Goudsche Courant, woensdag 30 november 1881

ant men wil a ontut koopen OogcTecr tendfder tjjd kr jgt de fabrikant een beleefd Tereoek Tan een Botterdamaoh bankier om informatiën op een molenaar io da Iwart en leer aolied maa De fabrikant geafi de gemnwhte inlioblingen dooh maakt Tan de ongciochta gelegenheid gebruik om nu ook eeua naar den maBufaolnur baiidelaar te infarmeereD Spoedig komt het antwoord de bedoelde firma ie puik Zonder aaneling wordt de bestelling thans a etondeu en op korten termijn gediiponend doch al dra bemerkt de Siletische fabrikant dat de mannfaeturier en bankier dieQe en diefjesmaat waren en hq de dnpa Tan ee wel doordachte twendelarq il geworden By de Nederlandache Maatsohappg tot beTordering Tea uyTerheid iqn ingekomen drie antwoorden op door haar uitgeachreTen pr jsrragen als Ëene landhuiahoudknndige bescbr Tiug Tan het eiland Walcheren Eene handleiding tot het herkennen ran de Terralsahing Tan Toedingamiddelen en Een toenel tot kamerTerwarming In bat weekblad dt HnUvroiiv werden dezer dagen de onrustbarende kindersterfte en de middelen om deie tegen te gaan besproken In Terband hiermee gaf in het nummer Tan 5 Not een geneesheer onder de welbekende initialen dr G H M eenige wenken aan de dames hoe de meeste zelfroldoening te kunnen smaken Tan haar edel streveu om het lot Tan ladende kinderen Ie Teriachten Men loeke de besoherming egt hij niet enkel in t geven van geld om in de behoeften der kinderen Ie voorzien omdat helaas veel Tail af te dingen op de Terlrouwbaarbeid dat zoodanige ondersteuning door de ouders werkelqk ten bale hunner zieke kinderen wordt besteed De taak der bescherming wil zij doeltreffend werken is begrepen lo in zich telkenmale persoonlük OTertttigen dat doelmatig voedsel werkelyk het zieke kind woidt toegediend 2o dat de reiniging Tan het kind zorgvuldig plaats heeflj 3o dal de Teratrekte kleederen en dekking op iedere aanvrage aanwezig z jn en deugdelijk worden onderhouden aangezien het ons bg epidemieën van volwassen Igderi meermalen gebleken is hoe door verzuim van alreuge contrSle het een en ander schandelgk werd nagelaten en hoe men onder ToorgeTen van gebrek aan het noodig onderhoud van het gansche gezin niet geschroomd had de Terstrekte kleederen en dekking der kindereu tgdelqk naar den lombard Ie brengen Oügeaoht de meest zorgTuldige behartiging der gegoede dames Toor de Igdende kia deren zal men niet kuiinen Ter£inderen dat de moeders der minTermogenden de zorg dier patiènten aan oudere broeders of zusjes of aan een der buurTrouwen OTerlaten en zich deswege Terantwoorden aan haar liefdcTolle beschermsters met de Terklaring dat zg het werkloon van den man en rader der kinderen moeten helpen verhoogen door zoogenaamd uit wasschen of uit schoonmaken ie gaan daar zg om één ziek kind te verzorgen lle de overigen ran het huisgezin het noodig roedsel niet kunnen doen derren Dergelijke argumenten Ie bestrgden gaat de krachtigste philautrophie te boren daar honger immers een scherp zwaard is en door geen raadgeringen ralt te stillen De sohrgTer zet verrolgens uileen hoe de vraag naar een roUediger en gunstiger sterftestatistiek eerat haar oplossing zal rinden na oprichting ran geschikte kinderhospitalen of doelmatige crèches binnen onze steden waar het sterfte ogfer onder dekinderen beneden één jaar het grootst is Hetgrooter of geringer sterfte c jfer der kindereu slaat toch in naauw rerband a met den meer of minder zedelgken toestand der ouders b met hun ruimer of bekrompener inkomsten c met hun zuiniger of roekelooier wgze ran leven il met hun overdreven begeerte aan openbare