Goudsche Courant, zondag 27 november 1881

mau ook reohttinnige dooien adrooaten eni In betrekkelijk korten tyd kwam dete inriohtiag tot stand finantieele en andere beiwaren werden spoedig overwonnen alleen het krijgen van studenten ging moeilijk Aanvankelijk waren er meer professoren dan studenten eu toen een ter bladen opmerkte er tqn wel irit stBileateB antwoordde dr Kaijper wel bijna tweemaal lowetl I Thana lijn er 16 en dit getal lal wel toenemen waarbij men eehter niet moet vergeten dat de voorwaarden om tot deie nnirersiteit torgelaten te worden minder zwaar zijn dan bij de rijks uniiersiteiten Spr stelde daarop in het licht de verhouding van het oonfesaionaliame tot de andere richtingen en deed ons hooren hoe een der woordvoerders dier partij predikant WesthoS te Gorlnohem daoht over de andere partijen waartoe hij ons deed kennis maken met diens brochure Eene verkenning op het kerkelijk slagveld De oonfessioneelen heet het daarin hebben vier vijanden ui 1 de christelijkafgesoheidenen 2 de orthodoxen die niet gere orvKtfilijn 3 de Evangelisohen of Groningers en i de modernen Van al dezen is alleen de tweede categorie op den duur te duchten want zoowel de modernen als de Evangelisohen eu een gedeelte der afgescheidenen het andere gedeelte moet door den tijd tot de oonfessioneelen overloopen zullen langlamerhaiid verdwijnen zood tt dan alleen overblijven als tegenpartij de niet gereformeerde orthodoxen die echter ten laatste ook zullen bezwijken zoodnt dan alleen overbigft de party der confessioneelen Spr schetste daarop het karakter dier confessioneele partij ie van hare aanhangers vordert blinde gehoorzaamheid aan het stelsel onvoorwaardelijke trouw aan het program en toonde vervolgens aan waarom de modernen daartegen met kracht moeten opkomen Zij moeten dit uit naam 1 der waarheid 2 der vroomheid 3 der zedelijkheid eu i der historie Spr zag in een geloofsleer die toch is een beschrijving van het inwendig leven van den mensch iets dat voor den denkenden mensch onmogelijk is want het gaat niet aan dat de mensch wordt voorgeschreven dit of dat Ie gelooven hel geloof is en moet z jn een vrucht van eigen overtuiging wil het iels beteeekenen Men gelooft maar niet wat meti Kü maar wat men ian De leer is bij de confessioneelen de hoofdzaak Zijt KÜ goed in de leer is de eerste vraag en een onzedelijk mensch welke slechts die vraag hevestlgend kan beantwoorden stellen zij kooger dan een hoogst zedelijk mensch die op het punt van de leer faalt Het ooufeseionalisme is in zijn karakter gelijk aan het uUrn montanisme Evenals dit laatste de kerk als het hoogste stelt zoo stelt het eerste l de leer bovenaan en eigen overtuiging is hier evenmin als daar geoorloofd Spr stemt toe dat er in het Calvinisme den grondslag van het Confessioualisme een en ander is dat goed is en spr ziet niet voorbij dat er in zijn hoofdidee God s souvereiniteit een kracht ligt die uitnemend heeft gewerkt men denke o a aan den 80 jar oorlog aan den krijg l Transvaal enz maar over het geheel moet het bestreden worden als zijnde de vernietiger van een eigen overtuiging in den mensch Hoe moet het confessionalisme bestreden worden vroeg spr ten slotte met welke wapenen f Door dogmatiek volstrekt niet De eenige wyze waarop de moderne daartegen te velde moet trekken is door tegenover tk Iter der oonfessioneelen den geest van Jezus te stellen Jezus gaf geen leer leerde geen stelsel maar gaf den zijnen iets wat beter dan beide is een liefdevolle geest die in het leven zoowel het maatschappelijk als huiselijk leven moet toonen de beginselen van reinheid godsvrucht en ware humaniteit Gedoogt ous bestek niet dat wij meerdere ruimte vo r deze rede afstaan waarom wij ons moeten bepalen tot bovenstaand zeer onvolledig verslag wij eindigen met de vermelding dat de boeiende rede van den heer Hagen met de grootste aandacht door de aanwezigen werd