Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1881

AanstaaDde ZATERDAG 26 Novdber OPENING Vrifdag 21 November N 269S 1881 Mm h tm GOUDSCHE COURANT i Nieuws en AdvertentielHad voor Gooda en Omstreken Zondag middag verliet lekere T W de kerk te Zwammerdam om naar Anrlanderveen te gaan waar hg bg een broeder inwoonde Tot beden is hg niet teruggekeerd men vreest dat hem een on luk overkomen is van het TABAK SIGARËl KOFFIEeD THËË llAGAZIJi van m SONSBËM aOUDA hoek KLEIWEG en TÜRFMARRT £ Snelperadruk van A Bbinkhin te Gouda LEEVER te Gouda JÜ degeneui die ieta te vorderen hebben van pf yerschaldigd zgn aan den boedel Tan w len tten WelEdelgegte Heer JI BOONDBBS te Gouda wordea verzocht daarvan ten apoe g te opgat féetaUng te doen aan den Nfifani MONTIJN aldaar € ttrt$telljk Literarische Lezing op 28 NOVEMBER a s in het lokaal Nut en Virmaalo der Sociëteit dü RÉUNIE lhi d B avonds ten 77 nre SPREKER Dr Is van DIJK Predikant te Arnhem Ondebwibp BLAISE PASCAL Bewgzen van toegang ad 75 Cent te bekomeft bg de BoekhandMaren A KOK Cohp VERKOOPING by INSCHRIJVING van ongeveer 125 stuks gladde opgaande zeer geschikt voor WERKHOUT staande aan den Ëenigendgk tassohen het Slikkerveer en Ridderkerk Tnformatiën te bekomen bg den Heer JILLES üWART op den Kleinen Donck 8an Sffifcferveer Gemeente liidderkerk bij wien de ingchrgvingsbille en moeten zün ingelaverd vóór of op 3 DECEIVER 1881 in een KLEIN GE IN zonder kinderen een FATSOENLIJK DAGMEISJE Adres aan het Bureau dezer Courant onderNo 644 Openbare Verkoopingfen op MAANDAG 28 NOVEMBER ISs des voormiddags ten elf ure in het KofBjbnis db Hakhoniei aan de Markt te Oouda van eene Kapitale goed onderhoudene BOUWMANSWOmNS H N 14 waarin vijf KAMERS en verder STALLEN een VyAGENSCHUÜR KARNSCHÜÜR HOOIBERG enz alsmede ruim 20 hectaren Wei en Hooiland in den Plattenweg in de Achterwillens te REEUWIJK op 20 minuten afstand van Oouda Te aanvaarden de Bonwmanswoning 1 MEI 1882 en de Landergen 2 DECEMBER 1881 En op VRIJDAG 2 DECEMBER 1881 des voormiddags ten elf nre in het StationskofSjhnis té Nieuwerkerk aan den IJttel van twee HUIZEN een LM BAA vier SCHUREN ERVEN en eenige perceelen Wei en Bouwland aan Kortenoord en in den Kortlandschen polder te IMleuwerkerk aan den IJssel Nadere inlichtingen z jn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOG Ondergeteekende maakt bg deze innen ge eerden Begunstigers bekend dat voor de g3eI genheid van de SINT NICOLAASalleartikelen bg hem voorradig isgn zoovel in SUIKER ALS CEOCOLABE ASmELEN benevens GOED GEVULDE BOTERLETTSRS SPRITSLETTERS en 8INT NIC0LAAS ook tevens SNOEPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat L VAN WANKOM Lan ge Tiettdeweg D 63 Door toevallige omstandigheid te HUUR EEN BOVENHUIS aan de MARKT met vrgen opgang 2 grooteen 5 kleinere KAMERS KEÜKBN DROOGZOLDER TUIN goede Drinhwaterpom enz wat tot een goed welingericht Woonhuis behoort Te bevragen in persoon of met francobrieven aan gemeld Bovenhnis wgk A No 92a te Oouda KEUKENBIIEID Met 1 FEBRUARIJ 1882 wordt gevraagd een flinke KEUKENMEID die tevens eenig huiswerk wil verrichten van goede getuigen voorzien Loon naar bekwaamheid Adres franco brieven of in persoon tasschen 11 en 12 uur des voormiddags Mevrouw van HAEFTEN Crabethstraat GOUDA 24 KoTcmber 1881 Moetleu wg reedt in bet vorig nr TtB out blad bet treurig bericbt bevettigen dat licb bier ter atedc gevallen ran pokken hadden voorgedaan waaronder met doodelgken