vermakelijkheden en uitstapjes deel te nemen en zich aldus met de meer gegoeden gelgk te stellen Schoorvoetend moeten w jw j hierby voegen lagt dr M dat ook de godsdienstige bijeenkomsten die heden ten dage binnenons vaderland zich als t ware dagelgks verveelvoudigen hieraan het hare bijdragen omdat zij niet alleen de neiging tot uithuizigheid maar daardoorook het plichlverzuim der ouders tegenover hun kinderen t z j die gezond of ziek zijn alleszins bevorderen Men denke echter niet dat w j die godsdienstige zamenkomslen laken maar wij wijzen er ophoe die als uilvluchttn door de ouders worden aangegrepen om zich tegen het verwgt van sohandelgk verauim in de verpleging van hun kinderen te vrijwaren Ten slotte betoogt dr M op grond van een mim 30jarige ervaring die hem het kinderlijden onder allerlei vormen deed kennen dat zedelijke vermaning en gverig toezicht orer het huiselijk leven der minvermogenden eenerzgds ruime geldelgke bijdragen der aanzienlijken en gegoeden lot het aanvankelijk oprichten van crèches als verplegingshui len voor Ijjdende kinderen anderzijds om die later door kinderbospitalen te doen rerrangen het eenig rermogend en afdoend middel is tot het doen dalen ran het buitengewoon groot sterfte eijfer onder de kiaderen B j het tegenwoordig xoo algeaean gebruik der petroleum zoowel tot lioht als brandftof kan het niet audera of er moeten dikwgls ongelukken door deze zoo oAtrlambareu stof plaatshebben Wg lezen dan ook dagelgks in é pieuwibladen ran brand en rerbraodiDgen door petroleum te weeg gebracht Ongetwijfeld zgn reien deiar ongelakkcn het gerolg Tan onvoorzichtigheid of ran toerallige omstandigheden doch zeker is het dat niet zelden de slechte qualileit der petroleum oortaak er ran is waardoor tg een te groote outrlambaarheid bezit want eren als met alle zaken hebben er met de petroleum bedriegerijen en rerralschiugeu plaats W j willen onze lezers hieromtrent enkele inlichtingen geren opdat z j ia staat zgn zelf te kunnen oordeelen en wellicht zich daardoor roor schade kunnen vachten De petroleum zooals zij op meer of mindere diepte uit den schoot der aard wordt rerkregen bestaat uit onderscheidene stoffen die een rersohillende rluohtightid en outrlambaarheid bezitten Zuoals de petroleum uit den grond komt als ruwe petroleum is z j ongeschikt om in onze lampen of kookloestellen te branden omdat eg door hare ligte outrlambaarheid aanleiding tot ontploffing geeft en daardoor te geraarl jk wordt Deze ligte ontrlambaarheid der petroleum is het gerolg ran de aanwezigheid eeuer zeer rluohlige hoogst ontvlambare stof de uaphta van deze moet de petroleum zal zg zouder geraar als lampen petroleum kunnen dienen ontdaan worden zg moet gerafSueerd worden Dit rafineeren nu geschiedt op rerschillende wgzen die w j hier echter niet zullen behandelen alleen zg er ran gezegd dat zulk een bewerkiug natuurlgk tgd en geld kost en om beiden te besparen raffineert men de petroleum minder Totkomen met andere woorden men laat er te reel uaphta in In de meeste raffinaderijen rerkrggt men uit de ruwe petroleum drie rerschillende stoffen te weten de ruwe uaphta waarran 1 liter 760 gram weegt de lampenolie waarvan de liter 800 gram weegt en de zware olie die temgblgft en een gewicht van 850 gram per liter heeft Goede petroleum weegt lusschen de 796 en 800 gram de liter In den handel vindt men echter vele soorten van petroleum die slechts 793 gram de Uier wegen b j de noodige roorziohtighel ia zulke Detroleum erenWel nog zander geraar bruikbaar Weegt de petroleum minder dan moet men ze rolstrekt niet gebruiken zg zal ontploffen want zij bevat nog