Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1881

Zondag 27 November N 2693 ianstaande Zaterdagavond 26 Nov OPENING 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor iouda en Omstreken van het TABAK 8IGARËM KOFFIEen THEEIIAGAZIJIV van m mm m GOV 1 hoek KLEIWEG eo TURFMARKT L UNION OPGKllICIIT IN lb29 I Gevestigd t PARUS In haar Hotel 15 rue da la BaaiiDe MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSEN ZESTIG MILLIOEN FRANCS Verzekeringen bij overladen op het peheele leven Gemengde vtirtekermgen en op een bepaalden dag Lijfrenten V tretoerzekertngen 500 O aandeel in de winsten der Maatschappij XICH T £ mOï6I l T008 JÏlFH JCHTSfiIN BIJ DE HOOFD AGÏhTf Amsterdam de Heeren Blom en van Tubn Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer Pieek Damave op de Mint Breda den Heer A P L Nelissen Advocaat Procureur Havermarkt W C 300 Dordrecht den Heer S van Deldbn 299 Groenmarkt GOUDA den Heer J WERNINK Bleekersingel K 199 Haarlem den Heer G C C Beeseb Groote Hootatraat 5 sGravenbage den Heer J J van Oobd Kassier 13 Nieuwstraat Leiden de Heeren J W H van Haansberoen en Co Apothekersdiick 31 Roermond den lieer SoHATTBNBERG op de Coul Eotterdam de Heeron W de Bob Vkb Voorn 38 Delftsche vaart en J J de Lange Wgnstraat 101 TABAK en SIGARENHANDEL ONTVANGEN diverse merken g eïmporteerde HAVANA SIGAREN van af 90 tot 250 Gulden per mille alsmede verschillende merken zeer geschikt voor St NICOLAAS CABEAUX D van der LAAR Dz Snelp t druk van A Brinkman te Gouda DEGELUEE AGEITTEN enVertegenwoordisjeis worden door our voor den verkoop van EFFECTEN en PREMIE LOTEN op gunstige voorwaarden aangesteld Franco offerten te richten Aan de Bankvere niging Grim Jk Oo AMSTERDAM TEER ZWATÈl ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldel k alle onzuiverheden der hoid en veroorzaakt zeer spoedig eeQ zuiver helder witte huid Verkrögbaar per stuk bg L SCÉBNK te Gouda uit het MAGAZIJN van E BRANDSIPA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bjj G ÜVERBIJNDEB Jr Markt 148 Gouda ZALF VAN HET ROpDE KRUIS JOr TEER TOT BASIS stellige ceneiliig In weinige dige i van alle soorten vtn wonden Drandwonden kwaadsapi Ige zweeren spleten van den tepel buld eu kankeraciitlge aandoeningaa oz Men wachte zlcb voor namaak DEPOT IK AIXK OOIDI APOTHH Te s Hag e Snabilié Apoth By leze Courant behoort eeu BUroessel Ter Overdenking Wie met een oubeneveld oog den toestand i gadeslaat onzer hedendaagsche maatschapp zal zekerlgk niet kunnen ontkennen dat er byna overal een geest van wrevel en ontevredenheid gevonden wordt die in verschillende vortuen on in verschillende graden aan het licht treedt De vorderingen der wetenschap de uitbreiding en verbetering der middelen van verkeer het feller worden van den strgd om bet stofielgk bestaan het zich ontwikkelend gevoel van ieders persoonlgke waarde deze en nog vele andere machten hebben de gestalte der maatBchappü in de laatste halve eeuw belangryk gewflzigd Al is het ongetwijfeld waar dat ook in vroegere dagen aan de begeerten van velen niet werd tegemoet gekomen al stemmen wg toe dat er ook in den ijoeden ouden tgd veel spanning en gisting heerschte door overdreven verwachtingen of onbesuisde eiachen Wakker geworden te ontkennen valt hét niet dat het meer kalme en rustige voorkomen der oude maatschappg met haar gemoedelijkheid en bedaarde leefwgi zoo goed als verdwenen ie Welk een nameloos verlangen thans om schatten te verzamelen om veel geld de spil waar aUes alles om draait in den kortst uogelëkea tjjd en met de minst mogelgke moeite machtig te worden Welk len hartstocht om t genieten om met lange teugen te drinken uit den beker van vermaak en verstrooiing Welk een jagen en drijveu om een eerste plaats te bekomen Q den disch des levens Welk een planoi mAkery niet altgd door edele drgiveeren iff het leven geroepen maar menigmalen door dé kwalyk toegepaste leuze van Vooruit en NaU hooget ontstaan Is heUwoniler dat waar zulke verschjjaselen zyn waa te nemen teleurstelling op teleurstelling rplgt en een sombere geest van