Goudsche Courant, zondag 27 november 1881

Woensdag 30 November 1881 N 2694 DEPOT der LEIDSOHEBBOODFAEHIEE gevestigd Turfmarkt Wijk H Mo 47 alhier OPENING op heden ZATERDAG 26 NOV PRIJZEN Best WITTE BROOD per KG ƒ 0 21 BRUIN BROOD j er KG ƒ 0 19 TARWE BROOD per KG 0 15 KRENTENBROOD per KG ƒ 0 26 Puike Qualiteit en goed wichtheudend Ondergefeekende maakt bij dezff zijnen geëerden Begunsliigers bekend dat voor de gelegenheid van de SINT NICOLAAS alle artikelen Vq hem voorradig zijit zoowel in SUIKER ALS CBOCOLADE ASTimEN benevens GOED GEVULDE BOTERLETTERS SPRITSLETTERS en SINT NICOLAAS ook tevens SNOEPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat L VAN WANKOM Lange Tiendeweg D 63i Talrijke gelnigachriflcn van eeïate Genee8kondig cii Op verscheidene Tentoons elliDgen met Medailles bekroond Het door 30 Jaar ferenomnieerd Anatherin Mondwater van Dr J G I OPP jSTf Ilof Taitdmeeüer te Weenen Radikaal geneeamiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte dtr Moudholtt en van het Tundvleesch Bepi oefde Mondepoeling bij aanhoudende Keelziekte 1 gruote flesoh a ƒ 1 76 1 flesoh a ƒ 1 20 1 kltine flesch a Ü 60 I Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen doozen van f 1 20 beproefd Taudzuiveringamiddcl De echte aromatische van Dr J G POPP I zg maakt de tanden zuiver wit zonder het email aan Ie doen ben aart ze voor ziekelgke aandoeningen en houdt den mond friscb Het sink kost 40 cis en is toereikende voor een half jaar Tandplombeerin praktisch en zekerst I middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prijs per étui 2 60 Krnidenzeep aangenaam en best middelvoor Vlekken Uilslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardschilrer en Korsten Huidkrankheden en alle onreiuheden derbovenhuid Prijs per stuk 35 Centg Het Keéerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen nelke van inga Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd te Oouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstrimt A 123 te Rotterilam bij P E van Santen Kolff apotb en A Schippereijii Co blauwe porcelcinwiiikel te s H ge bij J L F Snabillé apoth te Delft bg A J van Rijn te Schiedam bij C Malta Gr te Leiden bij E Noordijk Ie Amsterdam bij P van Windheim Co en H H Ulotb Sc Co apotheek te Schoouhoveu bij S Wolff en Zoon te Alphen bg L Vurisieau en Zoon Ie Utrecht bq G H N van Spanje idem Labry il Porton Droogisten GOUDSCHE COURAHT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken o ft e S I 14 Oouda Dmk van A BRINKMAN VERROOPHÜIS Markt A UO De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de ST mCOLAAS ETALAGE op MAANDAG 21 DEZER zal gereed zijn De ruime keuje en groote sorteering der fijnste NOUVEAUTÉS van GALANTERIËN LEDERWERKEN enz veroorlooft hem zjjne geëerde Clientèle tot een bezoek aan zjjnMagazijn nit te noodigen UEd dv Dienaar Ph J van der stok mm imim en meese wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflesschen kwart en half anker verkrijgbaar Prijscouranten worden op aaavrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd De raedieinaalraad Du RUST te Grabovo in Mecklenburg zoowel als vele andere uitstekende geneesheeren roemen de echte Ryolandsche D ruiven Borsthonig als een voortreffelijk huismiddel bg hoesj heeschheid borst en keelpyn kinkhoest bg Kinderen dat deze ongesteldheden in veel korter tgd doet verdwijnen dan elk ander middel Z E mjjiiheer de graaf en mevrouw de gravin zu Leimnoen BillioheiM op het kasteel BilmoHEIM ambt Moosbach in Baden vinden tegen hardnekkigen hoest en heeschheid geen geschikter middel