Goudsche Courant, zondag 4 december 1881

Te n tad Zij nnu ail Zoetermeer en van hier met JSoeterwónde terwjil Delft oter Delfgaaw F jnacker Bergsohenhoek en Hillegersberg met Botterdam gemeenaeiiap ut krqgen en op d e Igii nog een Terlenging tan ie Ujn Zoetsrwonde Zoetermeer tossohen Fquaoker en Bergsohenhoek lal uitloopen Afdeeling III De Iqu begint eerst bg Sassenheim waar ijj rerbinding vindt met de Ign eener andere maatsohappg om an daar ie loopeu OTer I eghirater naar Hoofddorp daar de iu de tweede afdeeling genoemde lijn reohthoekig sngdende ea dan doorloopende ofer Sloten naar Amsterdam In deae afdeeling is nog geen der Iqnea in bewerking QisterenaTond trad in eene Tergadering ran het Leesgeielschap Tot Nut en Vermaak te Zevenhuiten op de beer F Blok roorzitter dier Tereenl ing die ene leting hield orer het spreekwoord Elk meent dat sijn nil een alk is Behalre door den spreker werden nog bgdragen geleverd door de heeren J J Bange D C B ran Leenwen H Ripping D Bonteubal en J Tan der Starren Sinds enkele maanden bestaat te Berg Ambaoht een reciteergeielaobap onder den naam Berg Ambaoht Dit geielachap gaf op Donderdag jl igoe eerste openbare uilToering De geheele scènerie locals scherm coulissen enz is mede door de leden Tervaardigd Eene eiTolle zaal waohite in spanning deze eerste nitvoering af Na het opgaan Tan het scherm hield de Toorzitter de heer T B van Dam eene toepasselgke aanspraak Daarna werd opgeToerd De oudtte Zoon Tooneelspel in twee Bedrgveo en na de pauze Eene vreeseIgke Moordgeschiedenis Kluchtspel in een Bedrgf Al de dilettant acteurs waren hanne rol ten volle meester en beide stukken liepen opperbest van stapel Met onverdeelde aandacht werd alles door bet publiek gevolgd en daverend loegquicht Wg durven dan ook de jeugdige vereeniging eenen voortdnrenden bloei Toorspelleo zooals ook na den afloop der voorstelling door den heet F J Smits burgemeester mede uit naam van alle aanwezigen in gevoelvolle woorden betuigd werd Het fanfarecorps nit Dordrecht speelde zoowel voor als na de voorstelling teer goed en het publiek toonde ook ten zeerste het gesmaakte genot op hoogen prga te stellen Het gerechtshof te s 6ravenhage heeft Donderdag drie jaren gevangenisstraf Opgelegd aan A W N en A S vegen8 diefstal van schapen nit eene weide oiider de gemeente Vlist en J G H ter zake van diefstal van een paard nit eene weide in den Yeenpolder te s Uage In beide zaken nam het Hof verzachtende omstandigheden aan Bg de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Middelburg waren J962 geldige stemmen uitgebracht Gekozen is de heer H J Bool liberaal met 989 stemmen Op den heer mr Hooft anti revolutionair werden 969 stemmen uitgebracht Staten Generaal Tweede Kahek Zittingen van 1 en S December 1881 In de zitting van Donderdag bij het voorzetten der algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting heeft de minister van Lijnden het politiek en financieel beleid der regeering verdedigd Bg de toegezegde kieswetwgziging zou het stelsel van vaste districten en census verlaging door regularisalie aangefiomen worden Belasting hervorming moet naar een vast plan geschieden waarom de minister tgd rrocg Periodieke herziening der grondbelasting scheen hem wenachelijk Intusschen zouden partiëele verbeteringen worden voorgesteld De financieele toestand was niet zorgwekkend De heer Blussé drong aan op de wederindiening der rentebelaating De heer Lohraan sterk de politiek van den minister van binnenl zaken bestrijdende keurde de afstemming der begrooting af De heer Haffmans verdedigde het