Goudsche Courant, woensdag 23 november 1881

Btrii gestort wst iaA geen bsgstel is dat hq roekeloos loa prqs gcTen ter y voorts de teekeningcn ea yfanael natf spr na rertroawban xifcta gehoord heifl in rdkemen wds werden iageioa den Spr liet dutoa geen re n orsr it sadc thans te debatteer een deigeljjk ihijat l i meer kwaad dan goad doen ea kq gaeft de Ter gadering daarom in overweging daarmede te wachten tdt het oogenblik dat de termyn verstreken ia en men met lekeAeid weet dat St oonoessionaris niet meer voldaan kta aaa igas verptiobtingen De Voointter awrkt op dat waar de papa ia de eene vergadering aandnngt op besprelcing der zaak waarin lui veel duisters vond en die hy telf wil inleiden ia de nmn in de volgende waarin die bespreking moet plaats hebben komt betoogen dat die bespwkiug nitt moet geschieden bet Besmnr in een noeiiyk geval komt Spr vraagt daarop of iemand nog het woord verlangt over de waterleiding of daar de oproeping Inidde tér bespreking der waterleiding eiu over een andere taak gemeente belangea betreffende De heer J IJpelasr Jtn legt toen naar aanleiding van hetgeen de heer L van Dantiig had opgemerkt dat er t i volstrekt geen gevaar bestond voor de totaland komiog der waterleiding dat spr van vertrouwbare tqde vernomen had dat van wege het Gemeentebestuur een brief aan den Concessionaris was gelonden met de vraag hoe het met de zaak stond waarop dese geantwoord had ik stortte de overeengekomen waarborgsom en ui lorgen dat alles op ign tqd klaar is l Nadat de keer L van Dantüg nog had in het midden gebracht dat dit niets af deed op lijn betoog daar het Bestuur inderdaad nog geen Kden had om den coacessionaria e n dergelijke vraag te doen doek dit wellicht ten overvloede had gedaan tot gernatstelliBg der burgerg eu de heer IJpelaar had gezegd dat het ook iga doel niet was geweest den heer van Uanltig te bestrijden sloot de Voortitter de vergadering doch niet dan na er opgewesea te hebben dat opnieuw was gebleken dat men leer dikwijls ia particuliere gesprekken op hoogèn toon vele aanmerkingen maakt en grieven oppert doch als het op pnnt van saken aankomt die grieven inderdaad ae r gering bigken te zgn I In antwoord op de door ons medegedeelde vraag in de afdeelingeu der Tweede Kamer over de anbaidie voor de restauratie der kerkglaten te Gouda heeft de Minister geantwoord dat de onderhandelingen met het kerkbestuur alhier niet tot een geweoschten uitslag geleid hebben j Het berieht in enkele bladen voorkomende dat in deze gcateeate de pokk liju uitgebroken moet door ons tot ons leedwezen worden bevestigd Be kaar dr Kappeyne van de Coppello rector van kat Amalerdamsche gymnasium die eertijds ook kier ter stede gymnasii rector was heeft bij gelegenheid van de herdenking van zgn 40 jarig doctoraat in de letteren van leerlingen en ond leerlingen ook van het Goudaohe gymnaaium vele bewijzen van achting en toegenegenheid ontvangen Bg de op 19 dezer gehouden aanbeateding te Hooge Zwahiwe voor het leveren van een Stoomwerktuig met stoomketel en centrifngaalpomp ten dienste van den polder de Nieuwe Zwaluwe is de levering opgedragen aaa de Heeren Cosgn en Co alhier voor de somma van ƒ 10200 zqnde slechts eenverschil van 50 met den oprolgeqden inachrgver Staten Qeneraal Twiede Kamer zitting van 21 November 1881 In deze zitting ia het debat over de artikelen der Indiaehe begrooting voortgezet Bg de afdeeling Juatitie werden verschillende punten beaproken o a de quaestie of de intr king van art Z no 27 van bet Inl politie strafreglement goed bewerkt heeft De heer de Oaaembroot kwam terug op de zaak van KaalTmann