dan de echte RI JNLANDSdHE DRU1VEN B0R8TH0NIG De heeren Dr M FREYTAG kon professor te Bonn Dr GRAEPE te ChemnÜz Dr LANGE ieBUburg bevelen dit onovertroffen aangenaam preparaat uit persoonlgke overtuiging aan H E mevrouw de gravin zu öayn Wittoenstein te Berleburg in Weêtphalen is verbaasd over de voortreffelgkheid en goede uitwerking daarvan bjj verkoudheden Mjjnheer de Baron VAN DiOTURTH HitjpTMANN A D Op het kasteel Thberes bjj Oberthebres te Beijeren verklaart oat zijne famiUe met den besten uitslag gebruik heeft gemaakt van den echten Rgnlandschen Oruivenborsthouig tegen keelpyn hoest enz en met dit oordeel komen de faetnigingen van erkentelgkheid en dankbaarheid van vele duizende genezen personen van alle standen volkomen overeen Alleen echt verkrijgbaar in flacons a 65 Cent met witte i fl 1 met Toode en a fl i2 met geele capsuleu welke nevenstaand fabriekstempel dragen Te Gonda bg F H A Wolff te Boskoop bg J van Bergen te Haastrecht bg J D den Hartog te Ondewater bg F Jonker ldenburg te Bodegraven bjj P Versloot te Stolwjjk bjj C G van den Berg H S MOSSEL heeft de eer te berichten dat hg zich gevestigd heeft in de Korte Groenendaal No 201 alhier voor den handel in Papier Geplakte zakken Scliool Schrijf en Teekenbehoeften en Speelkaarten alles tot concureerende prjjzen In de Abshaubbin s of Anti Rhumatische Watten is het redmiddel voor rhumatische Ijjders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koade zgn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwgziug kost slechts 30 et waaimede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of aodere lastige pgnen ontdoen Men vraagt tegen FEBRUARI of vroeger eene DIENSTBODE als Meid alleen die goed kan werken en een bnrgerpot kan koken tegen hoog loon en verval Brieven franco onder No 644 of in persoon bij den Uitgever dezer Courant Hoofddepdt te Delft bg A BREETVBLT Az en verder verkrijgbaar bg Ti A C Vftll I eth iC B Verheul Oudèwater He de Wed liOSUiau A Bos Berkel Gouda J var i orp Zoelermcef W F J den Uijl Schoonh jA Knnling Alphen A Prins Zevenhuizen j B E C Sehlatlmnn M 3 Goudkade Boskoop Bodef ravrn O Hoogendgk Cappelle K Ooslerlinf Haastrecht S v d Kraats Bleiswijk W cl G Wilhclmu Woerden Beruhardioer Ëclitc Alpciikruidcii Ëlixer van WALLRAD OTTMAR BERNHARD te MÜNCHEN HofdlstUlatenr van Z M den Koning van Beijeren Oondea Medaille Weenen 1873 enz enz Weteniohappelljk onderzocht en in eeoe brochure aitToerIg behandeld door dr J B Kranz te MÜnohen Terder aanbevolen door dr L A Baohner profeMor aan de nnfTerslteii te MÜnchon conserrator van het pharmaoeutisch institaut baitengewoon lid Tan de academie der wetenschappen en Toonttter Tan het medicinal comité prof dr O C Witteteln dr Schoener dr Merké teKew York dr Bichlmair pract arts te HUnohen en anderen Het cohte B rnhardlntr AlpankfuidanEllxtr regelt ipoedig alle fnottien der maag is het bexte middel bij gebrek aan ectluft en sleohte spijsverteerlug remigt het lighaam Tan ziek ijke aandoeningen Tersterkt zenuwen en spieren en is door zijn aroma en smaak bet ajDsta Bitter £Uxer Hm nenie ileobto aue proere Varkrljgbur in Origineele fiassohen met gebrnikaaanwtjslng fl 1 te GOUDA bg Wed J GOORISSEN Mzn en verder in alle plaatsen van het rp in de meesteMagazynen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agenturea in plaatsen waar zich er geen bevindt gelieve men zich te richten aan den ieneraaUAgent voor Nederland W SARDEMANN te Aenhem BINNENLAND GOÜD V 29 Noreraber 1881 Uit 8ammi e berichten ia rersohillende couranten Toorkomende zon men kunnen opmaken dat