Goudsche Courant, zondag 20 november 1881

V on flag 20 IXommber 1881 ran ƒ 3 of twee dagen wegens onder Nienwerkerk risschen met een aalkorf in eens andera rischwaier zonder roorzien Ie zijn ran een rischade en van een schriftelgk bewgs van rergunning ran den rechthebbende D ran V risscher te Nieuwerkerk tot ƒ 6 of twee dogen wegens onder Nieuwerkerk risschen met een palingfuik in eens anders rischwa er zouder roorzien Ie zyn ran een schriftelgk bewijs van vergunning van den rechthebbende A van M koopman in visch te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegen verknopen van ongekeurde visch in de Zak te Gouda ONTSLAGEN van allk HECH I S VERVOLGING J M arbeider L K landbouwer L M landbouwer L van V landbouwer G ran D kleedermaker alle vyf wonende te Nienwerkerk aangeklaagd van bij den brand bg den Undbonwer Vermeulen te Nieuwerkerk op 21 September afwezig te zijn gebleven niettegenstaande 2Jj behst waren met de dienst der brandspuiten De rerordening op de brandweer te Nienwerkerk van 21 Norember 1856 ia niet behoorlgk afgekondigd met het formnlier roorgeschrereu in artikel 173 ran de Gemeentewet en lieeft dua niet de minate rerbindende kracht In het formnlier ran afkondiging van de verordening van Nienwerkerk wordtgebezigd het woord narolgende rerordening in plaats ran jro gende Burgerlijke Stand GOUDA OEBORBN 15 Nor KlMsja oaden K Seksaii si H 1 Zydemsn 16 Diiu oadera C de Vnon eii P isn des Hark Cilhanm Chruti osders K Perdyk en E H Dsonu 18 Miru Mirthu oodin C Ueerkeiu en IL de Jaag CatkariH Mmn odert OHitagn sa J A Tsek OTERIBDEN i 1 No C Sirre Ij t 17 P Pool 2j 1 m 18 jr J Molder 4 m U na Harteo 5 a Bnrgerigke Stand van onderstaande gemeenten van 12 tot 18 Nov 1881 Moordrecbt fi£BOJlEN Arie oadsn R Rook eg E Goadriau Oouderak 6EB0K£N Willea oaden W Vnhoevea ea J raa Leeuwen GEHUWD a Baar an A Saitwat Stolwyk GEBOREN Jan ooders W Both en J Verkaik Alida oodera W Sloof en L ran Eyk OVERLEDEN A Verhaal 88 j GEHUWD A Natiyl en E E ran IWaL Haastreobt OVERLEDEN C Verboom 1 j m ONDERTROUWD T Ukerteld iS j en S raodarMispal 18 j an Moatfoorf GEHUWD G van Elleren en O Vergaer Waddlnxveen GEBOREN Pieler oaden M de Rooy en N rtn den Toorn Mielje ouden F Verrera en H ran Geloran Grietje oaden 6 Sekelliagerhout ea 11 Edelnan Pleuntje ouden D C de Snager en A Hoogasboom OVERLEDEN S Hol 3 w W BoelliODWera 3 w ff A ran Ei 4 w GEHUWD J C Streng en H H Ncerickolten C Streng en S Smolders Advertentiën rend bjflft i gevestigd Sj Langde Tiendew g D iO terwiil dik ORrilfirwBTi 1 Ml LEIWl ERF B 2I j ZooWbI de toieven voor de Redactie al voor file Adilinistrdtie moeten bezorgd wordeü opjibet Bni au 1 il Men wordt verzocht geen brieven voorïfle idqctie aan particuliere adressen te doen ergetf daar dit vsak aanleiding geeft tot f r rSpobrluan GO i A den HAAO De Notfcris J A vii dbn BROEK te Zb 9 meer zal amens de Un ectie der R Sp M4 op WOENSDAG den 23 nIvBMBER 1881 s voorimiddags S ur Eoffijhnis va M H B GEER te Éoetermeer in het openbaar j VERPACHTEN i de perceelen GRAS en BOUWGROND met 4 daarop staande VRUCHTBOOMEN het VISCHWATER en het RIETQBWA8 en na de verpachting VËKKOOPEN de perceelen GRIENDHOUT gelegen tanga den Spoorweg van Gouda naar t Oravtnhage zooals op verspreide billetten is omschreven De verpachting voor vier jaren en de verkooping GRIENDHOUT voor den hak van 1881 Buitenlandsch OverzIdilTJ Met nitzaaileriDg an de Qanibettiatiicbe