en beweerde dat op de klachten over mishandeling van dwangarbeiders veel ia af te dingen Na eene Ungdnrige ongesteldheid die iu de laatste weken het etgate deed vreezen is Zaterdag nacht te sOraveakage overleden de heer mr L Ëd Lenting lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal een man die groote humaniteit en edele gevoelens aan waarlgk liberale beginselen parende lange jaren een aieraad uitmaakte van ons Parlement waar hg zich door groote kennis van ons staatsrecht heldere begrippen over koloniaal beheer en overtaigenden betoogtrant onderaoheidde en waar hg degens sgne minzaamheid en zijn nobel karakter de achting en waardeering zgner medeleden steeds jB de ruimste mate genoot tOroent Krmü zendt een circulaire rond waarin het med eelt hoeveel personen in de verschillende gemeenten raa ons Und hebben geteekend op het adres van hulde aan de Transvaial en voegt hieraan de volgende woorden toe Blqkt uit deze dnizendtallea dat t stiaven van 6rtm Sntii ob aan ome dappere stamgenooten ia de TrWavaal san waarljjk nationaal hiMebetoou aan te bieden van vele zqdn raimen bgval haaft gevonden zoo meent toch t Bestuur van genoemde Vereeniging nog eenigen tqd gelegenheid te moeten geven om loo spoedig mogelgk een ieder in staat ts iteUeB door het alaatsen van zqne handteekeniim op de bedoelde qittan vac zgoe sympathie te getuigen met de wakkere Afrikaners Vooral in de groote gemeenten had het circuleeren der Igsten niet die uitkomatsn welke wg ona vooratelden doch nog tal al t mogelijke in t werk worden gesteld om de bezwaren die het rondgaan dar Igsten in den weg stonden te overwinnen Waarschijnlqk znllen ook onze Vlaamsche stambroeders op ruime schaal aan de onderteekeniug van t adrea deelnemen en dan mogen wg Noord Nederlanders zeker niet achterblgven Landgenooten Waar wq kg de herinnering aan de volharding en dapperheid van onze stambroeders er fier op zqn dat ook ons Uollandsch bloed door de aderen vloMt ea daai de gebeurteuieaea van de laatste dagen t aannemen der Conventie met al hare stuitende bepalingen door den Volkaraad ona getoond hebben dat ook de Oudhollandache bezadigdheid met zoovele andere deugden naar den Afrikaanscheu bodem zgn overgeplant daar ia zeker verdere aanbeveling overbodig Plaatat dua voor zoover dit niet geachied is uwe namen onder t Adres van Hulde Laten wij door duitende en nogmaals duizende handteekeningen hun den laawerkraua geven die hun toekomt Op het adrea van Hulde aan de Tranavaal werden o a geplaatat te Berg Ambacht 16 te Berkenwoude 63 te Bodegraven 362 te Qouderak 102 te Hekendorp 54 te Lange Kuigewgde 49 te Moordreeht 8 te Nieuwerkerk a d Uasel 44 te Oudewater 179 te Fapekop 26 te Schoonhoven 106 te Waddinxveen 126 te Zevenhuizen 114 en te Qouda O handteekeningen üit s Hage wordt aan het ffukUad voor ItraëHeten o a geschreven Een man ia in deze gemeente overleden zooala er in onzen tgd niet meer geboren worden Jacob de Pinto meer bekend en geëerd tevens onder den naam van den vrome een naam dien hij met de meeste waardigheid droeg en die in den vola n zin des woords hem toekwam Zjjne beacbikkioten omtrent zijn atoSelgk overschot dagteekeneo reeds van bet jaar 1836 Twee zgner beschikkingen ksn men wegens de wettelijke bepalingen niet volbrengen lo om op den sterfdag begraven te worden hetgeen bovendien niet kon daar hg op Vrgdag avond ontslapen ii en 2o dat zijn lijk in de ahrde zou gelegd worden zouder kist hetgeen met de bepalingen der burgerIgke wet strgdt Wat de voordraoht van de heilige wet betreft deze geschiedde op eene bgzondere wijze met toepasselijke gebeden volgens