uaphta daar zg niet roldoende geraffineerd is Wanneer de petroleum meer dan SCO gram per liter weegt ia zg b j de tegenwoordige constructie onzer lampen niet te gebruiken zg is niet bruikbaar genoeg Goede petroleum moet nu de volgende eigenschappen bezitten Behalre het reeds genoemde gewicht ran 800 gram per liter moet z j b jna kleurloos of slechts zeer weinig naar het gel trekkende zgn Wanneer men een weinig petroleum in een theeschoteltje doet en dit in heet zand of in een sohaal met warm water zet zoodat de petroleum tot 25 Celsius rerwarmd wordt en nu een brandende lucifer langzaam 2 3 centimeters boren de opperrlakte brengt en hem dan snel in het rocht dompelt mag geen damp ontrlammen en moet de riam van den lucifer bg het snel indompelen daarin onmiddelgk uitgedoofd worden waarb j de petroleum zelf ook niet mag ontbranden Intusschen is het gewicht geen zeker kenmerk voor de deagdzaamheid der petroleum De winzucht heeft ook hierop een middel gevonden om te bedriegen Se kooplui namelijk vermengen petroleum van 750 gram gewicht met zware olie van 850 gram en wel in die verhouding dat de gemengde olie een gewicht van 800 rerkrggt Zulke petroleum bevat nu te veel naphta Om die bedriegerg te ontdekken schudt men van deze petroleum in een lang nauw glas met warm water en laat het daarin enkele oogenblikken staan totdat de zich afzettende bovenste üag 1 2 mM dik is nu brengl men een brandende lucifer er bg en waaneer de vloeistof ontvlamt dan is naphta aanwezig De sterke onaangename reuk van sommige soorten van petroleum moet ook aan de aanwezigheid van naphta toegeschreven worden In het Kaaptche folkabl leest men het volgende Het bericht dat de kouvemie eenparig is bekrachtigd door den Transvaalsohen volksraad maakt een eiiid aan de hoop van hen die niets liever gezien hadden dan een hernieuwing vau den oorlog en een aldoende vernedering van de Boeren door een Britsoh leger dat thans ten volle gereed is om offensief te werk te gaan Voor zoover wij oordeelen kunnen heeft de volksraad recht gehandeld Hg is teruggedeinsd voor een strijd met een rgand die stellig onherstelbare verliezen aan de Europeesche bevolking des lands ion hebben toegebracht Hg heeft even zoo gehandeld als eenigen t jd geleden de Tranaraalsche commissie want ook hij ia gezwicht root de noodukelljkheid De nieuwe republiek heeft een groote sobald te toraohen z i zal geen verdrag met Portugal over het aanleggen van den spoorweg kunnen sluiten en zg zal tegenover de naturellen in zulk een positie z jn dat er zeer weinig kansen voor haar zijn zullen om het te honden foch is niet allea verloren Niet lang geleden gaven w j te kennen dat niets een slechter indruk op de voorstanders van de Transroalsche republikeinen kon maken dan als men bevond dat zg de Konventie bekrachtigden zonder van plan te zgn er zich aan te houden Engeland heeft intusschen alle moeite zich gegeven om vooraf al hunne tekortkomingen te rechtvaardigen Omstreeks het einde van het eerste debat van den Volksraad orer de Konrentie werd er te kennen gegeren dat het Driemanschap de Konrentie onder invloed ran dwang had geleekend en die bewering waarvan w j de juistheid gemakkelijk konden aaotoonen door onzen lezers de geschiedenis der Konrentie te herinneren werd niet eenmaal tegengesproken De troepenbewegingen waar men in den laatsten tgd van gehoord heeft jn voldoende om Ie Iconen dat ook nu dwang vau de ergste soort tegen den Volksraad gebezigd is Die onzer lezers en hun getal is waarschijnlijk zoo heel gering niet die de oude gedichten van raadpensionaris Jacob Gala gelezen hebben waar ook nu nog vele