Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1881

ilti 49 Ufetu 9 stemmen wordt punt 1 Tan het Tooniel dn CommiMb angenomen loodat de eenmaal aatgOteUe richting ia behouden De overige ponten worden londer diaooaaie goedgekeard Be Staten ran Znid oUanè hebben Verder m groote meerderheid besloten da Bqu aa de Utreohtsche grenzen tot JjAieé beTUrbaar te make en doa die taak niet aan andaten over te laten 9a meerderheid kon aich niet TeTemii ten met de stelling dat de Bijn in Zuid Holland een lotbare en bevaarbare rivier is waarvoor de Staat lorg behoort te dragen Bg amendement ia die provinolale zorg ook uitgealrekt tot het gedeelte bg Gouda dat de commissie wegens het aanhangig plan omtrent de raart tusachen Amsterdam en Botterdam had willen uitalniten D Midd Ct meldt dat de directeur van het hnit van arrest te Middelburg de heer F A Janssen in de waarneming tgner betrekking is geschorst en dat er waarsohgulgk tegen hem eene strafvervolging sal worden ingesteld Naar wg reroemeu tou de Jong de moordenaarTan bet kind van den heer Bogaardt lydende zgnaan kranktiuni heid Zooals men weet werd hg na qne veroordeeling overgebracht naar het tuchthuis te Ijeeuwarden iV R Ct Eene commissie bestaande uit dr Heldring te BoBsum en dr P G Datema te Weesp heeft namens de kerkeraden der Ned Herv gemeente te Voorst Apeldoorn Yoorthnizen Barneveld Amersfoort Baarn Hilversum Naarden Bussum eu Weesp zoomede drie predikantente Zntfen een adres ingediend aan den Baad van Bestunr ran de Holl IJz Spoor weg Maata h inzonderheid den Oosterspoorweg met verzoek de thans vigeereiide dienstregeliQg aan een nauwgezet onderaoek te onderwerpen eu zoo mogelijk etw wijziging in te voeren die voldoende gel nheid vpor meerdere rust op Zon en feestdagen geeft en tevena de gewensohte waarborgen vpor de godsdienstige zedelijke en liohamelgke belangen en behoeften vau bet geémploieerde personeel Eeuige pastoors hebben zich bereid verklaard in gelijken geest een adres tot de Holl IJz Spoorw Maatsoh te richten Het adres is welwilletad outvaugen maar vooralsnog stuit het verzoek op practisohe bezwaren af U De Jmit Ct verneemt dat het aan het Dil ontleende berioht betreffende een aanbod dat aan Nathan Blom vanwege de Hollandache IJzeren SpoorwegMaatschappij tou gedaan zgn niet juist is Het ongeval op 3 October toch is voorgevallen op het station Botterdam van de Exploitatie Maatschappij der Staatsapoorwegeu zoodat aanbiedingen van sohadevergoediDg ook van die Maatschappg moeten uitgaan Ot overigens het cgfer van het aanbod juist is kan de A Ct niet zeggen Naar aanleiding van de woorden van den Minister Tan Koloniën omtrent de mysterieuse ontslag quaestie Tan Generaal vau der Heyden chrgft de Amh Ct o a Alsof elk detail van het hoogste beUng kan wezen worden die strafoeteningen met hare noodlottige gevolgen breedvoerig verhaald en de rapporten van geneesheeren er bg gevoegd De Minister schgnt beseft te hebben dat uit die geheele zaak uirt Uijlct van eenige schuld van Generaal Van der Heyden en door de lengte van het beweerde argument de kracht er van te hebben willek goedmaken Het geheele mysterie waarom de Nederlandsche Begeering generaal Van der Heyden heeft miskend waarom hg die aan zijn land zulke groote diensten bewees met ontdauk werd bejegend is gelegen in het vermoeden dat hg last zou hebben gegeven tot wreede strafoefeuingen op