gevolgd en ten slotte Inide toegejuicht De Zuid Holl gymnastiek ouderwijzers vereeniging hield op Zondag 20 Nov te Schiedam hare algemeene vergadering De commissie belast geweest met de oprichting van een ondersteuoingfonds bracht verslag uit waaruit bleek dat zij niet alleen weinig bijval me haar pogen mocht inoogsten maar ook zelf tot bewustzijn was gekomen dat een dergelijk fonds niet genoeg aan het voorgestelde doel zou beantwoorden Zij deed daarom het voorstel het plan op te geven wat met algemeene stemmen werd aangenomen De heer S van Aken hield eene lezing over het woord Schooloefeningen en trachtte op verschillende gronden aan te toonen ilat dit woord geen uitdrukking is voor de bedoelde oefeningen en men het daarom in geen geval moest gebruiken op programma s bg openbare uitvoeringen De heer fl J Steenbergen sprak over de inrichting van speeltuinen Door hem is een Utal jaren geleden op verzoek van de getneeote Gouda een plan ontworpen voor een speeltuin welk plan evenwel om verschillende redenen niet is ten uitvoer gebracht Dit plan verschilt in zooverre vau de in den laataten tyd opgerichte kinderspeeltuinen dat hel zou znu geworden een uitspauniugsootd voor iedereen Het zou moeten bevatten een gedeelte voor jonge kinderen bestemd voorzien van allerlei speeltuigen aan hunnen leeftijd passende verder een gedeelte voor oudere knapen eveneens met daarbij passend speeltuig een derde gedeelte voor meisjes van dien leeftijd en eindelgk een vierde gedeelte met d uoodige gymnasliektnestellen voor jongelingen vervolgens nog kegelen kaatsbanen gelegenheid tot schieten met klein geweer en dan een gedeelte tot theeluiii ingericht waar geen sterke drank zou worden geschonken cm hiermede ook voor de ouders de gelegenheid open te stellen zich met hunne kinderen daarheeii te begeven terwijl dit gedeelte z gelegen zou zijn dat men van daar een overzicht had op deu geheelen tuin Deze lezing bracht de tegenwoordige kinderspeeltuinen ter sprake waaruit voortvloeide dat de vergadering de volgende motie vaststelde De Znid Holl gymiias tiek onderw vereeniging huklo brengende aan de oprichters van kinderspeeltuinen erkent dankbaar hunne goede bedoelingen maar meent echter te moeten wgzen op de gevaren aan sommige daar geplaatste toestellen verbonden Gaarne zou de Vereeniging zien dat deze tuinen zoodanig werden gewijzigd dat er voor de jongere kindereu een afzonderlek gedeelte bestemd werd waar men hoenaamd geen gymnasliektoestellen aantrof maar waar uitsluitend zulke voorwerpen werden gevonden waarmede kinderen van dien leeftgd gewoon zijn zich te vermaken Voor grooteren alleen kon men sommige weinig gevaarlijke toestellen in gebruik geven De heer C D Doeleman hield eene lezing over het zitten in verband met de gezondheid hij toonde aan hoe nadeelig het zitten voor de levensverrichtingen is en ook welke nadeelen van slecht zitten te wachten zijn Daar nu in den tegenwoordigen tijd Ier wille van de studie zooveel lijd zittend wordt doorgebracht acht hij het noodig dat men daarbg goed tracht te zitten en niet te lang achtereen en het zitten af vissele met van tgd tot tijd op eene daartoe ingerichte plank eeuigen tijd liggend door te brengen Door den heer F M Blonk werd tgdens de ververgadering onderwgs gegeven aan eene afdeeling jonin vrij oefenittgen op en tod de plaats Voor de volgende vergailering werd Delft aangewezen Staten Geaeraal Tweede Kamer Zittingen van 24 en 26 November 1881 In de zitting van Donderdag is bij de verdere behandeling der Indische begrooting het crediet voor de verbetering van het westgat te Soerabnija aangenomen met 42 tegen 19 stemmen doch door aanneming van een amendement van den heer Wiohers beperkt tot de verlegging van de monding der Solorivier Het hoofdstuk Uitgaven in Indie is aangenomen met 54 tegen 13 stemmen In de zitting van gisteren is het hoofdstuk uitgaven in Nederland