ontevredenhnd zich meester maakt van bonderden en duizenden in den lande aan wier hooge eischen öf niet öf niet spoedig genoeg wordt voldaan ¥ Teleurstelling een van de hoofdbronnen der maatscbappelpe ontevredenheid wg meenen niet ver van de waarheid te zgn indien wg deze stelling aannemen Niettemin ia het er verre af dat wg door iedere ontevredenheid uit welke oorzaken ook voortgekomen den staf zonden breken Zulk een wgze van doen zou zeer oppervlakkig en lichtvaardig zyn Er is een ontevredenheid die heilig Is onmisbaar voor lederen burger en iedere burgeres Zy kan de springader heeten van edele krachtsinspanning en onverpoosde volharding omdat zg rusteloos voortdrgft naar t eens gekozen doelwit Beter dan die pedante bedriegeljjke zelfgenoegzaamheid die argeloos rust op ingebeelde lauweren of telkens weer afstuit op het gev aarlgke schild van bet niet kuniién ja duizendmaal beter dan zg is de welgeplaatste onvoldaanheid over eigen toestand eigen ik Door haar worden de onmisbare prikkels geboren tot persoonigken en algemeenen vooruitgang Wij bedoelen echter met het verschijnsel dat we thans bespreken natunrlgk geheel iets anders don de ontevredenheid die van zoo goeden huize is Wg hebben op het oog die toomelooze begeerte naar meer en altgd meer van de uitwendige dingen des levens welke schier uitsluitend door de zinnen der menschen be koorlgk worden geafcht Wij denken aan dat knorrige opvatten vtin de dag en levenstaak omdat men zich telkens verongelgkt waant door de maatschappn achternitgezet bij allen met wie wg verkeetfn Wg willen in t bijzonder hebben gelet top dat korrelijj opzien naar onze meerderen in fèrtuin en geluk vergetende dat er zoo velen ué worden gevonden die minder zgn bedeeld i dat in ieders levenslot steeds tal van licht iinten te vinden zgn indien men niet dool ïelfeucht is verblind Wat meer beschrifénheid in hunne wenschen wat minder dwaze tiots die wil schitteren en genoemd worden in de dagelijksche omgeving zou velen uitnemend te etude komen en strekken tot verboogmg van bun waarachtig levensgeluk Wg behoeven tot Staviug hiervan Diogenes in zgn ton er niet Va te halen den man die aan koning Alexander geen ander verzoek had te doen dan dit dat de koning hem een weinig uit bet licht zon Ban Evenmin is het noodig op Socrates te wijzen die over de markt ging en uitriep bg bet zien van zulk een grooten voorraad van allerlei opgestapelde Koopwaren boevele dingen die ik nkl noodig heb Het is gewis de levenservaring van alle denkende en ernstige menseben dat ons geluk alleen van onze getnétdtatemming afhangt In ons zelf woont bet gelnk dat wg vaak daarbuiten te vergeab x nn Hoe groot onzergkdommen moeten heet hoeveel wg genietta wat wg zgn on dankt deze vragen kunnen Biet ia dfruuist ylf in wÉiaf iM men De groote vragen zgn deze veeleer lioedanig wg ons bezit bested Op welke wijze wg genieten In hoeverrejwy in den stand waarin we geplaatst werden mannen en vrouwen zgn van plicht en eer en geweten Er zg gelukkig nog menschen genoeg in onze maatschappg die bg het eten van hun a 2i l acA brood big en tevreden bun plicht weten te doen Zg leveren het ooomstootelgk bewijs dat het waar is wat eenmaal zoo goed gezegd werd de beste vruchten hangen niet altgd uitsluitend aan de bovenste takken van den boom Er zgn niet weinig menschen die smekelgker aten toen zg nog wat li er zaten in den boom der maatsehappij dan ze tegenwoordig eten nu zij dicht bg den top zgn BIN NENLAND GOUl 26 November 1881 Onder verwijzing naar de Waarschuwing van den Burgemeester dezer gemeente in ous vorig nr herinneren wg de ingezetenen dat Maandag 28 November a 8 ten hal één nr op het Gasthuis gelegenheid ia tot ioiteloote inenting rechtstreeks van het kalf Dinsdag 29 November a s zal de heer A Weijemeas Buning alhier eene toordracht houden in eene vergadering der hier gevestigde maaischappg tot Nut van t Algemeen Zooals aan velen onzer lezers bekend zal zijn heeft genoemde heer oud zee officier zich een zeer gunstige reputatie verworven als schrgver van verschillende Marine schetsen