dwangarbeiders Ook het verslag van het in de Tweede Kamer iu comilé generaal verhandelde over den Atjeh oorlog is thans verschenen De commissie heeft eenparig bealoteo er niets in te wgzigen Zij meende dat het niet aanging nu wgzigingen te brengen iu redeneeringen die zeven jaar geleden zgo uilgesproken Zelfs geringe veranderingen zouden naar haar oordeel alle waarde aan de openbaarmaking ontnemen Het vermoeden zou zich toch allicht vestigen dat belangrijke feiten of meeningen waren achtergehouden Bovendien overwoog de commissie dat de zinsne len over wier weglating twijfel bestond niet door verantwoordelijke Begeeringsperaonen maar door leden der Kamer waren uitgesproken en dat de kracht der uitdrukkingen éa door den loop der tgden èn omdat zij iu comité generaal waren gebezigd aanmerkelgk was verzwakt De beraadslagingen vingen aan den 16u April 1874 en eindigden ÏO April De volgende leden voerden daarin het woord de heeren Van Zuylen van Nye Telt Van Lgnden van Sandenbnrg Oodefroi Cremers Nietatnit luaingar Va us 0 Van Nispenvan Sevenaer Kuyfter Sobimaaelpeaainek van derOqe Stieltjes en Haffmsns terwgl de beeren Bredius en Van Houten zich in het debat over de al of niet openbaarheid der Ating mtngdm I Venoheidene meaoingen werdan gekit Éet kracht 1 rerd de houding 4n Begeering verdedigd door den Hiu Tan K ottpi Prassen van de Vat e wiens rede ook een 0 Hldering g i l É U Msten eenle telegrammen en door den Min van Buiteul Zaken den heer Gericke van Herwgnen De heerGodefroi verdedigde de rechtipatigheid ran den oorlog op krachtige wgza ereuale de heer CraOers Da heer Van Lyudsu van Saadenbuig meende dat de Oorlog op lichtvaardige wgze begonnen was afgeaoheideo nog vau de vraag of hij noodzakelgk waa De heer Nierstrasz vond den oorlog niet genoegzaam f gewettigd Het lid Fabius waarschuwde in het algemeen tegen veroveringspolitiek en annexatie alsof men bg een uitgestrekt koloniaal bezit den loop der omstandigheden in zijne macht heefi De heer C Van Nispen van Serenaer achtte den oorlog in zekere mate gerechtvaardigd doch kon de oorlogsverklaring iu de gegeven omstandigheden van een trenrigen toestand der marine niet goedkeuren Ook hg waarschuwde tegen annexatie De heer Kuyper gaf de scherpste afkeuring van den ooriog Hg ontwikkelde daarbij een politiek tegenover het Mahomedanisme eu den Sultan van Tnrkge als hoofd der Muzelmannen die ons spoedig om ons koloniaal bezit zou brengen De heer Stieltjes maakte de Begeering er geen grief ran dat er een oorlogstoestand in het leren was geroepen maar achtte het beleid waarmede gehandeld was niet goed De heer Haffmaus achtte den oorlog niet gerecbtiaardigd noch tegenorer Atjeh want er bestond geeu behoorlijke casus belli noch tegenorer Nederland want de oorlog waa niet oureTmgdelglr De heer Van Zuylen ran Ngerelt leide dat rolgens de gezonde rechtraardige beginselen ran Staatsrecht de oorlog niet reehtvaardig was De heer Kuyper stelde een motie roor Ue Kamer van oordeel dat uit de overgelegde stukken de onontwijkbaarhetd vau het aan Atjeh op 22 Maart gestelde ultimatum niet gebleken is gaat over tot de orde ran den dag Doch deze motie kwam niet iu stemming Zonder ten besluit te nemen eindigde de Kamer het debat iu oomitégeaeraal Daar steeds drie onderwerpen besproken werden de noodzakelijkheid ran den oorlog de gevolgde politiek bij de oorlogsvarklaring eu de