bladen geren Alle Parg ohe Drgadeo aekrre teleDrsl lliiig te keDneiiA over de aaiUenstellJDg van het nieuire F anwli MDinei omdat niet een enkel lid builen den beer Qambella telf penooulgken inrioed oefent Zoo verwyt Ie fèmpt den heer Oambelta dat hy niet onwrikbaar heeft vaitgehouden aan lyu aanvaikelök plan om een Kabinet oit de aaozieolijkste leden der geheele republikeinaohe parlij Ie vornien Het blad erkent eohUr dat aan den heer Gsmbetta n hy eenmaal dit plan had laten raren oieta andera overbleef dan een ministerie saam te stellen hetirelk hq rolkomen in de hand had dat geheel tyn wil tou volgenj Oe heer Oambetia legt het blad bepaalt tioh niet tot het voonilfersobap tol de leiding ao het mioiaterie hy is dat ministerie telf t Is ontegeniegg 1yk een koene onderneming maar ly gaat de krachten fan den groolen Btaataman niet te boren De orertge geoiatigd repubUkeinsohe bladen laten rich in gelijken geest uit Mei Journal dei DebaU wil GambelU s daden afwachten De S h het orgaan ran den Kamer presidenl Briason keurt het af dat Gambetia een ministerie heeft gerormd uit mannen die sedert geruimen tyd zgn gelnkater gevolgd hebbeo Öe Parlem4i$t hel orgaan ran het llnkercenlram rerklaari dat het rertrooweo in de toekomst grooter aou liin wanneer de heer de Freyoinet minister ran bulteulandiche taken waa geworden Wat sommigen teer schynt te lijn legengerallen is Oambella t verklaring omtrent de rerhouding lu ichen Kerk en Slaat Volsirekle oheiding is naar men weel wat reien wenschen De Minister verklaarde stipt rich te zullen houden aan de bepalingen ran het concordaat Welke roorstelling zü liie iets ander willen tioh maken ran raenschelgke krachten is niet dnidelgk Dit ministerie heeft reeds de herrorming der rechlerlgke macht een der inrioedrgkste maohlen in Frankrgk het heeft in het rooruilzicht een sirgd met den Senaat het heeft de hervorming van het onderwga en de heer Paul Bert een ohrikbeeld an de cleriealen tal dit moeten ondernemen Inderdaad de heer Ganbetia had zeker een zeer opzienbarend prograrams kunnen geren indien hg nog scheiding ran kerk en staat daarin had villen opnemen Men zou eeoroudig hebben gerraagd of hg wel goed hg het ioofd was Onmiddellijk na de roorleting ran het programma had da Minister gelegenheid om ook de benauwde zielen iu den Sentat eenigeruiale gerust Ie stellen De heer Barodet wentohte urgentie roor het roorslel dat beide Kamers op 26 Jan tioh rereenigen in congres om te beraadslagen over grond elBhertiening wat betreft de bepalingen omtrent den Senaat De heer Oambelta bestreed dit zeggende dat een roorstel tot herziening niet eene poging mocht worden om het bestaan zelfs van oen der Kamers in de waagschaal Ie stellen De Grondwet was roor rirbelerlog ralboar maar men zou allerlei gevaarIgke kansen loopeu indien niet eerst in beide Kamers rypelgk wierd overwogen tot hoe er de herziening tou gaan Men kon wat dit punt betreft een voorstel ran de regeering rerwachten Het voorstel werd daarop naar men reeds weet rerworpeu Versche Appelbollen Boterletters Sausijseubroodjes enz fl Kaaumaakbrs Haven grootste levert hare bekende voortreffelflke Naainlj een NIEUW ONDEBSTELM dat zelfs zwakke of oude personen deze j The l inger Manufacturing Co New York Naatmaohinenfabriek der Wereld ïhines met NIEUWE HukP d PPABATEN en Trapmachines ook met 1 geen afsleten onderhevig is iVolkomen zonder gedruisch en zoo