van de Indische begrooting aangenomen met 52 legen 7 stemmen na verwerping met 54 tegen 12 stemmen van een amendement van den heer Bastert c om den rentepost van 7 Va t eene evenlueele leening tot dekking der Indische tekorten te schrappen De overige hoofdstukken zg n met algemeene stemmen aangenomen Vervolgeus zijn nog eenige ontwerpen aangenomen waaronder die vergunnende aan 12 gemeenten nog 5 jaar verbruiksbelastingen te heffen na verwerping van een amendement om dit slechts nog 3 jaar te vergunnen Betreffende den Waterweg van Amsterdam naar Kotterdam deelt de Minister van waterstaat deswege in het Donderdag avond verschenen antwoord op het Voorloopig Verslag het volgende mede Zooals bekend is werd indertijd door Gedeputeerde Staten van Noord en van Zuid Holland een plan ontworpen voor verbetering van den waterweg van Amatferdam naar Rotterdam en heeft de Begeering zich met dat plan vereenigd nudat daarin de wijzigingen waren gebracht die met het oog op de beliiniren der verdediging noodig werden geacht eu zich bereid verklaard het werlt dieuoverieukomstig uit te voeren indien door ieder der betrokken provinciën ƒ 1 500 000 in de kosten van aanleg en jaarlijks ƒ 10 000 in die van onderhoud werd bijgedragen In hunne zomerzitting van 1878 namen de Staten van Noord Holland dat voorstel aan en verbonden zich tot het verstrekken van de verlangde bijdragen Twre jaren later in hunne zomervergadering van 1880 namen de Staten van Zuid Holland een gelijk besluit doch verbonden aan de toekenning van het provinciaal subsidie voorwaarden die bepaal delijk wat de richting van het kanaal bij Gouda betrefi aan zeer ernstige bedeukingen onderhevig zgnDoor het volgen der vanwege Zuid Holland voorgestelde richting zou niet alleen de aarde van den nieuwen waterweg verminderen maar zon bovendien eene op de tegenwoordige vaart bestaande zeer drukkende tolheffing op de nieuwe worden overgebracht De Staten van Noord Holland hadden tegen deic door hunne ambtgenooten gestelde voorwaarden zoo overwegende bezwaren dat zij hunne medewerking weigeren voor de uitvoering van het aldus eenzijdig gewijzigde plan dat in gemeenschappelijk overleg is opgemaakt en vastgesteld Ook de Min kan zich met de door Zuid Holland gestelde voorwaarden niet vereeuigen eu daar zoolang de Staten van Zuid Holland niet op hun besluit terugkomen de voorwaarile niet is vervuld waarop de Begeering zich lot uilvoering van het werk bereid heeft verklaard kun van die uitvoering vooreerst geen sprake zijn Inmiddels is de toestand van de Mullegalsluis bij Gouda van dien aard gebleken dat voorziening dringend uuodig is Een plan voor eene nieuwe verbinding tuBschen den Hollandschen IJsel en de Gouwe ter vervaogiug van de Mallegalsluis is in bewerking Ook de diaconie der Hervormde Gemeente te Zevenhuizen heeft een gift ontvangen van den heer H J B 6 Theesing predikant ie Bolterdam ter gelegenheid van zijne 40 jarige Evungelie bedieuing De heer Theesing was van 1845 1843 predikant te Zevenhuizen Uit Oudewater chrijfi men ons dd 24 dezer Heden avond hadden we alhier de eerste wintervergadering van t departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Als sprekers traden op voor een vrij tairgk publiek de heeren dr H V van Praag A C van Aelst eu F J llahms De eerste droeg voor Het genootschap Eloquentia van Justus van Maurik Jr de twee laalslen Fnncisca die Rmini Tusscheii deze voordrachten in erd door mej N Verboom Souraain An die Sterne gezongen door mej M van Fraag en den heer P J Munteudum de galop van W Ganz Qui vive gespeeld Met Leibach s gFauêt funtaisie élégante werd de avond geopend Beethovens Sonate patte tiq e als slotnummer gespeeld t Was in vele opzichten een recht genotvolle avond Gisterenavond ten 6 ure brak een hevige brand uit in eene schuur en hooiberg op eene bouwmanswoning staande aai den Hoofdweg in deu Prina Alexauderpolder te Capelle