Goudsche Courant, zondag 27 november 1881

Zondag 27 November 1881 C5 Heerenkleedi g Magazijn MARKT A 54 Ontvangen de Nieuwste WINTEBSTOFJPJEN ULSTEUS van af f 13 J HOOGENBOOM 3e ondergeteekende heeft de eer te berichten daè his DONDERDAG 1 DECEMBE a s Gouda met zjjne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn by den Heer F X HARDIJZER Sociëteit Vredebest op de Markt s Hage Opticien ETALAGE VAN NOUVEAUTÉS ST mCOLAAS D SAiHSOM GOUDA KERSTi RWALITKIT PETROLEUM 40 CENT per 5 LITER bii W J VAN LEEUWEN Kopei en Blikslager Spienngstraat 41 W N Raaijmaakers 17 B Haven B 17 VOORTDUREND Verscb Boterletters BEST ST JICOLAAS Appelbollen Sausijzen broodjes Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda KLEIN GEBAK ENZ TABAK en SIGARË NDEL ONTVANGEN diverse merken geïmporteerde HAVANA SIGAREN van af 90 tot 250 Gulden per mille alsmede verschillende merken zeer geschikt voor St NlCOLyiAS CADE UX D van der LAAR Dz Sï nicolaasfëestT HEDEN voorhanden eene prachtige Collectie Parures Vestkettingen Medaillons Charivaries EUGENIES Heeren Dames RINGEN MANCHETKNOOPEN SCBIUJFPEIEN PöTLOODEN PÖRTEMOIAIES FlACOl eene elegante keuze alles bijzonder geschikt voor 8t Nicolaas Cadeaux Mij minzaamst aanbevelende ook tot het VEMVAAIiniOEJSr van KVNSIHAAItWEBKEN J VAN DE PAVOORDT Dubbele Buurt Wtf RËPARATIËN worden ten spoedigste bewerkstelligd VH De Ondergeteekende bericht de ontvangst van eene RUIME SORTEERING Portret Poësie en Plak AlTDums Sig arenkokers Portemonnaies en vele andere ARTIKELEN B A VERZIJL Korte Tiendeweg t Geregeld voorradig Lepels Vorken Tafel Dessert Brood Zak en Scheermessen Scharen enz uit de beroemde fabriek van Friedr Herder Abr Zoon te Solingen r O T der Amsterdamsche DISTILLEER DERIJ LIKEURSTOKERIJ en WIJNKOOPERIJ O nsr XjOOtsj e BIJ SLOTEMAKER Co WESTHAVEN B 199 Gouda WELLEN S BOONËKANP ELm of Medicinaal Bitter S W Bekend ouder de zinspreuk Occidit que non servat Drink dagelijks van dit Kruiden Extract onvermengd alsdan werkt het uitmuntend tegen Koortsen Maagkwalen Verstopping Koliek Jichtlflden slechte Spijsverteering wekt den eetlust op zuivert het bloed en is tevens een voorbehoedmiddel bij heerschende ziekte of epidemiën Als Elixer gebruikt vermenge men het met Likeuren Brandewjjn Jenever of Mineraal Water met Suiker Deze alleen echte Boonekamp Bitter is uit 32 der gezondste Kruiden en Wortels gedistilleerd door den opvolger der uitvinders dezelve is scheikundig onderzocht wordt door vele Geneesheeren voor de gezondheid aanbevolen en over de geheele wereld met veel succes verkocht Per flesch 1 75 1 2 flesch 1 1 4 flesch 0 60 1 8 flesch 0 25 Slijters genieten rabat Uitsluitend Depot voor GOUDA M PBETEKS J n 170 Wijdstraat Buitenlandscli Overziebt De Uuitsohe Keizer is in de laatste dagen roortdureud ongesteld hg moet syn kamer houden en bemoeit lioh ulleen met de noodzikelyksle aangelegenheden Redenen van bezorgdheid bestaan er op zinhielf niet behaire in d n beogen leeftiid de Keiser was altqd geiroon geen weer of wind of vermoeienissen te onKien in den Isatsten tgd meer vatbaar werd hem door zijn geneesheeren geraden zijn kamer te banden het kamerleven werkt echter ongunstig terng op den grgsaard inzonderheid op het onderbniksleren De eerste lezing van de begroeting in den Rgksdag is reeds afgeloopen nadat de Staatssecretaris Soholz de begrooting had toegelicht m a w de ogfers zoo gegroepeerd had dat zg een gnnstigen indruk konden maken trad Richter als criticus op maar hg was zoo lang van stof dat sommige der ingeschreven sprekers waren weggegaan andere geen lust nMer hadden om te praten de Toorzitter nam daaront de gelegenheid waar om de eerste lezing voor geëindigd te verklaren de begrooting werd daarop onder gewoonte deels in tweede lezin aan de orde gesteld deels nnhi de oommissie verzonden Wft de beswaren betreft door Richter tegen de begrooting ingebracht de meeste waren as outle dagteekeuing de begrooting was zeide hg volstrekt niet zoo gunstig als het scheen want men had de cgfers optimistisch gegroepeerd wilde men een overzicht hebben van den economischen toestand des rgks dan moest men de rapporten nemen van kamen van koophandel welke ongunstig luiden de sociale politiek van den Rgkskanselier met zgn iadiiHste belastingen bad niets anders ten ge olge én en ontlasting aan d belittemie ktisse ten nadeele voor de volksklasse Het