Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1881

Zond M ZO November D B IF o O der Amsterdamsche DISTILLEER DERIJ LIKEURSTOKERIJ en WIJNKOOPERIJ T IsT TLOOTSCTE BIJ SLOTEMAKER Co WESTHAVEN B 199 Gouda N 2690 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Adverlentieblad voor Gouda en OnislrekeD Bernbardiner Echte ilpenkruiden Ëlixer v n WALLRAD OTTMAR BERNHARD te MÜNCHEN HofdigtUIatenr ran Z M den Koning van Beüeren Oondcn HedaUIe We nen 18TS ens enf Weienaohftppel k ondarzooht en in eene broohare oitToerlff behandeld door dr J B Krans te WQttehen Terder aanbeTolen door dr L A Buohner professor aan de nnirersiteit te München oonserrator tbd het pharmaoButlsoh institaut bnitengevoon lid Tan de academie der wetensohappen en TÖorsitter Tan het mediolnal comité prof dr G C Wittstoin dr Bchoener dr Harké te New Yorlc dr Blohimair praot arts te München en anderen Het echte Bsrnliardinsr AlpenkrulidsnEllitr regelt spoedig alle fanetien der maag is het beste middel bij gebrek aan eetlust en slechte spIjaTerteerlng reinigt het li aam Tan stekeiyke aandoeningen rersterkt senuwen en spieren en li door zijn aroma en smaak het Qjnsie Bitter Elixer Men neme slaokts eene proSTS Vtrkrljgbur in Origineels flessohen met gebmiksaanwijting iL fl 1 te GOUDA bij Wed J GOOBISSEN Mzn en verder in alle plaatsen van het rgk in de meeste Magaz nen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agentures in plaatsen waar zich er geen bevindt gelieve men zich te richteu aan den üeneraal Agent voor Nederland W SAEDEMANN te Abnhem De inzending van advertentifin kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Lange Ttendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg B 60 Alle BOMKEN en TIJDSCHRIVTEN worden binnen den kortst mogel ken tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer bill ke prgzen Seeft mede voorhanden alle soorten imn A ID EK TE2srTIElsr in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is C van der Zeijde PS K TAK DEE ZIJDE HET lEES ONBEEWIJS met het oog op Beschaafde Voordracht Ook ten dienste van Bederijkers en Jonge Onderwjzers Prijs 90 Cent Uitgave van J H OTTO i Amsterdam g In de Zaanlandsche Courant van 28 Sept 1881 komt eene zeer gunstige beoordeeling voor z zegt tDe auteur tchijnt aanwijlen den dichter Bogaers het geheim te hebben afgezien om over de uiterlijke WeUprehendlmd een boeiend en onderhoudend boek te tchrijven Wij gelooven met den Er Dr Steijn Parvé dat dit werkje werkelgk nut zal kunnen stichten en niet alleen in handen verdient te komen van Leeraars der H B S maar dat het een vademecum verdient te worden voor rederijkers acteurs en actrices advocaten volksvertegenwoordigers predikanten in één woord allen die op een beschaafde voordracht behooren prijs te stellen Mg Boekverküopingsiücaat Botersloot 51 ROTfEBDin I Th BRAAMS Geregeld Verkoopingen van BOEKEN MUZIEK PLATEN SCHILDEBUEN LIEFHEBBERUEN LUXE ARTIKELEN enz op denzelfden voet als voorheen door den Heer L F K SCHWAEBE te Rotterdam Groote COLLECTIES NAGELATEN VEBZAMELINGEN BIBLIOTHEKEN enz worden op zeer voordeelige conditiën aangenomen INKOOP van goede BOEKEN PBMNTEN enz contant Op franco aanvrage wordt geregeld de Catalogus der Verkoopingen franco toegezonden Du Chantomelanus OOGEirWATEIl krachtig werkend middel voor alle oogkwalen ata venwakking afmatting zware lrnkkende stekende en jenkende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwijls vocbt ontloopt vooral bij koud weder enz ent Allen ooglüders wordt dit middel ten sterkste aanbevalen Frgs per flacon met gebraiksaanwij zing 60 Cts Verkrijgbaar b Beuzemaker