Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1881

Gatteuf Adolf rerecniging gelegateerd eene aom Tan drie duizend galden Tr Tan saoceniereohten Staten Generaal Tttudi Kahkb Zittingen Tan 15 ea IS NoTember 1881 In de litting Tan Dinsdag i jn de nieuwe griffier en ommieagriffier de hb mr J D Veegens en Zil leaeo beëedigd eii geïnstalleerd terwijl de Toonitter onder de toejuichingen der kamer hartelyk afscheid nam Tan hunne Toorgangers de hh mrs D Veegens en Gort Tan der Linden Het debat OTer de Indische begrooting werd TerTolgens Toorlgeiet De heer Kool drong aan op de Tersterking Tan het Indische leger De heer Keucheniua keurde het Terbod der Mekkatochten af drong aan op de beTordering ran het christendom bestreed de afschaffing der pandjeosdien ten en den rentepost Toor eene erentueele leening De heer van Dedem Uooru kwam op tegen den centralisatiegeest in Indië In de tilting Tan gisteren werd het debat orer de Indische begroeting Toortgezet De beerfiastert bestreed de begrooting wegens de opdrijving der uitgaren De heer Oleichman achtte den rentepost Toor de leening gerechtvaardigd De hh van Qennep en de Bruyn Kops bestreden het pr tectie stelsel door den heer Bahlmann voorgestaan De heer Butgera bestreed de credietopeningen boren de begrooting en het stelsel eeaer vaste bydrage De heer van der Hoeren was ingenomen met de voarstellen betreffende de openbare werken en de afschaffing der pantjenadiensteu De heer de Casembroot bleef de invoering van het ciriel bestuur in Atjeh afkeuren De heer Oorver Hooft bestreed de finanoieële beschouwingen ran de hh van Gennep en Kops Heden voortzetting wordt letlerlyk gemeden Dit is een groot onrecht gaf de Koning te kennei t Is hard genoeg dat zy haar zoon voor eeuwig moet missen HH boorde daarop dat de rrouw fn kommerroUe omstandigheden rerkeerde en geUstte dat baar lérenslaag uit zyn priraatkaa 600 lires per jaar zouden worden uitgekeerd t Is zeker een eenig feit dat een Torst de familie ran zijn moordenaar pensioen rerleent I I liuitenlandsch Overzicht De heer Oambetta is met zijn kabinet gereed gekomen en de president der Fransche republiek heeft aan de samenstelling zyne goedkeuring gehecht fet nieuwe kabinet bestaat uit da rolgende beeren Gambetta buitenlandsohei zaken raei Spuller tot ondersecretaris ran staat Walde Uoasseau binnenlandache zaken Paul Bert onaerwysi pamprnon oorlog Allain Targé qnfinoiën Raynul openbare werken Cocbery po8tery i en ImegrafMt Rouvier koophandel Cazot jnslltil Gougeard m Hoe üerét landbouw Proust schoope kunsten i l Zoowel met den heerj Say als mei fen heer Ue Frey net is dus de heer Gambelta niit tof overeenstemming ktinnen geraken De Freylfiiet as bestemd voor het depakemeiit van bautnlondsche zaken in welk geval Sambelta miois r presideat zonder portefeuill zou ge ard n zijn Ve heer Say is zooals bekend ijs voorstander der conversie van de 5 pet Fransche schnld die boog ttoat en teer goed roor dezen maatregel ratbaai ia P Maar de heer Gambatta ziet misschien wel p tegeh een finanoieële wet die zew irapbpulair Zou zyn by de houders ran j Fransobit rente dat is nagenoeg bet gansobe frantcbe rolk vooral omdat de inkomsten rykelijk rjbeien en if geen l yiondere drang tot bezuiniging lis Orerigena wil men weten dat de heer Say gestemd is zoowel tegen staalsexploitatie ran spoorwegen alsiegen inkomsteiibelaating welke beidei hare plaats zotflea rinden in het Gambetla programica al zij bet f dan ook niet dadelyk De nieuwe minister vaal financiën de heer Allaiu Targé ia een Toorslandej ran de naasfiug der