Goudsche Courant, zondag 20 november 1881

1881 Woensdag 23 November ÏT 2691 DooB deze heb ik de eer ie berichten de ontvangst der NIEUWSTE ARTIKELEN in Ledemaren FhcbQZi Cuivre Polis enz aaWkh de ETALAGE SPECIALE op MAANDAG 21 DEZËU gereed ial zijn Wed A QUAJ fT 1 t KLEIWEG CITEOEIT PUNCH per flesch f 1 30 GOUDSCHE COURAHT Nieuws en AdverteDtieby voor Gouda eu Omstreken per flesch ƒ 1 20 blJ LOTEMAKËR en Co De inaending van advertentiön kan geacbieden tot één nor des namiddags van dm dag der nitgaTe Oedepnteorden veTUm a vertrouwt dii d verbatcrde vaan vq lal a van alken tol ot anders heffing dooh dat how iatieBii het middel om dat doel te bereiken oiet mg wordea Dsioebl ia de keme eener riehtiag die atfödis is net de sub 1 aaagewezen blijvende belanna 3o de opaame vw de richting voorgesteld bg het plan G aa Blffsaeesler en Wethoadan van Gonda in de vaarlsv iM ring oter voor t staan waar dit oao Q d p i e i J É n ouUig lal vooikomen Naar wü met gestagen vememea beaUat het voornemen om bf gehfeakeid voa bot NieoUa feett dooh m 6 I ewber hier ter stede eoa kioderfeest ie orgoniseenH Daartoe werd het iaUiatief genomen door den GarnisaensKomnumdiBt M oor P J SlroatiMn op wiens venoek de kapk jhr E A D E voa Fnaekeaberg en Praechliu ca de Ie loil U T LObcek ieb tot eene CoauniMie vormden om de la te regeleB Het ieeat oonpeoak hatoMd vMr d kiadoiaa der gehnwdé mindew militoirea sal too mogelijk worden uitgebreid daar ook van iedere kostelooie school louder onderscheid en ook uit hei Weeshuis eenige kinderen rallen worden uitgenoodigd De omvang van het kioderfcest ui zooals van elf spreekt geheel afhangen van de meer of mindere ogdragen die de Burgerij daarvoor over toont te hebbeo De Goudsche iageielenea toonden sich bij vorige gelegenheden ton deten aard steeds loo roiaal dat wg niel twijfelen of ook thans sal blijken dat men gaarne wil medewerken tot een taak die de sympathie van ieder weldenkende ten volle verdient Donderdagavond o s ten 7 i re lal dr U G Hagen herv predikant te Leiden optreden als spreker in de Afdeeling Gonda eil Omstreken van bet Nederlandich Proteslantenbond Dete buitengewone vergadering met Dames wordt gehouden in het Lokaal Nnt en Termaak op de Oosthaven Volgens besluit der laatste Vergadering is voortaan de toegang tot buitengewone Vergaderingen opengesteld voor de leden met kunne dames Ook kunnen Heeren niet Leden geintrodnoeetd worden dooh dezelfde persoon slechts éénmaal per leesseiioen Maandag 28 November e k zal de Ie der christelijk literarische lezingen plaats hebben waarvan wg vroeger melding maakten Dr I van Dijk zal dan optreden en spreken over Blaise Pascal Gisterenavond had de vergadering plaats uitgaande van de Ooiiibeie Kituereenifiiig voor alle belangstellenden toegankelgk tot bespreking der waterleiding ens Nadat vooraf door de leden der Kiesvereeniging twee bestuursleden waren benoemd waanoe werden gekozen de hb W G van Gkelen en J IJpeloar Jzn die deze benoeming aannamen eu direct zitting namen deelde de Voorzitter de heer H J Wennekes kortelijk mede wat aaileiding had gegeven tot bg eenroeping dezer vergadering Op de vorige vergadering der Kiesvereeniging had nl de heerM van Dantzig de zaak der Waterleiding ter sprake gebracht daar dit voor velen een duistere zaak was eu men begeerde te weten hoe het daarmede De oudergeteekende door verandering van woonplaats naar de Crabethstraati gevoelt ztch verplicht openlgk z nen dank te betaigen aim zgne b unBtigersenbuuren voor het reeds 30 jaren aan hem geschonken vertrouwen blgft zich verder aanbevelen en heeft de eer te zgn D DE JONG hoek Kegzerstraat OHTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogpleever Fortuiju R cJtterdara Bente d Deposito s Qnvraagbaar na één maand 3 L