Goudsche Courant, zondag 4 december 1881

iiii m Sociëteit ONS GE aKGE Zaal KUNSTMIN Berde Yoorstelling in bet Abonnemenit DOOS DE Verienioinq HET i EDËttL41SGH TOOIEL Afdeeling Rotterdam Donderdag8 December 1881 De ZOOIT van COEALIE Tooneelspel iu 4 Bedrgren naar het Fransch van Albeut Del it bewerkt door Jam C DB Vos Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN DKB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en ICmderen ƒ 1 10 per persoon De lo ting der te bespreken plaatsen Toor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 7 December 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats 0f HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Wotnidaga avonds nog DAMESKAAKTEN O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkregenzvjn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten TOor die HH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zijn BAAUmSESS Banketbakker 17 Haven 17 Heeft alle mog elijke Artikelen voorhanden voor het aanstaande St ITicolaasfeest Bestelling en van Boterletters worden voortdurend aang enomen Opdergeteekende maakt bg deze zgnen geÉterden Begunstigers bekend dat voor de gelegenheid van de SINT NICOLAAS alle artikelen bg hem voorradig zgn zoowel in SUIKER ALS GEODOLABE AETIEELEN benevens GOED GEVULDE BOTERLETTERS SPBITSLETTERS en SINT NICOLAAS ook tevens SNOEPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat L VAN WANKOM Lange Tiendeweg D 63 SnelpeTsdrak vab A Bbihkhak te Gonda ST NICOLAASFEEST HEDEN voorhanden eene prachtige Collectie Parures Vestkettingen Medaillons Charivaries EUGENIES Heeren Dames RINGEN MANCHETKNOOPEN SGBRIJFPËNIK POTLOODEN PORTEMOlAiES FLiCO S eene elegante kenze alles bflzonder geschikt voor St Nicolaaa Cadeauac Mg minzaamst aanbevelende ook tot het rEBVAAJtDIOXHf van KVN8THAARWEBKEN 3 VAN DE PAVOORDT Dubbele Buurt BflT REPARATIËN worden ten spoedigste bewerkstelligd Ml J J vAr DER SANDEIV BANKETBAKKER MABKT A er MABKT A 67 St JNICOLAAS ETALAGE Si NICOLAAS ETALAGE lIiTIii®iKi PBAGlTWiftlill SCHEURKALENDERS KOK é Comp fAlAjTen lGAllAlil ONTVANGEN diverse merken geïmporteerde HAVANA SIGAREN v n af 90 tot 250 Gulden per mille alsmede verschillende merken zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAU X D van der LAAR Dz J de JONG Az Mr TIMMERMAN INnRlMENTEËLE ZIIIVERA4R van Huizen Slaapkamers en Meublement Eniperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie De Smakelijkste Koffie k f 1 per Kilo 0 52 koopt men bij Switzer WELLENS BOONËKANP ELIZEB of Medicinaal Bitter Bekend ouder de zinspreuk cOccidit qne non servat Drink dagelgks van dit Kruiden Extract onermengd Isdan werkt het uitmuntend tegen Koortsen Maagkwalen Verstopping Koliek Jichtiyden slechte Spösverteering wekt den eetlust op zuivert het bloed en is t ens een voorbehoedmiddel bg heerschende ziekte of epidemiën Als Elixer gebruikt vermeoge men het met Likeuren Brandewyn Jenever of Mineraal Water met Suiker Deze alleen echte Boonekamp Bitter is uit 32 der gezondste Kruiden en Wortels gedistilleerd door den opvolger der uitvinders dezelve is scheikundig onderzocht wordt door vele Geneesheeren voor de gezondheid aanbevolen en over de geheele wereld met veel succes verkocht Per flesch 1 75 1 2 flesch 1 1 4 flesch 0 60 1 8 flesch f 0 25 Slgters genieten rabat uitsluitend Depot voor GOUDA M PEBTEBS Jm 176 Wijdatraat JS T WW s Ter voorkoming van misverstand zjj bö d e herinnerd dat het BUREAU i0t OQUDSGHE COUBANT voortlinad