rraag omtrent de tgdigheid ran dett Aorlog rooral in verband met den treurigen toestand der maiine die bgna algemeen seherp werd afgekeurd terwijl nog tal van ondergeschikte punten als de lending van den vicepresident ran den Baad van Indië de instructie van de heeren Schiff en Van de Wall en het beleid der eerste expeditie besproken werden kan men begrgpen dat reracheidene rederoeringen de sporen ran een minder dnidelgke uiteenzetting van den toestand dragen De indruk dien het debat bij de lezing geeft wordt dan ook zeer juist weergegeven door de woorden waarmede de Minister van Buitenlandsnhe Zaken zijn rede begon De gevoerde beraadslagingen hebben mij ik moet het bekennen den indruk gegeven dat er veel woorden gebruikt zgo om zeer eenvoudige zaken te verwarren Vnor het tegenwoordige echter is de behandeling dier zaak en de kennisneming der stukken alleen ran gewicht roor de vraag of de oorlog met Atjeh op dat oogenblik gerechtvaardigd was Het beleid der eerste expeditie de detsilaangelegenheden van de Atjeh politiek in de eerste tgden zijn reeds herhaaldelgk heC onderwerp van besohouwiug geweest en een ter sprake brengen ran die zaken zou geheel nutteloos zijn De rerloviog ran Prins Leopold jougsten zoon ran Koningin Victoria geboren 7 April 1S63 met Prinses Helena ran Waldeck geboren 17 Pebmari 1861 zuster van H M onze Koningin is te Londen officieel bekend gemaakt Het adres tegen den eedsdwang door het hoofdbestuur ran den Nederlandscheu Protestantenbond aan de Hooge Begeering rerzouden luidt aldus II Aan den Konutg Sire I Met rerschuldigden eerbied wendt zich tot Uwe Majesteit het hoofdbestuur ran den Nederlaudsohen Protestantenbond daartoe door de algemeene rergadering ran dien bond gemachtigd om Uwe Majesteit cgne bezwaren roor te dragen tegen de thans bestaade wettelijke bepalingen omtrent den eed indien daaruit Toortvloeit dat een ieder verplicht is den eed af te leggen tenzg hg behoore tot een kerkgenootaohap dat het eedzweren rerbiedt Als leden ran eene rereeniging welke zich ten doel stelt de rrije ontwikkeling van het godsdienstig leven te bevorderen zoo binnen den kring der kerkgenootsohappen als op ieder ander gebied zullen wg Uwe Majesteit wel niet de verzekering behoeven te geren ransonie orertuigiug dat niettegenstaande Kerkaa Staat ptr scheiden moeten ign de Staat len overwegend belaVR heeft bg dca fods enst ea bg dea godsdienstztn zgser ingeieteuen Dat belang miskent e Staat wanneer hij dwingt tol eene handeling die ala het aflegKcn s n dan eed de belijdeoia ran een godadienstigt eeuiug iu zich iloit eu daaraan hare kracht outleeut De dwang diep de Staat oplegt kan ook daarin geeue rechtvaardiging vinden dat ran het afleggen ran den eed worden vrijgesteld zli die bdiooren tot eeite geaindte welker beginselen het zweren rerbic en Niet alleen maakt het voorrecht aan dezen toegekend den aan alle anderen opgelegden dwang des te stuitender die dwang berust op de onhoudbare stelling dat zij die tot eene gezindte behooren welke het eedzweren niet verbiedt daarom tot het afleggen ran een eed rerplicht zouden zgo en dat t lidmaatschap van eene gezindte de verplichting te niet doet om in zaken des getoofs alleen aan het geweten te gehoorzamen Borendien wordt die dwang nog daardoor reroordeeld dat hij weder leidt tot een even onrerdragulijkeu eu niet minder ongeoorloofden dwang om lid te