afloop than meenen wg met aandrang de aandacht der Oondache ingeutenen te moeien vestigen op de n dil Br voorkomende mtartelmmtig van den Burgemeeatcr deier gemeente die de iiwBiing en herinenting aanbeveelt Dat men niet renoime van de aangebodea gelegenheid gebruik te maken Donderdag 8 Daoember e k beeft de derde abon nementavoontelling plaatt van de Vereeniging Hit NtderlaiuhcA Touuil Ditmaal komt de Botterdamsohe Afdeeling lot ons Opgevoerd wordt door baar Di Zoon vak CosjtLil Tooneelepel in 4 bedrgren naar bet FmHoh van Albert Delpit bewerkt door Jan C de Tot Daarin treden op Mq Cath Beanman Merr BnriageVerwoert Mej Jeanne de Groot Uerr Vinken d hb D Haapele J Uaepels Le Grai Mutten de la Har Vink en Vistor Faanen De drie Botteidamtohe bladen de Ammm BoU Ct niet het minet roemeD de vertolkiui vaa dititak eer Wij teatigea de aandacht op acblentaaiide oironlaira van eene oommiaaie die lioh gevormd huft met bet doel om bqdraggu te venanMlaii voor de fceateiyiie viering van den hoodcHetet veijaanlag van FrSbeli geboorte doot en Battl e iinri ft ii in l B gaeal tol ataad te brengen Wy bevelen deie laak bg alle vereerden en navolger van d n bekenden kindervriend aan In de titling der Botterdamache Arr Bcebtbaok van Diutilsgmorgen itood o a terecht C V werkman te Gouda bekl van geweldpleging legen een bed beambte Eitob S maanden gev Over 8 dagen nitapraak De Vereeniging an gepenaioneerde onderofficieren en minderen van bet NederUndiehe leger over wier Ureven wg reeds nwernuleu melding maakten in ons blad heeft ook aan de ingoeleuen van Gouds aircalaire geionden mat venoek die vereeniging te willen stennen Het Igdt geen twüfel of velen moeten sympathie gevoelen voor de taak in de oitoulaire besproken en waar o a Z K H Prins Alexander loo goed voorging ui leker ook de Goudsche burgerij niet achterblljien maar van ganaoher harte deelnemen aan een zoo goede laak als bet doel van bovengenoemde Vereeniging Dit doel is de stoffelgke belangen der leden o gepensioneerde militairen le behartigen en binnen den grens van haar vermogen onderstand te verlee nen niet alleen aan bare leden maar loo mogelgk ook aan hanne weduwen en weezen Wg dringen er bij onze sladgenooten op aan de bedoelde circulaire met aandacht te lezen en het bggevoegde biljet te teekenen en wg hopen dan binnen kort in ons blad te kunnen vermelden dat bet is gebleken dat de Vereeniging ook hier ter stede die sympathie beeft ondervonden die zg zoo ten volle verdient C0EEE8P0NDENTIE 8CHAAK8TRIJD Alkmaar wit Gouda zwart Ï2 zet C C 8 B 8 nt B 7 l Verleden week begaf zich een pachter van Beenwgk zekere Sch met 1100 naar Haarlem om zgn landhnnr te betalen Toen hg zgn portefeuille roor den dag wilde balen miste hg die De politie doet onderzoek doch ongelukkig weet de man de nummers niet Tot gemeente ontvanger te Woerden is benoedA de heer P Klftgver AIbzn g steeds builen di bevoegdheid van den Leidlemeenleraad ligt A rd door B en W van voorgesteld bovenglkUoiude concessie niette 4 Door den heer J H Mfflier technisch diieeteur der IJselstoomtrammaatsohaopg is aan de geneente Leiden voorzoorer die er b betrokken is ooneeasieaangevraagd voor de stoomtramlgn Leiden Zoeterwonde Stompwijk LeididMadam waar die l nziob zou aanalaileu aan 4 stoomtramlgn sUage Oouda Daar bij de aaamK veiiooht werd obi eenstukje grond op de Britet Leiden ten einde daareen station te maken ea de betchikking over dat plein nog steeds builen di