a u den IJtel Al spoedig werd ook de tweede berg aangetast en dreigde ook de woning een prooi der vlammen te worden De brandweer uit den polder ouder Hillegersberg waa echter in een oogwenk ter plaalie van het onheil ru mocht de voldoening smaken dat door hare krachtige hulp de woning behouden bleef Later nam ook de brandweer van Capelle i au het blasschen deel Oorzaak onbekend De gemeenteraad van Bolterdam heeft Donderdag een belangrijke beslissing genomen Na langdurige beraadslagingen heeft hg met 22 tegen 14 stemmen artikel 1 van de ontwerp concessie aan de Imperial Continental Gas Association eigenares der te Bolterdam bestaande Botterdamsche Gasfabriek tot het behouden en leggen van gasbuizen binnen de gemeente Bolterdam verworpen In beginsel is alzoo uitgemaakt dat de meerderheid van den Baad geen concessie meer na 1885 als wanneer de tegenwoordige concessie eindigt wenaoht te verleenen Uit verschillende plaatsen ontvangen wg bericht dat de gunstige werking der drankwet zioh reeds thans doet gevoelen Z Só ontvingen wg uit het noorden de volgende raededeeliiig Er wordt op de veemarkten reeds veel minder gedronken nu de dagpalenten niet meer het recht geven om te tappen Vroeger was op drukke veemarkten nagenoeg elk huis in de buurt een kroeg Thans zorgt de politie dat dit niet meer gebeurt Tarf De Heer van Oterendorp visohhandelaar te Den Helder deelt als zijne ondervinding mede dat de spoorwegdieven weer bezig rijnl Met het oog op de Sinterklaasverzending denke men er aan dat men pakjes voor een klein bedrag kan verkeereu Het meest dienstig en te geroken tot ie kennis van de zeden gewoonten gebruiken en tbestanden onzer voorouders is zeker het zien van votrwerpen die vroeger lot huishoudelgk gebruik dienden doch in den loop der tijden of geheel in onbruik of iu vergetelheid zijn geraakt Hetzij die voorwerpen van veel of geringe waarde zgn geweest of vroeger al dan niet belangrijkheid hebben bezeten wg worden door hunne beschouwing onwillekeurig verplaatst in den tijd toen schier alle eenvoud was in de leefwijze Van de ontberingen door onze voorouder feleden die het in vele opzichten vrij minder adden dan thans de werkman en zelfs de welgestelde boer kan men zich dan moeielgk haast een denkbeeld maken Onwillekeurig kwam ons dit allea te binnen toen wg onlangs de gelegenheid haddeq een voorwerp te zien waarop staat anno 1718 Te vergeefs zal daarvan meer een tweede exemplaar zijn te vinden Het is een zoogenaamde steeueu vuurhonder iudtu vorm van een groote helm met een hanrivat of oor van boven hoog 25 cenlimeler grondvlak 37 centimeters Het is met ruv e en geele figuren met bovenstaande letters en cijfers gebakken D potte bakkersdraaischijf schijnt toen noK niet in gebruik te zijn geweest immers het voorwerp is onregelmatig roi d Kunstwaarde bezit het volstrekt niet doch het strekte in die tijden voor de veldarbeiders tot bewaring van hun vuur op het land Indien zij zich daar moesten ophouden dekten zg er hun vuur mede deels voor den regen Daar er zich van boven een gat in bevindt konden de gebruikers rekenen na eenige uren oogenblikkelgk eene groote partg vuur gereed te hebbe i en alzoo spoedig hun spijs en drank Ie kunnen bereiden Deze vuurhouder werd in het oostelijk gedeelte van Friesland gebruikt Die welken wij zagen werd toevallig te Mnkkinga gevonden in de hut eeuer oude vrouw Het voorwerp heeft thans Frieslanrl verlaten om eene plaats te vinden in Holland Tot zoover meldt de Leemearder Cl terwgl wg daaraan toevoegen dal de heer W v Voorst alhier ons heeft medegedeeld dit antieke voorwerp thans in zgn bezit Ie hebben Het lyk vauT W die sedert II Zondag te Alphen vermist werd is Donderdag uit het water bg zijne woning gehaald Het uitvoerend comité van het Groene Kruis heeft in eene circulaire mederleeling gedaan van het verhandelde in eene met bet centraal bestuur te Geldermalsen op 16 