blgft gevestigd Lange Tiendeweg D 60 terl l lLUEESBÜ dezer Coarant gevestigd tft JUUftmtVERF B 28 2a Mtde tarfevaa voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Bureau wordt vercptht geen brieven voor de e 8n particBÜ tft pdrasgen te doen be IUjiu fit Vi kinleiding gtorft yiferti Het Fnmahe PsrlemeDt ui na de goedkenring der aangeitn da kredfeten voor d beide nieuwe departenunten fn foorXauia vfidingdiirordeu xedarende dd parleiaeutain Taoantie tal de Begeering de versohilleude iretsouttirerpea in gereedheid brengen wolk j ah ooralelt bij d hef ratüug der tittingeu in te d eu4n Het gewictligale dier ontwerpen betreft fa herzieflfng der grondwet Het kawnt fid rerlangm t 1 verandefiog der beulingen op de rerkieiing ran de seoaloren en afgevaiirdigdm de heer Oanibetta aohynt den lerutin de lüle deprteotnltgtw vcrUeiing der afgevaardigden iu df g Mlwel te willen opnemen 2 vaat telling Uemi bni fèo iCanwr Senaat en Segeeriog ieder voor sich in fiuancieele aangelegenheden Wlf i oWen tütt 11 Ttmp $ d l dé voonieHen der Bafleefiug ük dit opii ht ai l Mlleo uitgaan van bet beginsel on de ene Kaïaer aan de andeia op te olfereii Dé tlegeerïng ui verder wetsroordnabMli i kanbiedM wtelke d algemeene welvaart dea land B itt het b conder den taealaqd der werklieden raken maar de gernohten orer min of meer radiotla ooriteUanr anrauknldi a f kf umlét né a fate atmbMM toege vea Meteartietm vdDan ar t wArd4 opg fat OugetwUnM At de egterin admmigeimaalregeieb als de oonvenie der na ei den terugkuog dertpoorwegen niet oppfen maar ig tiet daarin eer eene mogetijl e MfiAroir iiaer uitente en waanchy ulyk ver flwjjderde èMlItn dan laatMgèleli welke ophandwV qa n thaot mat goed gevolg kannen aange Bd wórden Kortoot Ihet komt on voor dat de heer Gaahetla loowdi in deie ala in vele andere opiiohtem eewuaal te iumt etae verraasiag loowel aan tylae krielden ala tegenalaudera u bereiden fia nittlag der verlsdeu Zoaifag ia Eiaftkryk gebtaden Verkietiugen voor de beuoem Og fan Knatofwie geilelè eerdeo ia nog niet rolledig bekend maar Iceh hln met tekerheid gemeld woirden dat de repubOkehnelie denkbeelden nieuwe vorderingen hebben gemaakt Enitt nMlUrffHiUkUaÉVerwaahVla de Uukondiging lu de OauloU d t val heden f de heer Jalea Simon alt haar pi itiéke dtreotenr ui optreden Se haer Julaa Simoa ial lir 4da ord igeataaii dh r L ii iM4 m t ike 4U Wt 4i i Wreu fiat doux liamy en de uietiweaenator vo r het leven Voisius Iiavernière tl b ataaB r Ifcn verwacht idat dit dagblad dat onder een andnna vorm iel ioht ui tien an dóór eea la d vii olejriaaleii oad rateand wordt éfi grbolen atryd tegen het ministerie OambetIa ui opeue Hot Jiéeft lieh reads tegen elke berzlaning van Sé GrtndwLt verklaard waarmede het befloelt dM fricl ui venetien tegen de minste verandariB g lw dèa Senaat n dat het geen anti clerioale UiverdM g aamhMd toor elericaleouverdraaguamheid in de plaata wil hebben Dit ia oauiurlljk gerioht tegen da aoherpe uitvodri turn bet ooneordatt door Oambetta eii Paal Be r Itt dea mlaiaterraad heeft men de quaeatie betproken tot welke straf de wet vryheid geeft waib het priettaii aa bitsohappen geldt die een hoHrit vau opeoiyk vanet aannemen 1 thHtt Uc Bykakanttliar neemt ditmaal qverig deel aan hat begrootingadebat er wordt eohter over d begroot elf too goed als nieta getegd Dde vertoUillenile posten met ongeveer algemeene stemmen goedgekeatd at er gebroken wordt betreft de algemeene politiek de tetrboading der partijen