zijn rau een bedoelde godsdienstige gezindte kerkgenootschap ot vereeniging Mocht immer een Nederlandsche regeering zich roorstellen door dergelgken dwang den godsdienst dien wij ook den doariamen grondslag achten ran bet Staats en maalsohappelgk leven i den Staat te handbaren wg zouden niet mogen ophouden daartegen te protesteeren uit kracht ran het geweten welks ongekreukte handhaving het waarachtig belang van Staat en godsdienst beide eischt Onze bezwaren tegen de bestaande wettelgke bepalingen omtrent den eed dwingen ons tot Uwe Majesteit bet eerbiedig dringend rerzoek te richten maatregelen te willen nemen tengevolge waarvan de dwaag tot bet afleggen ren dea eed worde opgehereu Bultenlaiidscli Overzicht De Frausohe senaat had Zaterdag een senator roor het leren te benoemen in plaats ran den orurleden heer Fourcand Candidaat der republikeinen wat de heer Hérold prefect ran de Seine eene zeer gewilde figuur te Pargs Men daoht hem zeker Ie zullen zien benoemen maar toen de uitslag der stemming werd bekendgemaakt bleek het dat de heer VoitinsLarernièré calididaat en geestverwant van Jules Simon met eene meerderheid van zeven stemmen vas gekozen Dat gaf groote teleurstelling in het republikcinsche kamp men weet den uitslag aan het afwezig blgren ran rele leden die hadden kunnen komen Maar waarschijnlijk is in deze benoeming ook een protest der conservatieve republikeinen te zoeken tegen eene daad der nieuwe regeering die den gouverneur der Frausohe bank den heer Denormandie senator ran het liukeroenimm heeft ontslagen um den afgetreden minister ran financiën Joseph Magnin in zijne plaats te stellen De Debate waarschuwt ernstig tegen zulke handelingen en meent dat het niet in het belang der republiek kau zgn om met eene wisseling ran ministerie alle hooge betrekkingen door een ander personeel te bezetten Men behoeft dit niet ran de Vereenigde Staten na te volgen vooral wgl Fransche ministeriet in den regel den leeftijd van riet jaren niet bereiken gedurende welken men in Amerika althans in zgne landsbetrekking zeker is als er geen buitengewone omstandigheden zich roordoen Thans meldt Reutere Offlee dat de hier Griffe in den Senaat op de remietigiog ran boreogemelde verkiezing heeft aangedrongen op grond dat naar zijne berekening geen der candidaten de rolitrekte meerderheid heeft gekregen Hg diende een protest in dat den dag van de afkondiging der benoeming door hem zal rerdedigd worden De qusestie schijnt te zijn het al of niet meetellen der blancobiljetten De republikeinsche linkerzijde ran den Fransehen senaat hield dezer dagen eene bgeenkomtt waarin orer het rraagstuk der grondwetsherziening ran gedachten is gewisseld De noodzakelijkheid daarran werd in beginsel met algemeene stemmen aangenomen De groote meerderheid had geeu bezwaar tegen de nitbreidiug ran het kiezerskorps van hetwelk de samenstelling van den Senaat uitgaat Maar in geen geral zonden wat de ouafzethare leden betreft de roor te stellen herrormingen eene terugwerkende kracht mogen hebben die leden zouden dus blgren De bevolking van Bochdale geboorteplaats ran den heer John Bright heeft op 16 dezer den 7 Oaten reijaardag van dien beroemden voorstander van het rrghandelstelael feestelgk herdacht Bg een op het stadhuis gegereu feestmaal roerde de heer John Bright het woord hg trad in een geschiedkundig orerzicht ran den reldtocht door