licht werkt adiioe zonder eeifi e inspanning gebruiken kunnen De verkoop tÏlii 538 pd0 MacMnes in één jaar is het welaprekenste bewijs voor de buitlngewone deugzaantt eid der Origineele Singer Machines ledere Origineele Singer Naaimachi b dtaagt de volle firma The Sinter Manufacturing Co als ook neveostaand Fabrieksmerk op den arm en b Trapm chiDe8 Qok op het onderstel Zy worden ook t n kleioe termgnbetalingen geleverd en oude of ondoelmatige MachlieS van alle systemenain betaling aangjinomen Voor coutai te betaling wordtJgroo te orting oegrbt fian iDeugdel jk onderricht gratis Depot te Goucja pQOGS TRAy l l 1 25 óc St NfbUAS CA IEAÏrS j iln vele soorten voorbidden bjj ii I Lbnge Tiewlewag alhier il VERROOPHÜIS Markt 4 IM De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de ST mCOLAAS ETALAGk op MAANDAÖ 21 DEZER zal g ereed zijn De ruime keuze en groote sort ering der fijnste NOUVEAUTÉS van GALANTERIËN LEDERWEREEN enz veroorloc hem zjjne geëerde Cliontêle tot een bezoek aan zgnMagazgn uit te noodigen UEd dv Dienaar Ph J van der stok ST NICOLAASFEEST HEDEN voorhanden eene prachtige Collectie Parures Vestkettingen Medaillons Charivaries Veiling van 900 stuks AMERIKAANSCHE FM FINS BALEEN VIERKANT bekapt en VIERKANT bezaagd op Woensdag den 23 November 1881 des middags ten 12 uur precies in het Verkooplocaal Oostsingel te Rotterdam De balken liggen gennmmerd in de Boizenwaal en Haven ie Delfihaven alwaar Maandag Dinsdag en Woensdag te bezichtigen Notitiën zgn op aanvraag te bekomen bjjJ C LACH Deurwaarder te RoUtrdam EUGENIES Heeren fcDames RINGEN MANCHETKNOOPEN SCHRIJFPËIËN POTLOODËN PORTEMOIAIËS FLACONS eene elegante keuze alles bflzouder geschikt voor t Nicolaas Cadeaux Mö minzaamst aanbevelende ook tot het VMBVAABDIGEN van KVNSTHAABWEBKEN J VAN DB PAVOORDT Dubbele Buurt OT REPARATIËN worden ten spoedigste bewerkstelligd H 5ö WEM s BOÖNËKANP Eim of Medicinaal Bitter Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Macbioale Stoomzuiverlng Door deze mflne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zyn veroorzaakt Uitsluitend Depot Bekend ouder de zinspreuk Occidit qae non aerrat Drink dageiyks van dit Emiden Extract onvermengd alsdan werkt het uitmuntend tegen Koortsen Ma kwalen Verstopping Koliek Jiclitlgden slechte Spysverteering wekt den eetlust op zuivert het bloed en is tevens een voorbehoedmiddel by heerschende ziekte of epidemiën Als Elixer gebmikt vermenge men het met Likeuren Brandewyn Jenever of Mineraal Water met Suiker Deze alleen echte Boonekamp Bitter is uit 32 der gezondste Kruiden en Wortels gedistilleerd door den opvolger der uitvinders dezelve is scheiknudig onderzocht wordt door vele Geneesheeren voor de gezondheid aanbevolen en over de geheele wereld met veel succes verkocht Per flesch 1 75 1 2 flesch 1 1 4 flesch 0 60 1 8 flesch 0 25 Sinters genieten rabat uitsluitend Depot voor GOUDA M PEETEBS Jm 176 WifOstraat Snelpersdrak van A Bsinkhan te Gouda Wfii l iii De Ouilsche Rijksdag is Donderdag geopend mei eene keizerlijke boodschap welke door den Kgkskanseller werd voorgelezen Aangekondigd wordt de aanbieding der b rooting welke een bemoedigend beeld ran goed beheer biedt verder hel verdrag mei Hamburg het wetsontwerp tot schadeloosslïlling der werklieden uf hunne betrekkingen bg ongelukken het tabaksmonopolie enz Ten strengste zal worden rastgehouden aan de Wgenwoordige wijze van staathuisbouükondig