Nov 11 gehouden vergadering Wtt betreft het huldebewgs door het Nederlaudsche volk aan de slamgenooien in de Transvaal aan te bieden bleek uit het door het uitvoerend comité medegedeelde dat het aanvankelijk succes hoewel bevredigend toch nog niet zoodanig wa geweest als men aanvankelijk zich had voorgesteld In elk geral kon men nog niet er toe ov rgaaii aan het plan ia zijn geheel uitvoering te geveu Uit de temggekoaen Igslen bleek dal er ongeveer 14000 handleekeninuen verkregen waren uit 235 gemeenten h t grootste aantal Igsten was echter nog niet ingekomen daar er 1129 Igsten aan de verschillende gemeentebesturen van ona land verzonden waren Alvorens nu een definitief besluit te nemen werd vastgesteld dit het comité eerst nog alle mogelijke pogingen in het werk zou stellen om het aantal handteekeningen te vermeerdereu Als een bijzonderheid werd er op op gewezen dat de kleine gemeenten het grootste contingent hadden geleverd terwijl de deelneming der groote plaatsen over het algemeen zeer gering was In deze bijeenkomst werd mede besloten een schrgven te richten aan de regeering van de Transvaal om haar voorloopig met de bedoelingen van het Groene Kruis op de hoogte te stellen en vooral ook met het oog om de uoodige gegevens te verkrijgen voor de uitvoering van hel boven omschreven plan Voorts werd nog een voorsttl Ier tafel gebracht om de nog in de kas van hel Groene Kruis aanwezige gelden gestort ter ondersteuning van verarmde weduwen en weezen der Transvalers die gesneuveld of verminkt zijn in den strgd voor hunne vrijheid te voegen bij de som voor het bewgs von huWe Er werd echter besloten dit geld niet aan zijne eerste bestemming te onttrekken maar ter gelegener tgd iu banden te stellen van de regeering van de Transvaal De heer Hubreoht directeur de Ned Bell Tele foonmaatschappij heeft zioh naar Amerika begeven om ïe beste wgze van spanning ligging en inrichting der telephoon verbindingen aldaar te onderzoeken Het plan beslaat ora ook het postkantoor te Amsterdam electrisoh te verlichten Het electrisch licht in het telegraafkaiitoor aldaar blijkt constant te zgn en goed Ie voldoen Voor het gerechtshof te s Gravenhnge stonden Donderdag terecht A W N oud 33 jaren werkmon wonende Ie Bolterdam en A 8 oud 31 jaren sjouwer zonder vaste woonplaats Aau deze personen werd ten loste gelegd diefstal v n drie schapen uit eene gesloten weide onder de gemeente Vlist ten nadeele van een bouwman aldaar te zamen eu ia vereeniging gepleegd De eerste cOe in de instniotie eene volledige bekentenis had afgelegd kwam thans op die bekentenis gedeeltelijk terug terwijl de andere die alle schuld had ontkend nu rolu of meer tot de waarheid kwam Adv generaal Gregory zag in beschuldigden een paar echte veedieven Hg toonde aan dat beiden zich aun den diefstal hadden schuldig gemaakt en eischte voor ieder 3 jaren gevangenisstraf De verdediger van den eersten besch mr Saaymans Vader wee hel Hof op verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt terwijl mr Smits die voor den tweeden besch optrad van oordeel was dat diens schuld niet was bewezen en conolndeerde tol vrijspraak Uitspraak aanstaanden Donderdag Kleinliandel in Sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art S der Wet van 28 Augustus 1881 StaatiUad no Ï7 ter openbare kennis dat bg hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localileit sterken drank in hel klein te mogen verkoopeu hIs Volgor Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit £ Huisman wed J Nobel Bogen O 134 A V d Wolf huisv v J Smit Kleiweg E 32 8 L Smit BoelekadeB48 4 J B van Wijk VeerslalB126 6 A van Wijk VeerslalB130 F A Molenaar wed B Mertens Tiendeweg D32 A J Willemars Zengstraat G 90 Gouda den 26 November 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Dt Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN ii SS UOJARIGE G A D J GABRU IN A H G GABRU