spoorwegen door den slaat Zoo is dan Ie grand mhUtire tot stand gekomen zijn zwaartepunt rindende in de union répMieaiiu terwyl de gmcke o a rertegenwoordigd is door baren vroegeren president Devès Voor bet inzicht in de politieke verhoudingen i het niet onaardig te lezen ml Ae Réfublique Fruêfail Zondag zeide De duivel zelf meent bet blad zou ermee verlegen zitten als hy nit de meerderheid die den beer Oambeita de regeering beeft opgedragen een politiek en dan een personeel ministers moest zoeken In die meerderheid hebben we ran alles linkercentrum linkerzijde unüm oilersle liukerzyde nog gezwegen ran de menschen die ministerieel ran aanleg en beroep zyn Wat zal er van die meerderheid komen als het Journal Offidel het optreden van het nieuwe ministerie tal hebben aangekondigd P Hoevelen van hen die nu voorgeven zander eigenbelang gestemd te hebben maar die wel degelyk het geheime doel badden om voor lioh of voor een rrieud eene portefeuille te bemachtigen zullen afvallig worden P Wy begrijpen de verlegenheid van den heer Gambetta Hoe ook zyne lyst uitvalt altyd moet zij ontevredenen maken De beer Gambetta beeft Dinsdag in de Kamer der Afgevaardigden de rolgende rerklaring roorgelezen Voor de derde maal sedert 1875 b eft het algemeen stemrecht iu de rolle uitoeieniog ran zyn sourerein gezag zyn dubbelen wil kenbaar gemaakt namelyk om de Ilepubliek te bevestigen en haar met democratische instellingen te omringen Door het vertrouwen der Republiek lot de vorming van een nieuw bestuur geroepen hebben wy geen ander programma dan dat hetwelk Frankryk zelf beeft geeischt als een middel by uitnemendheid voor era trapsgewijs maar vastberaden berrormend staatsbeleid namelyk de instelling eener eendrachtige regeering rry rau alle tweedracht en zwakheid altyd gereed om de belangen der natie voor hare uitverkorenen te bepleiten en bun rekenschap van hare handelingen te geven eene regeering welke aan alle ambtenaren van den openbaren dienst in welke rangorde ook eerbied gehoorzaamheid en arbeidzaamheid weet in prenten To uiclUni Zy rekent er op in beide takken der wetgevende macht eene meerderheid te vinden welke vol vertrouwen en in volkomen vryheid dit gouvernement wil steunen zy rekent om haar te dienen op eene goed gedisciplineerde onomkoopbare trouwe administratie vry van allen persoonlyken invloed vry van plaatselijke yverzucht en eeniglyk bezield met liefde voor haren plicht en roor den Staat Zy is roornemens om door eene bezadigde herziening der groud wettelijke bepalingen eene der voornaamste machten in den Staal in betere overeenstemming te brengen met den democratischeu aard onzer Aan het regeeringsantvoord omtrent hoofdstuk I der staatsbegrootiug is nog het volgende ontleend Openbaarmaking van de stukken betreffende de jongste crisis nu nog acht de regeeriug niet wensohelijk Bevordering der Zondagsrust wenscht de regeering blykbaar ook uit hetgeen op het gebied der postergen is gedaan binnen de grenzen barer bevoegdheid te bevorderen daarby voorzichtigheid betrachtende De Minister van financiën ontkent dat zyne voorstelling van den toestand onzer geldmiddelen al te optitnistisch kan heeten De Minister streefde bij zijne Tooratelling naar waarheid Hij zweeg ran de groote nitgaren tot uitroering der schoolwel omdat deze DU reedg ten derden male op de begroeting roorkomen en dat hare atyging minder aanzienlyk is dan men zich aanrankelijk had voorgesteld Hy beeft gewezen op de aanvankelijke rermeerdering die de staatsschuld van lieverlede zal moeten ondergaan gewaarschuwd tegen het steunen