boereu in Holland zoozeer aan hechten moeten weten dal in de eenvoudige ledelessen die men er in vindt een door dwang verkregen toestemming in hel geheel geen toestemming wordt geheeten Als Engeland gewaar wordti dat de Transvaalsche Boeren het niet tot trouwe bondgenooien maar tot eren rerbitterde rganden strekken als de Ieren dan zal het z ja regeering hierroor te danken hebben Wat wij rreezen is dat de bekrachtiging ran de konrentie door een dergelgken uittocht als die in de dagen ran president Burgers rerkiezing maar op grooter schaal gerolgd zal worden Zes jaren geleden verlieten een aantal Boeren het land om zich in de woestgn Ie begeren en niet dan na een reeks van ellende zoo als men er weinig in de geschiedenis ran ZuidAfrika rindi werd hun een nieuwe woonstede in de Fortugeesche bezittingen geboden Thans weten zg waSr z j heen kunnen en zgn zg er zeker ran dat meu hen met open armen zal outraogen en hen het leren niet lastig maken met bemoeiingen in den geest ran Eieter Hall Maar zgn zg wgs en gaat hun het belang van Zuid Afrika ter harte dan zullen zg in hun land blgren en naar betere dagen uitzien Wat w j herhaaldelijk hebben te kennen gegeren dat de stryd door het Tranaraalsche geroerd die ran geheel Zuid Afrika was dat zal weldra door alle Europeesche bewoners des landa geroeid worden om het eren of z j ran Eagelsche dau wet Hollandsohe afkomst eija De lijd is niet ver af dat het voor Engeland een volstrekte noodzakelijkheid zal worden om een eind te maken akn dieu hoogst onrechtraardigen eiaoh dien het stelt dat de Europeesche rolksplaulingen ran Zuid Afrika hun eigen reldslagen moeten lereren maar door de rgksregeeringen belet mogen worden om een eigen politiek te volgen Vooroordcelen eo nationale haat moeten nog verwijderd worden maar niets is daartoe meer berekend dan het gevoel dat een gemeenschappelijk belang op het spel staat en de omstandigheden zullen weldra dat gevoel algemeen doen heerscben Niet zonder nieuwe en zeer bezwaarlijke lasten zal dit bewerkt worden en wg wagen het niet Ie voorspellen waar de botsing plaais zal hebben die der Europeesche bevolking van Zuid Afrika zal toonen hoe noodig het i om zich wakker te gedragen want er zijn vele aanwijzingen van een dreigenden strijd Die strgd zal echter meer roor dan nadeel meebrengen als h j berooden tal worden den polilieken dampkring te zuireren en de ZuidAfrikaan sche kolonisten Ie genezen ran die onbekendheid met hun ware belangen die sedert de dagen der annexatie ran het Transraalsohe hun zooreel ellende heeft gebaard Gisteren had te Middelburg een treurig ongeluk plaats Een tweetal kweekelingen ran de Rijkskweekschool aldaar waren op hunne kamer bezig mat zich te oefenen in het exerceeren toen een geweer afging en de kogel een der kweekelingen eeu 17jarig jongeling R genaamd in hel aangezicht trof zoodat hij ernstig werd gekwetst Uuitenlandsch Overzicht Het Fransohe Journal Officiel maakt de benoeming openbaar ran den heer ïirraan lid ran den Raad ran State en voormalig prefect tot den post ran burgerlijk gourerneur ran Algeriè ter rervnuging van den heat Albert Gréry De generul Saunier ia I tot militair commandant der kolonie benoemd Het besluit waarbg rerschillende takken ran den administratieren dienst in Algerië aan de beroegde ministerieele departementen verbonden worden verklaard ia tot nader order gehandhaafd De Franache minister raa Binneniandsohe zaken heeft den prefecten last gege en hem nauwkeurige opgave te doen ran alle overtredingen door de dienaren van den godsdienst iu de uitoefening ran bun ambt begaan De Regeering zoo heei het is rast