de concessie voor den sloomtramdienst Gouda Schoonhoven reeds door alle gemeenteraden verleend was iotusichen is dat nog niet het geval De Gemeenteraad Tan Gouda tal binnen kort worden geroepen daarover ene beslissing te nemen Doch reeds nu kan worden gemeld dat de toorloopigt voorwaarden looals tij door B en W aan den heer A Kaptijn tijn voorgesteld door dezen zgn aangenomen Men verneemt dat de werkzaamheden voor den ontworpen sloomtramweg Gouda Slolwgk Bergam b Cbt Schoonhoren een aanvang tullen nemen loodra de stoQmtramdieost Gouda Bodegraven in exploitatie is Daar de opening van deieu dienst zooals wij roeger meldden bepaald is op Donderdag 15 December e k too mug men met grond hopen dat bedoelde werktaamheden weldra zullen aanvangen De Omee tt ttem het bekende eekblad aan de belangen van de gemeenten in Kederland gewijd on er Bedaciieder mra D lAaw en £ L van Èmden preekt in het laatste nr over de duaestie die in de laatste Ooudache Baadsverg i enng ter sprake kwam by het voorstel tot verboogiog der jaarwedde der gemeentegeneesheereu De Bedactie oordeelt dat de Raad terecht heeft aangenomen dat art 46 der gemeente wet het raadslid de Holte niet verbood over het voorstel tel verhooging der bezoldiging der geneente genceabeeren mede te stemmen Mejöfvr D de Weger eene der opgenomenenïnXét Weeshuis alhier is benoemd tot hoofdonderwijieres aan de school van voorbereidend lager onderwgs Ie Buiksloot De heer H Groenendal alhier i benoemd tot schatter voor de bnurwatrde der looaliteiten waar verkoop van sterken drank in het klein verkoohl wordt iu de Gemeenten Haastrecht en Vlist l e heer 8 Keoens adj directeur der Gasfabriek Ifairr staat op de aanbeveling voor dircoteur der gemeentegasfabriek te Leeuwarden Gisterenavond hield de heer Dr Is van Dijk predikant te Arnhem iu de Zaal Nut en Vermaak de aangekondigde voordracht over Blaue Paical Na eeu korte iuleidiiig waarin o a werd in het licht gesteld hoe goed het ons is de grootsche figuren uit het verledene voor onzen geest te doen veraohijuen schetste spr ons allereerst de jeugd van Pascal en het tijdperk waarin hij verkeerde vddr zijne bekeering waarna hij ons zijne bekeering teekende om vervolgens zijn openlijk optreden te behandelen en eindelijk zijn vroegen dood Ie schetsen Blaise Pascal mochl met recht genoemd worden een geboren mathematicus Immers geheel op eigen hand zonder leiding en sleights bekend met de allereerste beginselen vond hij zelf op het gebied der mathesis ifi waarheden die anderen werden medegedeeld Ook later in al zijne werken was oomiddelijk de mathematicoa te herkennen Zijn stijl was hoogst eenvoudig doch juist daarom des te meer indrukwekkend nimmer was het hem om i mooi schrgven te doen door sierlijke zin wendingen en hoogdravende frases den lezer te boeien was nooit zgn doel en de bewoordingen die hij gebruikte om zgne gedachten te vertolken het ging nu eenmaal niet londer woorden waren kort sober en onopgesmukt Blaise Pascal was niet altgd de man zooals hij het meest bekend is als der wereld afgestorven Geenszins Hij leerde de verschillende genietingen der wereld Icennen nadat men hem om gezondheidsreden verstrooiing had aangeraden doch hg genoot ze zonder daardoor besmet te worden Hij bleef als t ware aan den oever staan terwijl de bruisende stroom der woedende hartstochten en der ongebreidelde zinnelijkheid aau zijn voet voorbij trok Doch ten laatste verdroot hem die wereld en hy trok zfch teiog in de eenzaamheid van de Port royal Nadat spr ons het uitwendig leven van Pascal had geschetst leerde bq ons