ministerie Veraehillsnde replieken volgden In de zitting van gisteren bij de algemeene beraadslagingen over de begrooting gaf de heer van der Kaay de voorkeur aan belasting hervorming boven kieswetherziening De heer de Bruyn Kops wilde terugkomen op den afstand van 4 S van het personeel en act 45 der schoolwet De heer Yimly kwam op tegen de politieke benoemingen der regeering De keer van Nispen bestreed den heer Gleiehman en het liberalisme De heer van der Linden hield tegenover den heer van Houten vol dat kieawet herxiening geschieden kon binnen de perken der grondwet De beer van Houten zou bij hoofdstak V eene bes issiug daarover uitlokken De minister van financiën bleef zgn standpunt volhouden Bij het kieswet voorstel zullen tevens be lasting plannen worjm feopelbaatd IHnaioieële bezwaren beletten de afsohaffiog van den zeep aoogns Het algemeen debat is gesloten en hoofdstuk I aaogenomeB Maandag ia keofdstnk II aan d aide I Een zich noemende Tli je Fries en ond Militair heeft aan de Vwaeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche Leger de belangrgke bgdrage van 100 doen toekomen Het Hoofdbeatunr dtr Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche Leger heeft zich tot den Ministervan Oorlog gewend om een geldelgke bgdrage ten behoeve dier Yenenigiag Zooals men weet stelt deze Vereeniging zich o a ten doel de militairen die vó6r de wet van 29 Mei 1877 gepensioneerd zgn en geen verhooging van pensioen ontvingen te ondersteunen of zoo mogeIgk eene jaarlgJÉsche toelage te verstrekken Inlichtingen van eiken aard verstrekt volgaarne de heer L Zeiler te Amsterdam algemeene Secretaris der Vereeniging Maandagavond a a zal bier te lande bg gunstig weder een totale maaDsverduistering plaats hebben Zg begint s middags ten 3 47 n omstreeks tegelgk met het opkomen der maan en het ondergaan der zon en eindigt ten 7 8 n waarna de maan echter nog rnim een uur in de bgsohaduw van de aarde zal zijn Een Beuter telegram gisteren uit Londen ontvangen meldt ons Het stoomschip Citlol knoet zgn Caitor met 240 landverhuizers van Amsterdam naar New York kwam gisteren na 21 dagen vaart in beschadigden toestand te Flymouth binnen Gedurende den vreeselgken storm van 23 November zgn de tweede stuurman en twee matrozen van het dek gespoeld en verdronken De pasagiers hadden 40 uren aan de pompen gearbeid Onze inlichtingen hieromtrent bg de Kon Ned Stoomvaartmaatschappg ingewonnen bevestigen helaas dit bericht Cok daar was een telegram van nagenoeg gelijken iuhond ontvangen waarbg behalve het onheil den tweeden stuurman en twee matrozen overkomen nog vermeldt wordt dat ook de sloepen het kompas enz van het dek waren geslagen en het schip dat in hoogst ontredderden toestand te Flymoulh was binnengeloopea door hevige stormen was geteisterd geweest Omtrent de pasagiers was niets bgzonders vermeld zoodat men vertrouwde dat deze geen letsel bekomen hadden Na herstel van schade zou de Ciutor de reis voortzetten Het schip had den lln November jl Amsterdamverlaten met 282 koppen N v d D De hooge duin aan zee te Scheveningen onder den naam van Seinpost bekend en van waaruit Mesdag zgn panorama schilderde zal spoedig worden genivelleerd De afgraving moet v Sór of op den 16 April 1882 gereed zgn Op dien grond tal aan zeezijde een groot hStel of Kurhaus verrijzen Van de Wassenaarschestraat zal men daarheen geleid worden langs eene avenue ter breedte van IS meter en van eene ontwikkelde lengte van 260 meter aan beide zgden langs villa s loopende welke ten getale van 14 zijn geprojecteerd De geheele oppervlakte door