besloten rergrgpen door de geestelijkheid tegen de wetten gepleegd niet door de ringers te zien maar roor den strafrechter te brengen De minister heeft roorts bg ciroulaire den prefecten aangeschreven dat hg geene aanbevelingen of aanzoeken roor eene betrekking helzg mondeling of schriftelijk buiten hen om tal aannemen Voorstellen ran dien aard zullen door hem alleen in orerwegiug wordeu genomen als zg afkomstig zgn ran een prefect die het hoofd ia ran hel departementaal bestuur Herinnerd moet hierbg worden dat het kwaad der aanberelingen en sollicitatien door tweeden en derden buiten het administratief gezag om eene schrikbareude bnogte in Frankrgk heeft bereikt De minister wordt dag aan dag hiermede bestormd Vooral de parlementsleden maken ran hunne positie misbruik om ten gunste ran dezen of genen beschermeling druk op de regeering uit te oefenen De heet Loni Legrand heeft dit kwaad trachten tegen te gaan door en wetsontwerp dat h j b j de Kamer ran afgevaardigden heeft ingediend waarbg het den leden der rerlegeuwoordiging rerboden wordt b j de uitroereode maeht aan te kloppen ten bebae e ran rriendjes die eene belrekking of promotie rerlangcD Maar er is uiel de minste kans dat dit ontwerp wordt aangenomen Het rordt algameen als ocpractisch beschouwd als leidende lot niela Het haudilsrerdrag tusschen Frankrijk en de Nederlanden is geteekend De minisier ran buitenlandsche taken de heer Gambella betuigde b j die gelegenheid aan den baron ran Zuglea en Ngerelt zgne bgzondere ingeDomeoheid met de rriendschappelgke betrekkingen welke tusschen heide landen beslaan De gezant rerklaarde ran zgn kant dat door de voorkomendheid der Frausche gerotmachtigden de onderhandelingen rergemakkelgkt waren eo betuigden den heer Gambetia zijn dank roor het karakter door hem aan de teekening ran het tractaat verleend Het rerdrag zal op 9 Pebr a s in werking treden Tot dien t jd zal het tegenwoordig rerdrag geldig blgren Te Berlgu zgn rerontruslende geruchten iu omloop o er den gezoudbeidstoestaud des Keizers In de bulletins riudt men zelden meer dan eene algemeene opgare welke de ongerustheid met wegneemt Er heeft buitendien in de laatste dagen eene groote rerandering in de g woonleu des Keizers plaata gehad Met die gewoonten is men in Duilschland i hoofdstad sedert jaren bekend zegt de K Z want de Keizers heeft eene regelmatige levenswgze welke zich iu geen enkel opzicht aan de openbaarheid onttrekt Ieder weet hoe nauwgezet de Keizer alle alaatszakcn behartigt hoe hg daarbg inspanning noch vermoeienis duchl Maar zoodra de zaken jn afgeloopen doet hg eiken dag bg goed wedor een rgtoer eu men is er aan gewoon geraakt den Keizer in den bekenden grgzen mantel gehuld steeds op hetzelfde uur langs de Linden naar den Thiergarten te zien rgden Dea avonds brengt de Keizer wanneer hg geen bezoeken ontraDgl gewoonlgk MD uur in een der schouwburgen door Hierin is nu ptotseliug eene verandering gekomen Men ziet den Keizer niet meer Daarbg komt dat tweemaal op het laatste oogenblik zgne tegenwoordigheid moeat afgezegd worden namelgk bg de opening ran den Bgksdag en de inwgding ran het Kunstmuseum H j heeft zelfs op den dag der inwijding terena den geboorledag der Kroonprinses het huiselgk feest in den kring ran zgn gezin niet kunnen bgwoneu Een eu ander geeft aanleiding tot allertei onrustbarende geruchten Dat zg orerdreren zgn ia echter zeker Reeds in 1863 leed de Keizer aan eene nierziekte welke destgds orerwonnen werd maarthana teruggekeerd is Deze ziekte is op tieh zelf niet ran bedenkelgken aard maar de rorm waarin zg fich rertoont grareel veroorzaakt dagelijks