Goudsche Courant, woensdag 30 november 1881

Vrijdag Z December N 2695 De bestelde GEZEGELDE 7EE20EKSCHEIPTEU aan B en W om vergunning tot verkoop van Sterken Drank in het Klein zgn gereed en verkr gbaar b § A BRINKMAN m Op ongexegelde aanvragen wordt geene Vergunning gegeven FAEHÜIS 0E7EAABD Te huur gevraagd een BENE DEN PAKHUIS geschikt voor BLOEM liefst aan t Water Aanbiedingen onder lett P bfl den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier WOITDEREITI 1881 wel 770 Gétuig schriften GOUDSCHE COURAKT en Advertentieblad voor fiouda en Omstreken 1 @ g g uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bfl G OVBREUNDER Ja Markt 148 Gouda De inzending van advertentiën kan geschieden tot éto uur des namiddags Vkn den dag der uitgave Lokaal TIVOLI MAANDAG a s ter gelegenheid van het St NICOLAASFEEST mt m coNOE T te geven door het Rotterdamsche OperettenGexeischap onder Directie van de hh 8 BLAZER en S SOBSMAN welke de nieuwste nummers ten gehoore zullen geven Waaronder zullen uitmunten de Heer S S0E8MAN Hollandsche Komiek en Coupletzanger en de jontejufvronw ROZALTE Caract r Chantense en Danseuse Verder zullen nog optreden de Dames CATO HoUandache Soubrette BERTHA Duitsche Soubrette en ANNA afgewisseld door Choren Trio s en Duetten voor te dragen door den Heer en Mejufvrouw SOESMAN Aanvang ten half Acht ure Entree 25 cents per persoon CAR TONNAGES EN SURPRISES in RUIME KEUZE tot Fabrieksprijzen M van der BUEG Banketbakker DEPOT der mUSOHEBfiOODFABRIEE X gevestigd Turfmarkt wIJIiH No 47 alhier per KG ƒ 0 21 jer KG ƒ 0 19 per KG ƒ 0 15 per KG ƒ 0 26 PRIJZEN Best WITTE BROOD BRUIN BROOD TARWE BROOD KRENTENBROOD Puike Qualiteit en goed wichthondend Er wordt tegen FEBRÜARIJ eene fatsoenlijke DIE STBODE GEVRAAGD Brieven franco onder No 30 of in persoon bjj den uitgever dezer Courant OFENBARE Wmm te GOUDA op MAANDAG 19 DECEMBER 1881 des morgens ten 11 ure in de Hahjjonie aan de Markt te Gouda van TWEE HUIZEN beiden ingericht tot Winkel en ll oonhuis en staande naast elkander op den besten winkelstand in de Wgdstraat te Gouda in twee jjwrceelen V perceel het huis bewoond door den heer KOHLBRÜGGE 2 perceel het huis bewoond door den heer l BEL j De perceelen worden gecombineerd Aanvaarding by de Betaling der Kooppenningen op den 15 Januari 1882 Breed l ij billetten Nader énderricht geeft de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen MijnJieer Recht aangenaam valt het mg U te verwittigen dat ik op mfln jarigen leeftgd kaalhoofdig was sedert verscheidene jaren en door het gebruik van de ontuHkkeUngsbalsem weder in het beeit ben van een volledig haartooi ja zwaarder en bezetter als ik ooit heb gehad bggevolg Heer Theophile hulde aan de waarheid en een ieder die twgfelt kan van mg getuigenis komen inwinnen Alphen get C VAN T RIET GKOEIMIODEL ifitval van Haar Roos of Schilfers dim Hfuir Hale plekken PHn In de Schedelhuid Hftar of Baardworm Huidzeer vroegtydlg ir js worden al deze onaan enaamheden worden verbannen door den IlaarOntwikke liu S balsem Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon KLEURIMIDDEL Rood grgs of wit hoofdhaar teven baard kunt u k euren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadeiyk Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een j j voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bfl THEOPHILE FredeHkaplHn Jfo 32 hoek Falckstraat Amsterdam Wed L WELTER bericht hare geachte Clientèle de ONTVANGST eenei ruime Sorteering ARTIKELEN zeer geschikt voor St Wicolaas Cadeaiix OOSTHAVEJN aast de Sociëteit SPEELGOEDEREN voor St Nicolaas GALANTERIËN Luxe en Huishoudelijke Artikelen Aan zijne geachte Clientèle