aanplakken van de troonrede werd door Richter afgekeurd als een Fnusohe navolging in Duilscblaud was men zalke dingen niet gewoon Dal een aanval op het tabaks monopolie niet achterwege bleef spreekt van zelf Men eet dat de heer Gambella onmiddellgk na de vorming van het nieuwe Kabinet eene circulalie aan d vertegenwoordigers der Ftansche Republiek bg de vreemde mogendheden zond om ben met de bestuarsvcrandering bekend Ie maken Thans wordt gemeld dat de minister president eene circulaire in gereedheid brengt waarin de staatkunde van bet Kabinet tegenover het buitenland wordt ontvouwd Ook lou de gedragaign worden aangegeven welke het ministerie in de Tuueesche aangelegenheden zal volgen au in volledige beschermipg van de Fransche en EuropecKhe belangen zonder noodelooze verlenging der bezetting zal bestaan Van de uitvoering van het Btrdütractaat zal daarbg streng de hand worden gehouden Id Frankrgk hadden eenige leden van de oude linkerzgde en ran de union répnblicaine een nilnoodiging gericht aan hun geestverwanten met uitsluiting van de uiterste linkerzgde om een algemecne vergadering te houden ten einde het eens tt worden over de politieke gedragslgn Deze vergadering door 200 leden bezocht beeft tot niets geleid want Gambetta verlangt niet dal er een groote liberale partg zal warden gevormd met een program gebonden ook vreest hg dal in zulk een vereeniging zgn tegenstanders te vsel invloed zullen hebben Ferry Brisson Freyoinet e a toch nemen een minder welwillende houding aai Freyoinet weigerde om gouverneur van Algerië te worden De commissie vour het initiatief verklaarde zich voor Barodets voorstel tot herziening der constitutie De Kamer zal dus weldra oier die qnaeslie te beslissen hebbeu Ook verklaarde genoemde commissie zich voor het in overweging nemen van Boyssels voorstel lol scheiding van Staat en Kerk De uiterste linkerzgde heeft nog een afzonderlgk voorstel dat verder gaat Aan R O wordt uit Parijs geieiud In den Franscheu Senaat heeft de heer Griffie gisteren zgn protest tegen de verkiezing van den heer de Toisios Larernière weder ingetrokken en een voorstel ingedieml waarvan de strekking is om de voorwaarden van verkiesbaarheid der ouafzelbare senatoren nader te omschrgven Daarna is de verkiezing van den heer de VoisinsLnverniére als onafzelbaar lid afgekondigd In de Kamer der Afgevaardigden heeft de minister Allain Targé een wetsontwerp ingediend tot opening van een baitengewooB krediet op de begrooting van 1882 betreffende Tunis De beer Lookroy stelde voor eene commissie van onderzoek lot afschafflnf der octrooien te benoemen Bg de toelating vu nieuw gekozen Uden hield ugr Freppel eene redevoering waarin hg het recht van de geestelgkheid hwdhaafile om eene verkiezingsaaubeveling van den kansel Ie doen De minister Waldeck fionsseau antwoorde in hoofdzaak het volgende De Regeeriog verlangt dat de geestelgkheid zich stipt binnen de grenzen van het Concordaat boude daar sg anders gebrnik zal maken van de middelen welk de wet haar aan de hand geeft De geestelgkheid behoort de oonstitutie te eerbiedigen Deze verklaring werd laide toegejuicht De commissie voor ket Fransch ltaliaanscb verdrag heeft acbttienvin de twintig artikelen goedgekeurd Graaf Kalnoky is in Uostenrgk als minister van het buis des keizers en van bnitenlandscbe zaken beéedigd Zgne benoeming wordt uit Berign en St Petersburg zeer gunstig beoordeeld Graaf Kalnoky bekleedt een der eerste zoo niet de eerste plaats in de Oosteurijksobe diplomatie en heeft de rerhondiugcn aan de meesie hoven peraoonIgk leeren kennen Achtereenvolgens diende hg in Munchen Berign Londen Rume Kopenhagen en 3t Petersburg In Konstaniiaopel werd hg nooit geplaatst en men betreurt dit wgl eenige locale kennis iu dezen doolhof van intriges en knoeierg den Kuropeeschen diplomaat zeer goed Ie pas komt In politieken zin is ds banoemiug eene gelukkige te achten wijl b hel ioherpe verschil der politieke oireningen in de beide Mfiea der monarchie het zeer wenscbelijk schgnt 9m een neulriüen minister van boitenlandsehe zaken k lleb en voor Irèt geheet Vooral de Hongaren zgn zeer naijvcrig op hun binneulaiidsch zelfbestuur en zouden lederen minister van het centraal bestuur der monarchie die zich doa n wil mengen trotsch afwgceu Daarom is het we tscbelgk een prtmtr te hebben die aan geeue verleiding blootstaat om een