hevige pijnen Deze zgn wanneer zg dikwgls lerugkeeren nalnorlgk ran eene uitputtende terngwerkiog op het gestel ran eiken zieke en reihinderen de toeneming der lichaamskrachten De Keizer heeft aan niela Mozeer behoefte dan aan rolkomen rust Ziedaar de aard der ongesteldheid welke natuurlgk oreral de innigste deelneming reelal ook ook bezorgdheid wekt Maar de Keizer hec Ondanks zgn 84 jarigeo ouderdom een Ijzersterk gestel en men mag dus hel beste hopen Bg een ander zou op zoo bgzonder hoogen leeftgd elke ziekte geraarlgk zgn keizer Wilhelm maakt een uitzondering Nog niet langer geleden dan in Mei vau dit jaar woonde hg een ganschen arond ran 6 tot ISuor devrg afmattende opvoering der OöUeriSmmermif bg Deo volgenden morgen te 8 uur zat hg reeds weder in t za l en hield eene revue over de troepen welke bgna vgf ureo duurde Na afdoening der loopeode zaken nam bij aan eeo officieel diner bij prina August rau Wurlemberg deel en was friach en opgeruimd Toen een der hoofdofficieren zijne rerwondering Ie kennen gaf dat de Keizer rermoeienissen kon doorstaan die een twintigjarige beschaamd zonde maken aotwoordde de Keizer Ik ben sterker dan ooit en geroel niet de minate rermoeidheid Voor zulk een gestel kannen da gewone bedenkingen niet gdden Maar dat niettemin de algemeene deelneming zich in ongerustheid orer den toestand ran den beminden vorst kenbaar maakt is natuurlijk Daarom ware het ie wenscheo dat de geneetheeren die den Keizer behandelen dagelijks uitvoerige berichten openbaar maakten Veler ougrgroEde rrees zou daardoor weggenomen worden De telegraaf braolit weder het bericht ran een moordaanslag te Petersburg op generaal Tscherevin voorzitter der commissie belast met het verminderen der straffen van bannelingen Nadere berichten melden dat de generaal den arm greep van den moordenaar en daardoor de kogel een andere richting nam zoodat de uniform doorboord werd Het oodenoek bracht aan het licht dal de dader Nicolaaa Sonkowsky heet ran Poolschen adel uit bet gouvernement Grodno hij deelde raede op aansporing ran zekeren Paul Melnikuff gehandeld te hebben een man die wegens diefstal reroordeeld en van zijn burgerlijke rechten onIsM was deze is nu ook in hechtenis genomen Ook spreekt ra vi van nihilistische complotten o a om een luchtballon met dynamiet op het paleia te Gasohiua neer Ie lateu eu dit daardoor iu brand te steken Het plan zon gelukkig ia tgds ontdekt zgn enkele arreataliëu z ju gerolgd De Effectenlseiirs LXII Amsterdam 28 Norember 1881 De rorige week kenmerkte eioh de geldmarkt door Aauwrn handel en lage koersen Had men den laatsten tgd hoop dat de toeatand zich rerbeteren zou die hoop is niet rerrnld Ook in Amerika sohgnl een tgdperk ran stilstand aangebroken die wrreemdiog moet wekken BiMMKNLAMDscHE WAABDEM Stoatt ondu Deze waren prgihsadeadt De dsien werden ii pCthooger genoteerd PrntieUeningn Weinig handel in premieloten Amsterdamsohe ü ƒ 100 en ook die i f lOOOrrrbeterden pCt Gemeente Crediet rerloren pCt Aand Paleis ran Volksrigt liegen tot 52 pCt Sfoonetglttningt Ook in dew ging weinig om Exploit Staatasp monteerden 1 pCt 4pCt Oblig dito daalden pCt and Boxtel Wezel pGf lager en 4 pCl Oblig dito 1 pCt Uger TramiDayütningtn In tramwaarden was weder eenige rraag en wel de Amsterdamsohe welke 6 pCt opkwamen Botlerd konden lich mede 4 pCt berestigen en Gooisehe waren 1 pCt hooger I iutlrietle muTden De aaud Kon Ned Sloomb Maalsch konden 4 pCt opkomen Rolt Intern Cred en Handelsr f pCt paudbr Nat Hyp Bank en Stoomr Jara aand bereikten allen 1 pCl arans Ned Ind Hand Bank pCl beter Afrik Hand Vereen reiminderden 3 pCt