de gelegenheid zich nn deze eerste dagen maar met opdoet later is men sterker Udele hoop bgna onmiddellyk komt de gelegenheid tot zondigen de ongelukkigen loopen haar als t ware t emoet en wie stelt haar voor hen open De een of andere oude boef die hen verleiden wil tot voortgaan op het verkeerde pad deze of gene tuchtbnis fielt die bg zyn oude makkers geen eerlykUeid kan dulden Neen de politie in eigen persoon De politie die in de wereld is om de onschuld te bewaken die geroepen is om het rustig bezit van het eerlgt verdiende te handhaven de politie zelf verleidt hen tot stelen Het moet openlyk worden uitgesproken dat deze daad die twee politie beambten niet vereert