Fortugeacben ritus ook werd bazuingeschal aangeheven Het uitdragen van de kist ging wederom met bazuingeschal gepaard De zoons van den overledene moesten volgena zgn verlangen vooraf zich naarde begraafplaats begeven Men vertoefde met den stoet voor de synagoge en ije hulpsynagoge Op de begraafplaata van de Port Israel gemeente werd de Igkkiat geopend en werd onde het hoofd van den overledene aarde van zijn graf gelegd dat later met aarde van het Heilige Land bedekt werd meer dan dertig pakketten heilige aarde waaronder er een waa van de spelonk waren aangebracht waarmede het lichaam gebeel werd bedekt Toen werden er zeven omgangen gedaan de kist werd door de naaate vrienden grafwaarta gedragen eerst toen de kist reeds met zand bedekt was mochten de beide zoons er bij komen De opperrabbün Ferrares de verdienste van den afgestorvene aan de groeve huldigende zeide dat een groot man onder Israël was heengegaan die geheel als traditioneel jood geleefd had De Minister van wat rataat handel en ngverheid brengt ter algemeeue ktOnis dat gedurende de maand October 1881 in de Bgks Postapaarbank zqn ingebracht en terugbetaald de volgende bedragen Bedrag der inlagen ƒ 120 610 41 j terngbetalingen 63 066 60 Alzoo meer ingelegd dan terugbetaald gedurende de maand October ƒ 67 664 911 Aan het einde der maand Sept was ten name der verschillendeinleggers ingeschreven een bedrag n 627 776 217 Zoodat de som der inlagen tot einde Oct bedraagt i ƒ 695 331 13 In den loop der maand werden 19I6 niea boekjes uitgegeven 143 boekjes werden geheel afb rtaald zoodat het getal in omloop zyoda boekjes aan hri alnde der maand 19 101 bedroeg Het Alfmem NnkrlmniMk Wm klüie Ferhoni beeft beslotaa tot het aitschr vaa an aen prqs vraag voor het samenstellen van een geschrift dat in den vorm van vragen en antwoorden bevattelijk en betlist de bedoeling uitdrukt van zgn pro m in verband met artikel 1 zijner statuten en dtf vak algtaeene en ooipcratieve werkliedenvereenigingen De omvang van zoodanig geschiift is niet vastgesteld doch op beknoptheid wordt bij voorkeur gelet Als prijs voor het best gekeurd antwoord wordt 26 en voor het daaropvolgende ƒ 10 toegekend De bekroonde antwoorden blijven het eigendom van het Verbond Tot mededinging wordt ieder uitgenoodigd De antwoorden duldelgk doch niet eigenhandig geschreven en ook niet onderteekend maar van een kenspreuk voorzien moeten v6ór 1 April 1882 rijn ingezonden bg den President van bet Verbond De beoordeeliog wordt opgedragen aan eene jury van 6 daartoe bevoegde personen waaronder twee werklieden De namen der leden dezer jury worden later bekend gemaakt Tljea koninklijk besliit is uitgevaardigd waarbij met intrekking van dat dd 19 Got 1874 nadere bepalingen worden vastgesteld omtrent het vervoer van vee langs spoorwegen en de ontsmetting van veewagens Dit besluit bepaalt Verroer van vee langs spoorwegen mag alleen ia daartoe bestemde wagens geschieden De besturen van spoorwegmaatschappijen zgn verplicht wag a waarin vee ia vervoerd na elk gebruik te doen reinigen en ontsmetten met inachtneming van de vooraohriften vastgesteld of vast te stellen kraehtens art 31 der wet van 20 Jnti 1870 Dezelfde verplichting bestaat ten opzichte van alle voorwerpen waarmede het vee op de terreinen van den spoorweg in aanraking ia geweeat als Ibopplauken emmers voederbakken touwen enz en van bet terrein waar de in en uitlading plaats heeft Ter voorziening in de kosten dier reiniging ea ontsmetting kunnen de spoorwegmaatschappijen van hen wier vee zq vervoeren met inachtneming van hoofdstuk III der wet van 9 April 1875 een