hem eu Cobden ondernomen om de beginselen van het rrijhandel itelael te doen zegevieren en uitte zgn rertrouwen in de toekomst ondanks de tegenwoordige pogingen der reaciie indien de toestand Tan den landbouw teMHiehen o erlaai zeideh o a ligt deachuld daSr okt aan het iteltel van den rrijen baadd de landbouw lijdt inlegeadeel onder verouderde fli S ielliagen en het i hieri tot aaorzien moet waren Het is dringend noodig dat den Engelschen pachters eveiuils deu lerscheii door de landeigenaars eene bebngrfilre Tewiindeiing T k pa t worde toegestaan Zps fea Otrii eTd l ide toegejuicht In Oostenrijk heeft de oBpo ii e tegeU het ministerie Taaffe dat is de Verfattungtpeirtei en do verdere Duilschc en lib ate elemenUn zioh rereenigd tot eene clat der v AMui de liokei jde zoodat het zich Ia4t aanziea dat er in deu aaustuaudca parlementuirioi veldtocht meer discipline in de partg zal zijn dan vrfliger H i minlWerie heeft geene gtoote meerJirheid en al Iss bfeo met de ouuderheid als d ze goed aaaeeagealotea bl j l rekeninc moeten houden De lieer Kalnoky is te Weenen aangekomen en zijne aanstaande benoeming tot eersten minister der niuujrchie wordt roor zeker gehouden l ue benoeming au pairs waarvan een telegram uit Weenen melding maakt beeft in Oostenrijk zeer jm1 opalen gebaard Het aautal der nieawbeuoemdeo Is meltieui zij Qn atlet rolUoed aathaogers rau graaf TaalTc Met één pennestreek zegt de Weener berichtgever van den Standard heeft de rrgeeriug dus de m erderheid in het Hoogerhuis gekregen De Ëngelsohe reiteering heeft een goarerueur ran Natal benoemd met wien teen te Dorbaa maar matig is ingenomen Het nieuws der benoeming van den heer Sendall leint men san de Standard werd bier eerst met ongeloof begroet Nu er echter geen twgfel meer an bestaat beeft het ongeloof plaats gemaikt roor TcroBtwaardigtngeBwalging In den tegeunoordigeii stand der aken eisabt de post van gouverneur een vaia ran gtuOtr bMnuamheid die hoog geiiOCK stunt om zich door Ule partijen Ie doen e rb a cn Dehmucmiag vnn een volkomen onbekeiMt HUUi nis de heer Ëeüdall Wort bftcbonwd als eeae belteiligin ann de koloaie ea lal waartehijn groete IcmontlnNieB van uflusuriog en protest uUIokkeü De heer Seudidl was vroeger directeur van het o obaar onderwijs op Ceylon eu de CiunamoueilailMB en werd in 1873 ambtenaar aan den Local g mtl ment Beard waur hg heel wat kennis anugaanda arm wezen en openbaren gezundheidsiliensi kan hebban opgedaan In elk geval scbgut het dus d it de Trantralert in hun nieuwen buurman een in ui des rredes znlleu kunnen zien Iu berichten uit New York wordt gemeld dat dr geunt ras Columbia een wterlef iuK op Blaine s circulaire betreffende het Panaiou kanaal beeft opetf btui f mllAi hg verdedigt het recht vau doorvat irt roor Brilsche oorlogacheprn op gelykeu grond als dat roor te iepen der Vereeuigde Stuteu en van Mexico IHQEZONOE N FBÖBEIi JOBILEE Er nl 21 April Taa bet volgende jaar een eenw zijn rerttreken sinds de groote kinderrriend FsiOIBIK Fhöbel werd geboren Zgn naam is sedert het bezoek ran Merrouw de Baronesse Bektha von Marembolz die op uitnoodiging van Prinses AhaUa tot na kwam kier te lande populair geworden en duizenden bii duizenden kinderen uit alle standen zgu door deu invloed vau zgne diep menschkundige lessen roor de eerste opvoeding in huis en school berr d gewoidep van de plaag der ledigheid en