Co Leideu A Bots Nieuwkoop A Prins Zevenhuizen T A O TanOeth Gouda J H Keller Zn W Wagenst L A Schouten Sohluter Oostmolenstr Botterdam VERGADERING uitgaande van de GOUDSCHB KIE8VER EENIGIN6 toegankelgk voor ieder belangstellende in de Bovenzaal van de Harmonie op IHaandag Z November 1881 des avonds te half negen ter bespreking der Waterleiding enz Het Bestuur der GoiTDSCHE KlESVEBEENIGING G eme iilseleerde Kamer TE HUUR op een der beste stai 4 een BENEDEN VOORKAMER met schoon uitzicht Huurprgs 10 gulden per maand ook is er gelegenheid voor KOST en BEWASbCHING Franco te bevragen onder N 640 aan het Bureau dezer Conrant Uit de hand TE KOOP een BOEBENWOÜiyG met p m negen Bunders best HOOI en WEILAND gelegen in de Gemeente Gouda Te bevragen bfl N van EIJK Kattesingel te Gouda In een fatsoenlek Gezin knnnen twee KOSTGAITGEIIS gejdaatst worden Adres onder N 639 aan Bureau dezer Conrant DIE1 STB00Ë GEVRAAGD in een stil Gezin zonder Kinderen Vereischten boven de 20 jaren oud zindeiyk en goed koken Loon 70 met uitzicht op verhooging Zolder dengdelgke getuigen zich niet aan te bieden Adrps Crabethstraat Q 237 Tot 1 December kan men zich bg den Ondergeteekende opgeven voor VEEZOEHSCERIFTEIT op ZEGEL gedmkt aan B en W om vergunning tot verkoop van Sterken Drank in het Klein tegen den prgs van 0 30 A BRINKMAN GOVDA UEBANÏÏS PILLEF bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig i en ongesteldheden der maag heilzaam yoot de apijsverteertng uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laverend en slijntafdrijvend 37 3 Ct de Doos verkrggbaar te GOUDA alleen bU L SCHEE SentAuum W d Bodw Moordrecht Q H Poft meeitfr OwdewaUn Pr Vrea Bleiaioyk S van der Kmt Woerden F W Sweernwn Bodegraven F Versloot Zevenhmzem A Pnoi UaattreehU K Oosterliog en in de bekeode depots in inders pltatKO tien wachte zlcli roor namaaksels 1 1 Elk doosje ii gelakt en gestempeld met de handteekemng ven de TerTaartligers Wed KUENEN ZOON ChemUten Snelpersdruk van A Bbinehak te Gouda De uitgave dezer Courimt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in en avond van DINSDAG DONDEfiDAG en ZATEBDA6 De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 60 BU deze CouniDt behoort een BUroegsel INNENLAND M GOUDA 19 November 1881 ZondtK 11 werd onze tiemeenls bezocht door den GenerulMajoor oad Uinieler t D Oorlog H J Saderlein die to zigne qnaliteil ven Ëere 8ecreUris der Vereeniging van gepenaioneerde Ouderoffioiereu en minderen van het Nederlandaohe Leger keonia kwam maken met bet Dagelykach Beatunr uit hel Hoofdbeatunr alhier g veatigd Z £ xo atelde tioh belaggatelltnd Qf de hoogte der laken fan de Vereeniging eii na volkomeB medewerking te hebben toegelegd vertrok Z Èu weder te i tb des oamiddagt Da Mnla kamer is tot hervatting harer wekiaanbadeo btjeengeroepao op Maandag 28 November i Rvoada 8 ar Uit Uoeidieaht aehrgft men ooa Dinadagavoud had de eerste winlervoontelliug plaata van de vereeniging Door oefening volmaakter Zü had voor deaen avond gekoien irJaniu Tulp van Joatua van Manrik Jr en Het FoalkaDtoor van Gerard Keller Op aitoemende wijze s er gespeeld de rollen waren aan goede kraohten toevertrouwd en er moet geiegd worden dat ieder die meewerkte dit op flinke wgte gedaan beeft De vcraenigiog die ook eene afdeeling voor zang heeft werkt met lost en lal ongetwyfeld naar veler varlaogen in dezen winter nog veel meer genoeglijke voadöi veraohaffen Tot ODderw ier te Oodewater ia benoemd de heerA Van der Zanden te Gorinohem Hen verneemt dal de oommisaie uit de Tweede Kamer belaat met het nazien van het verhandelde in coraitégeoeraal over