geldelijke bijdrage vorderen Veewagens uit den vreemde binnenkomende worden aan het grensatatiou door de zorg van de apoorwegmaataohappij gezuiverd en ontsmet met inachtneming van boviengemelde vooncbriften Op 11 Nov jl heeft zich bq een tuinman in het Bbslaod te Botterdam vervoegd een man oud 40 a 45 jaren middelmatig van lengte met donker haar en donker uitzicht bleek ingevallen gelaat zonder baard of knevel en gekleed met donkeren jas van phsutaaiestof donker vest vermoedelijk donkere £ ngelsch leeren broek geruiten halsdoek donkeren pet met koperen knoopjek aan wecrszgden van den klep lederen pantoffels donkere konsen waarraa ia één van achteren een gat waardoor eene roode kous zichtbaar was Hg gaf voor koetsier te zijn bq deo heer Clifford wonende op eene buitenplaats onder Hillegersberg en bood den tuinman namens zqn heer de betrekking van tuinman op het buitengoed aan tegen genot van rrqe woning verval en ƒ 12 per week Hij gaf wijders voor familie van den tuinman te zijn ea sprak met haar ovsr hare te Amsterdam wonende familieleden Hq won daardoor het vertrouwen maakte gretig gebruik van het middagmaal dat hem werd aangeboden en vroeg ten slotte geld ter leen dat hem werd gegeven om volgens zqn zeggen boodschappen voor zqn heer te betalen waarvoor hij geld had vergeten meê te nemen Hij zou den tuinman a avonds per rgtnig komen halen om hem aan zgn beer voor te stelteK De man vertrok en kwam niet terug terwijl het bleek dat onder Hillegersberg niemand woont die den daam Clifford voert In de Noorweegsche afdeeling van de tentoonstelling van electrioiteit te Pargs vindt men een stuk van een telegraaf paal waardoor op onregelmatige wqze en gat is geboord groot genoeg om er met gemak een vuist door te kunnen steken Twee opgezette vogels waarin men twee verscheidenheden van den specht herkent de groene en de zwarte zqn tegenover elkander op dat stuk paal geplaatat Het voormelde gat is hun werk Dergelgke gaten in telegraafpMen vindt men veelvuldig in Noorwegen in de gewesten die gelegen zgn in de nabgheid van pqnboomenbosschen waar de specht vrij talrijk is Meestol bevinden zich die gaten aan den top van den paal en zie hier de verklaring er van de weerklank iu den paal veroorzaakt door de trilling van den 4taad doet den vogel gelooven dat dit geluid teweeggebracht wordt door wormen en andere insecten in het hout eu het arme beest Ingiat ia de hoop op een prooi vol vertraoweu iu den paal te pikken totdat het teleurgesteld aan de andere zqde uitkomt Ook de beren laten ztck oor de trilling der t fegraafdraden beet nemen Wenier Martijn verbwldt zich met bijen te doen te hebbeu pakt de steenen die de aleu bevestigen en vrrtpreidt ce met zgiie machtige klauwen de indrukken iqner nagels in het hout achterlatende Op de wolven heeft het spanuen van telegroafdradeu mede eene zonderlinge uitwerking Het verschijnsel is tamelgk ingewikkeld en de heer Nielsen die het vermeldt vindt het zelf eeuigszins raadselachtig uit een oogpunt van natnnrlqke hiitorie hij bepaalt er zich dan ook toe feiten aan te halen Hij verhaalt dat toen een crediet werd aangevraagd oor de oprichting der eerste groote telegraaflquen een lid van Storthing verklaarde dat hoewel bet door hem vertegenwoordigde deel vau het land geen rechtstreeksch belang had b j de voorgestelde Ign lig voor het cndiel zou stemmen omdat h j hoopte dat de oprichting der telegraaflijn de wulven zou verdrijven uit ile gewesten waar zij verrijzen De wolven naren op dat tijdstip een ware plaag Des winters daalden z j in dichte troepen van de bericeu en hielden regelmatige razzias ouder