bevoegdheid van den LeidBoben gemeenteraad Ijeiden vooi verleenen Zondagmiddag kvaai btf dea bnrgemeester van Alfen zekere N JKi a kea met de klaobt dat bü s avond tt VMM door tww mannen waa aangerand ea van f M keroofii Door sokrik en ondeigane miahaadetiag had bg eenige areu bewuatelooa gelegaa Zgne Vftfifm warea echter zód verward dat dadeiyk bet i Meden rees dat de man alles verzon en tea slotte lekende bg dan ook onder tranen dat b werkemk 4ake verzoniMn had en sioh lelf aaa de polaeD bad gewond Hy had zque bruid wijs gemaakt dat ky de bedoelde aom bnat en bad an bel bewiute fabeltje verzonnen om te verklaren boe kg bet gtU reer kwijt geworden waa Staten OenonuU Twudi Kamek Zitiiogea aa S en M Mofesaber MSI In de zitting vaa Dinsdag U de diseoaaie over de Indische begrootiog voortgezet Ben amendement van dea heer vaa Dadem om een onderzoek in te stellen nopea de aadeelsa van bet optumverbraik en de middelen tot herstal is na door den minister als overbodige beatredea le tqn aangenomen met 48 tegen S6 steomen Een amendement van den heer Kauekenins om de psudjensdienslen le beperken doek niet af te schaffen althans niet tegen equivalent eeoer geldelgke belasting is verworpen met 64 tegen 14 stemmen eu artikel 38 tot shohaffing der pandjensdienslen aangenomen met 44 tqten S4 stemman In de zitting van giatetea beeft de heer Rutgers hulde gebrsobt aan den ijver de oprechtheid en de opgewekte pliehtsbetracbting van wjjlea den heer Leniing De disonasie over de Indische begrootiog weid voortgezet Over de opdrgving van de openbare werken werd aterk geklaagd door de bh van Nispen Baatert en Corver Hooft De minister verzekerde dat sleohts het onvermijdelijke werd aangevraagd Het debat is gevorderd tot de verbetering van bet westgat te Soerabaga Heden voortzetting In de zitting der Provinciale Staten van ZnidHolland van Dinsdag was o a aan de orde bel voorstel van Gedep Staten betreffende de prorinoiale bijdrage ten behoeve der verbetering van den waterweg tnsaeben het IJ en da Zaidbollandsche rivieren en stroomen Het adries der commissie deelden wij in ons vorig nr mede Aan de diacuasiën ontleenenen wg het volgende De heer Bn js kan niet medegaao met dit voorstel van Ged Staten Al blgft bij ook geheel alleen staan wil hg toch zijn gevoelen kenbaar maken Hg doet dit met weinig kana van slagen maar hij blgft zijn gevoelen ten vorige jare ontwikkeld volhuuden Ujj beweert dat de zaak niet goed is aangelegd en dat het gevolg daarvan is geweest dat de vergaderingen van Ged Staten van Zuiden ïfaordHolland tegen elkander orerstaan Ook de eischeta zijn dezerzijdz niet gelukkig gesteld Hij gelooft dat er duidelijke sporen zgn dat Gouda steeds het tolreobt beeft willen behouden en beschermen Hij meent dat deze zaak te politiek wurdt behandeld Hg vreest dat de weg dien men inslaat gevaarlgk is voor de provincie en voor Gondu Groote beIgngen worden op die gze opgeofferd aan kleine consideratien Hg vreest dat de wetgever met Noord HoUand zal medegaan en wat zal er dan van Gouda worden Van welke zgde hg deze zaak beschouwt komt het hem voor dat zgn eetste indruk van deze zaak de juiste is De heer van der Breggen beantwoordt den vongen spreker Naar zijne meening ia de zaak wel goed aangelegd door Ged Stalen Hij gelooft dat Ged Staten van Zuid Holland zijn gebleven op het stand ë unt dat zij van den aanvang hadilen ingenomen et komt hen voor dat Ged Stalen geheel gehandeld hebben in het