de Atjehaohe aangelegenheden besloten heeft de debatten onrerandeid te publioeeren De heeren van der Linden Blnaa Heydenrijck Sohimmelpenninek van der Oje en Boèll hebben voorgcaleld hoofditnk II der staatabegrootiDg voor 1881 aan te vollen met een nienw artikel luidende Jaarljikiehe toelage aan mr D Veegena eervol ontslagen griffier van de Tweede Kamer der StatenOeneitMl om te worden genoten boven het hem aankomend pensioen ƒ 1600 Naar het oordeel der voorttellera vindt dit voorstel duidelqk naar inbond en atrekklog z jne beste rechtvaardiging in lioh lelf Staten Oeneraal Twnox Kamis Zittingen van 17 en 18 November 1881 In de zitting van Donderdag ia de behandeling der lodtwhe begrooting voortgezet De minister van koloniën heeft uitvoerig geantwoord Hij verdedigde de Indiiohe regeering noemde den ataat der loditche finanoien zorgwekkend Hy verdedigde voorts de uitgaven voor openbare werken als ten gunste der bevolking en ereneena de afichaffiog van de psadjesdieosten Voor onien invloed op de noordknst van Borneo wordt door kruisers gewaakt Recht hebben wQ daar nift Het Charter door Engeland verleend draagt eea privaat karakter De invoering vnu het civiel bestuur in Aljeh geschiedde enkel om staatkundige radesen Waar is het verhaal omtrent l er Kindsnn dat van dier Heyden ia aangespoord ontslag Ie nemen maar enkel ter wille van bet prestige vfa ons gezag daar hij Ie Batavia in een stratpmaM als getaige had moeten optreden wegens haDddia D van onder hem staande ambtenaren De hh InsiMer en Heydeorgek hebben het vrijbandelilelsel bestralfen Ia de zitting van gjateren is de beraadslaging over de Indische liegroodag voor 188S voortgezet Naar aanleiding van aen soherpe rede vkn den heer de Caaembroot over h4 inddent van der Ueijdender Kinderen Lamberge iver het ontslag van v d Heyden en de niet vervolging van kapitein KanSman londer dat diens onsdtnU werd vooropgesteld gaf de Uinistar van Kolonite nu van de zaak een politieke f naealie weid gsoMMCt mededeeling van het Ofpaa na d a Bi u i n swi O snaiaal over de inlfeliii van de lask Kanffnan knnrit bl kt dat deze gruwelijke miihandelingen uu dwangsrbeiden had doen ondergaan die door den oivielen Gonverasnr van der Heyden niet waren tegengegaan De Oonvemear Genetaal waa dan ook bevreesd dat als van der Heyden als getuige werd gehoord hij als beschuldigde sou moeten vervolgd worden En wat de niet verdere vervolging van de saak Kanffman betreft ig werd alleen daarom nageblen omdat de meeste daarbij betrokken Inlandsche dwangarbeiders reeda waren overleden De Minister heeft verder alle dossiers overgelegd De heer Keochenint eooslateerde daarop dat generaal V d Heyden alleen indirect in de zaak betrokken ia geweest en versacht den beer de Casembroot om de woorden van verachting jegens den heer der Kinderen door hem overgebracht iu te trekken omdat de heer der Kinderen gehandeld heeft op last van den Landvoogd Hiermede liep dit incident af De voortgezette beraadslaging over de Indische begrooling self e gaf nog verscheiden leden aanleiding lot repliek De heeren Bulgers Wintgena de Brnyn Kops van Delden van Gennep en de Oaiembroot hebben gereplioaerd De laatate ontkent te hebben getegd dat de heer der Kindereu verachting verdient De Minister van ilonien heeft nog de sprekers beantwoord en als zjfi politiek verkondigd voomltgang op den gmndAg van het beslaande De eerste afdeein van hoofdstuk II uitgaven in Indie is aangenonlen Maandag voortzetting Op eene desbetreffende vraag heeft de Minister van Binneulaiidscbe Zaken medegedeeld dat de beschikkingen op aanvragen om vergunning tot verkoop