de kudden vee Um tiah tegen de roofdieren te beschermen spanden le boereu op zekere punten koorden op palend die zg in deo grond staken rondom de stallen en hoeven hoe uitgeliongerd de wolven ook waren zeker is het dat zq die koorden niet durfden overschrijden Hun instinct deed hun daarin eeuigrn strik daohtea Hetzelfde middel werd met even goeden uitslag aangewend om een schiereiland te bevrqdeu van de wolven die bet onveilig maakten Nadat om te uit te roeien een zorgvuldige drqfjacht gehouden was apande men een koord op palen over de loudengts ea de wolven verschenen niet weder Eu het markwaardigale ie voegt de direeieur der Nuorsnegsobe telegrafen er bg dat sedert het tgdstip nu meer dan 20 jaren geleden waarop men begonnen is bvt groote lelegraafnet iiaii te leggen over de bergvlakten daarbij de voornaamste valleien van het land volgende de wolven totaal verdwenen en niet leruggekomeu zqn Het is tegenwoord g eene groote zeldzaamheid er een te zien De natuurkundigen zullen wellicht deze verdwijning op andere wqze verklaren en haar toesohrqveu aan de verwoestingen eeuer epidemie of oau verre landverhuizingen maar niets van dien aard is nöeger ooit iu dit land waargenomeu dal iulcgcadaal voor het verblqf van wolven de meest gunstige voormarden schgnt samen te vatten Bulteolandsch Overzicht De Franaohe Kamera thans in buitengewone sitting vergaderd zullen waarschqnlgk op 26 dezer uiteengaan De Begeerin weotcht de senatoren en afgevaardigden in de gelegenheid te stellen tegenwoordig te zijn bg ds benoeming op 27 dezer vnu de fevolmaohtigden uit de gemeenteraden voor de verieiing van 76 nieuwe senatoren op 6 Jau De Kamera tonden op 10 Januari haren arbeid hervatten Volgent de jongste berichten heeft de minitter van jostitie de heer Cazot de volgende grondslagen voor een herziening der rechterlijke inrichting aan het oordeel van den Minister president onderworpen lo Handhaving van het beginsel der onafzetbaarheid 2o Uitbreiding van de bevoegdheid der kantonrechters 3o Beohtspraak door één enkelen rechter bg de rechtbanken van eersten aanleg van welke vele worden opgeheven 4o Rechtspraak door meer dan éia rechter in de hoven van hooger beroep wier getal mede wordt verminderd So Verandering van personeel wegens de opheffing van vele rechtbanken en hoven 6o Uitspraak in hooger beroep van vonnioseu der kagtonreohters door één arrond rechter bijgestaan door twee kantonrechters van hetzelfde arrondissement Met betrekking tot de koelheid waarmede het nieuwe Frauache ministerie en zqne in de Kamer afgelegde verklaring zgn ontvangen zegt de bekende schrijver van het Journal dei DSatt de heer John Lemoinne dat de Begeering zich Ixiover evenmin moet vetwonderen als ongerust maken Naar zqn gevoelen ia die koelheid eenvoudig een blgk van verwondering niet van vgandige gezindheid De heer John Lemoinne acht het intuaschen opmerkelijk dat de heer Gamfaetta die aanvankelijk in t geheel geene portefeuille zou aanvaarden thana de twaalf portefeuilles als t ware voor zijne rekening heeft genomen want werkelijk is de algemeene indruk dat zijne portefeuille al de overige omvat Desohrgver meent zonder zich ongepast te willen uitdrukken en zonder de waarde der ministers te bedillen te moKcn zeggen dat Isatstgeooemden meer voorlnitenaiiis van een groot minister don voor leden van eeii groot ministerie worden gehouden Eenheid van denkbeelden eu handelen wordt daardoor zeker bevorderd maar juist omdat ia bet nieuwe kabinet één wil de overige beheenebt had de heer John Lenmiune de verklaring in de Kamer voorgelezen helderder verlnngil l e heer