op wisselvallige baten en erkend de verplichting der regeering tot het aanwenden van pogingen om de staatsinkomslen te vermeerderen en lérens tot eene betere rerdeeling ran lasten te geraken Hy meent dat zoodanige roor telliug noch rooskleurig noch optimistisch is en dat daaruit in rerband met de gunstige feiten die hy ib hel licht stelde niets anders is af te leiden dan dat de toestand ran het oogeoblik reroorlooft zonder orerhaastiog eene noodzakelyke rersterking en rer betering ran s lands middelen roor te bereiden Met aanwijzing der uitgaren waarroor geleend mag worden ging de Minister met groote behoedzaamheid te werk Hy rangschikt daaronder wel de uitgaven Toor de roltooiing ran het vestiugstelsel maar niet andera militaire uitgaven De regeering kon niet toegeven dat het groot tekort op de begroeting roor een goed deel aan de groote opdryring der gewone uitgaren zou te wyteu lyc In het gewone beheer wordt toch orer het algemeen door de regeering spaarzaamheid betracht Weelderigen schoolbouw o a tracht de regeeriug zooveel doenlyk tegen Ie gaan Met de raeeoiug dat e draagkracht der natie zou afnemen kan de re eering iet instemmen Het hoofdbestuur dei Gelderscbe Maatschappy ran Landbouw heeft in een te Arnhem gehouden rergaderiug een commissie benoemd roor de rerbeteriog ran het paardenras in Gelderland Deze commissie berordert onder toezicht ran het Dag Best der Maatschappy dat de keuring op nader rast te ste llen bepalingen plaats heeft en wel zoodanig dat die lérens trekt om naar behaoren een stamboek aan te leggen en te kunnen bijhouden Tot leden dezer commissie zyn benoemd de heeren Van der Hardt Aberson te Angerlo Van der Monde te Bemmel Tydeman te Tiel en Van l iffelen te Deyl met het recht zich een reearta Ie assumeeieo De heer J Van Vloten doet het roorstel aan de burgers ran Nederland om ƒ 160 000 bijeen te brengen voor den aankoop der rier Halsstukken ran het Beresleyns Holje Die stukken zouden rervolgens als Nederlandach volksgeichenk aan s Rijks Museum te Amsterdam worden aangeboden De Groninger Usrereeniging is met andere vereenigingen van dien aard werkzaam om in den a a winter éea of mMr internationale wedstryden te organiseeren Eenigen tyd geleden werd in de Indische bladen melding gemaakt ran het door den heer Van Maanen te Samarang uilgeronden kofBe droogtysteem Een commissie tot onderzoek ran de resultaten dier kunstmatige droogmethode zond eenige parly es op dergelijke wyze gedroogde koffie naar Nederland eo ontripg een telegrafisch bericht ran den verkoop De op gewone wyze op de droogbakkeu in de ion gedroogde koffie is tot 15 Vi cent per half kilogram de drie kunstmatig doch op rersohillende wyze gedroogde partijtjes werden tot 44Vj cent rerkochi Volgens het oordeel der commissie is daardoor het bewys gelererd dat de koffie door de kunstmallge drogery noch in kleur nog in smaak geleden heeft daar ware dit het geral geweest het rerscbil iu prys dan reel aanzienlyker had moeten lyn De oommissie meent dan ook de droogmethode ran den beer Van Maanen aan alle koffieplanlers te kunnen anuberelen Daar 4c tegenwoordige gewone drogijig kostbaar is en ran langen door en bij het procédé Van Maanen de koffie op weinig kostbare wyze zeer spoedig droogt rerdient het o i allauinl orerweging bij de Regeering om baar aandacht aan dat procédé te wydeu en te ou4erzoekcn na proefneming op eenigsiins ruime schaal of die nieuwe droogwyie niet op de Gourernemeniskoffie ka worden toegepast rf In de Neue Freie Preue leest men de besohryring ran een instrument dat een Weeuer geneesheer