beheer en aan de wijziging der belastingen waarbij vooral de noodzakelijkheid wordt betoogd der staatszorg roor invalieden en werklieden In de boodschap worttt rolkomen ter edenheid geuit orer den stand der boitenlaodache politiek Sedert de laatste tiec jaren beeft de toekomst nog nimmer zooreel rertrouoen in de handharing des rredea aangeboden als thans De ontiDoetlogeo ie Gaslein en Dantzig waren de uitdrukking ran nieuwe persoonlgke en politieke betrekkingen Insachen de rorsten en hunne SuUeo Die verslandbouding is een krachtige waarborg roor den roorldunr des rredes welke de staatkunde der drie keizerrgken rich ten doel stelt De rerhouding tot alle andere mogendheden is ran den rriendschappelijksten aard De Nordd Mig ZtUnng remeemt dat de Rgkskauselier den Keizer noch schriftelijk noch mondeling zgn ontslag reraooht maar slechts machtiging heeft gevraagd om met beide partqen ran de rermoedelgk Katholiek liberale me erheid in den Rgksdag te onderhandelen orer de rraag of en onder welke roorwaardfo eg rareenigd of afzonderlijk bereid zouden zgn de leiding der Rgksregeenng ter hand te nemen De Rgkskaaselier meent eene beslissing hierorer te moeten nillokken róórdatlA besluit zyn ambt rerdar waar te qemen met Mpoog op eene meerderheid welker oppfiailie werkelijk in den strijd et DMlSir van den Keizer wordt nadeconatitueering ran den Kqksdag rerwacht De Sicilianen zallea lu 82 de zeshonderdjarige herinnering ran den Sioiliaanscheo Vesper rieren al de gemeenten ran het eiland stelden geld ter beschikking Palermo lOO OUO lire Crispi zal als roorzitter optreden op roorwaarde dat het feest een nationale niet een anti Frausche klenr draagt In den laatstee lyd is in Italië eene rerandering in de onderlinge rerhouding der staalkundige partgen merkbaar De heeren Mingheiti en Sella schgnen met elkander gebroken te hebben De redevoering van den heer Minghetti luidt vrijzinniger dan een opstel ran den heer Sella in een der dagbl iden en schgut de toenadering ran eerstgenoemde i lot den minister president Depretis voorbereid Ie hebben Sella tou zich thans by Nicolera en het centrum willen aansluiten By de heropening der Kamer rerwacht mfn de indiening van een wetsontwerp ittvaarby een ministerie der schatkist n een afzonderlyk departement roor post en lelegraafweten worden opgericht De heer Ëmilio Caslilar de groote patriot heeft iu de Spaansche kamer eene rederoering gehouden welke reel opzien wekl roornametgk wegens de persoonlijkheid des sprekers Hg rerzette zich legen het sireren zijner utlramonlaansche medeleden die op herstelling der wereldlgke macht ran den paus aaagedrongen hadden De paua is nimmer rrg er geweest dan thans en Spanje moet roet Italië blgven samenwerken Castelar zeide dat hy altyd republikein zou blijren maar dal hy kon mede erken met eene regeering als die ran den heer Sagasla die alle rryhedeu weusoht te ontwikkelen welke de republikeinen noodig hebben om het rolk op Ie roeden en het roor te bereiden tot de uiloefeuing ran het algemeen siemrecht en de regeering van het rolk door hel rolk Ten slotte wydde hj een woord aan zyn raderland dat by dezen edelen man allyd den voorrang zal houden boren lederen regeeriogsrorm Kantongerecht te joiida Terechtzitting van Woensdag 16 Nor 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SOHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A R arbeider te Nieuwerkerk lot twee boeten