belang van de provincie Naar zijn oordeel zgn deeisohen in deze wel degelgk goed gesteld Door dit voorstel worden vele deelen der provincie bevoordeeld Zijns eraohtens moeten Ged Staten van Noord Holland bg aandachtige OTerwegin erkennen dat de wensohen van ZnmhoUland niet overdreven of onbillgk zijn De heer Murk Leis sehetst bet belang van Gouda om den door Zsid HolUnd voorgestanen weg tot stand te brengen Hg dringt dns aan op de aanneming van de conclusie der Commissie iu het belang van de ontluikende industrie van Gouda De heer Stoop houdt zich overtuigd dat de gekozen weg de beste is in het belang van de sefcfepvaart Dat beeft hij alleen op het oog en bij vleit ziob dat Noord Holland dat ook zal inzien De tolquaestie moet door bet Bijk geregeld worden ook dan wanneer de vaart door Gouda loopt Het is billijk dat zoo bet tolrecht verviel van wege het eenige veigoeding aan Gouda worde verleend ia dus voor het voorstel van de Commissie De heer Vlidander Hein is het gebed eens met den heer Buijs dat wn ten dezen gekomen zijn op een verkeerden weg Hem komt het voor dat in I87S aremtr aan de fltalen nu Noord HoiiaBd een voorstel had moeten worden gedaan Hj betreurt het dat men vroegn aiet geheel op de hoogte der zaak was want aie dit het geval geweest de vergadering zon in 1880 waaraebijnlijk eene andere beslissing genomen hebben dat zij gedaan heeft Hg acht bet geene zaak van weinig belang dat er goede overeenstemming en gemeen overleg bestaan tusschen Ged Staten vaa Zuid en Noord Holland Ten onrechte is de zaak door Ged Sulen van Zuid Holland op den tegenwoordigen voet gebracht Ter wille van den lol te Gouda vreest hg dat de goede overeenstemming niet zal worden verkregen Ged Staten hebben dat ook niet op den voorgrond gesteld Wij vinden echter nergens eenige betuiging dat Gouda het minst aan den lol zon willen opofferen De heer Blussé zet het standpunt van Gedeputeerden uiteen De beide provinciën hebbeu belang dat ook voor bare belangen worde zorg gedragen Voldoet een werk daaraan niet dan is geen provinciale subsidie te rechtvaardigen Onze richting behoudt den handel en de ugverheid van Gouda terwijl eene andere richting het tegenovergestelde ion te weeg brengen Door onze richting wordt het algemeen belang het meest bevorderd De Utnister heeft zich onderworpen aan de beslissing van Noord UoUsnd zoader zelf eene beslissing te nemen Hij verdedigd Ged Staten tegenover de beweringen van den Minister Hg beroept zich op de adviezen en rapporten van de deskundigen die de richting door Zuid Holland gekozen als de beste beschouwen De tolquaestie is te kwader ure aan die zaak verbonden geworden Wat de gevreesde financieele gevolgen van die tolquaestie betreft dat zal de wetgever te beslissen hebben Hg verdedigt de voorgestelde richting die in het belang van handel en nijverheid van Oouda maar ook van de provincie is Hq rekent op de eerlijkheid en rechtvaardigheid van den Minister van waterstaat maar bovendien het is de wetgever die de richting zal moeten vaststellen Wg moeten volhouden dan zullen wij zegevieren en andera zullen wg het verliezen Hij ontkent ook dat er eenig verwgt tot Ged 6taten is te richten Naar zijne meening hebben Ged Staten al gedaan wat zg konden en behoorden te doen En hg houdt zich overtuigd dat als de conclusie vilh het rapport der Commissi wordt aangeuomeu de nakomelingschap de vergadering zal zegenen dat zü in haar vroeger besluit is bigven volharden