twee 3V 7o drie 3 zes 4 j twaalf 47 Van dépo sito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortinoen kunnen adi plaats hebben door tugscheakomst van den heer Mb J FORTDUN DaOOQLEBVBR Advocaat te Godda Openlare Verhuring EN VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornetaens op ZATERDAG den 26 NOVEMBER 1881 des middags ten 12 aie in bet SaadkaU aldaar ie Verharen of Verpachten 1 Een HUISJE staande bezien de Jantierk te Gonda geteekend Lett A N 5 2 een dito staande als voren geteekend A N 6 3f een dito staande als voren geteekend A N 7 4 een dito staande als voren geteekend A N 8 5 een dito staande als voren geteekend A N 9 t De visscherg in de gracht aan den FluwetUti Singel van af de brag bg de Doelensteeg tot aan de brug van den Tiendeweg 7 De visscherg in de gracht aan den £ ekerêtingeL 8 De visscherg in de gracht aanden atUmmgel V D visséherg in de gracht aan den Turftingd t 10 De visscherg in de rivier de ff out van Jan Kattenbrag tot zoover die de Gemeente Gouda toebehoort UOkTi Het Snugfewas langs de Crabethttraat te kda Allen voor den tgd van drie of zeê jaren ingaande den 1 Jannarg 1882 Waarvan de voorwaarden dagelgks den Zondag ait ezDndeTd van des voormidda s 10 tot des wantHdiigi 1 ore ter Plaatselgke Secretarie ter Ie og uien liggen UU de hand TK KOOP een goed sterk HUIS bevattende beneden gioote VOOR LOGEER en ACHTERKAMER KEUKEN en TUINTJE alsmede BOVENHUIS met vrge Opgang en vrge poort met of zonder PAKHUIS Adres onder No 641 aan het Bureau dezer Courant 0MNIBU8 0 DERNËNING Gouda Sclioonlioven v v WINTERDIENST beginnende 24 NOVEMBER Vertrek van SCHOONHOVEN s Morgens 5 30 uur s Namiddags 12 30 4 Veriirek van GOUDA s Morgens 9 10 nar s Namiddags 5 s Avonds 9 23 na aankomst der trein van AMSTERDAM De OndememeTS A JONKHEID en Co Talryke geluigachriften ran eerste GeneeskundigeD Op venoheidene Tenloonttelliugen met Medaillea Int door 30 Jaar gereuommeerd Anatüerin Mondwater van Dr J G POPP KK Hof Tandmeetter Ie ff emen Badikaal geoeeamiddel roor elke Taudptjn alsook voor iedere ziekte der Moudholtt eu jin het Taudvleesoh Beproefde Mondspoeling bq anuhoudelide Keelziekte 1 groole flesoh k f 1 76 1 flesob ï f 1 20 1 kleine flesoh i f 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kon gebruik de Tuudeii blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos 0 80 Anatherin Tanozeep in glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd Taudzuiveriugsmiddel De eobte aromatische I van Da J G POPP S zij maakt de tanden zuiver wit zonder het § Al émail aan te doen bewaart ze foor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch e Het stuk kost 40 ets en is toereikende I M voor een half jaar Tandplofflbeerin praktisch en zekerst 9 middel voor zelfplombeeriog van holle kielen Prijs per étui ƒ 2 60 Kroidenzeep aangenaam en best middel toor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Ha fd en Baardsohilfer en Korsten Huidkrankheden en alle onreiuhe len der I bovenhnid Prijs per stuk 3ö Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeesler POPP s öeneeimiddel te verlangen eu slechts die aan te nemen welke van m u Fabrieksmerk zyn voorzien Depots zqn gevestigd te Oonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereqn Oo blauwe porccleinwinkel te s Hage bi J L F Snabilié apoth j te Delft by A J van Büni te Schiedam bü O Malta Gj j te Leiden bij E Noordyk te Arasterdam bij F van Windheim k Co eu H H Uloth k Co apolhieek te Sohoouhoreu by 8 Wolff en Zoonj te Alphen by L Varlsieau en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry k Porton Droogisten UIT DE Bierbrouwerij en AziJnmal erU DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aongenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is wordït