der rerveling Iu hoereal gezinnen ia de naam van FxoBEL eren bekend als die van St Nicolaas en welke Bewaarschool bleef zoo hardnekkig bg de oude tradities van stilzitten en napraten dat er niet althans een deel van Fxobeu handwerkjes en intuigoefeningen iu is opgeuoineuf Eu al kan men hier te lande om eigenaardige bezwaren het rechte begrip van den waren kindertuin nog niet geheel en al rerweienlgkeu al zgn er ook altgd nog ouderwgzers die bedenkingen hebben om Fbobel geheel te rolgen dit neemt uiet weg dat zg deu roortreffelgkeu paedsgoog gaarne zgn welrerdieude hulde brengen Wg rekenen er rast op dat Fböbel een breede rrieo eneohaar onder ona lietit die niet I ODTcrsohilUg blgren kan roor de gepaste viering tan den honderdsten rerjaardag van den nog lang niet genoeg waardeerden Hervormer der opvoeding Wg juichen daarom het plan van de Duitsche vrienden toe die reeds gedurende vgf jaar werkten om een internationaal Fbóbelfeist voor te bereiden Zy ontvingen reeds aanzieulgke bgdiagen uit België Zwitserland Italië Engeland en DuiUohland om niet enkel een eerezuil ter gedachtenis maar een practisch monument te stichten door het oprichten ran een Model Kindertuin te Blankenburg op de p aats waar Fkóbei zgn eersten toen nog roor veel volmaking vatbaren kindertuin opende Daar er wel geeu land is waar FKöBEL t ideeën rruchtbaarder bodem gevondeu hebben dan in Nederland noodigen wg onze laudgenooten uit deel te nemen aan dit voor de geschiedenis der oproadiag go belangrijk 7abilee Elk die eeilge bedrage hoe gering ook wil ahunAcrea roor dit ëefaooae doel kan die doen geworden aan een ran de leden ran het OaÉité dat zich gaarne belast de gelden over te maken aan bet COmitJ te Blankeubnrg Qe Ceitléiike euih ling ran be interaaiionaa moaamakt z i eshter niet iu April maar lu Aitgnstoa pla4 t hebben ten einde de reis gemakkelijker te maken roor degeen die rer af wonen KedMÏuid eta ook tbant aiet achter bü de a buren ea sluite zich met vr evigheid aan bjj de FkóbeI TBIündbii ran de oude en nieuwe wereld want orer de beide halfronden klinkt vao zee tot zee de Triendel ke Kaam van den geiegeaden kinderrrieod aan wien wij voor t eerst een harmonische ootirikkeUngsteer voor liebaam eu ziel te danken bel beu die zoo praktisch is gebleken dat ze steeds meer beoef naars rindt Belangstellendtn die inde pli s hunner woning een HulpComilé willen vormen om gelden bijeen te brengan aulloi onaen arbeid aannKrkelijk kuanea verlichten rn wordeu ten rriendelijktte reraoeht dafva ten spoedigtte kennis te geven aan den Secretaris s HaQE Nov 1881 Mevr EuiE van CALCAB Presidente f A h SCaiMIDT Jr Leeraar aan de H B Sciool te Ooudfl Secretaris A JANKSN Directeur van de Formeeieol tot opleiding o BetiaartcioeUoudereuen te Rotterdam Penningmeester WAARSCmWING POKKEN D B JBGEMBE3TER tan Souda In aanmerking nemende dat zich iu deze Gemêeëte eenige gerallau ran pokken hebben roorgedaan waarvan da hdft Bet doodelijken afloop Aobt zich terplickl de iugtzetenea op het ernitige van daaen tOMtand te wgzea en een ieder aan te Baneu iMO ait aogelgk mede te werken tot bat tegengaan der uitbreiding van ileze hoogst geraarlgke ziekte Hel krachtigtt zal dit doel bevorderd worden door zioh niet buitaa aolatcekte noodzakelijkheid in besmette huizen te begavet of zich iu aanrakmg te stellen met personen die fa de nabgheid der Igdtn zgn geweest en raider