Oblig Kon Ned Stoorab Maats l i pCt minder Ned Handelm rerloren 1 pCl EuBOPEiscHx WAAHDXN StoM fondu Hongaarsche en Ooitenrgksche waren orer het geheel nogal rast gestemd ran de eerste monteerden de papierrente 1 pCt de 4pCt goudleening pCt de leening 1867 en de 6pCl gandleening verminderde beide P i 5pCt oude Italianen rerloren 3 pCt Portugeezen waren iets lager zoowel de SpCt als de 6pCt leen rerloren s P Roue rerloren alle Vs Vi pOt Spanjaarden monteerden 1 pCt Turken SpOt alg schuld rerminderden i pCt Egypte verloor l j pCt Premiehêniiigtn waren vut flauw Antwerpsche en Brusselsohe loten monteerden P i 1 hciss loten rerminderden pCt Oostenr 1864 konden pCt opkomen Servische loten werden verhandeld tot circa 92 pCt Spooneegletningn Russische spoorwegen deelden in de algemeene flauwere stemming Aand groote Russ Spoorwegmaatschappij daalden 1 pCt Rass ZuidWest Sp aand l j pCt en Warschau Weenen Sp daalden S pCt Amebikaansche waabcen Staatt ondien De NoordAmerik waren allen lager aangeboden SpCt Florida üertifioateu daalden pCt Louisiana g pCt en Mexio pCt De Znid Amerik roede iifflauue stemming Brazilianen 65 en 79 ü pCl lager Columbianen l i p t Ecuadors l i pCl Peraantn i pCt flauwer ook Teieznela é pC lager 8poorieejfla iH en Wat deze aangaat was een groote daling op te merken De Shares aand Buffalo Piuburgb en Westers daalden van 44Va tot 41 Aand Cenir PaéiBc ran 96V tot S Aand Canda SoBtb ran 68 i tol 60 Aand Chicago St Louis New Orleans ran 841 4 tot 81 Pref aand St Louis en St Francisco rerloren 6V4 pCt Denrer Rio Grande Ontario s St Paal Manitoba Shares rerminderden 2 pCt de meeste orerige soorten 1 pCt lager InduHnteU Keardn De Maxwell s rerloren pCt de Income B nds i pCt Colorado Certific ea Oblig beide 1 pCt lager Pboloiioatie bknti 5Vi pCt T P S Heden was de handel in Spanje en Turken zeer lerendig ook de stemming roor andere aoorten was rrg gunstig Onze siaatsfoiidsen waren wat Integralen betref flauwer doch daarentegen waren de Vieren beter Amerikaansche sporen meerendeels ï li lager Incomebonds Miss Kansas daarentegen iets hooger LIJST ran BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand October 1881 uit Gouda rerzonden endoor tusschenkomst ran het Postkantoor aldaar terug te bekomen Scheimer Amsterdam L Lagerwijk Goudera H Roodbeen s Grarenbage G M Wormingbous Leiden F Smit Wageniagen Uit Gouderak F Veenenbos Rotterdam HAASTRECHT F Jansen Amsterdam MOOEDRECHl J de Groot Haastrecht STOLWIJK P de Vos Schoouhoren BRIEFKAARTEN Mej M Molenkamp Amsterdam Gouda 27 Norember 1881 De Directeur ran hel Postkantoor te Gouda SIMONS GEVONDEN en aan het Bareau ran politie gedeponeerd Een Zortmelksche Kaas een Sleutel een Kurkentrekker en een Penhouder Bargrerlijlce Staad OCBOREN M Nor Hsartes ouden C J C HoogeaJOk en M Dirluwiger Ï7 ileide ooden H Wolbwinkel ea E Crafcoeur Eliitbetli Cluiaa ooden H H Uogdyclc en A H C Kabel Abniiam Johannei ooden A Noteboom eo J K Vergoed ÜVEHIJiDEN 27 Nov A Kroijibeer 4 m ADVERTENTIfiN Getrouwd F F KNALMANN i XN G JONKHEER die bg deze bonnen dank betuigen roor de vele bewezen van belangstelling door hen ondei ronden Gouda I 24 Not 1881 UiUegom BeTalleu van een Jongeil M HOOGENDUK geb DiKKZwAOuu Gouda 26 Nor 1881 De Familie SMITS betuigt haren welge meenden dank voor de vele bewigzenran deelneming ondervonden bg de onlangs geleden verliezen Uit aller Naam A SMITS jj Gouda den 26 November 1881 DEGELUEE A EimilT en Vertegenwoordigers worden door ons voor den verkoop van EFFECTEN en PREMIELOTEN op gunstige voorwaarden aangesteld Vanco offerten te richten aan de Bankrereeniging Orün CO AMSTERDAM