eloojtal van geneeskundigen aanbevolen A T Tl in concnrrentie met Engelsche fabriAJjJM katen tegen veel lageren prgs JPMINSÜSSM en BBUIJSE BIJERXIN van onderscheidene qualiteiten BOBDEA UX AZIJW KBUIDSNAZIJN DBAGON ZIJNm WUNAZUN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Buitelaars zjjn op aanvrage te bekomen VAM V0LLE HOVEM Co Arasterdam C MESSEMAHÜE Fijne LIKEUREN MARASQUIN CRÈME de ROSS HUILE de VANILLE NOIJBAUX DUBBELE WITTE ANNIS8ETTE WITTE CüRAQAO SIROOP van PÜNSCH CITROEN PÜN80H PUNSCH van ARAK enz enz 8alvator harlestown Extra cezonde fljne HaairversterkeiHle TAFEL LIKEïïRElSr EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 venehillende tentoonttellingen Specialit lten van de firma WAUTER8 BE BUSSCHEK Mtchifn Fabriek voor iTederland en Ezportatie te Rosertdaal Nd Bt B SC H O O N H E Y T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DEB MEE Spieringstraat P 47 Gouaa Verkr gbaar te Oouda W N BAAIJMAAKEBS Baiketbakker Oosthaven id C GELUK Winkelier Blaanwatraat Mpim G DB BLANKEN Slijter in Wijn en Likeur Gouda Druk van A BBINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG Ib de Stad geschiedt de uitgave in eo avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA ii November 1S81 By de posteryeD is benoemd tot Commie Se klasse de heer O UskI de Schepper alfaier die aU soodanig wordt overgeplaatst naar liet kantoor e s Gfarenhage Gisteren is uit de wetering bü de Crabethstraat opgehaald het Ijjk van een manspersoon naar gissing omstreeks 40 jaren oud lang 1 64 M iwartkruL lend haar dito iware bakkebMirden bruine oogen lioog en breed voorhoofd aangelicht en kin rond ne ei mond ordinair gekleed met donker Frie uhe jekker swart laken vest bruin Engelach lederen broek met een stnk op de knie iwarte langebieidd konen lederen pantoffels blaaw badlaken hemdrok katonwD bemd witte onderbroek alles ongemerkt en wart ledóren riem met gesp om het l f ea iwtrt xqdeo kol om den hals Op het Iqk dat thans in slaat van ontbindiog varkeen is mm g o wih waaMl nwa kan ootdekk ia het is Wie daaromtrent eenige inlich tingen kannen geven worden verioobt dit aan den commissaris van politie te doen Sa Commissie uit de Prorinoiale Staten waarin o a Mr A A van Bergen Usendoorn titling beeft in wier handen is ges eld de roor de gemeente Gonda n o belangr ke subsidie qnaestie in lakede kosten Tsn verbetering en van verder onderhond van den waterweg tussehen het IJ en de Znid Ho landsobe rivieren en stroomen en waarvan wij in vroegere nrs van ons blad ome kiers op de hoogte hebben gesteld heeft rapport nitgebraobt Geliik men weet hebben Gedeputeerde Stalen aan de Provinciale Staten voorgesteld hen Ie maehligen den Minister keunis te geren dat tg geen vr heid hsddan gevonden in het besluit van 20 Juli 1880 betaling ener subsidie aan het B jk onder voorwaarde dat hel plan door Burg en We h van Gouda overgelegd wordegebezigd eenige wijtiging te brengen Ia bovengenoemd rapport nu wordt op nieuw het belang van Gouda in het licht gesteld en met kracht r op geweien dat een loo gewiohtig provinciaal belai als de handel en ngverheid van Gouda niet nit het oog mag worden verloren terwql op verschillende gronden wordt betoogd dat het algemeen belang volstrekt niet belet dat het plan door B en W van Oonda overgelegd worde gevolgd De Oommisiie vereenigt lioh derhalve geheel met de voorvtellen van Gedeputeerde Staten ea venoekl alleen nog eeoigsiins duidelijker te doen nitkomeu waarom de richlicg door df Prov Staten voorgestaan hen gewenscht blijft voorkomen De Commissie stelt ten slotte aan de Prov Staten voor te besluiten hh Gedepateerde Staten te machtigen lo aan den Minister te kennen te geven dat de Vergadering geen vrijheid heeft gevonden in haar besluit van 20 Juli 1880 no VI