dergelijken invloed Ie laten geiden en zulk een is graaf Ksliittky die met geene enkele partg oude relaties beeft Wat de buiteiilandsche politiek aangaat Z et men in Kalnoky a benoeming een nieuwen waarborg voor de hechtheid van het verbond der drie keizers wgl de nieuwe minister de leer is toegedaan dat in den tegenwoordigen staat der Europecsche politiek het kéizersverbond een zeer gewenschie zaak is Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 23 Nov 1881 Kantonrechter Mr i H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD I P landbouwer te Zevenhuizen tot drie gulden of Ha dag wegens doen leggen van een dam In de watering de Vliet in den Prins Alexanderpolder onder Zevenhnizen zonder vergunning van het Polderbestuur C B landbouwer Ie Moercapelle tot vgftig cenis of iéa dag wegens zonder daartoe eenig recht Ie hebben gaan over eens andera land bezet met gras gelegen iu den polder de Honderd Morgen onder Moercapelle J S tapper te Gouda tot tien gulden of twee dagen wegens na 12 uur s nachts aanwezig hebben van twee bezoekers in zgne tapperg op de Westhaven te Gouda J S logemenlbonder te Gouda lot drie gulden of ééa dag wegens als logementhouder op den Kleiweg te Gouda in het door hem te houden regisier niet vermelden den naam van een manspersoon die een nacht in zgn logement had doorgebracht W O koetsier te Rotterdam tot drie gulden of één dag wegens rgden harder dan stapvoets over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda met zgn wagen bespannen met een paard G B landbouwer te Stolwgk lot drie gulden of één dag wegens rijden harder dan in maligen draf op den Fluweelen Singel te Gouda met zgn wagen bespannen met een paard C L vrachirgder te Gouda lot één gulden of ééa dag wegens wateren tegen het Raadhuis op de Markt te Gouda G de K touwslager te Gouda tot één gulden of é a dag wegens wateren tegen een teirgraafpaal op den Flnweelen Singel te Gouda GEVONDEN en aan bet Bureau van politie gedepgneerd Een zwart Wollen Schort een Plaatje van een gouden ring een koperen halsband van een hond een zilveren Knip met koralenbenrs waarin eenig geld een bos Teen geschild een blauw Oorbelletje een Notitieboekje met blauwe goedkeuringen een paar gouden Oorkooppen met bloedkoraal een Schoentje een bloedkoralen Kettlogje met gouden slootje een Zilveren Oorbel een eind Zinken Goot gevonden in de Crabelbstraat en een onderstuk van een gouden Oorbel met bruine steen Burgerlijke Stand GOUDA GiBBOREN 23 Nov Mstthiea Jahm JoMph oajen 1 van Oorachot en J van der Vaer Netletje ocdvrs A vin Vegten en £ vin Egk 24 Abijhein oodert D J Muksrap en S de Jong Sazinni oodeVi P J Koensna en D Mikkera Magdaleoa oodera J Farrer en U A Zinkbain 25 AntboDÏua Pieter ouderfl P Schollen en J i Kroon iohanoea ondera A Nooner eo M Bakker OVSKLEDEN 24 Nov D L de Jong I j l m 25 P A van Bgawijk 3 m ONDERTROUWD 25 Nov A van den Boscb 31 en H van Kleren 30 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 19 tot 25 Nov 1881 ffloordreobt GEBOREN Adnania ondera L Bloot en A de Jong Qon erak GEBOREN Cornelia Willem oodera J van der Lek en A Kok Bertoa oodera W Kool en G Verboog Haibertje ondera C van Vliet ea A de Kwaadsteoiet Gerrit en Deliana Sopbia oodera H Kalkman en A Rietveld OVERLEDEN D H Scbooten 4 m Stolwyk ONDERTROUWD T Sebeer en J Dekker GEIIU VD B Egkelenboom en P Anker Haastrecht GEBOREN Willem ondera C T Pbtngt en N VeriniK Waddinxveen GEBOREN Cornelia ondera J Eindhoven en M Verwei Jan oodera B de Rotter en XI K Trooat Tbeodora Jacoba oodera 6 van der Lonw en D J Vermeent Adriaona Wilbelmna oodera R J ommerae eo J Overea OVERLEDEN J van der Mazen 68 j J Ooodriou 72 j I van Ka bniav van G Roabelfon 80 j A Sterkenborg 2 m J van der Staal 2 m Zevenhuizen Gsene aangiften tiebben plaats gehad Advertentiën Uni7erseel ZmTeringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSEELZÜIVERINQSZOÜT een zeker middel tegen M aagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbaar in pakjes a 15 cent pakjes a 27 cent en heele pakjes a 50 cent te Gouda bfl i H BOERS Apoth Benthui n by Wed C den Bouwmeester Woerden by J F Sweerman Bodegraven by P Versloot Alphen a d Rfln by L Varossieau Zoon Boskoop bg J van Bergen DVEKTE TIE in alle Btnnen en BuiteiUandsohe Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekahndelaar A BRINKMAN te Gouda tl f S D afschrift is voldoende