den uitsW der verkietingen uken die thnia hooren bg de eerate léting Wat ir geiegd wordt ig op zichlelf ook niet veel bytaadeia althans niet nieuw eu het eenig belangrgke is dal de verhouding der partijen aan enkele uitdrukkingen kan Worden gemeten Allerrerat valt in het oog de welwillende rerhooding va i de couaefVatieven eii ultrantontaaen en vMi beid a tegenover de Ëegtering en van de Begeering tegenover hen Bismafeft ia alleen scherp egen de liberalen vooral tegenover de FortachritUpartg die wel niet uit telfi hH Ait Ht teataat maai ènbettusl naar naar de republiek gedrereit wordt Bg tulk een verhouding waa hel geheel oataurIgk dat Virchow den Bgkskanaelier vroeg hoehet ttond met de onderhandelingen met het Vatioaao Immeia bet li voor dé hand wur Wiadthorst too liefis moet er iets achter tillen Bismarokkon tich echter niet in bgzonderheden uitlaten over I de onderhandelingen maar dat dete met slecht staan blykt uit de aanstelltu itn den Fruisisehen gitantbg het Vatica u Het beginsel van den CulturlaMpfwefd S r IJen Bljkikinseller ov boord j ewofptn hij liet dat beginsel varen omdat hg er geen parlementaire meerdtrheid voor kon krggen tgn oade bjudgenoolen de nationaal liberalen hadden hem in den steek gelateU Hoe valsch tolk een redeneeringia tiet iedereen de uationaal hberalen hebben depolitidc van Biamarek bestraden bg de tolpotftiek niet bjj den Gallurkampf en in dat opticht tgn tg consequenter dan BiiraanA deukt Biavarck too licht over het begiasél van den ttr tegaa het nltramuntanisme dan ware t beter geweest dat hg er nietmede begonnen was Biaimtnk voontel M tattrittag van eneeego miacben rgkaraad is intnsachen mit groota meerderheid 1S9 tegen 83 alemiAéD opoieutr verworpen De Keiter is eergisteren in een pen rgloig nit gere ea en betochl s avonds de opera l e TluiiUbers zgi steeda teer infeodttM met de benoeming va Coi eel tot Frauaeh ambaasadeor te Berlin met ingenomenheid deelen de bladen mede dat h te Bont itnléerde en daar in de reebten promoveerde hg ging te Bonn veel met Duitaehert om en sprak en schreef goed ï aitsoh Sedert eenige dagen is te B lgn hef geraakt in omloop dat de veldmaarschalk graaf Moltke chef v n dey grdolcfi geaertileï staf v é cna hAogen otder donl eed vertiehtfug vdfl de bear opgedragen taak weiisohelgk acht en daarom bet plan heeft opgevat den Keiter te vertoeken een plaataVervanger te benoeoeq 41e de loopende werktaamheden toa waarnenfen téfw l liij tclf het algemeen toelicht loi bigren voeren Als talk een onderchef van den grooten staf wofdl graaf Walderaee chef vaa den geutralén ataf vaa hel lOdi legerkdtpa d emd Volgens de K Z luidt het bericht van het voornemen van graaf Moltke die den SO jarigen leeftgd reeda bereikt heeft niet onwaarschgulgk maar toht de vorm waarin het gemeld wordt nog bevestiging In Ierland füa de takep nog niet voomil het gebaarde in het grHafAl iap I imeriok levert het bewgs een gemeenaobappelgk betlait van de paehtera om niet te betalen ui len gevolge hebben dat 300 paobtert t gelUk moeUu uitgetet worden De loön fan dén heer ffladsióne ik sedert eenigen tgd in Ierland vertoeft is medegagaaa op een emctio partf Met een paar tier i eu een aantal gewapeoden ia hij exploiten gaan doen tot onlruiming en dé dag blldéli leggen dat h er verstomd over stond toove l ellende ala hg in de haisgciinnen der kleine pachters tag Voor dé poKtie ia het er ook niet aangenaam De Caronert j ilfy elke deter dagen het Igk van een man ondertOeht die