eenige wyliging te brengen omdat naar hare overtuiging de door haar voorgestane riohtiog de meest wenschelijke is voor de soheepvaart in het algemeen terwyl daardoor tevens de too gewichtige belangen worden gebaat van den handel en de nijverheid van Gouda die een teer aaniienljjk lands en provinoiaal belang vertegenwoordigen 2o aan den Minister te verklaren dat ziJ niet minder dan de Staten van Noord Holland of dier ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels h 50 Centen i dere regel me r 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar phtatsmimte Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN stond Daar die vetgaderiog slecht bezooht waa had men besloten die taak eerst op een volgende te behandelen die dan tevens voor aU belangstellenden zou worden opengesteld terwijl de heer M van Dantiig zich bereid verklaarde dan een debat in te leiden over de traterUtüut Hst Bestoar eeU teide spr was niet genegen de loak in te leidea doch had er niet tegen gehad op het uitgedrukt verlangen der vergadering de geiegenhNd te openen ter bespreking dier zaak Daar de beer H van Dantzig die s o hedenavond ingevolge zijn belofte het debat ton inlüdeo aog niet tegenwoordig was ton spr iDtoaeekeii den seeretoris venoeken de vergadering in kennis te stellen met de Vtmrdamg regelende de De secretaris de heer G Orereijader Jr las daarop die Verordening grooteade voor en toen ds heer M van Dantzig ook daarna nog niet ter vergadering was gekomen vroeg de Voorzitter of welkcht een der amn retf g e bcena ket w ord verlangde over de zaak heden aan de orde De heer F N Maat Jr bestuurslid vroeg daarop wat het eigenlijke od was van het debat waaromtrent hi die de vorige vergadering niet had bggewoond in twjM verkeerde waarop de Voorzitter nogmaals in ket licht stelde dat bet Bestuur als zoodanig niet hel initiatief genomen had in deie dooh alleen op terlaogen der vorige vergadering die den wenseh van den n r M van Dantzig om de zaak te bespreken gedeeld had De beer I van Dantzig vroeg daarop welke de bedoeling was van het Bestuur met bt doen voorlezen der voorwaarden der Waterleiding vH Ng megen die hemelsbreed met die welke hier Ier stede aangenomen zyn verschillen welke vraag de Vootzilie beantwoordde door Ie zeggen dat nn de persoon die hetjdebat zon inleiden niet was gekomen toch een begin moest worden gemaakt en dat daarom het Besliur eens had willen doen hooiva hoe de zaak op een andere plaats geregeld was Wetliefat zou een der aanwezigen daaruit aanleidiog vinden om het woord te voeren De heer I van Dantzig stelde daarop ia het licht dat als spr ten minste goed gehoord had de Nijmeegsche voorwaarden minder aannemelgk waren dan de Goudsche Zoo kwam daarin een bepaling voor omtrent meter huur die spr niet wenschelgk voorkwam ent De heerJ IJpelaar Jzn meende dat de voorlezing dier Nijmeegsche voorwaarden juist was geschied om te doen hooien dat wjj hier betere voorwaarden hadden dan elders Daarop vroeg de heer L van Dantzig het woord en betooglh dat er z i geen grond was om nu reeds te vreezen dat de Waterleiding oiet tol ataod sou komen Volgens art 8 der Conoetsie heeft de Concessionaris na de goedkeuring der plannen achttien maanden tijd roor het leggen der buizen ent en daar 29 ni jl bedoelde plannen zgn goedgekeurd is het duidelijk zegt spr dat nu nog geen vrees behoeft gekoesterd dat de zaak niet tot stand tal komen te meer daar de conoeosionaris slechts 8 maanden meent noodig te hebben om de waterleiding te maken waarbiede echter volgens oordeel van den gemeente architect 10 maanden gemoeid zgn Daar de waterleiding alzoo eerat in lïéoember 1882 moet geleverd worden is er nu nog niet de minste grond om bevrcMd te zgn Bovendien is er zegt spr 26000 door den concessio