die afgraving te verkrggen bedraagt 17 467 Tierkante meter Aan zeezijde zal een verbreed hoog voet en rgpad worden aangelegd aan den bestaanden lagen rijweg langs het strand aanslnilende nabg het Schuitengat Ben werkhuis voor bedelaars zal zooals reeds gemeld ia te Veere worden gesticht Het terrein i voor eenige weken door eene Commissie van ambtenaren aan het ministerie van justitie in tegenwoordigheid van den Commissaris des Konings in Zeeland opgenomen Daarbg ia gebleken dat het vroeger arsenaal voor het doel het meest geschikt kan worden geacht Het plan der inrichting van dit gebouw tot een eenvoudig doch aan alle eischen beantwoordend bedelaars werkhuis bestemd voor 400 mannen is naar men verneemt door den architectingenieur voor de gevangenissen en gereohlagebouwen gemaakt Zooveel mogelgk is van al het bestaande parlg getrokken en wanneer de vereisohte gelden door de Statea Generaal worden toegestoan zal de inrichting omstreeks Juli van het volgende jaar in gebruik genomen kunnen worden Gedurende November zgn door de Eotlerdarasche tromwegmaatschappg vervoerd 166 649 personen tpgtn 156 406 in dezelfde maand van het vorige jaor Met de stoomtram Rotterdam Delfshaveu werden bovendien vervoerd 20 422 personen Door particulieren zal U Amtteniam in het nieuwe kwartier tasschea de Stadhouderskade ea de Gerard Doottraat een overdekte groentenmarkt worden leboawd Onlangs liet zich te Maastricht een persoon BelgV voor den dienst in Nederlandsch Indte aanwerven Daar aan zgne papieren niets ontbrak werd hij naar het werfdépot te Harderwgk opgezonden en ingelgfd Reeds had hg het handgeld ontvangen en opgemaakt toen zioh bg den kommaudaut te Harderwgk iemand aaiimeldde die mededeelde dat hg bedoelden Belg zijne papieren tegen de helft van het handgeld had afgestaan dooh dat deie ia gebreke was gebleven aaa die overeenkomst te voldoen Bg een daarop ingesteld onderzoek bleek niet alleen de juistheid dezer mededeeling maar ook nog dat onze kolouiaal reeds iu Indie had gediend en daar met een brieQe van ontslag was weggezonden Hg zal zioh nu voor den strafrechter wegens het desbewntt gebruik maken van valsohe papieren hebbeu te verantwoorden In verschillende buitenlandsohe bladen heeft men dezer dagen een verhaal kunnen leien van een vervolging die niet de kunstenares maar de jodin Sar Bernhardt te Odessa te Igden heeft gehad De verhalen luiden niet eenstemmig maar een van de geloofwaardigste is dat der If iener AUgemei t ZeUtiHg Reeds des ochtends von haar optreden heet het daarin had tg bezoek van verscheidene personeb gehad die haar waarschuwden dat het gepeupel haar aan zon vallen en het op haar brillmlea voorzien had Door deze herhaalde waarsohuwingea ongerust geworden bad zg haar sieraden iu veiligheid gebraehtr maar s avonds naar den schouwburg een portie valsche steenen meegenomen De vooralelling liep goed van stapel en aan de bqvabbetuigiogea kwam geen eind Dooh het blaadje keerde om toen de kuasteaares iu haar rgtnig tat Half Odessa wa haar op de hielen en sobreevwde Weg met de jodin 1 Snel wierp zg maasa s brillanteo valsere namelgk op straat en het volk aan bet grabbelea Van dat oogenblik maakte zg gebruik om uit het rijtuig te wippen en haar hotel binnen te snellen Maar daar bestormt het gepeopel ook het hotel schreeuwende Hier met de jodin I ig heeft on valsche steeoen gegeven Deuken die edele zielen daa dat ik mgn paarlen voor de zwgneo zal werpen vroeg Sarah Intusschen gelukte het de politie het volk uiteen te jagen en was het spoedig rustig om het hotel Daar men echter eenmSal am den gang