zich minzaam aanbevelende TABAk MTGlEfHlDEL ONTVANGEN diverse merken geïmj Oï teerde HAVANA SIGAREN van af 90 tot 250 Gulden per mille alsmede verschillende merken zeer geschikt voor Sf I ICOL AS CADKAUX P van der LAAR Pz Men leest in de Noordbrabantache Courant van 24 November II Over het al of niet wenscheljjke der afschaffing van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars en den daarmede in verband staanden persoonleken dienstplicht zullen we thans niet spreken De wet staat nu eenmaal nog den afkoop toe van de diensten waartoe men in het belang van de verdediging des Vaderlands eveneens volgens de Wet verplicht is en zoolang hiertoe de gelegenheid wordt aangeboden kan het voor velen niet onbelangr k zgn eene Vereeniging te leeren kennen welke zich met al de aan dien afkoop verbonden eigenaardige moeieiykheden niet alleen wil belasten maar de vervulling der taak die zjj hierdoor op zich neemt ook de meest mogelgke waarborgen aanbiedt Zoodanige Vereeniging nu ia ongetwijfeld de VERZEKERING MAAfSCHAPPIJ voor Plaatsvervanging en Nummerverwisseling bg de Nationale Militie Di EENDRACHT wier Hoofdbestuur gevestigd is te Gravenhage Hiervoor ontvingen we dezer dagen het meest sprekend bewgs Nadat toch deze Vereeniging reeds sedert een tal van jaren in alle provinciën van ons Vaderland met succes werkzaam was werd zg h besluit van den 4en October 11 No 25 Koninklgk goedgekeurd en mitsdien als rechtspersoon erkend eene onderscheiding welke voor zoover ons bekend is nog aan geene vereeniging van dien aard is verleend geworden Dat zulk voor hen die met deze vereeniging reeds in verbinding staan of er zich later mêê in verbinding zullen stellen van zeer veel Wang is behoeft geen betoog Met het oog alzoo op hare antecedenten gepaard aan de thans aan haar verleende Koniuklgke Goedkeuring vermeenen wy aan Ouders en Voogden die plaatsvervangers of nuramefverwisselaars voor hunne Zonen of Pupillen verlangen de VERZEKERING MAATSCHAPPIJ voor de Nationale Militie tDE EENDRACHT met vrijmoedigheid te kunnenaanbevelen Snelpersdrnk van A Bbinkman te Gouds De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in en avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 1 December 1881 Wg Tutigea de aandacht onier stadgeuooten op schtiTBtaanile adrertenlie van Burgerplicht betr den aanvau der eiercititn Het is in het belang der jougelingwhap dat iq daaraan deelneme dewijl het exerceeren niet alleen een heiliarae lichaamsotfeuinK ia maar ook het geoefend eiju in den wapenhandel recht geeft om te deelen in de gunstige bepalingen die bestaan voor den tijd vau oefening der militiens Bij He IJsBel stoomtramweg maatscbuppij tgn benoemd tot Directeur afdeeling weg werken en materieel de heer J H Muller tot Directeur afdeeling exploitatie en administratie de heer L F Hojel tot algemeen secretaris de heer H W Knot tenbelt Het Bestuur van genoemde maatschappij zendt ons een kaartje van het tramweguet dat zij aanle t waaruit blijkt dat in bewerking zijn de lijnen Graveifhage Leiden vla Bgswyk Voorburg Leidsohendam Soeterwoude Gouda Leidschendam via WaddinXTeen Boskoop Benthuiieu Zegwaart Utrecht Gouda via Montfoort Oudewater Schoonhoven Oudewater Schoouhorrn iJselstrin Montfoort benevens een zijtak der voorlaatste Ign naar Benschop welke lijn tot IJselstein zal worden voortgezet Verder zullen gemaakt worden d lyn Uouda Keeuwijk Alphen Ijeimuideu Aalsmeer Hoofddorp naar Heemstede waar rg zloli al aansluiten aan den tramweg Leiden Haarlem een lijn van Amsterdam over Sloten en Hoofddorp die te Sassenheira aan dienzelfden tramweg zal uitkomen een Ign Rotterdam Delft via Hillegcrsberg