zijn inwendig leren kennen zooals zich Ut co schoon afteekende in zijne werken wajirtoe hü ooi in kennis bracht met zijne Lettres provinciales B vooral met zijne Pensees dat sohoonc voorlbreogsat van Pascal s oorspronkelg ken geest dat volstrekt iets heelt van een geregeld boek zgn lichaamslijdOi belette hem zulk een te schr ven maar stof berfl voor tal van scboooe boeken om ten slotte VtaA k verdedigen tegen de verBchilleude beschnldigingao legen hem ingebracht die voornamelgk betroifen z jii pessimisme zgn ascetisme eo zijn scepticisme De schoon gestileOlil voordracht van Dr van Dijk werd door het niet ieer talrijke pub ek met aandacht gevolgd en ten ilMte toegejuicht De tweede der Chtiiletvk Literarische Letingen zal worden gebonden ipn Dr Bronsveld die dan zal spreken over Da Volklgetang Met het oog op den lier Cer stede vaak kwijnende toestand der boomen Marover onlangs ook in den gemeenteraad werd gesproken meenen wij het volgende bericht te moetail overnemen In de laatste Raadivergadering te Arnhem werd aan de drde gesteld een uitvoerig rapport van den heer W C Boer te Btakoop wirns gevoelen door het gemeentébestunr wHè iogewonilen over den kwijnenden toestand van rét boomen binnen die gemeente Volgeut dien desknudlM moet de bijna eenige oorzaak waaraan het Wnnen en wegsterven van tal van schoone boomea binnen de gemeente toe te schrijven is gezocht Mrden in de gasontsnapping en daardoor veroorzaakt Tttontreinigiiig van den bodem die op sommige pUatap meer op andere minder de Tevênssappen aan aeQ Ijnod onttrekt en de getondbeid der boomen allengs ondermgnt Als middel tot sluiting der kwaal doet de heer Boer aan de baud 1 het zoo ver mogelijk plaatsen der gasbnizen van de boomen S goede dichting der buizen 3 aanplanting van goede soorten van boomen en 4 het leggen van alle gasbuizen in riolen van afstand tot afstand voorzien van syphons die het mogelijk maken dat de grond vrij van gassen blijve en de verspreiding daarvan in den grond Ie voorkomen De Staatt Ct bevestigt het bericht dat Zaterdag te Parijs de onderteekeuing heeft plaats gehad van een uienw handels en soheepvaartverdrag tusschen Nederland eu Frankrijk De Min van Waterstaat meent dat men ook in Nederland zonder Iwgfel vroeg of laat tot den aanleg van ondergrondstelegraaflijnen zal moeten overgaan ook omdat er op sommige der meest bezette Ignen langs spoorwegen geen plaats meer gevonden wordt om nieuwe draden aan de reeds aaur beide zijden van den weg geplaatste palen te spannen De Fransche administratie volgt ook reeSs het voorbeeld van Duilschland en op dit oogenblik is reeds een Ign van Parijs naar Nancy voltooid Voor aanleg in Nederland van een net op gelijken voet als in Duilschland is geschied zouden omstreeks 1235 kilometer lijn met 7H0 kilometer draad gevorderd worden om de hoofdsteden der provinciën met de voornaamste halbent en met het buitenland te verbinden De kosten daarvan zijn op i millioen geraamd Voor een verbinding van Amsterdam met Den Haag en Rotterdam en verlenging der lijn van Haarlem naar Zandvoort om een verzekerde aansluiting met de Britscbe lijnen te hebben zoudeS oodig zgn 123 kilometer lijn met 1610 kiloiieter draad wat ƒ 74200 zou kosten De Min acht echter die uitgaaf niet gewettigd door de enkele tiidelg ke storingen in ons gewoon lelegraafoet f De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland hebben beslissende in geschillen van bestuur verklaard dat er geen termen aanwezig zijn om de paden genaamd de Groote Haven en Kleine Haven te brengen op den legger der wegen en voetpaden