dr Mikulici docent aan de unirersiteit uer Oostenryksche hoofdstad heeft uitgeronden om de maag te onderzoeken Daartoe wordt eene buis ran 66 centim en ü millim dikte door de keel in de maag gebracht deze buis berat een electrische leiding twee waterbuisjes een luchtbuisje en eeu bnisje roor het optisch apparaat De maag wordt eerat leeg gepompt en soboongewatschen dan ran binnen electrisch rerlicht en zoo verkrygt de geneesheer gelegenheid om lich met het oog ran den toestand der maag rau den lyder te overtuigen De patient wordt vooraf door een raorphiumnarcose loover verdoofd dat hy het onderzoek niet door boeaten of neiging tot braken belemmeren kan hij kan in dieu toestand de gastroskoop zoo heet het instrument 10 a IS minuten lang inhouden en hy blyft voldoende by bewusltyn om de vragen van den gen i hoc Ie verstaan en door leekenen te beantwoorden De gastroskoop kan el bewogen worden en daardoor kunnen alle deeleii van de maag vlak by het onderste gedeelte van het optisch apparaat gebracht en van boven af bezien worden maar het instrument kan niet geheel en al worden omgedraaid zoodat slechts de linker helft van de maag onderzocht kan worden roet een gastroskoop die ran ouderen een renster Ier linker zyde heeft roor het onderioek der rechter helft is een gaatrOskoop met een vTenster rechts noodig Dit reneter tiaii den door den electrischeu stroom gloeiend wordenden platinadraad af die de maag rerlicbten moet en heeft iu zijne onmidUelyke nabyheid een prisma dat bet rerliohte gedeelte onder bet oog rau den geneesheer brengt De hoofdhuis is stjjf maar maakt op ongereer de L helft barer lengte een boek rau 160 gr en bier moet zich dus een tweede prisma berinden Zoo dra de patient bet reMangt kan bet instrument oogenblikkelijk worden weggenomen Gelyk men ziet zoo eindigt bet Weener blad zijn rerslag komt bet onderzoek met de gastroskoop aeder op het bekende kunststuk der goochelaars die een degen in den mond steken en tot aan bet gerest inslikken Koning Humbert van Italië wordt steeds als een hoog ernstig geluimd man afgefchilderd Zyn zwager prins Napoleon zeide eens Al gaf men hem Triest en Trentino dan nog zon hy de wereld even zuur aankijken als gewoonlijk Indien men echter naar zyn uiterlyk ook zyn gemoed beoordeelt doet men hem onrecht aan Hij is de meest welwillende en hulpvaardigste der vorsten Toen op 19 November 1878 Passanante den moordaanslag op den Koning deed en een kurassier van zijn escorte den misdadiger een sabelhouw wilde toebrengen riep koning Humbert hem toe Schaamt gy u niet een weerlooze te willen aanranden P En toen bet doodvonnis uitgesproken was en eenige leden ran het ministerie op de roltrekking aandrongen sprak bij de merkwaardige woorden die hem steeds tot eer zullen strekken Om mynentwille zal nimmer een droppel bloed op een scharot worden rergoten Nog schooner toen hij later met de Koningin Sicilië bereisde en Salria s burgemeester hem werd voorgesteld rroeg hy Is niet in uw gemeente Passanante geboren f Ja Sire was t antwoord maar wy allen rerafsohnwen zyn daad en zyn moeder maati ppy Zttr gi volharding bet werk wijs door uwe voort btgonueo Teeienen i dralen onze militaire en voltooien Zeer Toor het rerdedigini beste middel rinden des land roor legejjl schade voor de schi die den landbouw di ten eeu economisch s beid de middelen schaffen aan oOzen toenemende ontwikkel zorg die den rerti past en in een werke Tfiardigheid en sol olaalschappelijke roori jiiahiag Zy wil d jjj t concordaat en Imkeren aitn de tui chten Zeer goed u v heid beschermen