Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1881

ZoBimg 4 l ember N 2696 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Oinstrebeu De insendlng van adrertentlön kan gescbiedeii tot n nor des namiddags van den dag der nltgave de nieuwste EINDEmELeOEBEHEN zeer geschikt voor St MCOLAAS CADKAUX L DTs JONG Lange Tiendeweg ADVEUTE T1EI in alle Binnen en Suitenlandsche Coti ranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda Eene enmatwekkende slekte die eene taliiik Klaue kwelt De ziekte beglut met eenalichte storing der Haag maar als zij wordt verzuimd dan dringt ztj door het gebeele Ucliaam tast do nieren aan de lever het kllerhed en hetg heele kllereustelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt lot I de dood hem uit zijn Ujden verlost De ziekte wordt dik wljls voor andere kwalen aan1 gezien maar wanneer meh I zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunuen oordeelen Heb Ik na heteten pljn of moeliijkhelüla de ademhaling Heb Ik een gevoel van malheid van lijd lot tijd mei slaperigheid 1 Hebben de oogen een gele kleur Heb Ik s morgens rondom de tanden on het landvleesch een dikke I kleverige slijm gepaard mlt een onaangenamen smaak Is de long beslagen Heb Ik pijn In de zijden of In den rug Het iknaarde rechlerzijdeeeuopzetUng als of de lever grooler wordt Ben ik harülijïlg Gevoel Ik draaleilgheld of duizeligheid waniioor Ik eensklaps uil horizontale ligging opsta Zijn de afscheidingen uit de nieren vuilig en hoog gokleurd mot een neerslag als men ze hoeft laten staan Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgeblajenheld en oprispingeu uit de maag Heb Ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullenxlchwelnlel te gelijk vooidoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard Is komt er een drojffi stootende hoest na eenlgen lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid een vuil brulnachllge tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nierensteeds meer beginnen te lijden volgt er rheumatische pijn en de gewone beliaiideling Wijkt ten eenemale on oldoende tegen deze laalbte vw elling Het Is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschiktewijze te behandelen in hareu eersten graad wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zeifs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verteringsofganen tol een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekle Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel s Geneeskrachtige Stroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A J White 21 Farrlngdon Road Lon don E O Deze Siroop tast de ziekte in den grond aanen verdrijft haar met wortel en lak uil hel lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers in Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop l 75 van den Pillen f o n Te Gouda THIM Apoth Weerbaarheid Burgerpliclit te Aanvang der exercitien op WOENSDAGAVOND 7 DECEMBER des avonds ten 8 Z die daaraan deel wenschen te nemen kunnen zich aanmelden op genoemden avond ten 874 Gymnastiek School alhier WeTeMüïmT HOFLEVERANCIERS hebben de eer te beriehten dat hunne ETALAGE voor het ST NICOLAASPEEST in gereedheid ia en bevelen zich beleefdelyk aan tot het leveren van GOED GEVULDE SLÏJM en MAAGPILLE SCHREUDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bflzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERING 32Vs Ct per doos verkr gbaar te QOUDA alleen hg L SCHENK HaaitreMK OoslerWag Zneniuhen A Vrins Slolwyi H Zijderlaanjen de bekende depots Sen wachte zicb voor namaaksels B Kik doosje is jl wikkeld in een billet met de liaaillteekeillng van den vervaardiger J J SchreUder Apotheker m J J VAN DER SAi JDEI BANKETBAKKER MAMKT A 67 MABKT A 67 St NICOLAAS ETALAGE St Nicolaas Etalage H W M STEEVENS Banketbakker HOOGSTRAAT GOUDA TABAK etTslGARENHANDËL ONTVANGEN diverse merken g eïmporteerde HAVANA SIGAREN van af 90 tot 250 Gulden per mille alsmede verschillende merken zeer g eschikt voor St NICOLA AS CADEAU X D van der LAAR Dz Banketbakker Wijdstraat bericht zijne geachte Clientèle dat hij van af heden zijne St NICOLAAS ETALAGE GEOPEND HEEFT Bernhardiner Echte Alpenkruiden EHxer van WALLRAO OTTMAR BERNHARD te MÜNCHEN Hofdistlllatenr van Z M den Koning van BeUeren Oottden Medaille Wesnen 1B79 enz she Wetensohappelijk onderzocht en in eene broohnre nitToerifr beliandeld door dr 3 B Kranz t MQnclien Terder aanbsToien door dr L A Bnchner profesior aan de nnireriitelt te HHnohen oomarrator Tan het pharmaoeutiRch institnut buitengewoon lid Tan de aoademie der weteniohappen