was wilde men toch ieta voor zgn moeite hebben en dus ging het nn aan een plunderen der jodenwgken De politie was er echter op voorbereid en de dappere schaar kon weinig uitrichten Maar in één joodschen winkel werd toch alles kort ea klein geslagen omdat de rampzalige eigenaar een naamgenoot was vai Sarah Bernhardt Dat vernam zg den volgenden dag toen een kleia meisje haar verzocht te spreken en haar weenende vertelde dat haar vader Bernhardt heette en daarom bg hen thuis alles was vernield De kleine ging niet ongetroost heen Betrekkelijk de diefstal in het café Kratnapoltky te Amttetdam meldt het H hlad dat de chef kellner langzamerhand eeae aanzienlgke som gelds had ontvreemd waarvan het juiste bedrag echter sict i te bepalen Hg had namelgk gemeene zaak gemaakt met een paar kellners die hg de koperen penningen die hg uit de lade atal voor de tweede en derde maal liet inwisselea Oeiyk men wel eéna heeft opgemerkt wordea dergeiyke koperstukjes la groote cafe s tot zeker bedrag aaa de bedienden uitgegeven De man werd des te minder gewantrouwd omdat hg zich steeds erkentelgk toonde voor de vrggevige wgze waarop de eigenaars der uitgebreide onderneming hem behaadelden Hg was bgv gedurende de aaderhalf jaar dieasl die hg bg hen had vier maaadea ziek geweest en aiet alleen bleef hij zgu volle bezoldiging genieten maar ook de rekeningen van dooter en apotheker werden voor hem betaald De man zit thans te Londen maar de politie die toen men den geheelen omvang van zgn misdrgf nog niet kende niet in de zaak gemoeid werd zal hem weten op te sporen INGEZONDEN M de Redacteur Beleefd verzoek ik U eenige ruimte voor het volgende In de voorlaatste vergadering 81 October II van de Ambaehtatandrereeniging alhier werd als wg wel zgn geïnformeerd met 34 tegen 9 stemmen besloten die vereeniging te ontbinden nadat gebleken was het voorstel van een der leden om ieder lid tegea betaling vso het dubbele van den iideg af te koopea geen bgval vond Ia de vorige week werden de leden bg confOeatiebiljet opgeroepen tot eene BüIIENOÏWONI AUltlUIME VeHOADEMKO NAA AAMLBIDma TAN HET BESLUIC IN DE YOUOS TEBOADEBING QEKOMEM Zoo als in iedere wel geordende Vereenigiag plaats heeft dachten de leden niet anders of het Bestuur zou de regeling tot liquidatie ter tafel brengen doch zoo als meermalen in die vereeniging plaats greep het Bestuur nam niet de minste notitie van het besluit der vorige vergadering maar stelde voor zoo wg wel zijn ingelicht om ieder lid zijn gestorte gelden terug te geven en aan hen die verlangden voor het lidmaatschap te bedanken het dubbele v n de ingelegde oontributien uit te keerea mits men vi5ór 16 December a s van d t verlangen aan den Secretaris der Vereeniging kennis af Verschillende leden wenschteu zich aan het besluit der vorige vergadering te houden doch het Bestuur verklaarde dat om verschillende redenen niet aaa ontbinding kon wordea gedacht en de meerderheid bewees voor het voorstel ts zgn dat dan ook werd aengenomeu Enkele leden bleven buiten ttemming Na de aaaaeming von het voorstel kwam de Voorzitter pas met het hiukeode pjard door mede te deeleo dat eene belangrgke hypotheek op het gebouw zou moeten worden genomen om uitvoering aan het besluit te kunnen geven Na deze mededeeling verlabgdea eenige leden terug te komen op dat besluit velen hadden liever van den Voorzitter vóór de ifileming daarvan de voorwaarden gekend aan t M nemen besluit verbondeu BIgkbaar zou znlit besluit niet zgu genomen als de voorwaarden om geld op de bezitting op te nemen te voren waren bekend gemaakt hoe het tg het