vBtóe met het buite wucdigheid der nati 1 7 lo uiekiag Zy wil met rtzetten van het rolksonder igster op zoo waardige wijze goedieuring Z i wil zonder etgering ter hand nemen d Zy wil zonder nadeel rmogen van Frankryk het t verlichting ran de laaien vloot Zy wil zonder ist de laaien verminderen en uer goed door traota veatigeu aan ojize nijjer prodoclie en vervoer ver idel meer leven en steeds bijzetten Zij wil met de woordigers der democratie practisobeu geest van recht leit de instellingen van en hulp begun igen Toe st age tQ epas ug van het Ie I Stelsel dën Jeerbied rlr n Kerk e Slaat geatlde y il eindelyli de openikre binii aUiads en len andharoÉ behpudmii reeks ttprvorii h n iullen dpn éeUttleD i dé£ lÈlling innemen M k herror niSge to gi jeiode te breDgenu niHoiet te blyveM ben k welk i onze adc l iidsii4fde oql i iij beioefle M l t rolle en Of weii rau Ik rep ïketien in cfeie fitftff rage i dtlarom rimeod wij Mki iM op Wfij v toonen bns nor de IsisflRbbu mei het besluit al es wal wy aan raa t en fiver ezil ii i n laren dienst te tlji jetredeu 6 erec olÉjltig den wensch des lai ls defa Ueuwen onttbgreil deW w rnu vooruitgang tbiAit roor de Franaohe democratii geopend JanMiiidende lo uiehingen Na de voorllzing dezer renUriog ran bel nieuwe Kabinet diende de heer Barodet een roorslel in strekkfndü om tot eene herziening der Grondwet over te gaan De heer Gambetta bestreed de urgentie welke met 868 tegen 120 stemmen verworpen werd De uitslag van het onderhoud tassohen den Daitechen keizer en den rykskantriier zou volgens een oorrespondent der K6tn Zeil zyn geweest dat prins Bismarck de machtiging heefi erlangd om la onderhandelen over de vorming ran een nieuw ministerie onder zyne leiding Hy wenscht zooreel mogelyk een confiiot te rerrayden Zoodra dus de Rijksdag byeen is en door eene of andere bealisaende lemming de rerhonding der partyen duidelijk ia geworden zal met de roornaamsie personen der rersohillende groote groepen derhalve zoowel met die der conserratiereD en ran bet centrum als ran de liberale party worden onderhandeld orer de rraag onder welke roorwaarden zy genegen zonden zyn met hem de leiding der openbare zaken te aanraarden Hel zal dan moeten blyken in welke richting de beate kanten zyn om eene meerderheid te rornien De rraag tal dot weten of twee ran de drie groepen of ook een belangrijke meerderheid ran twee ran drie groepen het eena knnnen worden over een programma Met de peraonen die dan de aldut gerormde meerderheid achter zich hebben zal worden geregeerd De proef ia zeker nog al zonderling Maar het rail moeielyk in te zien hoe wie daa ook op andere wyze rerder komen zou met eene rertegenwoordig ng waarin drie groote partyen tyn die geen van alle eene meerderheid kunnen vormen en ook geene coalitie teniy met gemeen overleg ook der regeering eenige punten voorloopig geheel buiten de orde warden getleld De herstemmingen zyn byna afgeloopen er moeten daarna nog 11 leden zyn voor de dubbelgekozenen De nationaal liberalen rekenen uit dat zy hel op 60 atemmen zullen brengen nationaal liberalen secessionislen en Fortschritt zullen gezamenlyk over omstreeks 160 man beschikken de conservatieven komen op 70 het centrum op nauw 100 De bekende zaak van den heer Bradlaugh aflegging van den gebruikelyken eed als parmentslid begint in Engeland weder meer de aandacht te trekken De tegeuetanders van den beer Bradlaugh hebben bij de gemeentelyke verkiezingen te Northampton de overwinning behaald en de lories nemen daaruit aanleiding om zich tegen zyne toekting in het Lagerhuis Ie