der gemeente Haastrecht Staten Generaal Tweede Kahek Zittinirvan Ï8 November 1881 In deze zitting is ingekomen een adres v an den generaal van der Heyden waarin deze opkonlt tegen hetgeen de minister van koloniën in de zitting van 18 dezer tegen hem heeft medegedeeld Aangenomen z jn verschillende uitzonderingawetten die lot btkrochliging van de provinciale belastingen onteigening van den spoorweg Hoorn Enkh izeq afstond spoorweggrond te Rotterdam enz Hedep IS de staatsbegrooting aan de orde Omtrent den vrgdom van zegel van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterken drank waarvan deter dagen melding werd gemaakt Inidt de brief van den Minister als volgt 0p eene dergelijke vraag als in uw schr ven wordt gedaan heb ik bet advies gevraagd van mün ambtgenoot van Financien Zijne EiceHentie is van meening dal de aanvragen om vergnuning tot verkoop van sterken drank aan het recht van tegel tüg onderworpen terwgl de minuten der beschikkingen op die aanvragen benevens de afschriften der geheel afwijzende beschikkingen vry zijn krachtens art 27 lilt A No 3 n 11 der wet van 3 October 1843 StaaliUttd No 47 De Eerste Kamer heeft gisterenavond hare werkzaamheden hervat Ingekomen zgn de geloofsbrienK der nieuw gekozen leden de heeren Breuning voor Friesland en Muller voor Znid HoUand welke stukken slaande de vergadering werden onderzocht door e e Commissie die tot toelating adviseerde Nadat di overeei komstig besloten was hebben genoemde beovn zitting genomen Mededeeling werd gedaan van een schnjven van den h r Oapiaa Ma Iviit Ta tl4 Jig onder dankbetuiging voor de steeds ondervonden welwillendheid van de Kamer afscheid neemt De voortitter herhaalde de bewoordingen waarmede de missive van den heer Van Twist reeds was beantwoord die door de vergadering werden toegejuicht De ontwerpen laaut door de Tweede Kamer aangenomen waaronder die bettaffekde de Indische begrooting voor 1882 verdeit nonden naar de afdeelingen Het 6 Oriëntalisten congres moet in 1883 of 1884 te Leiden worden gehouden De regelingscommissie heeft nu 1883 gekoten met het oog op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam Tot bestuursleden der oommissie van 14 leden tgn benoemd prof R Doty president prof A Kneuen vice president prof M J de Goeje Ie secretaris prof C P Tiele 2e secretaris en dr W Pleyte thesaurier Bg bet 4de leg infanterie Ie Leiden wordt met 1 Dec a s mede een opleidingsschoo geopend om korporaals op te leiden voor den graad van onderofficier De directie is opgedragen aan den kapitein Rotten eu met de theoretische lessen wordt de 2e luit Frommann belast Door den storm die in den nacht van Zaterdag op Zondag woedde zgn de teedgken van het eiland Tessel zeer gehavend Hier en daar zijn groote gaten geslagen of verzakkingen ontstaan Ook het havenhoofd beeft veel geleden en is voor een groot gedeelte weggeslagen De golven hebben groote steeoeu van de glooiing gerukt en in de monding der haven geworpen zoodat het uitzeilen en binnenkomen vooral bg laag water mrt veel gevaar gepaard gaat Tal van woningen hebben eveneens van den storm geleden Aan de kust is eenig wrakhout aangespoeld terwgl ook op Onrust een groot wrak lag In den laatsten tijd heeft een Rotterdamsohe firma quasi in manufacturen groote oplichtergeu in Duilschland gepleegd alle op dezelfde zeer sluwe wgze Uit één feit kan de geheele tactiek van dt geioutineerde zwendelaars blijken Een fabrikant van manufacturen in Silezië ontvangt een belangrgke order van bet Rotterdamsche huis er worden geen referentien opgegeven i tl I t E9SK aii