Op hoogst g cstige wgze weet hg de pen te voeren eii hg leverde meer dan ééae lype van den Hollandsohen zeeman die hem kenschetst als een echt oorspronkelijk zeer begaafd auteur die bovendien ook de kunst verstaat zijne schetsen goed voor te dragen De heer B J Swnan predikant bij de Herv Gemeente alhier staat op het viertal te Vliisingen Do Heer J W G van Maanen te Moordrecht deed Donderdag met gunstig gevolg examen voor de acte voor geschiedenis middelbaar onderwijs Mochten wg reeds vroeger met genoegen cousta teercn dat het uiterlgk voorkomen onzer ge eente meer en meer een beter aanjien Terkr het is ons aangenaam te lieo dat telkens W da ojaüeuw fraaie winkel en woonhuizen Terrgzen 4 tie straten en grachten onzer stad inderdaad niet eiiiig opluisteren Op de Toornaaiaste standen A men tegenwoordig zeer sierlijke panden die de grootste gemeenten niet tot oneer zonden verstrekken en daaronder v voorlaan met het volste recti ook gerekend moj en worden eeu magazijn dat hedenavond geopeutT wordt nt dat van den heer J van Sunsbeek Op den hoek van Turfmarkt en Kleiweg gelegen irekt het als van zelf aller aandacht door zgn sUrlgk voorkomen en fraai uiterlijk zoodat het overbodig ma orden geaeht daarop de attentie te vestigen en wij nillen er dan ook alleen op wgzen hoe door den eigenaar van dit nieuwe magazijn drr gemeente een gebouw is verleend dat haar ongetwijfeld tot sieraad zal verstrekken Hedenmidag ten 12 ure werd ten Saadhuize door B en W de aangekondigde openbare verharing en verpachting gcJioaden en wel met d n volgenden uitslag I Een hnisjr taande beigden de St Janskerk te rouda geteckesd latt A No 5 aan O C de Yooijsvoor ƒ 18 S Een dito itMad als voren geteekeuïl A No 6 aan D Sm i vaoi 16 3 ËBC dit leaBde b voren geleekeud o 7 18 i Mt mto 4 Sen tiut atWM ei oren geteekend A Na 8 aaa Fniikin nwr ƒ U i M liP I WW lllll geteekend 4Jio ƒ 21 50 opgehouden ti De visscherij in de gracht aan drn Fluweelen Singel van af de brug bij de Boeleutteeg tot aan de brvg van den Tiendeweg De visscherij in de gracht aan den Bleekerssingel De visscherij in de gracht aan den Knttensingel De visscherij in de gracht aan den Turfsingel De visscherij iu de rivier de GoBwe van Jan Katteubrng tot zoover die de Gemeente toebehoort Ue visscherg te samen voor 61 aan M de Jong II Het Grasgewas langs de Crabethstraat te Gouda niet geboden ♦ Donderdagavond had eene vergadering plaats der Afd Giuda en Omstreken van het Nederl Protestantenbond Deze werd geopend door den Voorzitter ds H F Schim van der Ix efi die di aanwezigen welkom heette en zich verbigdde in di vrg lalrgke opkomst die getuigde van eene belangstelling welke hg huopte dat van blijvenden aarc zou zgn waarna hij ten slotte namens het Bestuur mededeelde dat Donderdag 1 December e k di eerste zoogen debat avond zal plaats hebben alleei toegankelijk voor heeren en dames eiJoi zoodat introductie uitgefloten was Daarop gaf hij ht woord aan Dr H ö Hagen herv pred te Leiden Deze hield daarop eeu voordracht over het Coii eanmalUtne Spr ving aan mei kortelijk te schetsen den aan van het confesaionalisme waarbg hg deed uitkomei dat evenzeer als het hebben van een eigen over tuiging een deugd was het opdringen daarvan aa anderen een a eurenswaardige daad was en dat di juist in het karakter lag van het confessionalism en het naakte tot eeu gevaarlgke zaak die in kerk en de politiek een hoogst nadfcligen invloe uitoefende Spr toonde vervolgens aan hoe de en fessioneelen aanvankelgk weiuig tairgk en zonde beleekenis langzamerhand aan invloed gewonnen hai den en vooral in den laatsten tgd op kerkelij en politiek gebied in kracht waren toegenomen w i zij niet het minst te danken hadden aan den mai die den veldheerataf onder hen voerde Dr A Kus per Deze echter niet tevreden met den tocnemei den invloed zgner partij rust niet voor de geheeü maalschapp4 van zgne beginselen doortrokken i en van daar de oprichting der vrije Universiteit die door den tijd over het geheele land niet allee picdikauten die goed in de leer zijn zal verspreidei i 1 i I