Gambettn had dezer dagen een langdurig ouilerboud met den president der Kepubliek over de wqzigingeu welke het Frausohe corps diplomaltqne z il ondergaan Naar men venekert zonde de heer Noaillis tot ambassadeur te BeTlgn de heer Dnehatsl iu gelijke huedtnigheid Ie Koustaniinopel benoemd worden De heer Challemel Lacour zou te Londen blijven Te Marseille werden plakkaten op de mnrea gevonden waarin de revolutionairen worden uitgenoodigd om zich van de middelen der wetenschap door Nihilisten eu Feniaus toegepast te bedienen de verwoede strgd zouder wapenstilstand eu zouder ger ade moet beginnen zoo luidt t Da koning eu de kooingia van Ilalié z jn den 17 lezer vaft buiine reis nuar Weeiien te Sume teruggekeerd Ëeiie terugkomst van een zegetocht kon nauwelijks tohittereiider iqn geveett Achttien werk liedenvereeiiigiugeu met hare bauicreo eu meer dan 4 00 personen begeleiddoi het voralelqk paar tot uau het Quiriuaul Dumcs Overhannigilen de koningin een kustbureu bloemenruiker De koning en de koningin verschenen met den kroonprins op het balcoii om voor de warme ontvaugtt hniiiien dank te betuigen Hel plein was opgevuld met menschen Oorverdooveud waren de enthoosiastiache kreten waarmede zg brgroet werdeu Zoodra zij op bet baleon te voorschijn kwaineu werd er beugaalsch licht iu de nationale kleuren ontstoken Het gejuich hield niet op zao lat de koning ea de koningin ten twe den naje op bel balcon kwamen De koningin wnifde met haar zakdoek als eeae zwijgende dankbetuiging voor de ovatieu De Duitscbe Rijksdag heeft den heer Levelzow conservatief tot zgn voorzitter gekozen Hg verkreeg 198 stemmen legeu 148 welka op den heer vou Siaaffeiiberg caudidaat der liberiden uitgebracht werdeu Deze beuoeroiag waa het gevolg eeiJer overeenkomst loseehen de conservatieven en ultramontaiien krurhteus welke verder Jol eersten ondervoorzitter de baron van Frauokent lein oentmm gekozen werd met 197 stemmen De heer fon Benda liberaal verkreeg bij deze stenuiieg 136 stemmen ea werd élarua tot twsedeu oa vasniUer gekozea maar bf nam 4ie beaoemiug met aau overecnkoantig de afspraak tusscheu de liberale fractie gemaakt voor het geval dat het couseriatief clericale bond zou zegeviereu Daarop werd de heer Ackermaun conservatief tot tweeden ondervoorzitter gekozen met 168 stemmen tegen 138 op deo heer Hiinel van de progressitteu Het proces van den moordenaar van Garfield wordt steeds voortgezet ouder groote belangstelliagvan het publiek Guiteau houdt zich steeds krankzinnig bg het terugbrengen naar de gevangeniswerd op hem geschoten hg werd licht gewond de dader moet ook eeu kraukzinuige tqn Sd Effectezilssurs LXI Amsterdam 21 November 1831 In de afgeloopen week was de toestand van de beurs hoogst kalm Er heersohte bqua voortdurend een flauwe markt In Spanje eu Turken was nog de meeste handel In de Hollandsche geldmarkt was weinig verandering te bespeuren BiNNBNLuMDSCHE WAABDEN Stottttfondien Zoowel integralen als de drieën en de vieren waren pCt beter PremUleeniitgen Amsterdamscbe loten a ƒ 1000 y pCt hooger dito ü ƒ lOO 1 pCt en Rotterd 7 pCt hooger Er as veel handel in aand Paleis voor Volksvlijt zij monteerden tot 63 pCt Spooncegleeningm Aand Holl Spoor verbeterden 1 pCt Aand Nederl Centr sl verminderden eeu fractie Ned Ind Spoorwegmaatl 6 pCt hooger Aand en Oblig Ned Centr verloren a pCt Boxtel Wezel ateeda aangeboden opnieuw verloren de gest 1ste Hypotheek P pCt 2de Hyp dito pCt lager Tramwcnileeningen De Nederl daalden 2 pCt ZuiderStoomtram rezen l s pCt Indmtrieele murden waren eveneens zeer stil Handelaver Amsterdam nog al gezocht eu monteerden 