en Toorzitter Tan het medicinal comité prof dr Gt G Wittetein dr Schoener dr Harlcé te N w York dr Biohimair pract arti te MUnohon en anderen Het echte Bernhardiner AlpenltriildinCllxsr regelt spoedig alle funotien der maag U het bento middel hij gebrek aan eetlust en slechte spijsrerleerlng reinigt het lighaam Tan ziekelijke aandoeningen Tcrsterkt zenuwen en spieren flu is door zijn aruma en sm ik het lljnste Bitter £lixer Men neme slechts ene proeTe Varkrljghatr in Origineele liessohen met gebruiksaanwijzing k 11 1 te GOUDA bij Wed J GOORISSEN Mzn en verder in alle plaatsen van het rjjk in de meeste Magazijnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agentures in plaatsen waar zicb er geen bevindt gelieve men zich te richten San den Generaal Agent voor Nederland W SARDEMANN te Aenhbm Exquise Vieux COGNAC per i f 1 50 blJ SLOTEMARE B Co DRAAIBANK TB KOOP een zoo goed als Nieuwe DRAAIBANK met cuport lang tasschen de centers 3 76 meter hoogte der centers 0 45 Meter in de verdieping 0 57 Meter bed lengte 4 90 Meter en ongeveer 3000 Kilo zwaar Te zien en te bevragen bjj A VJS te Waddinxveen 0 uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in en avond T n DINSDAG DONDERDAG en ZATEB DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ttU Aetfi ConntBt behoort eea BUvoeipiel St I icolaasdagf Al Verkeert het volk geheel in t onzeker omtrent de herkomst van den alom bekenden St Nioolaasdag toch zweeft zyn naam op aller lippen en wordt hg reeds langen tgd te voren 4oor dttisende kindermonden in stad en land met klimmende geestdrift nitgesproken Hoe fonkelen de oogen hoe stralen de aangezichten onzer kleinen van opgewonden Ugdschap als slechts de naam van den oaden heilige in hnnne tegenwoordigheid genoemd wordt Diep in het volksleven ingeworteld heeft deze dag de ayuiathie van alle standen der maatachappg lliét licht zal hg zgn welverdiende aantrekkelgkheid ten ooxent verliezen Ona dankt dat zelfs het hart van de meest knorrige en wrevelige lieden die zoo moeielgk kun j en vgidnwen dai hst sonnetje roor aarderen ens vnendelgk in t water schHnt blgmoe diger zal gestemd zgn als de schim van den f oeden Sint den miracoleazen bisschop van yra te midden der donkera Decembetdagen een zachten lichtstraal werpt in den bo m van zoo menig gezin De St Nicolaaadag is een huüelijk fiett bg uitnemendheid Of it hg niet bg oitstek geschikt om zich te scharen aan den geselligen haard en elkaar van die vriendelgke verrassingen onschuldige teleurstellingen en schertsende toespelingen te bereiden die niet wonden of verbitteren maar Teeleer een geest van toenadering van vergeven en vergeten verraden Is hg inderdaad geen beteekenisvolle en welkome dag als kleine onweerswolkjes de genegenheid tusschen de verechillende leden des buisgezins een weinig dreigden te verkoelen en den bekoorlgken lichtglans van het familieleven voor een poos hadden ▼ erdonkerd Laat het gemelüke en drooge dat ons hniaelgk leven vaak kenmerkt eens eenoogenbUk vervangen worden door die hartelgke ongedwon f en stemming die wg werkelgk hoog noodig ebben omdat zg de prikkels tot den arbeid versoherpt en de kracht om te dragen en te dnlden kan verhoogen Kom vader die net op gewone dagen vaak te druk hebt om U aan uwe kinderen te wgden gooi voor ditmaal eens alle deftigheid c van U neem uw kleinste eens op de knie en toon aan den kleinen krallebol hoe lief gg hem hebt G ef hem op den St Nicolaasdag absolutie van al zgn snakergen en streken en laat hem eens met u schaterlachen als gg hem met bonte kleuren poogt te schetsen hoe onze bisschop als een goed heilig man van huis tot huis gaat op zgn witten klepper in vollen ren door de lucht rgdende terwgl de zwarte knecht de volle zakken straks met kwistige havd naar allezgden zal uitschudden Het is i derdaad g cpl naar wn meenen dat sommige dagen de UÊs bepaalde aanleiding geven om ons met m onzen te vereenigen in galle goedaardige schertsen ongekunstelde vrooIgkheid Wg loopen ia den tredmolen van het dagelgksch leven schier conder verpoozing rond De roede vanden pB t die ons voortjaagt tot den arbeid ja oaiaenderlei beslommeringen gnunen velen nauweljjks een rustig oogenblik in den hniselgken knag Ook doet de steeds krachtiger aangebondMi strgd om hat stoffelgk bestaan de huiselgkh d geenszins toenemen terwgl een al te gvetig zoeken naar de hedendaagscbe genotmicUslen onzen hooggeroemden naam als hniselgk vstt gaandeweg meer op het spel zet Daarom ouieten ook de groote kinderen in het haisgMlk dezen dag vol vreugde en zonneschgn ia IM honden