Bergschenhoek en Pijnaoker welke Ign een zgtak zal hebben naar Zegwaart en Soeterwoude eindelgk eeu Igntje Ztgwaart Waddinxveen In verband met de invoering van de posipakketttndieust zullen de volgende ritten worden ingesteld Van Alphen vertrek s i voorm via Oudshoorn Woubrugge Eijnsaterwoude Leimuideu Aalsmeer Haarleraraerroeer Sloten Overtoom naar Amsterdam aankomst aldaar 9 ure voorin terwyl de terugreis is bepaald op 1 nam Van Alphen vertrek 1 ure voorm via Aarlandorveen Nieuwkoop Zevenhoven Nieuwveen Uithoorn Amstelveen Ouderkerk a d A Amsleldyk naar Amsterdam aankomst aldaar 9 30 voorm terugreis ten 1 ure nam Van Leiden naat Alphen via Koudekerk vertrek van Leiden ten 1 45 voorm aankomst te Alphen 3 ure voorm terugreis 8 ure s avonds Van Alphen nsar Gouda via Boskoop en Wa4 inxveen vertrek 4 ure voorm aankomst 6 6 voorm en terug ten i S nam en Van Delft via de Lier Naaldwijk s Gravcsande Monster Loosduineu naar s Gravenhag veitrek uit Delft ten B ure voorm aankomst s Gravenhage 9 ure voorm terug ten 12 ham De heer A Werumeus Buning uit s Hagc trad Dinsdagavond alt spreker op in eene vergadering van het hier gevestigde Departement der Maatschappij tot Nut van t Alg meen Zijn voordracht bestond uit Morine schetsen waarmede hij de aanwezigen recht veel genoegen j schonk Zijn voordracht was zoo natuurlgk dat wij verplaatst werden in de omgeving waaruit de schetsen waren genomen en de perpoijpii als t ware hoorden spreken De hoofdfiguur die hg ons teekende was een Hollandsch Zeeman bqgeuaamd ifit Kooie en de wyze waarop ons die voor oogen werd gesteld mag zeer geestig worden genoemd hij leefde voor onze oogen De eerste schet was gewyd a n de rooie als opvoeder van een jong matroos en reed dadelijk werd ons toen eeu blik gagand in diens edel braaf zermaiishart De w ie waarop hg dien jongen toesprak toeo hg ontdekt had dat er gevaar bestond dat er emeeiitgheid inkwam was meesterlijk weergegeven en het geheele tooueel waarin hg hem onder banden nam hoogst gevoelvol Verder mnntte uit de scktts Een man over boord waarin o a de jgeheiAtheid van den matroos aan vrouw eu kinder geteekend werd in zekeren vriend van de Kooie die zgn geldelijke buitenkansjes niet meer aan jenever besteedde maar bespaarde voor die gapend Ueuwerikken thois die altoos ijilpeu van den honger Deze vriend nu valt over boord en verdronk nSar aien althans dacht doch later bleek dat h j gered was door een reddingboei die buiten boord was gegooid Levendig werd ons het ongeval de praatjes daarover aan boord en het diepe gevoel dat de Rooie daarvan had dat zich juist in niet praten toonde geschetst Na de pauze deelde spr ons mede De nitvaart v n de rooie zooaU dit door Jan Matters werd beschreven Deze had plaats op een tgd dat zij waien gedébarqueerd of zooals de zeelui zeiden nitgcd barqueeril voor eene expeditie aan den wal Hel was op een eiland in de Oost waar oorlog werd gevoerd tegen een zoogenaamde zwaiten prius en by welke expeditie de rooie een schot ontving nadat hij bij de bestorming van een benting de Hollondsche vlag het eerst had doen wapperen Dat schot kostte hem het leven Hij blies den Inalsteu adem uit in de armen vnn zijn vriend Deze gaf later een van zijn jongens ofschoon zij allen zwart waren den bgnaom von de rooie en bracht op die wijze een voortdurende hulde aan de nagedachtenis van den braven matroos die eenmaal zgn vriend was Sprak de heer Werumeus Buning slechts zeer kort daar hij alles te zamen genomen sltchts één uur aan het woord was zijn voordracht vergoedde nan gtholle wat zij aan lengte miste Het was jammer dat niet een grooter publiek was opgekomen Het is o i een droevig