verzetten door een nieuw beroep op de kiezers te vragen zy hopen dat de heer Bradlaugh ditraoal niet zal gekozen worden De heer Gladstone moet echter in den laatsleu ministerraad medegedeeld hebben dat de regeering by de heropening der zitting een welaoutweip zal aanbieden waarin de gebruikelyke eed door eene eenvoudige gelofte verrangeu wordt Er schijnen iu Rusland gewichtige reranderingen der binnenlandsche administratie op handen te zyn Een tele am uit Bt Fetetabui betidit dat de officieele Courant eene akaae orer dal Onderwerp berat De administratie zou leef irorden vereenvoudigd in de richti ig van decentralisatie terwyl aan eene oommisaie de taak wordt opgedragen om eene nieuwe provinciale en gemeenlewetgeving te ontwerpen De heer Kabkanow is president van deze commissie Onze Transvaalsebe broeders hebben den Engelechen bewoners een nieuwen schrik op het Iqf gejaagd Zy hebben aan zekeren heer Darid Beojamiu naar zyn naam den zoon Israels eonceasie gegeven om met uilslniting ran alle anderen de Traosraalache goadrelden te exploiteeren Uit Durban aeint men dat hierdoor 760 Bngelsche gouddelvers die allen een redelijk bestaan hadden worden gernineerd Over bet algei een klaagt men te Durban dat de Boeren tra hten Ie Engeltohkn nit hun land kwyt te raken INGEZONDEN Een waardig gedenktMken voor een merkwaardig Man Meermalen ia door belangstellenden in de roemrijke geachiedenia van on land de wensch Se kennen geMven om op dit eiland de geboorte f ats randen beroemden NoorfycOtaarder Willem Jfarenlt voor dezen een gedenhteeken op é rréblei Die wenfch N weldra worden vervuld aaniezied a s voorjiar koor rekening van een parlicjolier in den eve van een wachthuis een eenvoudige gedenksteen met Wriptio zal worden geplaMsl Dat jWachtbni u u eeuwen oud en roert al van vor e eeuwen een Men ïlagj bet dient als vergaderplaats van i e zeenedeii dokir besprdten deteu de gebcyrteniwen van l eÉ dag daar wdhil avonds door een van hen Mil co raM roorieleien daar wordt over de vangst an dMlSdag gepr t en daar wordt wacht ge oujden ei4 beraadslaagii bg strandingen Wijl dat waohthuia d eenige en wel eeu teer druk bezochte plaats ran geztiliga byecÉiomst is roor de lalryke leelieden van dit eiland en er noch bier noch sterke drank raag worden verkooht houdt het velen af van hel gebruik of misbruik van sterken drank en juiat dkarom verheugt het tieh natuuriyk in veler symptthie Tot nog toe hebben de zeelieden zelven de kosten van onderhoud enz gedekt door eeu jaarlykache ooniribmie doch ia het volgende jaar wordt het gebouwtje geheel gereataureerd en van eenige noodzakelijke meubelen Voprtien op kosten van bovanbedoelden particulier Het staat en blijft onder beheer van oommissarisaen door de coulribneerende zeelieden rerkona Ia wriifr met doen tullen na eenige burgen te Temchellhig iraobien door nitbreidihg het nut dier stichting te vergrooteu en wel volgeoder wyie Een eeemao of viaaoher heeft op zyn ouden dag geheel geen inkomen leni j hy ieta heeft oververdiend wat by de tegenwoordige lage gages en den gedrukten toeatand der teilvaart al heel slecht gaat en ala de man en rader op tee omkomt hetgeen bier helaas I dikw U gebeurt lyden de weduwen en weezen armoede Ten einde nu die slumperts een reinig te kannen ondersteunen hoopt men hier eeb kapitaallje byeen Ie brengen uit welks rente aan oude oppateende maar arme leelieden en bun mdnwen en meten rooral in den winter een kleine wekelykscbe ondersteuning wordt rerleend Dal fonds wordt ereutueel gesteld onder beheer ran eene commissie benoemd rolgens later