opdat ons te huis in den voBMii i l des woords een kweeknlaats zji na dmvd goede zeden een beingdom vol Sèlde ait hdt Laat ons echter te nüdden onzer kinderen den St Nicolaaadag bovenal in eere houden Zg hebben er behoefte aan om gedurig weer al door aanschonwing en blgken onzer liefde te gevoelen hoe nauw wg ons aan hen verbonden achten Hnnne haften zullen zich nog wgder voor ons openen hnn gemoed zal nog ontvankelgker worden voor goede en weldadige indrukken wanneer onze kleinen bg tgd en wglen ondervinden dat onze hand ten volleen liefdergk bereid was om hun voor een poos met de vriendelgkste verrassingen gelukkig te maken Inderdaad hiarin ligt niet alleen voor onze kinderen maar V ok voor ons zelven een onwaardeerbaar genot Een bekwaam opvoeder heeft het eens genoemd het geheim eener dubbele jeogd een zalig herleven onzer eigen kindsheid in yOnze kinderen Ja wel mocht hg zeggen dat als wg eens weer met hen spelen en dansen en dartelen dal we dan weer met hen de eerste schreden zetten op de baan der wetenschap dat we weer in en door hen leven en in onze gelukkige zorgelooze kinderen die heerlgke dagen terugvinden die we reeds als onherroepelgk verloren droomden Op den dag van dezen heilige van wien de dichtende overlevering gewaagt als van een weergaloos voorbeeld van liefdebetoon en goedhartigheid ga dan de engel der barmhartigheid rond van huis tot huis Ook in de hutten der armen in de vunzige woningen onzer groote en kleine steden moge hg rgkelgk den zegen der liefde terspreiden Ook daar rake de staf van onzen Sint de huisgezinnen aan en opene hg zgne schatten Hoevele minder bedeelden zullen begeerig de fonkelende kinderoogen richten naar die keurig uitgestalde disschen met de beste zorgen toebereid Hoevele minder bevoorrechten zullen begeerige ADVEÏITENTIÊN woi m geplaatrt van 1 5 regel k 50 Centen ieaeie regel meer 10 Centen GROOTE LITTERS worden berekend naar plaatsmimi Afzoaderlflke Nommer VUF CENTEN blikken werpen door de groote spiegslratten onzer rgk gevulde magazgnen Wie zal den paria s onzer maatsehappg een nnr van ongedacht genot bereiden Men moge hier vooral op verdeeling vanden arbeid bedacht zgn Bigde en onaitwischbare zelfvoldoening zal het loon worden van allen die het feest van den kinderhraligetot een feest voor a kinderen helpen maken BINNENLAND GOüDA 3 December 1881 Doaderdag jl stond oor het Oereohtsliof te Hage o a terecht D B oud 38 jwen nn beroep arbeider woneade te Moordrecht die ioh op 1 Sept jl in gtMTerlegenheid berindende op naam ran iqn broeder van den aaiinener D te Gouda S tiaohue ie bekomen De laatste voederde erenarel een IiTiAelgl bew B oh liei bet gevraagde door een ander vervaardigen en ouderteekende het achriftelyk met den naam igns broeders iraarna hij het den aannemer aanbood Beach legde een volledige bekentenii af Adr geu mr Bglereld reqaireerde voor dezen beach 5 jaar tuohihniaatraf Mr H W F Stmben riep voor beaeh de clementie van den Hore in De nitapraak in deie taak ia bepaald op Donderdag a g Het net der IJiel Sloomtram maatschappij zal volgenderwgu zyn samengeateld Afdeeling I Gonda Ulrechl Uselatein Schoonhoven II Gouda Haag Delft Botterdam III Leiden Haarlem Haarlemmermeer Amsterdam De Iste afdeeling berat de van Gonda uitgaande Igu langs Haastrecht Oudewatcr Montfoort de Meern Ouden Rijn tot L trechl Van den l jn gaan twee zylakken uit de eene van voorbg Montfoort in Z 0 richting naar IJaelalein daar ombnigesde naar Zevenhoven en van hier teruggaande over h Kapel Lopik Cabauw tot Schoonhoven De andere zglijn scheidt tich af even voorbg Oudewater en loopt door tot zij de straks beschrevene tusecben Lopik en Cabauw ontmoet terwijl ook weder uit dit Igutje ongereer op de helft eeu cgtak aanloopt op Benschop Genoemde Ignen zgn in bewerking terwgl meu ook nog bedacht is op de uitbreiding van Benschop naar IJselstein waar zg een bestaande lijn van eeu andere maatschappij die over Jutphaas enengds naar Utrecht en andengds naar Vreeswjjk loopt ontmoeten zal Afdeeling II Is eene voortzetting van de Ie mei haar in aanleg zgude lijn die van Gouda loopt naar Waddinxveen Boskoop Benthulzen Zegwaard Zoetermeer Leidsohendam Voorburg Rijswijk tot s Gravenhage en een zgign van Lei cheudam over Stompwgk en Zoeterwoude naac Iwitiea Deie Ign is uit te breiden met eene andlÉSs die ran de stamlgii tusschen Gouda en Waddinxveen uitgaande loopen zal over Seeuwijk Alphen Ondshoorn Rgnsaterwoude Leimuiden Alsmeer Hoofddorp tot Heemstede Voorts beslaat voor die afdeeling nog plan op een bgna reohtl oige verbinding van Waddinx