verschijnsel dat tegenwoordig zoo weinig belangstelling aan den dag wordt gelegd bg publieke voordrachten Waar sprekers als dr J ten Brink die de vorige maal in het Nut optrad en Werumeus Buning die toch eeu zeer eervolle plaats bekleeden onder de Nederlandsohe letterkundigen bet Goudsohe publiek niet kunnen bewegen te komen luisteren is de vraag geoorloofd of er bij de beschoafde ingezetenen inderdaad wel belangstelling bestaat voor de letterkunde Als wg moeten afgian op de wijze waarop deze zich uit dan is het daarmede droevig gesteld Wg willen daorop echter ie afgaan maar vertrouvren dat het verschijnsel van voorbijgaanden aard zal zijn en dat in het vervolg wederom volle zalen de talentvolle letter ADVÈÖTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN i kundigen die hier optreden zullen bewijzen dat zij ook in de gemeente Gouda evenzeer als elders gewaardeerd worden Dat er een Goudsch publiek is dat gaarne met een letterkundig werk kennis maakt blijkt bij iedere tooneelvoorstelling moge dit eldra ook het geval zijn als de schrgvers zelf hno werk hier komen voordragen COEKESPONDENTIE SCHAAKSTRUD Alkmaar wit 23sle Zet Öonda zwart A 3 A4 G 6 G 5 Staten Generaal ëibste Kauek Zitting van 30 November In deze zitting is medegedeeld dat door de af deelingen zijn benoemd tst voorzitters de hh Coenen van de Putte van Limburg Stirum en van Akerlaken tot ond rvoorzitters de hh Nobel Cremers Blussé en de Raadt en tot rappirteura o a over Indische begrooting 1882 de Ui Schimmelpenninck van der Oije van de Putte de Sitter en van Voorthuyzen Ingekomen zijn nog cenige ontwerpen laatst door de Tweede Kamer aangrnomen Hedm ten 2 nre son de Kamer een viertal ko oniale ontwerpen van eenvoudigen aard in behandeling nemen Staten Oeneraal Tweede Kamek Zittingen van 29 en 30 November 1881 In de zitting van Dinsdag zijn de algemeene beraadslagingen over de staalsbegrooting aangevangen I De heer Bahlmann betoogde dat de belangen va I de nijverheid tegenover die van handel en scheepvaart miskend worden en wenschte een onderzoek De heer Donner beval de spoedige indiening cener nieuwe Zondagswat aan in het iKlang der Zondagsrust en ook der spoor egbeambten De heer Palijn drong aan op bezuiniging e belastinghervorming vooral wat betreft de verhouding tussohen rijks en gemeenlefinaucien meer noodig dan kiesrechthervorming De hh Vermeulen en vau der Hoop achtten kiesrechthervorming dringend noodig in het belang der minderheden De heer van Büar wees op den imuioreeleu actueelcu politieken toestand eu aeelde het gevoelen dat de finanoieele toestand niet zorgwekkend is De heer Heydenrijok vroeg nadere inlichtingen omtrent belastingplannen In de zitting van gisteren is bet algemeen debat over de staalsbegrooting voortgezet De heer van Wassenaer Catwgck bestreed het ministerie wegens hare houding in zake de volksopvoeding en volksvertegenwoordiging De heer van Eysinga wilde onverwijlde herziening van het kiesrecht roet grondwetsherziening De heer Gleiohman verdedigde het kabinet als een cabinet d aflaires achtte kiesrechten belastinghervorming noodig en bestreed de olericale partij De hh Sehaepraan en Keuchenius bestreden de actuele en politieke verhoudingen en verdedigden de kiesrecht hervorming De heer van Delden ontkende dot de aangenomen motie die hervorming op den voorgrond wilde stellen Heden voortzetting Blijkens een bij de verschillende korpsen ontvangen circulaire bestaat bij den Minister van Oorlog het voornemen om onderscheidene verbeteringen Ie brengen in het logies van de onderofficieren der landmacht De verbeteringen zullen o a bestaan in 1 het huisvesten van een kleiner aantal ond jt