dool zi te doen inenten of heriaenten Twaamaal ia de week op Dinsdag en Vrijdag des ochtends lea S i ure kan men zich daartoe op het Gasthuis aaamelden waar dit koeteloot geschiedt terwgl op Maaadag den 28 dezer maand aauvaugeude dts namiddags ten half eeu uur gelegenheid aal warden gegeven om zioh uugelijla koetelooi rechtstreeks ran het kalf te doen inenten Gouda den 24 Norember 1881 De Bmrgemeetter voomoema VAN BERGEN IJZENDOOEN MARKTBERICHTE N OOUda 24 Norember 1881 Over het algemeen zijn granen flauwer worden voor beste partgtjet oude Tarwe nog merkwaardig hooge prgzen betteed de nieuwe bracht in de bette loorten tiechtt vgftig cents lager op dan de vorige marktdag Goede roode komt niet roor Jarige witte ƒ 13 25 a 12 60 nieuwe ƒ 10 2B i f 10 75 Goede Rogge is zeer schaaisch en daarroor wordt uit gebrek aan buitenlandscbe een hooge prtjs bedongen Men besteedde tot ƒ 9 afwgkende naar kwaliteit Gerst barer erwten en boenen naar kwaliteit ongereer rorige prgzen echter slap Mais met weinig handel De veemarkt met goeden aanroer de handel in alle soorten iets trager rette varkens van 26 29 ct varkens geschikt voor Londen vau 23 26 ot per half kilo magere varkens eu biggen alsmede schapen rlug verkocht Aangevoerd werden 60 partgen kaas handel gewoon Ie kwal ƒ 82 a ƒ 34 2de kwal ran ƒ 28 a ƒ 31 Noordbollandsche ran ƒ 82 a S4 Goeboter ƒ 1 40 i f 1 50 Weiboter ƒ 1 25 l f 1 35 Kaas noteering ran de Ver r Kaashandelaarsj aangeroerd 60 partgeu Ie Kwal ƒ 31 a ƒ 33 2e Kwal ƒ 28 a ƒ 30 50 Handel gewoon BurKorlljke Stand GEBOREN 28 No Johanna Maria oaders C J van der Waal eo i M Lariveld OVERLEDEN 21 Nov L A Neota m 22 O C Boot S m J Tenpelmag 2 m 88 A Horteatiit 18 j 24 S de Soner wed Leitjef 90 j U m GEHUWDi 23 Nor I de Jou en K Hoonhoat A aa der Ontij e de KeizU W B A Kdhne ia 8 E k gcinak AHVERfSNTIÊfih Bovftllen T n een Zoon J VAK OOBSOHOT VA i B Veer Qeuda 23 NoTeniber 1881 Utttolgk daiik roor de vele bewflzea van bdsngBtelling bij gelegenheid van ona ZILVER HÜWELIJKSPEEST ondervonden J fl EROM E H G KBOM PwTÉ Gouda 24 ÏTóv 1881 Wg ontvingen nog in dank voor de betrekkingen der verongelukte Visschers te Katwijk en Noordwijk Van het Haiagwin ran O $ Mejt a 50 een onbekende een mnntbiljet van J 0 17 50 75 47 J roeger rprioelde giften Totaal 92 97 M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H IJSSEL DE SCHEPPEJB ETALAGE VAN NOüfEAÜT ST NICOLAAS J D SAMSOIH gIF OOUDA Men vraagt tegen PEBRDARI of vroeger eene DIENSTBODE ih Meid all en die goed kan werken en een bnrgerpot kan koken tegen hoog loon en verval Brieven franco onder No 644 of in persoon bg den Uitgever dezer Courant Sociëteit 0 S GEMOEGE Btdtengewone Voorstelling I te geven door het Ut echt8ch Variétés Gezelschap DiTffctie W HART en JEAN CHARLIBR op ZoRdag 27 November 1881 11 1 OP DE DÏÏIVELSEOTS Tooneelspel in 5 Bedrgven eu eeu Vooral naar het Franseh van H Fourmiib door Antok RiBsres VEEDEELING Voorspel Het verblgf der Walvischvaarderg Ie Bedrgf Het eiland Martinique 2e Bedrgf Het ve rhaaL 3e Bedrgf De valsche beschuldiging 4e Bedrgf De Gouverneur en zgn Matroos 5e bedrgf De Duivelsrots Aanvang half acht ure Entree ƒ 0 75 cents de persoon leden der Sociëteit ƒ 0 50 Gaanderg ƒ 0 30 Kaarten gn te verkrggen en plaatsen kunnen besproken worden a 10 cents extra per plaats op den dag der Voorstelling van 12 3 ure aan het bureau der Sociëteit