besluit was en bleef genomen Wanneer men de zaak oppervlakkig beschouwt was het voorstel aannemelgk Om in dezen tgd van eene vereeniging waaraan men jaren lang beeft gecontribueerd zouder van die contributie eenig voordeel te trekken in de gelegenheid te worden gesteld tgn geld terug te krggeo ca daareaboren deelhebber in hare bezittingen te bigven is zeer aannemelgk e meer daar in het besluit is opgenomen om oortoM de jaarlijkache rekening ea vsraatwoording door eene oommissie uit de leden te doen examineren terwgl daarenboven voor hen die lid blijven de voordeelen worden vergroot door het ontslag nemen van hen die zich latea verlokken tot aanneming van hel dubbele van het inleggeld Wg dienen aohter een weinig verder te gaan en de leden die met het op de zoo gewenaohte uitkeeting Tan 200 prooent wat voorzeker ia dezen t jd TV l j toelacht twgfelen of zg het dabbele zullen nemen of niet even opmerkzaam te makea op het feit dat zg door te bedanken zich zeer zullen benadeelen Wanneer men in aanmerking neemt de som der gestorte oatributien met de renten welke die som bg doelmatig beheer op welke wgze dau ook belegd of gebruikt hebben moeten afwerpen vermeerderd met de winst van de in de twee laatste boekjaren in den winkel omgezette ƒ 100 000 plas de jaarlgksche stortingen van den bakker der vereeniging en de procenten die door contante betalingen kunnen worden verkregen moet toch bg eeae vluchtige beschouwiog de Vereeniging in eigendom en kapitaal minstens ƒ 12 000 bezitten en daar nu door eeae opruiming van leden in den vorigen winter waarmede het aangenomen voorstel wat het doel betreft veel overeenkomst schqnt te hebben de vereeniging thans rnim 100 leden telt zou elk aandeel gemiddeld op ongeveer ƒ 120 komeo zoodat het ons Toorkomt het Bestuur in dete toch niet te vrggevig is geweest en zeker de prijzenswaardige bedoeling in zich omdraagt de blijvende leden een aardig voordeeltje te bezorgen Op grond daarvan raden wij de twgfelende leden aan om slechts de inleggelden terug te nemen en lid van de vereeniging te bigven De vrees die bg sommige leden bestaiit voorde groote kosten van het aanhangig proces kan geen argument zgn om voor het lidmaatschap te bedanken daar nimmer de kaa der vereeniging zal kunnen worden aangesproken voor de kosten van een proces dat tegen den wil der leden door bet Bestuur in het leven is geroepen welk proces dan ook tegen het Bestuur en niet tegen de Vereeniging wordt gevoerd Wg meenden dete toelichting ann die leden die welligt de strekking van het aangenomen voorstel niet juist vatten schuldig te zijn Uw Ed bg voorbaat dank zeggende voor de plaatsruimte Hoogaohtead UwEd Dw Dieaaar V G BURGEMBESTERen WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kenaia dat van de in Deoember 1874 ten behoeve der gcmseale aangegane geldIcening groot 20 000 rentende 5 de oWigttiën numero 31 ea 32 ieder groot 600 bij nitloting ter aflosiing z ja aangewezen en dat het bedrag dier obligation waarvan na 1 December 1881 geene rente meer wordt te goed gedaan tegen in trekking van dezelvea ea overgifle van de aiet verschenen eoupons op dien it ten kantore van den gemeeateoatvaager zal wordin betaald Gouda 30 November 1881 Burgemeester en Wetkooders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Eleüüiaiidel in Sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda breagea ingevolge art 6 der Wel van 28 Augustus 1881 StaattU oo 97 ter openbare kenais dat bg beo zgn ingekomea vaa de aavolgeade personen verzoekschriften waarbg vergunning wordt gevraagd om ia de bg ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Volger Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit G J Heetmau Vogeleazaag M 74 J Oosterling huisvrouw ran L Jaoaen Feperstnat K 93 10 A Begeer huisvrouw van f JH Pooktma Boozeudaal M 10 11 E ven Dain Wed T van Stappershoef Stoofsteeg A 80 F Luipea Bogen O 142 F Sigmans Spieriagstaat F 64 M Tan Blokland Wed 3 van Dorst Markt A 72 16 W JUneatrasten Markt A 106 16 C van den Arend valiBooa hoisvr vaa J J Backers Markt A 106 17 A F Bruin huisvr Tan 0 F Backers Markt A 109 18 A Honkoop Wed Kamper Gouwe C 67 rt S Kok haisvr van Q Tan Eijk Vogeleazabg M 208 20 S F von der Burg Wed A de Moog Gouwe C 202 J F Waltx Groeoeudoal I 116 C Verkerk huisvr van F de Werk Raam O 62 H van Santen Markt A 103 B J L teu Gate Kattensingel Q 198 26 J de Jong Peperstiaat K 6 26 A Lohmao Wed F Boot Niewebaven N 81 27 M Kapteqn haisvr van J Mes Spieringstraat F 110 J Switzer Az Tiendeweg D 29 8 Furrer geb Strugf Karnemelksloot R 369 W van der Ue i Karnemelksloot R 379 A M van VlaaeelaarhnisTr nn G t d Kiadt Spieringstraat F 22 H Tsa Wgagaardea Korte Tieadeweg D 93 J H Spierings Kattensingel Q 173 G Smit haisvr Tan M N van Duin Bogen O 119 Gouda den 3 Deoember 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER VTJTOSCHOÜWT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Qouda doen te wetea dat het bg art 36 der Verordeaing op de Brandweer Toorgeschreven ouderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandmeesters en Onder Brandmeeatere zal worden gedaan den 12 en 13 December aanstaande terwgl de naschouw zal plaats hebben den 23 Deoember daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Coiu a den 3 Deoember 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIËN Berallen van een G M M 8NUD£R8 Keoic Haarlem 2 December Heden overleed tot bnze diepe droefheid ons geliefd eenigst Dochtertje KLAZINA CATHABINA in den jeugdigen leefl d van 13 jaar en 3 maanden A T VAN DU POOL K VAM ME POOL Gouda 2 Dec 1881 den OvoaN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde eenigste Zuster KLAZINA CATHABINA in den jeugdigen leeftgd van 13 jaar en 3 maanden A D TAH Dia POOL D C Van DEft POOL C P VAN DB POO Gouda P H VAN DEB POOL 2 Dec 1881 B N van ber POOL De ondergeteekenden betuigen ook namens hnnne Kinderen hunnen bartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg hun VUF EN TWINTIG JABIG HU WELLJKSFEEST ondervonden en in het bizonder aan zgne Patroons de Heeren G B van GOOB ZONEN en de gezamentlgke Gezellen dier Firma L VAK VLIET J C VAK VLIET DK Ma Gouda 3 Dec 1881 Ondergeteekende heeft de eer Zgnen geachte Begunstigers te berichten hg zgne Billart en Qeuenfabriek heeft overgedoMU aan den Heer L C KINT dankbaar voor het hem geschonken vertrouwen beveelt hg zgnen opvolger beleefdelgk aan M NEUTS Gouda 1 December 1881 v Onder referte aan bovenstaande neemt de ondergeteekende de vrgheid zich beleefdelgk aan te bevelen tot het leveren van Billartsen Qeuen en wat verder in het vak voorkomt alles tegenconenreerende prgzen belovende een accuratebediening i L C KINT Westhaven B 186 Gouda 1 December 1881 Een ONJ BBWIJZt B eenigenrendisponnible hebbende wenschte gaarne deze te besteden met het geven van in de HOOFDVAKKEN van t Lager Onderwgs bg hem aan huis Adres onder No 647 aan het Bnraen dezer Courant DEAAIBAHE TE KOOP een zoo goed als Nieuwe DBAAIBANK met cnport lang tusschen de centers 3 76 meter hoogte der centers 0 45 Meter in de verdieping 0 57 Meter bed lengte 4 90 Meter en ongeveer 3000 Kilo zwaar Te zien en te bevragen hg A VIS te Waddinxveen f