3 pCt Nederl Bank 3 pCt Aand Handelm eeuige meerderen handel Java Bank en aand Stoomv rezen 1 pOt Afr Hand Vereen daalden pC EuROPEEscRE WAARDEN Stttttt fondtn Spanjaarden verbeterden 2 pCt Buitenl schuld l t pC Binnenl daarentegen daalden 7 pCt de overige soorten sloten op hun vorigen prqs Turken 7 pCt gedaald Bussen leen 62 men pCt leen 64 en 47 pCt leeuing 76 nonlaairie 7i pCl Italianen 81 bevestigden zich OoMaar leverde weinig Variatie op Premieleeningen Ant erpsche loten daalden 17 pCt Hong rezen 3 pCl Oosteur bi ea 64 rezen pCt dito 68 IV pCt stad Weeuea 1 pCt De nieuwe Servische loten waren goocht tot ongeveer 91 pCt Een fcewgs dat premieleeuingen nog iteeds gezocht zijn blgkt uil het feit dat vóór de tiekking reeds 83000 stuks Servische loten geplaatst waren althans zoo bericht men SpooTKegleeningen In apoorwegfaudtca waa weinig variatie Deze week waa de inaehr ving opengesteld op de 47 pCt Kaas Spoorw laening Iwaugorod Dombrowo tegen den prgs van 84 pCt Dit is de Iqn die vau de Weiehwif Spoarweg naar de Warschau Weener Spoorweg zal loepen eu een totale lengte heeft tan 449 Kilometers Deze leeuing komt Vileu aanbeveleuswaard voor daar de onvoorwaardelijke garantie vau Baslaud ia verleendi hiuitrieete waarin waren flamrer Certifiaiien Duilsche Sajkabauk moaleerdea t pCt en OosJMir Hong Bank 1 pCt Amerikaansche waardin Slaaitjondeen Gertific 8pCt Florida daalden 2pCt Mexicanen rezen 7 pC Braziliauen leen 66 verbeterden 17 pCt de 47 pCl leen 79 27 pCt Columbiauea en Peruanen verloren 7 pCt Spooncegleeningen Voor de Amer Spoorwegwaarden is per saldo voor de meesten een kleine teruggang te vermelden mrt name Cairo St Louis Canada South Madison Ëxteiisioo Denver Kio Sba y 8t Loais Uistonri Kausaa St Paul MauitoSa t Wabash Shasea welke allen 1 ü IV pCt verlianaanloonen Bio Grande Vtrbeterde 2 pCt pref l Rg Calif en S pCt Union Pacifiic verbeterden iJpCt de overige toonden slechts kleine Variatiaa av InduetrUele Kaarden Maxwell s wacen t $BMC dead Naar Louisiana Citizen s Bank wal flroOM vraasc Zg verbeterden van 43 tot 4 Vt P PROI ONGAnE EENTZ 47 pCt T PS Heden varieerden onze staatsfondsen weinig alleen de oude vieren i lager Van baitenlandscbe soorten wonnen oude Hongaren Florida Oostenrijk Portugal en enkele Bussen 7s a 7k Turken Egypte Columbia en Venezuela 7 i Vt liger Van induitr ondernem stegen Rott Cfediet en Uaadv Vereeniging 1 pGt ami Gaat Baa SpCt Amerikaansoke spoten ï 17 lager REXMSGErilVG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGoadai Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Sai no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aau den Heer J van Sonsbeek en zijne rechtverkrqgruden tot het pUataen van een Tabakaeest in het perceel gelegen aan den Kleiweg geteekend E no 101 kodaater tcetie B no 1268 Gouda den 16 November 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Seorsurit BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Nov Ets Frederics Adrisns ouden W vsD Laar en C M Oosten 20 Philippni JohiDncB Headrieaa ouderB C L TsmiBiso eo P MaBlenser 21 Jscob oaderB C Wieaer en A Verkerk OVERLEDEN SO Nov W de Jaag i m 21 A 1 Kroeders 1 j S m C A vso RhijB 18 w ADVERTENTIËN Andermaal trof mg een zware slag door het overlgden van mgn eenigat Eindje COBNBLIS JOHANNES in den oadeidomvan slechts vgf weken Ook namens wederzgdsohe Familie Abr La RIVIÈRB Leiden 20 November 1881 Eenige en algemeerte kennitgeving De Heet eu Mevrouw J SAÜERBIER Keijzeb en de Heer en Mevrouw GERo SAÜERBIER UoLLBRT bedanken voor de le bewgzen van deelneming in het Huvrelgk hunner Kinderen ondervonden