Kaebkww Namens Kinderen en Behnwdkinderen Gouda 26 Nov 1881 De Familie SMITS befcnigt haren weigemeenden dank voor de vele bewezen van deelneming ondsTTonden b j de onlangs geleden verliezen Uit aller Naam A SMITS Gouda den 26 November 1881 De ondergeteekende maakt bekend dat van af heden de WINTEBDIENST begint Aivaart Vrpag 10 45 TURFMARKT Schipper KABEL Gouda 27 November 1881 Vi asschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN V7IEGEN enz Machinale Stooniziiivering Door deze rayne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zyn veroorzaakt In dit land TOoriEonMiide Bronals een dleC dle obs dea nachts tanranCit valt xe ona op bet onvOTwaclits aan ZIJ die er aan lljdeo geroelen l n in de t orst en lenden leUb somtljda in den rug Ze Ü ondervlndtm een soort van verveling en een geneigdheid ot Blapen Dm morgens voor al hoeft men een onaangena z men smaak in den mond de tanden zijn met een slljmachtlge zelfstandigheid bezet = De eetlust ontbreekt Detleke Toelt als het ware een zware drukking op de maag en som a wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte in hel binnenste van de maag r Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden k koud en klam Na een zeker f tijdsverloop krijgt men een hoest die h J den aanvang droog is maar na eenige maan den vergezeld gaat mot op geving van groönachtlge fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtausnlet verzacht Vervolgens wordt hijzenuwaa3htig prikkylbaar en somber en ueeml ai c i uvcl op Wanneer hij eensklaps opstaat oüder indl hij een soort van duizeling hij geraakt ver topt geconstipcürd öjn huid Is droog en by oogenbllkken warm liet bloed wordt dik en traag Hel wit der oogen krijgt een jreelachtigettnLDe urine wordt behalvenogdatzeaanslaat zddzaam en donker van kleur Dikwijls is do zicice noodzaakt hel voedsel dat hlj gebruikt over te geven die brakingen laten In den mond daneons een bitteren dan eens een zoetachUgen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartklopptogen gevolgil Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft alUjd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid eu zwakte Alle deze kenteekenen doen zich beurteUngs voor Men beweert dat een derde der t evolking mder dezen of genen vorm daaraan lijdende ia Oeneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een le Tziekte béliandelt anderen weder als slechte apQsverteering sommigen ookalsmlltziekte enz enz maar niet een hunner vensChlllende behandelingen heeft een gunstig uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Ëxtrau t of Roots wortel extract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel in elk l val volkomen geneest De slechte spijs verteering is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Selg Slroop Is eai afdoend middel zelb In de moelelijkste gevalle A J Whtte Eigenaar te London Breda van db GO0RB nQH Generaal l epdtvoor Nederland ook verkrijgbaar bij alte Apothekers la Holland Java en Kolonlflo PiUl vn Oe Siroop M 7lt Tin de PiUe 0 7l Te Qouda THIM ApotL Js SWITZER Az Handelaar in BINNEN en BUITENLANDSCH GEDISTILLEERD WUN PÜNSCH en LIKEUREN maakt zijne geachte clientèle in tbgzonder attent up zgne Cogfnac a 1 50perfleseh IEMAND zijne bezigheden buitenshnis hebbende vraagt t gen 1 DECEMBER een QemoiLliileerdo Kamer liefst met Kost en Bediening Aanbiedingen worden ingewacht onder No 648 hg den Uitgever dezer Conrant olEMsTmopl te WADDIJVXVEEN voor het huis bewoond geweest door w Ien A BERGSHOEFP aan de Brog aldaar op MAANDAG 28 NOVEMBER 1881 des Morgens ten 10 are van MEUBILAIRE BN ANOSEE hoere df goederen bestaande in BEDDEN STOELEN TAFELS SPIEGELS KLOKJE KASTEN BANKEn LAMPEN VOGELKOOIJEN eenig LINNEN GOBD GLAS BLIK AARDEWERK enz Voorts Eene NAAIMACHINE benevens eene KLEERMAKERSTAFEL mettoebehooren enz Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR i II WW t i wBgi g