b eene Volksoproer was omgekomen deed de nilapniak dat hjj optettelgk vermoord wat door twee politieagenten Date tallen doa vervolgd worden Het gebruik maken Van hunne wapenen was geschied op last van hun offioier en nadat tg eerst geweldig door een grooten hoop volks met tteenen waren geworpen De oitapraak deter jury teekent scherp het gevoel af dat de letacke bevolking beiiell tegenover hét Engelscb getag eu agne dienaren 1881 De positie vaa deu itnunoh MiDii erva i Binnenlaipdaohe Zaken gnaftef sobgnt vertw l eqp men bericht nit Petersburg dat hij telf rich heeft allgelaten dat hg zal aftreden wanneer hg nog langer aan hel bof Wordt tesengéwe door grooUorit VfMlmt en Pobedouosteff Als tgn opvolger n pemt men Koehaooff voortitter van de commissie voor Je baitengewone maatregelen Kaiitt Hg recht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 30 Kov I88I KantonracbUr Mr J H tan MIEBOfP Ambtenaar van het Openb r Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOEDEELD 1 van den B arbeider te Reenwijk tot ƒ ÏO of vier dagen wegeoa vervoeren van twee haten in eealoten jacbttgd onder Keeuwgk van ï p uuklacht onder Hekendorp op kievitten geackoten te hebben werd de beklaagde vr gaaprakea W V veehouder te Moordre t tot 8 of ééo dag wegens viaaoben met Mn iegen in eena andera vischwater onder Moordrech t londeif tchrif te ijke vergunning van den rechthebbende P van D schilder te a G venbag tot S o één dag wegena viasijhen met een séhtiÉet Ja ééns andeii vischwater onder Zevenh n n tb JKr schrifulgka vergaanipg tan den reohthebbende C an D en 1 vaa J de Ie wekkar de Se koopmaa te s Graveuhage ieder tot 3 of één dag wegeoa visscheu met en beagel ïta eens anders vischwater onder Bleisirgk tonder schriflelgke ver uBiig van de reehihebb W K visseber te Gondehik tot ƒ 8 ofé n dag wegena vissohen onder Qoader lf mat een sobakel waarvan de maaea vgf nilUnwtan te klein waren J van D aehipper te Naaldwgk tot ƒ 1 of één dog wegens Jn tgn schip ligg de aan da Voat te Oonda wtaniit bg aardanRolea verkocht vóórbanden hebben van één ongeükte maat V M Dienstbode te ZnafflTAten tot ƒ 0 60 of één dag wegens op den penbaren weg te Zevenhuilen meten van melk die tg aan het publiek verkocht met een ougegkle maat W B touwslager te Gouda tot 1 of één dag wegena vervoeren van een koolmees tgnde een vogel ten allen tgde nuttig voor landbouw of hontteell in een kooi op de Vaal te Gouda J R jongen te Gonda tol ƒ 1 of één dag wege a hangea aan een rgti ig bespannen met ea paard op den Katteasingel te Qoada I n B g r g e r 1 a 1lb 8it and GOTTDA J VM KersbsFfia OVERLEUENi 810 Nov J P Lafdm Wj S Hof teit 4 m 1 D T P v n de Kvoordt m 1 S Tom 15 C C vin der Pool 18 j A van tÜissMi wed D HonkopP 70 j ONOEHTROUWD ï D W S tefloA teBrea mel 26 j eo J Pelil 27 J C Ieett l W 2 j ei G W Felu 19 Burgalgke Stand vaa ndecataanda gemeented van Ï6 tot 2 Dec 1881 VlooretedtA GEBOREN lirt ooden Schaap en U Troowbortt Haadrika aadan W V hqo aa H Vaiitoa i niar Caraalii oadwi 0 Dirkiwsnr ei N f vaa UkaiAi OVBRUDBN I yiriaat Nootlaad t gat l van Grieken S3 j 0NDERTRPVW9 Vi wel van W C SaeUeatn 28 j an A taa Lieawaa H GtoUdÖMK GEBOBEN e e Ji ana oai O Staütet H Kelller OVERLESEN i Pilsgiasf 1 m StolwUk4 GEBOREN Johuioi anders I vaa Sehenderea ta A Vermaat Haitstreoht GEBOREN Willem aders iVaaitm mk Sikkiag OVERLEDEN J Groeo 1 j 2 m GEHDWDs T Uksrveld ea S na dn Mispel Idem Vlist over de maand Nov 188 OVERUCDraii W Bom 78 j i SF rv frv mmisj