vu sterken drank in hel klefn bedoeld bij art 1 dar drankwet sijn vrijgesteld van het recht van tegel en van de formaliteit der registratie De Minister van Binnenlandeohe Zaken heeft aan ds Commissarissen des Konings verzocht de gemeentebesturen voor zooveel noodig in overweging te geven om ter bevordering eener goede uitvoering der wet van den iSsten Juni 1881 S aa iWNo 97 aan te leggen Igsten van de localileiten waar op 1 Mei jl en waar op 1 November jl terke drank in hel klein verkocht werd en een register van de vergunningen krachtens die wet verleend De eeratbedoelde lusten behoeven alleen te bevatten ADVBETENTIÉN worden geplaatet ▼ 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GBOOTE LBTTEES worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN opgave van de localiteitea door aanwijzing van straat en nummer der gebouwen waartoe sij behooren en van de personen die voor den verkoop van sterken drank in die localileiten gepatenteerd tijn Voor het register der vergunningen is een model by s Ministers brief gevoegd Voor elke localitrit behoort eene s ondeilijke bladzyde te worden bestemd Het is san alle zeevarenden bekend merkt de Amh Ct op van hoeveel belang wijlen Z K H Prins Hendrik de aioepen beschouwde Zoo vaak Hy een boot der Maatschappij iVeiJn ZaiN bezoeht waartan Hg Zijn bescherming had verleend waa steeds Zijn eerste onderzoek naar het aantal en de inrichting der sloepen en de maatregelen met bttr king daartoe vooiyesohreven Misschien heeft men het aan den Prins te daaina dat ook op de gezonken boot die sloepen zoo goed ia orde waren en dankt menig aehipbreukeliag thans aan hem nog het leven De jaarlijkscbe slgemeene vergadering van het Neder gymnaatiekvarbond tal gehouden worden Op Zondag 18 December e k in het Oebonw voorknutenen wetenschappen te Utrecht 1 Volgens uit Batavia ontvangen bericht is doet den gouverneurgeneraal van Ned Indii het sloomschip nm Lmuiérge nitgesonden Ier opsporing van de drie nog ontbrekende booten van de Koning der JfederlandeM en lal Foorwaarts up s n thuisreis weder Point de Oalle aandoen Naar men aan het Vagitüi meldt heeft de Heil Spoorwegmaalschsppij aan Nathan Blom die bg het jongste spoorwegongeink te Rotterdam een been verloor ƒ 20 000 schadeloosstelling aangeboden Met dit aanbod wordt echter door hem geen genoegen genomen z jn eisch is ƒ 80 000 De taak is in handen van een advocaat Donderdag stond voor de rechtbank te Zutfeu terecht J D K vroeger halte chef thana wonende te Leiden ter sake van het zonder opzet voor een trein doen ontstaan van gevaar dat bij had kunnen en moeten voorzien Op 20 September II toch liep een passagiers rein doordat een wissel naby het station Asselt niet behoorlyk vertel was op een goederenIreiu die stilstond door welke bouing een belangrijke schade aan het materieel is toegebracht Het Openbaar Miniaterie eischte een oellnlaire gevangeniasiraf van 45 dagen Uitspraak op 2S November £ r tijn in de Tweede Kamer zegt het HU een vijftigtal liberalen maar een liberale partij ekt men er Ie vergeeb want een party zonder leiding zonder eenheid van denkbeelden is geen party In die bekende verdeeldheid ligt het geheim van de kracht der tegenwoordige Regeering gelyk ty ook de reden was waarom het tweede ministerieHeemskerk drie jaren aan het bewind kon blyren Het ia een droevige waarheid maar tjj spreekt luide uit de geschiedenis der Uatste vyflien jaren de liberale leden der kamer zyn hechter steun voor een ministerie dal niet onbewimpeld tot hnn richting behoort en dat tü zelf reden hebben te wantrouwen dan voor een kabinet uit de eigen paity voorlge