te ontwerpen statuten I en tal den naam dragen ran Het Willem Barents fonds De balen ran dat fonds kunnen beataan in coatrUnliék giften en legaten De leden der roorloopige Commissie zijnde de Burgemeeiter dezer gemeente de hb D Duijf Wethouder Bichautier Ryksopzichter ran de Kuslrerlicbting P J ITichen Directeur ran de Ryksnormaallea en Daalder Architect ff Bakker en H Lodeuifk Commissarissen ran het Wachthuis hopen dat alle weldenkendeu in ons raderland haar plan toejuichen en haar zullen helpen bet ten uitroer te brengen en alt dan in later jaren hier aan t barre Noordzeestrand bet rernieuwde wachthuis getuigt ran warme belangstelling in de roemrolle tochten onzer roorouders moge het op te richten fonds getuigen ran de edele hulpraardigheid ran hetA ederland der 19 eeum Mogen recht reien door de loezeudicg ran een bydrage op deze wyze de oprichting rerzekeren ran een eigenaardig maar tevens Nederland waardig gedenkteeken De voorloopige Commissie zal alle ingekomen giften in de dagbladen verantwoorden Terschelling November 1881 Nament de voorl Commitrie P J WICHERS I OSTEK ICrElT LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand October 1881 ait Gouda verzanden en door tnss hankomtt van het Postkanloor aldaar terug te bekomen H van Woudenberg Amerongen A Patios Amsterdam J Zeldenryk M van der Loan Dordrecht Meurs t Grarenbage A de Kraai L Boogaarta Kralingen G Jootten Nymegen A J Binnendyk Rotterdam Uit HAASTRECHT J C Harm Hilversum BRIEFKAARTEN M Heahusin Gouda Gouda 16 November 1881 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS P OLITIEJ GjEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd l Eeu paar £ loaden Oorknoppen met Bloedkoraal Een Kinderiaarsje Eeu Bloedkorale kettinkje met Gouden sluiting HAKKTBERXCHTEl J Gouda 17 November 1881 I Granen flauw Jarige tarwe kan lot ƒ 13 60 opbrengen Nieuwe in de beste soorten II a 11 60 Mindere naar kwaliteit Roode weinig etoond en jn puike soort verkocht tot f 12 60 Zomeren canada tarwe ƒ 8 76 tot 9 60 Rogge gewild In goede droge en blanke toort kwam weinig roor doch werd gretig genomen tol ƒ 8 60 Mindere afwisselend Gerst als roren Harer ƒ 9 90 ft 10 20 per o kg Paarden en Dairenboonen resp ƒ 8 a 9 Bruine boonen zonder handel In Maïs geen rerandering De reemarkl met goeden aanvoer de handel in alle soorten iets vlugger vette varkens van 26 a 29 et varkens geschikt voor Londen van 23 a 25 cl per half kilo magere varkens eo biggen vlug vette schapen vlug magere traag te verkoopen Aangevoerd werden 36 partyen kaas handel gewoon Ie kwal ƒ 32 a 34 2de kwal ran ƒ 28 H ƒ 31 Goeboter ƒ 1 66 a ƒ 1 66 Weiboler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Kaas noteering ran de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 36 partijen leKwal ƒ 31 a ƒ 33 2e Kwal ƒ 28 i ƒ 30 60 Handel gewoon Burgerliike Stand GEBOREN 14 Nor Titoiuiat oadoi C Heijgen ea A de Krooo Cirolus Lcdovicas ouders J 6 Kropman ea W a Tick 16 HelKrlui Lndoiicet ouden S Sliyter ea S J Heae OVERLEDEN I 16 Not ÏL L BegoeD tiainr vu 1 vin Veen S8 j 17 P O vin t Riet 18 j GEHUMD 16 Nov i L HortemiDi ea J dea Oaden AXJ V £ RT£N n£Na 45 JARIGE @ Ktb ¥ entgtng Ü JOHANNISCOENELISvanSCHAIK 151 JOHANNA VAN DE POEL Il Gouda 16 Not 1881 Hnnne dankbare Kinderen Behnwden Kleinkinderen 25 JABIGE @ f Ktv ï niglng TAN JOANNES HERMANNDS KROM EN EKBLINE HENRIËTTE GERTRUDE PRIVÉ Gouda 19 November 1881 Voor de Tele bewjjzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van m jne geliefde Echtgenoote T OLA betuig ik mgne hart lgken dank D WIEZER Gouda 17 Nov 1881